راهنمای حل جدول رضا(ح-خ)
نویسنده : آقازاده کلیبر - ساعت ٧:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱

 برای مشاهده معنای لغاتی که با حروف (ح-خ) شروع میشوند


صفحه (ح)

   1. =حائر  (سرگشته- سرگردان)
   2. =حائز  (جامع- دارا - در بر دارنده)
   3. =حائط  (دیوار - جدار- بستان- حیاط)
   4. =حائل  (مانع)
   5. =حاتم  (قاضی- حاکم - بمعنی غراب نیز می آید)
   6. =حاجب (پرده دار-ابرو-دربان)
   7. =حاجت(وسن- ارب- نیاز- دربایست)
   8. =حاجز  (مانع)
   9. =حاد (تند و تیز)
   10. =حادثه  (تازه- نو- نورسیده)
   11. =حاذق  (ماهر- استاد)
   12. =حار  (گرم - سوزان)
   13. =حارث  (کشاورز- برزگر- حراث)
   14. =حارس  (نگهبان- حفظ کننده)
   15. =حازم  (دوراندیش)
   16. =حاسد  (رشک برنده)
   17. =حاشیه (نت- کناره- ناحیه)
   18. =حاشیه کتاب (هامش)
   19. =حاصد  (درو کننده - دروگر)
   20. =حاقد  (کینه جو)
   21. =حافد  (خادم- یارو- دوست- تابع)
   22. =حافظه (ویر)
   23. =حالتی از نگاه کردن (بربر)
   24. =حالت تعادلی فیزیکی (بالانس)
   25. =حامد  (ستاینده- ستایش کننده)
   26. =حامض (ترش مزه)
   27. =حانوت (مغازه- دکان)
   28. =حب  (دوستی)
   29. =حباله  (دام - بند)
   30. =حبس  (زندانی کردن)
   31. =حبل (درخت انگور- زیرک - هوشیار- بند- ریسمان)
   32. =حبل الورید ( شاهرگ)
   33. =حبوبات (بنشن)
   34. =حبه  (دانه)
   35. =حبوب  (دانه ها)
   36. =حتف  (مرگ- موت-مرگ طبیعی)
   37. =حجاب  (پرده - روبند- چادر)
   38. =حجار  (سنگ تراش)
   39. =حجامت  (بادکش کردن - خون گرفتن)
   40. =حجب  (پوشاندن - مستور کردن - پنهان ساختن- بازداشتن)
   41. =حجت  (برهان- دلیل)
   42. =حجر  (سنگ)
   43. =حجره  (غرفه)
   44. =حجل  (کپک)
   45. =حجله عروس  (گردک)
   46. =حجی  (سزاوار - درخور- شایسته)
   47. =حد  (کرانه- حایل میان دوچیز- انتهای چیزی - میان دوچیز)
   48. =حدایث  (نو شدن)
   49. =حداجی  (کجاوه- پالکی)
   50. =حدایق  ( باغها)
   51. =حداد  (آهنگر- نهامی)
   52. =حدب  (گوژ پشتی- زمین بلند - تپه - موج آب)
   53. =حدت  (تندی - تیزی)
   54. =حدث  (بدعت - نوآوری)
   55. =حدثان  (آغاز - اول چیزی)
   56. =حدس (ظن- گمان)
   57. حدقه  (سیاهی چشم- خانه چشم - چشمخانه)
   58. =حدید  (آهن)
   59. =حدیقه  (باغ - بستان - باغچه)
   60. =حذاقت  (مهارت- زیرکی - دانایی)
   61. =حذر  (پرهیز کردن - ترسیدن)
   62. =حذف  (قطع کردن- انداختن- ساقط کردن- دور کردن)
   63. =حر   (گرما- آزاده- جوانمرد)
   64. =حرا  (ناحیه - گشادگی)
   65. =حرارت و گرمی (تف)
   66. =حراث  (زارع- کشاورز - برزگر)
   67. =حراثت  ( زراعت- کشتکاری)
   68. =حرارت  (گرمی -گرما)
   69. =حراس  (نگهبان)
   70. =حراست  (نگهبانی- نگهداری - محافظت)
   71. =حراق  (اسب  تیزرو- اب بسیار شور)
   72. =حرام  (ناروا)
   73. =حرامی  (راهزن - دزد- سارق)
   74. =حران  (مرد بسیار تشنه)
   75. =حرب  (جنگ- کارزار - نبرد)
   76. =حربا  (جانوری شبیه چلپاسه)
   77. =حربه  (سلاح)
   78. =حرث  (کشتکاری)
   79. =حرج  (تنگی - فشار - جای تنگ)
   80. =حرج  (گناه)
   81. =حرز   (پناهگاه - نصیب- تعویذ)
   82. =حرس  (نگهبانی- نگهبانان)
   83. =حرشف  (فلس ماهی- ملخ بی بال)
   84. =حرص  (آز- طمع)
   85. =حرصا  (آزمندان)
   86. =حرف  (پیشه ها)
   87. =حرف پیروزی (وی)
   88. =حرف تردید (یا)
   89. =حرف تنفر (آخ)           
   90. =حرف درد (آخ)
   91. =حرف مقطعه قرآنی   (طه)    
   92. =حرف نازی ها (اس)          
   93. =حرف نداری (بی)
   94. =حرف نفرت (اف)
   95. =حرفه  (پیشه - کسب و کار)
   96. =حرفهای بی ربط زدن  (پرت وپلا گفتن)
   97. =حرف یونانی (پی-زتا-تتا)
   98. =حرق  (سوختن- سوزاندن- سوختگی)
   99. =حرکات صورت (میمیک)
   100. =حرکت اهانت آمیز (هل)
   101. =حرکتی در ژیمناستیک (وارو-توماس)
   102. =حرکت صفحه ای سطح زمین (تکتونیک)
   103. =حرکتی در جودو (رنشو)
   104. =حرکتی در کاراته (اکپن)
   105. =حرمان  (بی بهرگی- نومیدی)
   106. =حرمت  (آبرو- ارجمندی-حرام بودن)
   107. =حرمل  (اسپند)
   108. =حرور  (گرما- آتش- باد گرم)
   109. =حرون   (توسن- سرکش)
   110. =حری   (سزاوار - لایق- روا- مناسب)
   111. =حریر و ابریشم (سیلک)
   112. =حریر ساده (برند)
   113. =حریر نازک (وال)
   114. =حریص (شره)
   115. =حریق  (آتش سوزی)
   116. =حریف  (همکار- هم پیشه)
   117. =حزام  (تنگ اسب- وسط چیزی)
   118. =حزب  (گروه)
   119. =حزم  (هوشیاری)
   120. =حزن  (اندوه- دلتنگی)
   121. =حزین  (اندوهگین- دلتنگ)
   122. =حساب  (شمردن - اندازه)
   123. =حساب نجومی (زیج)
   124. =حسب  (شماره کردن- شمردن- کفایت- بس بودن)
   125. =حسام  (شمشیر تیز)
   126. =حس بویایی (شم)
   127. =حسد  (رشک- بد خواهی)
   128. =حس گر الکترونیکی (سنسور)
   129. =حسن  (نیکی- خوبی - نیکویی)
   130. =حسینیه ای در کرمانشاه (تکیه معاون الملک)
   131. =حشره ای به اندازه شپش و یال ندارد  (کیک)
   132. =حشره ای خون خوار  (ساس)
   133. =حشره ای گزنده شبیه عنکبوت (رتینا)
   134. =حشره ای موذی  (کک)
   135. =حشمت  (شرم - حیا غضب)
   136. =حشو  (مرد فرومایه و پست)
   137. =حشیش  (گیاه خشک- گیاه شاهدانه)
   138. =حصار (دیوار- بارو- در)
   139. =حصان  (اسب نجیب و قوی- اسب نر)
   140. =حصبا  (سنگریزه)
   141. =حصبه  (تیفوئید- سرخجه - مطبقه)
   142. =حصرم (غوره انگور- میوه نارس)
   143. =حصن  (قلعه- دژ- پناهگاه)
   144. =حصه  (نصیب- بهره- بخش)
   145. =حصید  (درو شده)
   146. =حصیر  (بوریا)
   147. =حضارت  (شهرنشینی)
   148. =حضرت  (نزدیکی- قرب- حضور)
   149. =حطام  (ریزه و شکسته چیزی)
   150. =حطب  (هیزم - هیمه- آتشگیره)
   151. =حظ  (بهره- نصیب)
   152. =حفاظ   (مراقبت- مواظبت)
   153. =حفد  (یاران- دوستان- فرزند زادگان)
   154. =حفر  (کندن- گودن کردن- کاویدن)
   155. =حفره  (گودال- قبر- حفر)
   156. =حفظ کردن (نگه داشتن)
   157. =حفید  (فرزندزاده- پسر پسر)
   158. =حفیره  (گودال- قبر)
   159. =حقارت  (پستی- خواری- زبونی)
   160. =حق التدریس (آموزانه)
   161. =حق الزحمه  (دستمزد- مزد کار)
   162. =حق الشرب  (آب بها)
   163. =حق العبور  (ترانزیت)
   164. =حق العمل  (کارمزد- مزد کار- دستمزد)
   165. =حق القدم  (پایمزد- پا رنج)
   166. =حقد  (کینه - خشم)
   167. =حقه و فریب (ریب- قوطی)
   168. =حقیر  (کوچک- ذلیل- خوار)
   169. =حقیر ساختن کسی در نزد دیگری (اغماز)
   170. =حقیق  (سزاوار - لایق)
   171. =حک  (خراشیدن- ساییدن- خاراندن)
   172. =حکاک  (بسیار حک کننده- نگین ساز)
   173. =حکم  (قضا- فرمان- امر- داور)             
   174. =حکم انتصاب سفیر (استوارنامه)    
   175. =حکمت ارسطو (مشا)
   176. =حکه  (خارش)
   177. =حل  (گشودن- باز کردن- روا بودن - حلال شدن)
   178. =حلاج  (پنبه زن)
   179. =حلاق  (سلمانی- سرتراش)
   180. =حلال  (روا- جایز- مباح)
   181. =حلال  (بسیار گشاینده  - بازکننده عقده)
   182. =حلال شدن  (حل)
   183. =حلاوت   (شیرینی)
   184. =حلزون (لیسک)
   185. =حلق  (گلو- حلقوم)
   186. =حلقوم  (حلق- گلو)
   187. =حلقه (چنبر - دایره)
   188. =حلقه اتصال شیمی آلی و فیزیولوژی (بیو شیمی)
   189. =حلقه پیرامون دف (چنبر)
   190. =حلقه فلزی داخل موتور اتومبیل (یاتاغان)
   191. =حلف  (سوگند - قسم- عهد)
   192. =حلم  (بردباری- شکیبایی- صبر- خواب)
   193. =حلو  (لذیذ- شیرین- زیبا)
   194. =حلوان  (عطا- مژدگانی)
   195. =حلوانی  (حلوا فروش -حلوا پز)
   196. =حله  (کوی- برزن- محله- جامه بلند)
   197. =حلی   (زیورها- زینت ها)
   198. =حلیب  (شیر- شراب خرما)
   199. =حلیف  (هم پیمان- هم عهد)
   200. =حلیم  (بردبار - شکیبا)
   201. =حمار  (خر)
   202. =حماسه   (شجاعت- دلیری)
   203. =حماسه معروف هندوان (رامایانا)
   204. =حمال  (باربر)
   205. =حمام  (کبوتر - موت- مرگ- گرمابه)  
   206. =حمام غیر بهداشتیدر قدیم (خزینه)
   207. =حمام یا حمامه  (کبوتر)
   208. =حمد  (سپاس- ستایش- ثنا گویی)
   209. =حمراء  (سرخ رنگ)
   210. =حمق  (کم عقلی- بی خردی)
   211. =حمل  (بار درخت- بره- بار)
   212. =حمل و نقل  (ترانسپورت)
   213. =حمله و هجوم (سورن- یورش)
   214. =حموضت  (ترش مزه- ترشی- ترش شدن)
   215. =حمید  (ستوده- پسندیده)
   216. =حمیم  (خویش - دوست-خویشاوند)
   217. =حنا (یرنا)
   218. =حناط  (گندم فروش)
   219. =حنان  (رحمت- برکت- مهربانی- بخشاینده - بسیار مهربان)
   220. =حنبل  (مرد فربه)
   221. =حنجره  (گلو- حلقوم- حلق)
   222. =حنطه  (گندم)
   223. =حنک  (زنخ)
   224. =حنیف  (رزاست - مستقیم)
   225. =حنین  (ناله- زاری)
   226. =حواری خائن حضرت مسیح (یهودا)
   227. =حواصیل  (مرغی شبیه لک لک)
   228. =حوت  (ماهی)
   229. =حور  (سیاه چشم)
   230. =حوزه  (ناحیه)
   231. =حوض  (آبنما-تالاب- آبگیر)
   232. =حوض زیر زمینی  (آب انبار)
   233. =حوض و خزانه حمام (آبزن)
   234. =حول  (کج بینی- قوه - قدرت- لوچ بودن چشم)
   235. =حوله (رومال)
   236. =حومه کاشان  (نیاسر)
   237. =حی  (زنده)
   238. =حیا  (شرم- آزرم)
   239. =حیاط (عرصه)
   240. =حیدر  (شیر- شیر کوتاه قد)
   241. =حیران  (سرگشته)
   242. =حیران شدن  (وله)
   243. =حیف  (ظلم- ستم)
   244. =حیله و مکر (شید- ریو)
   245. =حیوان آدم نمای جنگلی  (ارانگوتان)
   246. =حیوان بارکش (زامله)
   247. =حیوان دریایی (فک)
   248. =حیوان سربریده (بسمل)
   249. =حیوان سرتمه کش (گوزن)
   250. =حیوان گران پوست (خز)
   251. =حیوانی با پوست قیمتی (قاقم)
   252. =حیوانی گوشخوار (ساریک)
   253. =حیه  (مار)

   254. صفحه (خ)

    1. =خاتم  (انگشتر- پایان)
    2. =خاتون (بیگم- بانو- بی بی- کد بانو)
    3. =خاج  (چلپیا - صلیب)
    4. =خادم (زاور)
    5. =خادم قوم  (ام)
    6. =خادم کلیسا (شماس)
    7. =خادم آتشکده (آذرپیرا)
    8. =خارا  (سنگ سخت - گرانیت)
    9. =خارانو  (خارپشت)
    10. =خاربن  (بوته خار)    
    11. =خارپشت (راورا-شگر-شیهم- بیهن)
    12. =خارپشت آبزی (ستاره دریایی)
    13. =خارپشت استرالیایی (اکیدنه)
    14. =خارپشت بزرگ (سیخول- سیخور- ریکاشه)
    15. =خار درخت (عوسج)
    16. =خار سر دیوار (یز)
    17. =خار شتر (راویز)
    18. =خارق  (پاره کننده)
    19. =خار و تیزی کاه (سوک)
    20. =خازن  (خزانه دار - نگبان خزانه- گنجور)
    21. =خازنه  (خواهر زن)
    22. =خاسر  (زیانکار)=خاصره  (کمر- پهلو)
    23. =خاصیتی در عدسی ها (بزرگنمایی)
    24. =خاک بتونه  (مل)
    25. =خاک بر چیزی افشاندن (اتراب)
    26. =خاکروبه (اخال- دمن- جاروب)
    27. =خاکستر (رماد)
    28. =خاکستر گرم (خل)
    29. =خاکستری (ارمد)
    30. =خاک شیر (سلم)
    31. =خاک صنعتی  (رس)
    32. =خاک قبر  (رمس)
    33. =خاک گور  (رمس)
    34. =خاک نمناک (ثری)
    35. =خال (تیل)
    36. =خال سیاه (چا)
    37. =خالص  (قح - ناب - سره - بی غش- ژاو- زبده- سارا)
    38. =خالق اثر ادیسه (هومر)
    39. =خالق اثر اعتماد الحکما (سهروردی)
    40. =خالق اثر ایلیاد (هومر)
    41. =خالق اثر بابا لنگ دراز (جین وبستر)
    42. =خالق اثر تابستان و دود (ویلیامز)
    43. =خالق اثر تشریح مالیخولیا (رابرت برتون)
    44. =خالق اثر جوجه اردک زشت (اندرسن)
    45. =خالق اثر دن کیشوت (ریچارداشتراوس)
    46. =خالق اثر سرود زندگی (عباس مشفق)
    47. =خالق اثر سوژت هند (ایساک پیتمن)
    48. =خالق اثر غار نشینان و سایه گریزان (سارویان)
    49. =خالق اثر مجمع البلدان  (یاقوت حموی) 
    50. =خالق رمانهای پر و مورنای سبز پوش (ماتیس)
    51. =خالق کتاب بوزینه های پشم آلو  (اونیل)
    52. =خالق کتاب راه نیرنگ (ویکتور استروفسکی )
    53. =خالق کت سفید (هرمان ملویل)
    54. =خالق کشف الاسرار (رشیدالدین میبدی)
    55. =خالق کمدی الهی (دانته)
    56. =خالق لباب الالباب (عوفی)
    57. =خالق لغت نامه (علی اکبر دهخدا)
    58. =خالق منطق الطیر (عطار)
    59. =خالق یرما (فدریکوگارسیالورکا)
    60. =خالق یزدان شناخت (عین القضات همدانی)
    61. =خالو  (دائی - برادر مادر)
    62. =خام  (ناپخته - نارس- کال- نا آزموده)
    63. =خامس  (پنجم)
    64. =خامه  (ابریشم نتابیده - ابریشم خام)
    65. =خامه  (سرشیر- قیماق)
    66. =خان  (رئیس- امیر- بزرگ ده- کد خدا) 
    67. =خاندانی از امرای ایرانی نژاد مصر (الاخشید)
    68. =خاندان پیامبر اسلام (ص) (بنی هاشم)
    69. =خان ده  (ارباب- کدخدا)
    70. =خانغرد  (خانه تابستانی)
    71. =خانقاه  (محل اجتماع درویشان)
    72. =خانگاه (لنگر)
    73. =خانه (کد)
    74. =خانه پشت بر آفتاب (نسار)
    75. =خانه تازی  (دار)
    76. =خانه زاد  (فرزند نوکر یا کلفت که در خانه سرپرست خانواده زائیده شده باشد)
    77. =خانه مورچه  (جرثومه)
    78. =خانه های ریز عکس  (ترام)
    79. =خایسک  (چکش بزرگ- پتک)
    80. =خباز  (نانوا)
    81. =خبازی  (پنیرک)
    82. =خبث  (پلیدی- نجاست- ناپاکی)
    83. =خبر  (آگهی- حدیث)
    84. =خبر زبانزد  (شایعه)
    85. =خبر عرب  (نباء)    
    86. =خبر گزاری اتریش  (اپا)
    87. =خبر گزاری افغانستان (آریانا)
    88. =خبرگزاری ایتالیا  (انسا)
    89. =خبرگزاری کشورمان  (ایرنا)
    90. =خبرگزاری مراکش  (مب)
    91. =خبرگزاری معروف  (یونایتدپرس)
    92. =خبر نامه  (بولتن)
    93. =خبز  (نان)
    94. =ختا  (نام قدیم چین شمالی)
    95. =ختنبر  (آدم مفلس که لاف توانگری زند)
    96. =خجسته ومیمون (سعد)
    97. =خجستگی (تیمن)
    98. =خد  (رخسار- گونه - چهره)
    99. =خدای آغاز زمان یونانیان   (اورانوس)
    100. =خدایان در یونان (پانتیون)
    101. =خدای بابلی  (انو)  
    102. =خدای باستان   (را)
    103. =خدای خندان که مردم چاوین در آمریکا میپرستیدند (ال لانزون)
    104. =خدای خورشیدمصریان باستان (رع-را)
    105. =خدای خورشید  (شاموش)
    106. =خدای زمین  (هرا)
    107. =خدای صنعت یونان  (وولکان- وولکن)   
    108. =خدای مصر قدیم  (امون-آتون- هیروگلیف)
    109. =خدای نور یونان  (آپولو)
    110. =خدای هندوان  (برهما)
    111. =خدای هندی (راما)
    112. =خدر  (چادر- پرده)
    113. =خدر  (سست- بی حس- فتور)
    114. =خدش  (نشان و اثر زخم)
    115. =خدعه (شیله)
    116. =خدمتکار پیر  (دادا)
    117. =خدنگ  (تیر راست و بلند)
    118. =خدو  (آب دهان)
    119. =خدیش  (کدخدا)
    120. =خدیو  (پادشاه - امیر- خداوند)
    121. =خذلان  (درماندگی)
    122. =خرابه ای در آتن متعلق به قبل از میلاد مسیح (آکروپلیس)
    123. =خراج  (ساو- باج - مالیات)
    124. =خراد مهر  (نام آتشکده ای در زمان ساسانیان)
    125. =خراس  (خری که سنگ آسیاب را می گرداند)
    126. =خراش و تراش (حک- مرش)
    127. =خراشیدن،سائیدن  (حک)
    128. =خراط  (چوب تراش)
    129. =خرامان (نوان)    
    130. =خربزه نارس  (سفچ- اشن- اسن)
    131. =خرج  (باج- هزینه- خراج)
    132. =خرچال  (مرغابی بزرگ- غاز)
    133. =خرخر کردن در خواب   (فخ)
    134. =خرده جواهر (الک)
    135. =خرده و ریز (دقاق)
    136. =خرس استرالیا (کوالا)
    137. =خرس چینی (پاندا)
    138. =خرس عرب (دب)  
    139. =خرس درختی (کوالا)     
    140. =خرس صحرایی (قرقاول)
    141. =خرف  (میوه چیدن)
    142. =خرق  (پاره کردن)
    143. =خرقه (حله)  
    144. =خرقه درویشی (شولا)
    145. =خرگوش تازی (ارنب)
    146. =خرگوش رومی (دمان)
    147. =خرگوشک  (گل ماهور- بارهنگ)     
    148. =خرما فروش (تمار)
    149. =خرمای نارس (بسر-سیاب)
    150. =خرمن (بنو- هاله ماه)
    151. =خرمن گندم (اندر- بنو)
    152. =خرمن ماه (شایورد)
    153. =خرند  (ردیف- قطار)
    154. =خروس صحرایی (قرقاول- تذرو- تورنگ)
    155. =خروس تازی  (دیگ)
    156. =خروس مازونی  (تلا)
    157. =خرناس (رال)
    158. =خریداری کردن  (ابتیاع)
    159. =خرید و فروش (بیع- شرا)
    160. =خریدو فروش اسناد تجاری (آژیوتاژ)
    161. =خریف  (پائیز- خزان)
    162. =خز  (حریر- پارچه ابریشمی)
    163. =خزانه  (گنجینه- خزینه)
    164. =خزانه دار (مستوفی)
    165. =خزر  (تنگی چشم)
    166. =خزرج  (باد سرد- باد جنوب- شیر بیشه - نام قبیله ای از عرب)
    167. =خزف  (سفال)
    168. =خزوک  (جعل)
    169. =خزیر  (خاکسترداغ)
    170. =خس  (کاهو- خار و خاشاک)
    171. =خستر  (حشره)
    172. =خستگی (تعب)
    173. =خس خس برونشها (رال)
    174. =خسر  (زیان دیدن- پدر زن)
    175. =خسف  (جوز- گردو- گردکان)
    176. =خسوف  (گرفتن ماه) 
    177. =خسیس (کنس - احمق - لک- فرومایه - پست- بخیل- لئیم- رذل)
    178. =خش  (مادر زن- مادر شوهر)
    179. =خشاب  (چوب فروش)
    180. =خشب  (چوب)
    181. =خشت  (آجر خام و نپخته)
    182. =خشته  (مفلس- بینوا)
    183. =خشخاش (کوکنار)
    184. =خشک ترد (قاق)
    185. =خشک شدن خمیر در ظرف (غرن)
    186. =خشم  (قهر - غضب)
    187. =خشن و زمخت (درشت- بخیل- خسیس- زبر- تند خو)
    188. =خشنگ  (کچل- دغسر)
    189. =خصم  (دشمن)
    190. =خضاب  (حنا- رنگ- یرنا)
    191. =خضراء  (سبز)
    192. =خط  (نوشته)
    193. =خطابه (تریبون)
    194. =خطاط  (خوشنویس)
    195. =خطاط معروف دربار شاه عباس کبیر (میر عماد)
    196. =خطای بسکتبال (پا- نیمه- رانینگ)
    197. =خطای حمل توپ در بستکبال (تراولینگ)
    198. =خطایی در تنیس (نت)
    199. =خطا در رایانه (ارور)
    200. =خط رایج بین طبقات متوسط مصری (دموتیک)
    201. =خط کش مهندسی (تی)
    202. =خط مصریان قدیم (هیروگلیف)
    203. =خط مقدس بابل (هیروگلیف)
    204. =خط موازی (پارالل)
    205. =خطمی  (گیاهی دارای ساقه ضخیم)
    206. =خط نابینایان   (بریل)
    207. =خط نگهدار فوتبال (لاینزمن)
    208. =خط ویژه روشندلان (بریل)
    209. =خطمی  (گیاهی با ساقه ضخیم و بلند)
    210. =خطیب روم باستان (سنکا)
    211. =خطیب نامدار رومی (سیسرن)
    212. =خطیر  (بزرگ - شریف)
    213. =خف  (آتشگیره- کفش- موزه- پا افزار)
    214. =خفاش (شب پره- شب پرک- شبکور- پیواز)
    215. =خل  (بی خرد- ابله- نادان- سرکه )
    216. =خلبان (آویاتور)
    217. =خلبان کاشف آبشار آنجل (جیمی آنجل)
    218. =خلخال  (حلقه فلزی برای زینت پای زنان- پای برنجن)
    219. =خلد  (دوام - بقاء همیشگی)
    220. =خلد برین  (بهشت برین)
    221. =خلف  (عقب- پس- پشت سر- به فتح خا و لام میشود فرزند)
    222. =خلیجی در انگلستان (بریستول) 
    223. =خلیج مکزیک (کالیفرنیا)
    224. =خم  (به فتح خا میشود کج و پیچ و تاب)
    225. =خم  (به ضم خا میشود ظرف سفالی)
    226. =خم  (بضم خا و تشدید میم میشود مرغدان)    
    227. =خم بزرگ   (دن)
    228. =خم کردن (نوانیدن)
    229. =خمر  (آب انگور)
    230. =خمره بزرگ (هب - خم)
    231. =خمره سفالی (تاپو)
    232. =خمسه  (پنج)
    233. =خمیازه (آسا- دهان دره- فراشا)
    234. =خمیر (عجین)
    235. =خمیر ی کهبرای پر کردن اطراف شیشه پنجره استفاده می شود(زاماسکه)
    236. =خناق (دیفتری)
    237. =خنج  (ناز - عشوه)
    238. =خنجر  (دشنه)
    239. =خنده دار (فکاهی)
    240. =خنده رو  (بهلول)
    241. =خنگ (اسب سپید موی)
    242. =خنگ زیور  (اسب ابلق)
    243. =خنیا (سرود- آواز)
    244. =خنیاگر (آواز خوان - نوازنده)
    245. =خو  (علف هرزه)
    246. =خواب عرب (نوم)
    247. =خوابگردی (سمنامبولیسم)
    248. =خواب مغناطیسی (هیپنوتیسم)
    249. =خوابیدن (رقاد)
    250. =خواربار (بنش)
    251. =خوار شمردن (تهاون)
    252. =خوار کننده (ابتذال)
    253. =خوار و ضعیف کننده (موهن)
    254. =خوار و ذلیل (هوان- ذل)
    255. =خوان  (سفره- مائده)
    256. =خوان اول شاهنامه (شیر بیشه)
    257. =خواندن شعر (انشاد)
    258. =خوانسالار  (رئیس آشپز خانه)
    259. =خواننده آلبوم موسیقی آخرین غزل (مانی رهنما)
    260. =خواننده آلبوم موسیقی پاپ (رضا صادقی)
    261. =خواننده آلبوم موسیقی چشمان سیاه (هومن سزاوار)
    262. =خواننده آلبوم موسیقی دو نیمه رویا (حمید حامی)
    263. =خواننده آلبوم موسیقی ساعت نه (سیروان خسروی)
    264. =خواننده معروف پاکستانی (علی خان)
    265. =خواهر  (همشیره)
    266. =خوب-چرک-ریم  (سخ)
    267. =خوب و خوش و نیکو  (خه- نلم- آدخ- نفاست- هژیر)
    268. =خود آرایی (دش)
    269. =خودبین (غد- متفرعن)
    270. =خود پسند (پک)
    271. =خود خواهی (انانیت)
    272. =خودداری از پرداخت وجه برات (نکول)
    273. =خود سازی  (دش)    
    274. =خود شیفتگی (نارسیسیسم)
    275. =خودکشی ژاپنی (هاراگیری)
    276. =خور  (خورشید)
    277. =خورجین (بدید)
    278. =خوردن در زبان عرب  (اکل)
    279. =خورشید (لیو- هور)
    280. =خورنده باقی مانده خوراک دیگران (ریزه خوار)
    281. =خوش آیندتر (اروح)
    282. =خوش اندام (هوتن)
    283. =خوش خلق (ساویز)
    284. =خوشرو (هیراد)
    285. =خوشنویس خط نسخ (ابن بواب)
    286. =خوشنویس زمان شاه عباس  (میر عماد)
    287. =خوشنویس مشهور ایرانی (میر عماد)
    288. =خوش یمنی (امد)
    289. =خوشه گندم (واس)
    290. =خوف به دل راه نمی دهد (نترس)
    291. =خوک مالزی (بابیروسا)
    292. =خون (دم)
    293. =خون آشام سینما  (دراکولا)
    294. =خون بسته (علق)        
    295. =خونریزی (سفاک)
    296. =خون شناسی (هماتولوژی)
    297. =خویشان و بستگان (ادانی)
    298. =خویشاوند (صهر)
    299. =خوی و عادت (عوف)
    300. =خیابانی در پاریس (شانزه لیزه)
    301. =خیالی (رویایی)
    302. =خیانت (بیوند)
    303. =خیانت کردن (ادهان- اغلال) 
    304. =خیانت کینه  (غش)
    305. =خیره کننده (گشب)
    306. =خیزاب  (موج)
    307. =خیش  (گاوآهن)
    308. =خیک  (مشک)
    309. =خیل  (گروه اسبان)
    310. =خیمه (سرادق-تتق)
    311. =خیمه بزرگ (هواری)
    312. =خیمه دوز (خیام)
    313. =خیمه صحرایی (کیان)
    314. =خیو  (آب دهان)

comment نظرات ()