راهنمای حل جدول رضا آقازاده کلیبر

اطلاعات عمومی و لغات جدولی را در کلکسیون وبلاگ بنده ببینید

دو حرفی ها(لغات دو حرفی جدولی)
نویسنده : آقازاده کلیبر - ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠

برای مشاهده لغات دو حرفی


صفحه (آ)                         

 1. =آب بینی  (خل)
 2. =آب ترکی  (سو)
 3. =آب دهان  (تف)
 4. =آبگیر  (ژی)
 5. =آب مروارید  (تم)
 6. =آپ  (بالای فرنگی)
 7. =آت  (اسب آذری)
 8. =آتشگیره-کفش  (خف)
 9. =آج  (برجستگی لاستیک- برجستگی ته  کفش)
 10. =آذرنگ  (غم)
 11. =آرواره (فک-سق)     
 12. =آروغ (رغ)   
 13. =آزاد  (یل)
 14. =آزمندی (شح)              
 15. =آس  (درختی شبیه درخت انار)
 16. =آس   (دو سنگ مدور و مسطح که غلات را با آن آرد میکنند).
 17. =آس  (تکخال ، آش ، شوربا)
 18. =آستین  (کم)
 19. =آسیاب  (هر)
 20. =آسیب (آک)
 21. =آش (با)     
 22. =آشیانه مرغ   (عش)
 23. =آفت (آک)    
 24. =آفت گندم  (سن)
 25. =آقای آلمانی  (هر)      
 26. =آقای اسپانیولی (دن - لی)   
 27. =آکنده (پر)
 28. =آل  (بچه دزد معروف)   
 29. =آل  (سراب)
 30. =آل (سرخ کمرنگ)
 31. =آواز سم ستوران  (هب)
 32. =آهو  (ظب)
 33. =آهوی ختن  (اف)       
 34. =آهوی کوهی  (کل)

 35. صفحه (الف)

 36. =ابر حامل باران  (بل)
 37. =ابریشم خام  (قز)
 38. =ابریشم خام نتابیده (کج)
 39. =ابریشم کم قیمت  (کژ)
 40. =ابله و احمق (بل) 
 41. =اثر پا (رد)    
 42. =اثر چربی (لک)        
 43. =اثر ماتیسن  (پر)                  
 44. =اثری از ژید  (تز)      
 45. =اجاق مخفی (فر)
 46. =از آرایش بسکتبال  (شل)
 47. =از ادات  تشبیه  (سا)
 48. =از باشگاه های فرانسه  (رن)
 49. =از بت های زمان جاهلیت   (هب- ود)
 50. =از به پا کردنی ها  (شر)
 51. =از بیماری های پوستی  (گر)
 52. =از حروف یونانی  (مو- چی)
 53. =از خدایان یونان  (رع- را)
 54. =از خواهران برونته (آن)
 55. =از رفته به جا می ماند  (رد) 
 56. =از سوره های قرآن (طه)
 57. =از سوره های مکی  (یس)   
 58. =اس (بنیاد ، پایه ، پی)
 59. =اسب آذری    (ات)
 60. =استخوان پاشنه پا  (بل)  
 61. =استخوان سینه  (قص)
 62. =استعداد فهم و دریافت  (شم)
 63. =اضطراب    (تب)
 64. =اعتبار  (آب)                     
 65. =اقتصادی در روسیه  (نپ)
 66. =ال  (بچه دزد معروف)  
 67. =الفبای موسیقی (نت)
 68. =الهه خورشید  (رع- را)                    
 69. =امرود (مل)
 70. =امیر قبیله بزرگ (بگ) 
 71. =انبار ته کشتی(خن)                                            
 72. =انتها یا قعر چیزی (ته)
 73. =انکار کردن  (ظی)
 74. =انگبین  (ظی)   
 75.   
 76. صفحه (ب)    
 77.                  
 78.  =با  (آش)
 79. =باب ( در )
 80. =باد اندک  (رش)
 81. =بادبان کشتی (جل)
 82. =باد ریزه  (رش)
 83. =باد سرد  (زم)
 84. =باد کم  (رش)
 85. =باده  (می)
 86. =باران اندک ( رش )
 87. =باران ریز  (طل)      
 88. =باریک  (دق)
 89. =باز  (وا)       
 90. =بازداشتن  (کف)
 91. =بازی نفس گیر (زو)
 92. =باستیل  (دژ)
 93. =باغ و زراعت (بن)
 94. =باقی جان (نا)
 95. =بالا آمدن آب دریا  (مد)
 96. =بالای فرنگی  (آپ)    
 97. =بانگ -آواز  (غو)
 98. =بانگ قمری  (وت)
 99. =بانگ وزغ ( وغ )
 100. =بت  (بغ)  
 101. =بث  (پراکنده ساختن ، فاش کردن خبر ، آشکار کردن راز)
 102. =بج یا بچ  (لب، توی دهان ، درون دهان)
 103. =بچه دزد معروف  (ال)
 104. =بحر ( زو) 
 105. =بخ   (کلمه ای برای مدح و اظهار خشنودی و بمعنی زه ، خه ، خوشا و آفرین)
 106. =بخار دهان  (ها)
 107. =بخس  (کم)
 108. =بخشی از مغز  (مخ)
 109. =بخیل  (شح)
 110. =بخیه خیاطان  (کن)
 111. =بخیه درشت  (کن)
 112. =بددل (غر)
 113. =بد   (چاره و گزیر ، عوض و جدایی و بمعنی بت و بتخانه نیز می آید).
 114. =بدون موی (لغ)
 115. =بدی (آک)
 116. =بدیع  (نو)       
 117. =برآمدگی زمین (رش)
 118. =برادر پدر  (عم)
 119. =برای بیان نفرت بکار می رود  (اف)
 120. =برانگیختن غبار   (بث)
 121. =برجستگی لاستیک ( آج)   
 122. =برجستگی ته کفش(آج)
 123. =برجستگی زیر گونه  (لپ)
 124. =بردگی  (رق)
 125. =برز  (قد)
 126. =برف ریزه  (بژ)
 127. =برکت  (ری)
 128. =برکه  (تو)
 129. =برگ برنده (آس)
 130. =برگ درخت (رق)
 131. =برنج ( رز )     
 132. =برهنه (رت)
 133. =بریدن از بیخ  (حذ)
 134. =بریدن سر قلم (قط ) 
 135. =بزرگ ( گت - گط)
 136. =بزرگ منشی ( نب )    
 137. =بزرگ و گنده (گت-گط)
 138. =بز کوهی ( کل ) 
 139. =بژ   (برف ریزه که در شب های  زمستان به زمین می ریزد).
 140. =بش  (کاکل - یال اسب- پش و فش نیز معنی میدهد).
 141. =بش  (بند و بست ، بند و بستی که به ظرف فلزی میزنند).
 142. =بش  (پنج ترکی)
 143. =بغل  (بر- کش)
 144. =بغل سینه  (کش)          
 145. =بغل و آغوش (کش)     
 146. =بک  (وزغ ، غوک ، قورباغه و بمعنی وک و پک نیز می آید).
 147. =بک  (پشت و دنبال معنی میشود و پشتیبان نیز استفاده می شود) .
 148. =بل  (ابر حامل باران)
 149. =بل  (پاشنه پا)
 150. =بل  (سنجد)
 151. =بلکه (بل)
 152. =بلی آلمانی  (یا)
 153. =بلی انگلیسی  (یس)
 154. =بلی روسی  (دا)
 155. =بند پای زندانیان  (غل- لگ)  
 156. =بندگی ( رق )      
 157. =بن  (قهوه)
 158. =بند و زندان  (غل-لگ)
 159. =بنده زر خرید  (قن)
 160. =بنیان  (اس- پی)
 161. =بو  (ند)    
 162. =بو  (پوست شتر بچه که آنرا پر کاه می کنند).
 163. =بوی پشم سوخته (کز)         
 164. =بوی رطوبت (نا- نم)   
 165. =بوی ماندگی (نا)
 166. =بهانه جویی  (نق)
 167. =به دنیا آوردن  (زا)         
 168. =بهره مند شدن (حظ)
 169. =بی حس  (لس)
 170. =بید  (پت)
 171. =بی صدا می کشد  (سل)
 172. =بیکاره (لش)
 173. =بیماری ریزش موی بدن   (گر)
 174. =بیماری ریوی  (سل)        
 175. =بیماری و مرض ( دا )
 176. =بین  (لا)           
 177. =بینی روسی (نف)
 178. =بی هوشی  (غش)      
 179.                     
 180. صفحه (پ)    

 181. =پارچه و قماش (بز)                     
 182. =پاروی قایقرانان (فه)    
 183. =پاشنه پا (بل)      
 184. =پالان چهار پا (جل)  
 185. =پت   (کرک و پشم)
 186. =پخ  (پهلو ، کلمه ای برای رم کردن حیوانات)
 187. =پد: (درخت بی پر و بی میوه)
 188. =پراکندگی (شت)
 189. =پر: (کتل ، تپه ، زمین پست و بلند)       
 190. =پر خور-شکم پرست (رس)          
 191. =پرحرفی(ور)
 192. =پرده توری  (شف) 
 193. =پر مرغ (فر)
 194. =پژمرده (لس) 
 195. =پسوند آلودگی (ین)
 196. =پشت  (بک)
 197. =پشت سر (پس)
 198. =پشته بلند (تل)   
 199. =پشته خاک (تل)   
 200. =پشم نرم (پت)                    
 201. =پشه (بق)                                                                     
 202. =پش: (یال اسب)
 203. =پک: (بمعنی گنده و نا هموار و وزغ و قورباغه)
 204. =پو: (دو ، رفتار تند)
 205. =پنبه پاک نکرده (وش)
 206. =پنج ترکی (بش)
 207. َ=پوست بچ شتر  (بو)
 208. =پوستین (وت) 
 209. =پول آلبانی (لک)     
 210. =پول ژاپن (ین)
 211. =پهلو (ور)
 212. =پیچ وتاب (خم)
 213. =پیچیدن (لف)  
 214. =پیشوند نفی در کلمه (نا)

 215. صفحه (ت)        
 216. =تاب  (تو) 
 217. =تابش (تو)
 218. =تاب وتوان (نا)  
 219. =تاخت اسب: تگ
 220. =تازه و پر طراوت (تر)
 221. =تالاب (ژی)               
 222. =تپانچه (تس - لت)   
 223. = تپه (تل)       
 224. =تردید (شک)  
 225. =ترک خفیف استخوان (مو) 
 226. =ترمز چهار پا (چش-هش)         
 227. =تشنه (تش) 
 228. =تصدیق روسی (دا)              
 229. =تفاله (تخ)
 230. =تک  (نوک و منقار مرغ و تیزی سر چیزی)
 231. =تکان و جنبش (سک)      
 232. =تکه پارچه کهنه (لت)
 233. =تکه پاره (لت)
 234. =تکیه بر پشتی (لم) 
 235. =تلخ عرب (مر)
 236. =تله و دام (فغ)
 237. =تنبل (لس-لش)     
 238. =تن پوش زنانه (یل)
 239. =تنفر (اف) 
 240. =تو   (تاب و به معنی برکه نیز می آید).
 241. =تیر پیکاندار (یب)          
 242. =تیر کوتاه  (زج)
 243. =تیرگی چشم (تم)     
 244. =تیزی آرنج (زج)               
 245. =تیشه بزرگ  (تش)                                                                     
 246. صفحه (ج-چ-ح-خ)       
 247.              
 248. =جامه ابریشمین (خز)         
 249. =جانب (ور)   
 250. =جانور بد بو (خز)       
 251. =جر: (شکاف و رخنه)
 252. =جستن گلوله (هک)
 253. =جغ : (آبنوس)
 254. =جف : (میان تهی و به معنی پژمرده و خشک نیز می آید).
 255. =جم : (کثیر و فراوان)
 256. =جمع کردن (ضم)           
 257. =جنگ و ستیز (چخ)        
 258. =جوان بی تجربه: (غر)
 259. =جوش خمیر (وز)      
 260. =جوی-مراد-کام: (لر)                                       
 261. =چاره و گزیر  (بد)
 262. =چچ: (غربال و الک)     
 263. =چخ: (غلاف کارد و شمشیر)
 264.  =چخ: (لانه پرندگان)
 265. =چرک و ریم (چخ)        
 266. =چرک و زرداب زخم: (هو)  
 267. =چسبنده: (دج)
 268. =چک (چچ)        
 269. =چکیدن آب (رش)
 270. =چوب خوشبو ( ند-هل)
 271. =چه: (چاه)
 272. =چهار من تبریز (ری)
 273. =چهره: (لچ)
 274. =حاشیه (نت)   
 275. =حدس (ظن)  
 276. =حر: (گرما- آزاده)  
 277. =حرارت و گرمی (تف)  
 278. =حرف پیروزی (وی)
 279. =حرف تنفر (آخ)   
 280. =حرف درد (آخ)
 281. =حرف مقطعه قرآنی: (طه)     
 282. =حرف نازی ها (اس)         
 283. =حرف نداری (بی)
 284. =حرف نفرت(اف) 
 285. =حرف یونانی (پی)
 286. =حلال شدن (حل)                          
 287. =حیوان گران پوست (خز)
 288. =خالص (قح)                                
 289. =خانه (کد)  
 290. =خراشیدن،سائیدن: (حک)
 291. =خرخر کردن در خواب: (فخ)
 292. =خرس عرب (دب)         
 293. =خسیس - احمق: (لک)   
 294. =خطایی در تنیس (نت)
 295. =خم (دن )             
 296. =خم بزرگ: (دن)                 
 297. =خواری و نرمی: (ذل)                 
 298. =خوب-چرک-ریم: (سخ)
 299. =خوب و خوش: (خه)
 300. =خودبین (غد)
 301. =خود پسند (پک)
 302. =خیانت کینه: (غش)

 303.  صفحه (د)      
 304.                
 305. =داخل (تو-لا)   
 306. =دانه پاک نشده: (وش)    
 307. =درخت انگور (مو-رز)  
 308. =درخت بی بر و بی میوه (پد)
 309. =درختی تنومند: (گز)
 310. =درختی شبیه درخت انار(آس)
 311. =درد (آک)          
 312. =درست به اندازه: (مک) 
 313. =درک وادراک(حس)               
 314. =درون دهان: (بج) 
 315. =درون دهان: (نج)
 316. =درون دهان (بچ) 
 317. =درهم پیچیدن (لف)      
 318. =دریا (زو-یم)  
 319. =دریا:  (طم- زم- یم) 
 320. =دزد: (لص)   
 321. =دستگاه نساجی (هف)         
 322. =دست مالیدن: (مس)
 323. =دماغ: (مخ)   
 324. =دنبه برشته (جز)    
 325. =دندان عرب (سن)
 326. =دندانه کلید: (تز)        
 327. =دوخ: (دخ)    
 328. =دود کردن (دخ)
 329. =دور دهان ( نس-کب)  
 330. =دوستی و محبت (ود)      
 331. =دو سنگ مدور و مسطح که غلات را با آن آرد میکنند(آس)
 332. =دوشاب: (مت) 
 333. =دوندگی: (خت)       
 334. =ده (کد)          
 335. =دهان (فم)        
 336. =دیروز (دی)      
 337. =دیو حرص (آز)

 338. صفحه (ر-ز-ژ)  
 339.                              
 340. =راز (لو) 
 341. =راست ایستاده: (هج)   
 342. =راندن مزاحم (دک)         
 343. =رایگان: (زب)
 344. =رب النوع مصری: (را - رع)
 345. =ردیف ورده (رج)  
 346. =رطوبت (نا) 
 347. =رفتار به ناز (چم)
 348. =رفتار تند  (پو)
 349. =رمز کتاب التهذیب شیخ طوسی( یب)  
 350. =رمق (نا)  
 351. =رنج و سختی بردن در کار: (کد)
 352. =رنج و محنت (لگ)
 353. =روحانی زرتشتی: (مغ)   
 354. =رود آرام (دن-رن )    
 355. =رود ایتالیا: (پو)
 356. =رودخانه: (مغ)      
 357. =رودخانه بلژیک: (لس)  
 358. =رود روسیه (دن)  
 359. =رود فرانسه: (رن)  
 360. =روشنایی (ضو-سو)                 
 361. =روغن و چربی: (په
 362. =روغن کنجد: (حل)     
 363. =روغن وچربی (په)        
 364. =رونق و رواج (اب)                
 365. =روی و رزخساره: (خد)   
 366. =رها وآزاد (دک)    
 367. =رئیس جیمز باند (ام)         
 368. =ریختن آب: (صب)                                      
 369. =زاج سفید: شب           
 370. =زائو ترسان (ال)           
 371. =زائیدن (زا)                         
 372. =زمین پست و بلند  (پر)
 373. =زمین خشک و سخت: (دغ)
 374. =زمینه (تم)    
 375. =زندان (لگ)          
 376. =زوبین: (مک)
 377. =زور-حمله: (کر)
 378. =زهر هلاهل: (رز)  
 379. =زیر پا مانده (له)      
 380. =زیرک- پهلوان: (کو،گو)             
 381. =ژنرال جنگ های انفصال: (لث)

 382. صفحه (س)             

 383. =سایه (نش)           
 384. =سپیدار : (پد) 
 385. =سخن زیر لب: (ژک)
 386. =سراب: (آل)
 387. =سر بی مو و طاس: (دغ)
 388. =سر بی مو: (لغ)   
 389. =سرکه: (خل)
 390. =سر کوه: (شخ)    
 391. =سرما (زم)   
 392. =سرمایه: (نس)      
 393. =سریش (پت)                 
 394. =سطح و رویه (کف)          
 395. =سعی وکوشش (جد)
 396. =سقف: (سغ)
 397. =سمبل کوهی: (فو)
 398. =سمبل ممانعت (سد)      
 399. =سنبل کوهی (فو)    
 400. =سنگ آسیاب (اس)
 401. =سو و جانب (ور)
 402. =سوسمار (ضب)  
 403. =سوسن زرد (وج)       
 404. =سیخونک: (سک)            
 405. =سیلی و کشیده (تس)     
 406. =سیلی: (لت)    
 407. =سینه  (ور) 

 408. صفحه (ش)         
 409.                       
 410. =شاخ جانور: (شغ)              
 411. =شامل شدن(عم)
 412. =شایعه کردن(چو)           
 413. =شبنم: (طل)            
 414. =شبیه و مانند: (قش)      
 415. =شراب : (مل)  
 416. =شراب انگوری: (له)
 417. =شرافت: (عز)   
 418. =شش عرب (ست)                 
 419. =شعیر : (جو)          
 420. =شکمباره: (رس)                   
 421. =شکم بند طبی(گن) 
 422. =شکوه جلال( فر)    
 423. =شگرد(لم)        
 424. =شماره مخصوص(کد)
 425. =شمشیر بران: (صل)
 426. =شهر بی دفاع (رم)
 427. =شیره خرما: (مت)
 428. =شیشه و قرابه: (کپ)      
 429.  
 430. صفحه (ص-ض-ع-غ)

 431. =صابون خیاطی (مل)             
 432. =صحرای خشک و بی علف: (لغ)
 433. =صدای پشه (وز)
 434. =صدای زنبور (وز)        
 435. =صف (رج)       
 436. =صدمه (اک)
 437. =ضد -بد-خشم-قهر: (دژ)
 438. =ضمیر دوم شخص مفرد (تو)  
 439. =ضمیر فرانسوی: (وو)    
 440. =طاقچه (رف)
 441. =طایفه ای از ترکان: (غز)
 442. =طعن و سرزنش: (ژخ)   
 443. =ظرف سفالی (خم)
 444. =عبودیت (رق)      
 445. =عجول (جت) 
 446. =عدد تنفسی: (شش) 
 447. =عدد فوتبالی (اا)
 448. =عدد ورزشی (دو)                              
 449. =عدد هندسی (پی) 
 450. =عرق نیشکر: (رم)
 451. =عریان (رت)
 452. =عشقه-درختی که به درخت پیچد: (سن)
 453. =عصب (پی)      
 454. =علاقه (ود)           
 455. =علامت (نت) 
 456. =علف هرز (خو)        
 457. =عنوان پادشاهان پیشدادی: (کی)      
 458. =عود (ند)                                   
 459. =عید ویتنامی ها (تت)           
 460. =غربال (چچ) 
 461. =غرور و تکبر (نب)           
 462. =غلاف شمشیر (چخ)   
 463. =غلاف کارد  (چخ)
 464. =غم واندوه (هم)            
 465. =غنیمت جنگی: (فی)     
 466. =غوزه پنبه(وش)

 467. صفحه (ف-ق)
 468. =فاش گردن خبر (بث)
 469. =فرانسه قدیم: (گل)      
 470. =فروغ ایزدی (فر)   
 471. =فرو مایه (خس) 
 472. =فلس ماهی (کچ)  
 473. =فیلم پنه لوپه کروز در اسکار امسال: (نه) 
 474. =قمر مصنوعی:  (یو)   
 475. =قورباغه درختی (وک)
 476. =قیمت بازاری (فی)    
 477.           
 478. صفحه (ک-گ)        
 479.    
 480. =کاغذ روزنامه (وب)
 481. =کاغذ نامرغوب (وب)                         
 482. =کاکل (بش) 
 483. =کاکل اسب: (فش)      
 484. =کاهو (خس)                 
 485. =کتف و شانه (خا)
 486. =کتک (لگ)   
 487. =کثیر (جم)  
 488. =کج (خم)
 489. =کج  (ابریشم خام نتابیده)
 490. =کجاست (کو)
 491. =کدوی تنبل: (آج)          
 492. =کر شدن: (صم)   
 493. =کرم -حشره: (کخ)
 494. =کژ  (ابریشم کم قیمت)
 495. =کشنده بی صدا (سم)
 496. =کشیش: (قس)
 497. =کلام معتبر (نص)
 498. =کلمه افسوس (آه)                   
 499. =کلمه تعجب (وا)                
 500. =کلمه شگفتی (وخ-وه)
 501. =کنار ( ور)       
 502. =کنار جانب: (طف)
 503. =کوبیدن در (تق)
 504. =کوتاه -فربه: (غک)
 505. =کوزه سفالی  (خم)
 506. =کهنه و پوسیده: (رث)
 507. =کینه: (وژ)
 508. =گذشتن و رفتن بر چیزی: (مر)
 509. =گربه عرب(هر)         
 510. =گربه: (هر)
 511. =گرفتن توپ از هوا(بل)             
 512. =گشوده (وا)      
 513. =گفتگوی خودمانی (گپ)
 514. =گل سرخ (رز)          
 515. =گل بتونه (مل) 
 516. =گلو ( نا)                                       
 517. =گلابیس (مل)             
 518. =گلیم دراز: (نخ)         
 519. =گمراهی (ضل)
 520. =گمراهی: (غی)
 521. =گنجیشک: (تز)
 522. =گیاهی خاردار: (یز
 523. =گیوه: (سر)

 524. صفحه (ل -م)  
 525.            
 526. =لاغر: (غث)
 527. =لای-لجن: (خر)
 528. =لذت بردن (حظ)                               
 529. =لعن و نفرین (سب)
 530. =لنگه در (لت)
 531. =لوله: (لف)      
 532. =مادر زن-مادرشوهر: (خش)
 533. =مادر لر: (دا)   
 534. =مالک وصاحب(ذا-ذو)     
 535. =ماهوت پاک کن(شت)                
 536. =مایه نشاسته (پت)                
 537. =محکم کردن (شد)  
 538. =محله(کد)   
 539. =مخفف خان (خن) 
 540. =مرغدان: (خم)
 541. =مرغ میرود (جا)         
 542. =مرغی افسانه ای نظیر سیمرغ: (رخ)
 543. =مساوی فرانسوی (پر)
 544. =مشک (خی)
 545. =مظهر لاغری (نی)           
 546. =مفلوج:  (لس)    
 547. =مقابل نشر (لف)      
 548. =مقدار -اندازه: (وی)
 549. =مقیاس طول (پا)   
 550. =ملس: (مز)        
 551. =منحصر بفرد: (سل)
 552. =منقار مرغ  (تک)
 553. =مورچه ریز: (ذر)
 554. =موضوع انشاء (تم)           
 555. =موی انسان یا حیوان (مل)         
 556. =موی سست: (نن) 
 557. =موی مجعد (فر)       
 558. =می  (مل)          
 559. =میان (تو)     
 560. =میان تهی  (جف)

 561. صفحه ( ن- و- ه- ی)  
 562.               
 563. =ناپسند (سد- بد)    
 564. =ناخالص: (غش)     
 565. =نادان -کودن: (غت)   
 566. =ناله -بانگ-آواز: (زخ،ژخ)   
 567. =ناله و فغان: (ژح- وح)  
 568. =نام آذری (آد)
 569. =نام دو تن از ملکه های مصر قدیم: (تی)
 570. =نام قدیم کلیبر  (بذ)                      
 571. =نفس سیگاری (پک)  
 572. =نقش هنری (رل)     
 573. =نکوهیدن و بد گویی (ذم)  
 574. =نگاه خیره (زل)   
 575. =نم (نا)    
 576. =نوعی حلوا (لو)   
 577. =نوعی سنبل الطیب (فو)  
 578. =نوک مرغ  (تک)
 579. =نی (نا)             
 580. =نیلوفر: (فل)          
 581. =نیمه بار (تا)
 582. =نیمه دیوانه (خل)
 583. =واحد پول آلبانی (لک)      
 584. =واحد اندازه گیری صوت (بل)
 585. =واحدی در سطح (ار)  
 586. =ورم خودمانی (پف)
 587. =وزغ  (بک)
 588. =وزیدن باد: (هب)   
 589. =هر بند انگشت دست یا پا: (پک)        
 590. =هلاک یا هلاکت (ضل)
 591. =هواپیمای عجول (جت)
 592. =هوای فرار (پس)
 593. =یادداشت (نت)
 594. =یال اسب (بش)                     

تهیه و تنظیم:رضا آقازاده کلیبر


comment نظرات ()