دو حرفی ها(لغات دو حرفی جدولی)
نویسنده : آقازاده کلیبر - ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠

برای مشاهده لغات دو حرفی


صفحه (آ)                         

 1. =آب بینی  (خل)
 2. =آب ترکی  (سو)
 3. =آب دهان  (تف)
 4. =آبگیر  (ژی)
 5. =آب مروارید  (تم)
 6. =آپ  (بالای فرنگی)
 7. =آت  (اسب آذری)
 8. =آتشگیره-کفش  (خف)
 9. =آج  (برجستگی لاستیک- برجستگی ته  کفش)
 10. =آذرنگ  (غم)
 11. =آرواره (فک-سق)     
 12. =آروغ (رغ)   
 13. =آزاد  (یل)
 14. =آزمندی (شح)              
 15. =آس  (درختی شبیه درخت انار)
 16. =آس   (دو سنگ مدور و مسطح که غلات را با آن آرد میکنند).
 17. =آس  (تکخال ، آش ، شوربا)
 18. =آستین  (کم)
 19. =آسیاب  (هر)
 20. =آسیب (آک)
 21. =آش (با)     
 22. =آشیانه مرغ   (عش)
 23. =آفت (آک)    
 24. =آفت گندم  (سن)
 25. =آقای آلمانی  (هر)      
 26. =آقای اسپانیولی (دن - لی)   
 27. =آکنده (پر)
 28. =آل  (بچه دزد معروف)   
 29. =آل  (سراب)
 30. =آل (سرخ کمرنگ)
 31. =آواز سم ستوران  (هب)
 32. =آهو  (ظب)
 33. =آهوی ختن  (اف)       
 34. =آهوی کوهی  (کل)

 35. صفحه (الف)

 36. =ابر حامل باران  (بل)
 37. =ابریشم خام  (قز)
 38. =ابریشم خام نتابیده (کج)
 39. =ابریشم کم قیمت  (کژ)
 40. =ابله و احمق (بل) 
 41. =اثر پا (رد)    
 42. =اثر چربی (لک)        
 43. =اثر ماتیسن  (پر)                  
 44. =اثری از ژید  (تز)      
 45. =اجاق مخفی (فر)
 46. =از آرایش بسکتبال  (شل)
 47. =از ادات  تشبیه  (سا)
 48. =از باشگاه های فرانسه  (رن)
 49. =از بت های زمان جاهلیت   (هب- ود)
 50. =از به پا کردنی ها  (شر)
 51. =از بیماری های پوستی  (گر)
 52. =از حروف یونانی  (مو- چی)
 53. =از خدایان یونان  (رع- را)
 54. =از خواهران برونته (آن)
 55. =از رفته به جا می ماند  (رد) 
 56. =از سوره های قرآن (طه)
 57. =از سوره های مکی  (یس)   
 58. =اس (بنیاد ، پایه ، پی)
 59. =اسب آذری    (ات)
 60. =استخوان پاشنه پا  (بل)  
 61. =استخوان سینه  (قص)
 62. =استعداد فهم و دریافت  (شم)
 63. =استفراغ (قی) 
 64. =اضطراب    (تب)
 65. =اعتبار  (آب)                     
 66. =اقتصادی در روسیه  (نپ)
 67. =ال  (بچه دزد معروف)  
 68. =الفبای موسیقی (نت)
 69. =الهه خورشید  (رع- را)                    
 70. =امرود (مل)
 71. =امیر قبیله بزرگ (بگ) 
 72. =انبار ته کشتی(خن)                                            
 73. =انتها یا قعر چیزی (ته)
 74. =انکار کردن  (ظی)
 75. =انگبین  (ظی)   
 76.   
 77. صفحه (ب)    
 78. =با (مع)
 79.  =با  (آش)
 80. =باب ( در )
 81. =باد اندک  (رش)
 82. =بادبان کشتی (جل)
 83. =باد ریزه  (رش)
 84. =باد سرد  (زم)
 85. =باد کم  (رش)
 86. =باده  (می)
 87. =باران اندک ( رش )
 88. =باران ریز  (طل)      
 89. =باریک  (دق)
 90. =باز  (وا)       
 91. =بازداشتن  (کف)
 92. =بازو (رش) 
 93. =بازی نفس گیر (زو)
 94. =باستیل  (دژ)
 95. =باغ و زراعت (بن)
 96. =باقی جان (نا)
 97. =بالا آمدن آب دریا  (مد)
 98. =بالای فرنگی  (آپ) 
 99. =بالشتک ماوس (پد)     
 100. =بانگ -آواز  (غو)
 101. =بانگ قمری  (وت)
 102. =بانگ وزغ ( وغ )
 103. =بت  (بغ)  
 104. =بث  (پراکنده ساختن ، فاش کردن خبر ، آشکار کردن راز)
 105. =بج یا بچ  (لب، توی دهان ، درون دهان)
 106. =بچه دزد معروف  (ال)
 107. =بحر ( زو) 
 108. =بخ   (کلمه ای برای مدح و اظهار خشنودی و بمعنی زه ، خه ، خوشا و آفرین)
 109. =بخار دهان  (ها)
 110. =بخس  (کم)
 111. =بخشی از مغز  (مخ)
 112. =بخیل  (شح)
 113. =بخیه خیاطان  (کن)
 114. =بخیه درشت  (کن)
 115. =بددل (غر)
 116. =بد   (چاره و گزیر ، عوض و جدایی و بمعنی بت و بتخانه نیز می آید).
 117. =بدون موی (لغ)
 118. =بدی (آک)
 119. =بدیع  (نو)       
 120. =برآمدگی زمین (رش)
 121. =برادر پدر  (عم)
 122. =برای بیان نفرت بکار می رود  (اف)
 123. =برانگیختن غبار   (بث)
 124. =برجستگی لاستیک ( آج)   
 125. =برجستگی ته کفش(آج)
 126. =برجستگی زیر گونه  (لپ)
 127. =بردگی  (رق)
 128. =برز  (قد)
 129. =برف ریزه  (بژ)
 130. =برکت  (ری)
 131. =برکه  (تو)
 132. =برگ برنده (آس)
 133. =برگ درخت (رق)
 134. =برنج ( رز )     
 135. =برهنه (رت)
 136. =بریدن از بیخ  (حذ)
 137. =بریدن سر قلم (قط ) 
 138. =بزرگ ( گت - گط)
 139. =بزرگ منشی ( نب )    
 140. =بزرگ و گنده (گت-گط)
 141. =بز کوهی ( کل ) 
 142. =بژ   (برف ریزه که در شب های  زمستان به زمین می ریزد).
 143. =بستر (جا) 
 144. =بش  (کاکل - یال اسب- پش و فش نیز معنی میدهد).
 145. =بش  (بند و بست ، بند و بستی که به ظرف فلزی میزنند).
 146. =بش  (پنج ترکی)
 147. =بغل  (بر- کش_شح )
 148. =بغل سینه  (کش)          
 149. =بغل و آغوش (کش)     
 150. =بک  (وزغ ، غوک ، قورباغه و بمعنی وک و پک نیز می آید).
 151. =بک  (پشت و دنبال معنی میشود و پشتیبان نیز استفاده می شود) .
 152. =بل  (ابر حامل باران)
 153. =بل  (پاشنه پا)
 154. =بل  (سنجد)
 155. =بلکه (بل)
 156. =بلی آلمانی  (یا)
 157. =بلی انگلیسی  (یس)
 158. =بلی روسی  (دا)
 159. =بند پای زندانیان  (غل- لگ)  
 160. =بندگی ( رق )      
 161. =بن  (قهوه)
 162. =بند و زندان  (غل-لگ)
 163. =بنده زر خرید  (قن)
 164. =بنیان  (اس- پی)
 165. =بو  (ند)    
 166. =بو  (پوست شتر بچه که آنرا پر کاه می کنند).
 167. =بوی پشم سوخته (کز)         
 168. =بوی رطوبت (نا- نم)   
 169. =بوی ماندگی (نا)
 170. =بهانه جویی  (نق)
 171. =به دنیا آوردن  (زا)         
 172. =بهره مند شدن (حظ)
 173. =بی بند و بار (ول) 
 174. =بی حس  (لس)
 175. =بید  (پت)
 176. =بی صدا می کشد  (سل)
 177. =بیکاره (لش)
 178. =بیماری ریزش موی بدن   (گر)
 179. =بیماری ریوی  (سل)        
 180. =بیماری و مرض ( دا )
 181. =بین  (لا)           
 182. =بینی روسی (نف)
 183. =بی هوشی  (غش)      
 184.                     
 185. صفحه (پ)    

 186. =پارچه و قماش (بز)                     
 187. =پاروی قایقرانان (فه)    
 188. =پاشنه پا (بل)      
 189. =پالان چهار پا (جل)
 190. =پایتخت فراری (رم)
 191. =پایان کار (غب) 
 192. =پایان نامه (تز ) 
 193. =پای چلاق (شل)   
 194. =پت   (کرک و پشم)
 195. =پخ  (پهلو ، کلمه ای برای رم کردن حیوانات)
 196. =پد: (درخت بی پر و بی میوه)
 197. =پراکندگی (شت)
 198. =پر: (کتل ، تپه ، زمین پست و بلند)       
 199. =پر خور-شکم پرست (رس)          
 200. =پرحرفی(ور)
 201. =پرده توری  (شف) 
 202. =پر مرغ (فر)
 203. =پژمرده (لس) 
 204. =پسوند آلودگی (ین)
 205. =پسوند مصدر جعلی (گی) 
 206. =پسوند نسبت (ین) 
 207. =پشت  (بک)
 208. =پشت سر (پس)
 209. =پشته بلند (تل)   
 210. =پشته خاک (تل)   
 211. =پشم نرم (پت)                    
 212. =پشه (بق)                                                                     
 213. =پش: (یال اسب)
 214. =پک: (بمعنی گنده و نا هموار و وزغ و قورباغه)
 215. =پو: (دو ، رفتار تند)
 216. =پنبه پاک نکرده (وش)
 217. =پنج ترکی (بش)
 218. َ=پوست بچ شتر  (بو)
 219. =پوستین (وت) 
 220. =پول آلبانی (لک)     
 221. =پول ژاپن (ین)
 222. =پهلو (ور)
 223. =پیامک (اس )
 224. =پیچ وتاب (خم)
 225. =پیچیدن (لف)  
 226. =پیشوند نفی در کلمه (نا)

 227. صفحه (ت)        
 228. =تاب  (تو) 
 229. =تابش (تو)
 230. =تاب وتوان (نا)  
 231. =تاخت اسب: تگ
 232. =تازه و پر طراوت (تر)
 233. =تالاب (ژی)               
 234. =تپانچه (تس - لت)   
 235. = تپه (تل)
 236. =تراشیدن (حک)       
 237. =تردید (شک)
 238. =ترساندن (رم)
 239. =ترسیدن حیوان (رم)  
 240. =ترش و شیرین (رز)  
 241. =ترک خفیف استخوان (مو) 
 242. =ترمز چهار پا (چش-هش)         
 243. =تشنه (تش) 
 244. =تصدیق روسی (دا)              
 245. =تفاله (تخ)
 246. =تک  (نوک و منقار مرغ و تیزی سر چیزی)
 247. =تکان و جنبش (سک)      
 248. =تکه پارچه کهنه (لت)
 249. =تکه پاره (لت)
 250. =تکیه بر پشتی (لم)
 251. =تکیه کلام چوپان (هی)  
 252. =تلخ عرب (مر)
 253. =تله و دام (فغ)
 254. =تنبل (لس-لش)     
 255. =تن پوش زنانه (یل)
 256. =تنفر (اف) 
 257. =تو   (تاب و به معنی برکه نیز می آید).
 258. =تیر پیکاندار (یب)          
 259. =تیر کوتاه  (زج)
 260. =تیرگی چشم (تم)     
 261. =تیزی آرنج (زج)               
 262. =تیشه بزرگ  (تش)                                                                     
 263. صفحه (ج-چ-ح-خ)       
 264.              
 265. =جامه ابریشمین (خز)         
 266. =جانب (ور)   
 267. =جانور بد بو (خز) 
 268. =جدا کردن دو چیز از هم (فک)       
 269. =جر: (شکاف و رخنه)
 270. =جستن گلوله (هک)
 271. =جغ : (آبنوس)
 272. =جف : (میان تهی و به معنی پژمرده و خشک نیز می آید).
 273. =جم : (کثیر و فراوان)
 274. =جمع کردن (ضم)           
 275. =جنگ و ستیز (چخ)        
 276. =جوان بی تجربه: (غر)
 277. =جوش خمیر (وز)      
 278. =جوی-مراد-کام: (لر)                                       
 279. =چاره و گزیر  (بد)
 280. =چاق فرنگی (فت) 
 281. =چچ: (غربال و الک)     
 282. =چخ: (غلاف کارد و شمشیر)
 283.  =چخ: (لانه پرندگان)
 284. =چرک و ریم (چخ)        
 285. =چرک و زرداب زخم: (هو)  
 286. =چسبنده: (دج)
 287. =چک (چچ)        
 288. =چکیدن آب (رش)
 289. =چوب خوشبو ( ند-هل)
 290. =چه: (چاه)
 291. =چهار من تبریز (ری)
 292. =چهره: (لچ)
 293. =چهره شطرنجی (رخ) 
 294. =حاشیه (نت)   
 295. =حدس (ظن)  
 296. =حر: (گرما- آزاده)  
 297. =حرارت و گرمی (تف)  
 298. =حرف پیروزی (وی)
 299. =حرف تنفر (آخ)   
 300. =حرف درد (آخ)
 301. =حرف مقطعه قرآنی: (طه)     
 302. =حرف نازی ها (اس)         
 303. =حرف نداری (بی)
 304. =حرف نفرت(اف) 
 305. =حرف یونانی (پی)
 306. =حریص (رس) 
 307. =حلال شدن (حل) 
 308. =حیوان انکرالصوات (خر)                          
 309. =حیوان گران پوست (خز)
 310. =خاکستر (خل) 
 311. =خالص (قح)                                
 312. =خانه (کد)
 313. =خدا و ایزد (رب _بغ) 
 314. =خدای باستان (را _رع)   
 315. =خراشیدن،سائیدن: (حک)
 316. =خرخر کردن در خواب: (فخ)
 317. =خرده سنگ های ریز (شن) 
 318. =خرس عرب (دب) 
 319. =خست (شح)         
 320. =خسیس - احمق: (لک) 
 321. =خشم و قهر (وژ)   
 322. =خطایی در تنیس (نت)
 323. =خم (دن )             
 324. =خم بزرگ: (دن)                 
 325. =خواری و نرمی: (ذل)                 
 326. =خوب-چرک-ریم: (سخ)
 327. =خوب و خوش: (خه_وش )
 328. =خودبین (غد)
 329. =خود پسند (پک)
 330. =خورشید (اف) 
 331. =خوش و زیبا (وش) 
 332. =خیار دشتی (بک) 
 333. =خیانت کینه: (غش)

 334.  صفحه (د)      
 335.                
 336. =داخل (تو-لا)   
 337. =دانه پاک نشده: (وش)    
 338. =درخت انگور (مو-رز)  
 339. =درخت بی بر و بی میوه (پد)
 340. =درختی تنومند: (گز)
 341. =درختی شبیه درخت انار(آس)
 342. =درد (آک)          
 343. =درست به اندازه: (مک) 
 344. =درک وادراک(حس)               
 345. =درون دهان: (بج) 
 346. =درون دهان: (نج)
 347. =درون دهان (بچ) 
 348. =درهم پیچیدن (لف)      
 349. =دریا (زو-یم)  
 350. =دریا:  (طم- زم- یم) 
 351. =دزد: (لص)   
 352. =دستگاه نساجی (هف)         
 353. =دست مالیدن: (مس)
 354. =دماغ: (مخ)   
 355. =دنبه برشته (جز)    
 356. =دندان عرب (سن)
 357. =دندانه کلید: (تز)        
 358. =دوخ: (دخ)    
 359. =دود کردن (دخ)
 360. =دور دهان ( نس-کب)  
 361. =دوستی و محبت (ود)      
 362. =دو سنگ مدور و مسطح که غلات را با آن آرد میکنند(آس)
 363. =دوشاب: (مت) 
 364. =دوندگی: (خت)       
 365. =ده (کد)          
 366. =دهان (فم_کب )        
 367. =دیروز (دی)      
 368. =دیو حرص (آز)

 369. صفحه (ر-ز-ژ)  
 370.                              
 371. =راز (لو) 
 372. =راست ایستاده: (هج)   
 373. =راندن مزاحم (دک)
 374. =راندن و دفع کردن (ذب)          
 375. =رایگان: (زب)
 376. =رب النوع مصری: (را - رع)
 377. =ردیف ورده (رج)  
 378. =رطوبت (نا) 
 379. =رفتار به ناز (چم)
 380. =رفتار تند  (پو)
 381. =رمز کتاب التهذیب شیخ طوسی( یب)  
 382. =رمق (نا)  
 383. =رنج و سختی بردن در کار: (کد)
 384. =رنج و محنت (لگ)
 385. =روحانی زرتشتی: (مغ)   
 386. =رود آرام (دن-رن )    
 387. =رود ایتالیا: (پو)
 388. =رودخانه: (مغ)      
 389. =رودخانه بلژیک: (لس)  
 390. =رود روسیه (دن)  
 391. =رود فرانسه: (رن)  
 392. =روشنایی (ضو-سو)                 
 393. =روغن و چربی: (په
 394. =روغن کنجد: (حل)     
 395. =روغن وچربی (په)        
 396. =رونق و رواج (اب)                
 397. =روی و رزخساره: (خد)   
 398. =رها وآزاد (دک)    
 399. =رئیس جیمز باند (ام)         
 400. =ریختن آب: (صب)
 401. =ریسمان (نخ)                                      
 402. =زاج سفید: شب           
 403. =زائو ترسان (ال)           
 404. =زائیدن (زا)                         
 405. =زمین پست و بلند  (پر)
 406. =زمین خشک و سخت: (دغ)
 407. =زمینه (تم)    
 408. =زندان (لگ)          
 409. =زوبین: (مک)
 410. =زور-حمله: (کر)
 411. =زهر هلاهل: (رز)  
 412. =زیر پا مانده (له)      
 413. =زیرک- پهلوان: (کو،گو)             
 414. =ژنرال جنگ های انفصال: (لث)

 415. صفحه (س)             

 416. ساده لوح (خل) 
 417. =سایه (نش)           
 418. =سپیدار : (پد) 
 419. =سخن زیر لب: (ژک)
 420. =سراب: (آل)
 421. =سر بست کارخانه (آک)
 422. =سر بی مو و طاس: (دغ)
 423. =سر بی مو: (لغ)   
 424. =سرکه: (خل)
 425. =سر کوه: (شخ)    
 426. =سرما (زم)   
 427. =سرمایه: (نس) 
 428. =سره و بی خش (وش)      
 429. =سریش (پت) 
 430. =سست و تنبل (لس)                 
 431. =سطح و رویه (کف)          
 432. =سعی وکوشش (جد)
 433. =سقف: (سغ)
 434. =سمبل کوهی: (فو)
 435. =سمبل ممانعت (سد)      
 436. =سنبل کوهی (فو)    
 437. =سنگ آسیاب (اس)
 438. =سو و جانب (ور)
 439. =سوسمار (ضب)  
 440. =سوسن زرد (وج)       
 441. =سیخونک: (سک)            
 442. =سیلی و کشیده (تس)     
 443. =سیلی: (لت_چک)    
 444. =سینه  (ور) 

 445. صفحه (ش)         
 446.                       
 447. =شاخ جانور: (شغ)              
 448. =شامل شدن(عم)
 449. =شامه نواز (بو) 
 450. =شانه (کت) 
 451. =شایعه کردن(چو)
 452. =شبکه (نت)           
 453. =شبنم: (طل)            
 454. =شبیه و مانند: (قش)      
 455. =شراب : (مل)  
 456. =شراب انگوری: (له)
 457. =شرافت: (عز)   
 458. =شش عرب (ست)                 
 459. =شعیر : (جو)  
 460. =شکاف و درز (شق)         
 461. =شکمباره: (رس)
 462. =شکم (لت)                    
 463. =شکم بند طبی(گن) 
 464. =شکوه جلال( فر)    
 465. =شگرد(لم)        
 466. =شماره مخصوص(کد)
 467. =شمشیر بران: (صل)
 468. =شوهر (شو) 
 469. =شهر بی دفاع (رم)
 470. =شیره خرما: (مت)
 471. =شیشه و قرابه: (کپ)      
 472.  
 473. صفحه (ص-ض-ع-غ)

 474. =صابون خیاطی (مل)             
 475. =صحرای خشک و بی علف: (لغ)
 476. =صدای پشه (وز)
 477. =صدای زنبور (وز)        
 478. =صف (رج)       
 479. =صدمه (اک)
 480. =ضد -بد-خشم-قهر: (دژ)
 481. =ضمیر دوم شخص مفرد (تو)  
 482. =ضمیر فرانسوی: (وو) 
 483. =ضمیر ناخودآگاه (من)   
 484. =طاقچه (رف)
 485. =طایفه ای از ترکان: (غز)
 486. =طریق کوتاه (ره) 
 487. =طعن و سرزنش: (ژخ)
 488. =طول عمر (سن)    
 489. =ظرف سفالی (خم)
 490. =عبودیت (رق)      
 491. =عجول (جت) 
 492. =عدد تنفسی: (شش) 
 493. =عدد فوتبالی (اا)
 494. =عدد ورزشی (دو)                              
 495. =عدد هندسی (پی) 
 496. =عرق نیشکر: (رم)
 497. =عریان (رت)
 498. =عزیز است غنیمت شمریدش صحبت (گل) 
 499. =عشقه-درختی که به درخت پیچد: (سن)
 500. =عصب (پی)      
 501. =علاقه (ود)           
 502. =علامت (نت) 
 503. =علف هرز (خو)        
 504. =عنوان پادشاهان پیشدادی: (کی)      
 505. =عود (ند)                                   
 506. =عید ویتنامی ها (تت)           
 507. =غربال (چچ) 
 508. =غرور و تکبر (نب)
 509. =غسل نشده (غس)            
 510. =غلاف شمشیر (چخ)   
 511. =غلاف کارد  (چخ)
 512. =غم واندوه (هم)            
 513. =غنیمت جنگی: (فی)     
 514. =غوزه پنبه(وش)

 515. صفحه (ف-ق)
 516. =فاش گردن خبر (بث)
 517. =فرانسه قدیم: (گل)      
 518. =فروغ ایزدی (فر)   
 519. =فرو مایه (خس)
 520. =فشار از طرفی به طرفی دیگر (هل)  
 521. =فلس ماهی (کچ)  
 522. =فیلم پنه لوپه کروز در اسکار امسال: (نه) 
 523. =قعر (ته) 
 524. =قلم تخته سیاه (گچ) 
 525. =قمر مصنوعی:  (یو)   
 526. =قورباغه درختی (وک)
 527. =قیمت بازاری (فی)    
 528.           
 529. صفحه (ک-گ)        
 530.    
 531. =کاغذ روزنامه (وب)
 532. =کاغذ نامرغوب (وب)                         
 533. =کاکل (بش) 
 534. =کاکل اسب: (فش) 
 535. =کاهن (قس)      
 536. =کاهو (خس)                 
 537. =کتف و شانه (خا)
 538. =کتک (لگ)   
 539. =کثیر (جم)  
 540. =کج (خم)
 541. =کج  (ابریشم خام نتابیده)
 542. =کجاست (کو)
 543. =کچل (کل) 
 544. =کدوی تنبل: (آج) 
 545. =کرانه و ناحیه (شق)          
 546. =کر شدن: (صم)   
 547. =کرم -حشره: (کخ)
 548. =کژ  (ابریشم کم قیمت)
 549. =کشنده بی صدا (سم)
 550. =کشیش: (قس)
 551. =کلام معتبر (نص)
 552. =کلمه افسوس (آه)                   
 553. =کلمه تعجب (وا)                
 554. =کلمه شگفتی (وخ-وه)
 555. =کلمه تنفر (اف) 
 556. =کمبودش باعث گواتر است (ید) 
 557. =کنار ( ور)       
 558. =کنار جانب: (طف)
 559. =کوبیدن در (تق_دق )
 560. =کوتاه -فربه: (غک)
 561. =کوزه بزرگ (خم) 
 562. =کوزه سفالی  (خم)
 563. =کهنه و پوسیده: (رث)
 564. =کینه: (وژ)
 565. =گذشتن و رفتن بر چیزی: (مر)
 566. =گربه عرب(هر)         
 567. =گربه: (هر)
 568. =گرفتن توپ از هوا(بل)             
 569. =گشوده (وا)      
 570. =گفتگوی خودمانی (گپ)
 571. =گل سرخ (رز)          
 572. =گل بتونه (مل) 
 573. =گلو ( نا)                                       
 574. =گلابیس (مل)             
 575. =گلیم دراز: (نخ)         
 576. =گمراهی (ضل)
 577. =گمراهی: (غی)
 578. =گنجیشک: (تز)
 579. =گونه (لپ) 
 580. =گیاهی خاردار: (یز
 581. =گیوه: (سر)

 582. صفحه (ل -م)  
 583.            
 584. =لاغر: (غث)
 585. =لای-لجن: (خر)
 586. =لذت بردن (حظ)                               
 587. =لعن و نفرین (سب)
 588. =لنگه در (لت)
 589. =لوله: (لف)      
 590. =مادر زن-مادرشوهر: (خش)
 591. =مادر لر: (دا)   
 592. =مالک وصاحب(ذا-ذو)     
 593. =ماهوت پاک کن(شت)                
 594. =مایه نشاسته (پت)                
 595. =محکم کردن (شد)  
 596. =محله(کد)   
 597. =مخفف خان (خن)
 598. =مرغابی (بط)  
 599. =مرغدان: (خم)
 600. =مرغ فرنگی (هن) 
 601. =مرغ میرود (جا)         
 602. =مرغی افسانه ای نظیر سیمرغ: (رخ)
 603. =مزه دهان جمع کن (گس) 
 604. =مساوی فرانسوی (پر)
 605. =مشک (خی)
 606. =مصدر جعلی (گی) 
 607. =مظهر باریکی (مو) 
 608. =مظهر لاغری (نی) 
 609. =مع (با)          
 610. =مفلوج:  (لس)    
 611. =مقابل نشر (لف)      
 612. =مقدار -اندازه: (وی)
 613. =مقیاس طول (پا) 
 614. =مکیدن (مز)  
 615. =ملس: (مز)        
 616. =منحصر بفرد: (سل)
 617. =منقار مرغ  (تک)
 618. =مورچه ریز: (ذر)
 619. =موضوع انشاء (تم)           
 620. =موی انسان یا حیوان (مل)         
 621. =موی سست: (نن) 
 622. =موی مجعد (فر)       
 623. =می  (مل)          
 624. =میان (تو)     
 625. =میان تهی  (جف) 
 626. =می دهند و رسوا می کنند (لو) 

 627. صفحه ( ن- و- ه- ی)  
 628.               
 629. =ناپسند (سد- بد)    
 630. =ناخالص: (غش)     
 631. =نادان -کودن: (غت)   
 632. =ناله -بانگ-آواز: (زخ،ژخ)   
 633. =ناله و فغان: (ژح- وح)  
 634. =نام آذری (آد)
 635. =نام دو تن از ملکه های مصر قدیم: (تی)
 636. =نام قدیم کلیبر  (بذ) 
 637. =نفس چاق (هن)                     
 638. =نفس سیگاری (پک)  
 639. =نقش هنری (رل) 
 640. =نکوهش (ذم)     
 641. =نکوهیدن و بد گویی (ذم)  
 642. =نگاه خیره (زل)   
 643. =نم (نا)    
 644. =نوعی حلوا (لو)   
 645. =نوعی سنبل الطیب (فو)  
 646. =نوک مرغ  (تک)
 647. =نی (نا) 
 648. =نیز (هم)             
 649. =نیلوفر: (فل) 
 650. =نیم صدای گریه (هق )         
 651. =نیمه بار (تا)
 652. =نیمه دیوانه (خل)
 653. =واحد پول آلبانی (لک)      
 654. =واحد اندازه گیری صوت (بل)
 655. =واحدی در سطح (ار)
 656. =وارفته (شل)   
 657. =ورم خودمانی (پف)
 658. =وزغ  (بک)
 659. =وزیدن باد: (هب)   
 660. =هر بند انگشت دست یا پا: (پک)
 661. =هر دو (هم)         
 662. =هلاک یا هلاکت (ضل)
 663. =همراه سیم (زر) 
 664. =هواپیمای عجول (جت)
 665. =هوای فرار (پس)
 666. =یادداشت (نت)
 667. =یار پت (مت) 
 668. =یار شلوار (کت)
 669. =یار مت (پت)  
 670. =یال اسب (بش)
 671. =یکبار کشیدن سیگار (پک)                      

تهیه و تنظیم:رضا آقازاده کلیبر


comment نظرات ()