راهنمای حل جدول رضاآقازاده کلیبر(ع- غ)
نویسنده : آقازاده کلیبر - ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۱

برای مشاهده معنای لغاتی که با حروف (ع- غ)شروع می شوندصفحه (ع- غ)

 1.  =عاجز (بینوا _نا توان) 
 2. =عابد و پارسا  (کاتوزی)
 3. =عارض هایی که رنگ بافت میوه را تغییر می دهد (لکه بی رنگی)
 4. =عارف و شاعر ایرانی (ابوسعید ابوالخیر)
 5. =عارف ایرانی سده چهارم (ابوسعید)
 6. =عارف بر سر دار (حسین منصور حلاج)
 7. =عارف قرن هفتم (مولوی)
 8. =عارف قرن سوم (بایزید بسطامی)
 9. =عاصمه  (پایتخت)
 10. =عافی  (آموزنده- مهمان)
 11. =عاقل (کندا)
 12. =عاقل دیوانه نمای دوران هارون الرشید (بهلول)
 13. =عالم الهی  (لاهوت)
 14. =عالم خداوندی (لاهوت)
 15. =عالم طبیعی (ناسوت)
 16. =عالم یهودی (ربن)
 17. =عام  (سال)
 18. =عامل بیماری تب مالت (بروسلا)
 19. =عامل تخمیر (مخمر)
 20. =عامل مرگ آرام (مونوکسیدکربن)
 21. =عایق بندی (ایزولاسیون)
 22. =عایق حرارت و رطوبت (ایزوله)
 23. =عایق رطوبتی قیر مانند (ایزوسیل)
 24. =عبادت کننده (ناسک)
 25. =عبادتگاه ژاپنی (توداییجی)
 26. =عباس  (ترشرو)
 27. =عبث (کار بیهوده) 
 28. =عبقری  (سرور - آقا)
 29. =عبودیت (رق)
 30. =عبور و مرور (ترانزیت)
 31. =عتیقه (آنتیک)  
 32. =عثمان  (مار - بچه مار)
 33. =عجز  (سرین- تخت- دنباله چیزی)
 34. =عجوزه (پیر زن) 
 35. =عجز و ناله (لابه)
 36. =عداد  (شمار)
 37. =عدد تنفسی  (شش)
 38. =عدس (نرسک- مرجومک- مرجمک- دانچه- نسک- نرسنک- خارخسک_مسک  )     
 39. =عدسی دوربین (ابژکتیو_لنز )
 40. =عدد پیشرو (یک)
 41. =عدد تنفسی (شش)
 42. =عدد خیطی (سه) 
 43. =عدد فوتبالی (اا)
 44. =عدد کار خراب کن (سه)
 45. =عدد نحس (سیزده)  
 46. =عدد ورزشی(دو)
 47. =عدد هندسی (پی)
 48. =عدس (مرجومک- نسک)
 49. =عدم پرداخت  پول حواله  (نکول)
 50. =عدم شهرت (گمنامی) 
 51. =عدید  (شمرده شده - شماره)
 52. =عذار  (موی گوشه پیشانی - بناگوش- گونه- رخسار)
 53. =عذب  (گوارا- پاکیزه- خوشگوار)
 54. =عراده  (ازآلات جنگ)
 55. =عراف  (منجم - عرافت)
 56. =عراق  (کرانه آب)
 57. =عرج  (لنگیدن)
 58. =عرصه  (میدان- ساحت خانه حیاط)
 59. =عرض  (ناموس- آبرو-نفس- ذات)
 60. =عرعر  (سرو کوهی)
 61. =عرق (رگ _ریشه _اصل)
 62. =عرق روسی (ودکا)  
 63. =عرق نیشکر  (رم)
 64. =عروس (شهناز- بیوگ)
 65. =عروس زاگرس (ایلام)
 66. =عروسک های ملی (دارا و سارا)
 67. =عروه الوثقی  (دستگیره محکم)
 68. =عریان (رت)
 69. =عریکه  (طبیعت- سرشت- خوی)
 70. =عزیز است غنیمت شمریدش (گل)
 71. =عزیز دردانه (سوگلی) 
 72. =عزیز عرب (ام) 
 73. =عسل و شهد (شرو)
 74. =عسیر  (دشوار - سخت)
 75. =عشاوت  (شبکوری)
 76. =عشق فرنگی (لاو) 
 77. =عشق و محبت (حال)
 78. =عشقه (سن)
 79. =عشوه گر  (لوند)
 80. =عشوه و فریب (تیبا)
 81. =عشیره (ایل- طایفه-آل)
 82. =عصاره کنجد  (تخ)
 83. =عصاره گل و گیاه (اسانس) 
 84. =عصا و پوبدستی (وسه)  
 85. =عصب (پی)
 86. =عصب سیاتیک (عرق النسا)
 87. =عصب شناس (نرولوژ )
 88. =عصبی (نروو)
 89. =عصر حجر قدیم (پارینه سنگی)
 90. =عضله (ماهیچه) 
 91. =عضو آکادمی (آکادمیسین)
 92. =عضو بدن (اراب)
 93. =عضو پر زور (بازو)
 94. =عضو راه رو (پا)  
 95. =عطار (مازار)
 96. =عطا کردن  (هبا)
 97. =عطا و بخشش (نوال)
 98. =عظمت (بزرگی _کبریا_شکوه_دبدبه )
 99. =عظمی و بزرگ (سترگ)  
 100. =عفیف (مستور)
 101. =عفونت قارچی دهان در شیرخواران (برفک)  
 102. =عقاب (الغ)
 103. =عقاب سیاه (دال)
 104. =عقار  (متاع- اسباب خانه- ملک)
 105. =عقب و پشت (ورا_پس ) 
 106. =عقرب زرد (شباه )
 107. =عقور  (گزنده - سگ گزنده)
 108. =علاقه (ود)
 109. =علامت (نت- سیگنال- نشان -انگ)
 110. =علامت پیروزی (وی)
 111. =علامت اختصاری پتاسیم (کا)
 112. =علامت ماضی استمراری (همی)
 113. =علامت مفعول بی واسطه (را) 
 114. =علامت مفعولی (را) 
 115. =علف بره (بارهنگ)         
 116. =علف جارو (خلنگ)    
 117. =علف جاروب (ورک)      
 118. =علف گربه (سنبل الطیب)
 119. =علف هرز (خو)
 120. =علف هزار برگ (بومادران) 
 121. =علق  (خون- خون بسته)
 122. =علم اعداد در یونان  (ارثماطیقی)
 123. =علم بافت شناسی (هیستولوژی)
 124. =علم ترکیب صداها (فونتیک)
 125. =علم جامعه شناسی  (سوسیولوژی)
 126. =علم جدید (نانو)
 127. =علم حرکات و مکانیک اجسام (سینماتیک)
 128. =علم غیر اکتسابی (لدنی)
 129. =علم بررسی مختصات آب (هیدرولیک)
 130. =علوم طبیعی (علم الاشیا)
 131. =علم اعداد در یونان (ارثما طیقی)
 132. =علم اقتصاد (اکونومی)
 133. =علم الگو گیری از طبیعت (بیونیک) 
 134. =علم النفس تربیتی (روانشناسی)
 135. =علم جامعه شناسی (سوسیولوژی)
 136. =علم جدل (دیالکتیک)
 137. =علم جدید (نانو)
 138. =علم حرکات و مکانیک اجسام (سینماتیک)
 139. =علم کالبد شکافی (آناتومی)
 140. =علم مطالعه موجودات زنده (زیست شناسی) 
 141. =علم منطق  (دیالتیک)
 142. =علوفه (علیق)
 143. =عمارت عالی (سهیت)
 144. =عمارت ییلاقی (ویلا)
 145. =عمارت مجلس شورای اسلامی ایران (بهارستان)
 146. =عمارتی در تهران از دوران ناصرالدین شاه (شمس العماره)
 147. =عمارتی تاریخی درتجریش ( باغ فردوس)
 148. =عماری (کجاوه- هودج) 
 149. =عمل تب مالت (بروسلا)
 150. =عمل گوش دادن (شنود) 
 151. =عمل و کردار (کنش _رفتار) 
 152. =عملی در زراعت (بوجاری) 
 153. =عموی حضرت ابراهیم (هاران- آذر)
 154. =عموی کمال الملک (صنیع الملک)
 155. =عمه پیامبر اسلام (ام حکیم) 
 156. =عمیق (ژرف)   
 157. =عمیق گودال جهان (ماریان)
 158. =عناصر اربعه طبیعت (کیانا)          
 159. =عنب الثعلب (لمار)
 160. =عندلیب  (بلبل - هزاردستان)
 161. =عنبر ماهی (کاشالوت)
 162. =عنصر سفید رنگ (کلسیم)
 163. =عنصر شماره 3 اتمی (لیتیوم)
 164. =عنصر شماره 18 اتمی (آرگن)
 165. =عنصر شماره 22 اتمی (تیتانیم)
 166. =عنصر شماره 23 اتمی (وانادیوم)
 167. =عنصر شماره 33 اتمی (ارسنیک )
 168. =عنصر شماره 43  اتمی (تکنسیوم)
 169. =عنصر شماره 45 اتمی (رودیوم- روبیدیوم)
 170. =عنصر شماره 54 اتمی (رنیوم)
 171. =عنصر شماره 55  اتمی (سزیوم)
 172. =عنص شماره 56 اتمی (باریوم)
 173. =عنصر شماره 57 اتمی (لانتالیوم)
 174. =عنصر شماره 58 اتمی (سریوم)
 175. =عنصر شماره 67 اتمی (هولمیوم)
 176. =عنصر شماره 69  اتمی (تالیوم)
 177. =عنصر شماره 74 اتمی (تنگستن)
 178. =عنصر شماره 75 جدول تناوبی (رنیوم)
 179. =عنصر شماره 83 اتمی (بیسموت)
 180. =عنصر شماره 86 اتمی (رادون)
 181. =عنصر شماره 90  اتمی (توریوم)
 182. =عنصر شماره 92 اتمی (اورانیوم)
 183. =عنصر شماره 95 اتمی (امریسیوم)
 184. =عنصر شیمیایی جامد و سیاه (کربن) 
 185. =عنصر شیمیایی فلزی (بیسموت)
 186. =عنصر فلزی ایجاد کننده آلودگی در هوا (کادمیوم)
 187. =عنصر فلزی با عدد اتمی 28 (نیکل)
 188. =عنق (گردن)
 189. =عنوان (سرنامه) 
 190. =عنوان اثری از ابوالفضل بیهقی (تاریخ مسعودی)
 191. =عنوان اثری از استاد مطهری (نهضت های اسلامی)
 192. =عنوان اثری از امام خمینی (کتاب البیع - الرسایل)
 193. =عنوان اثری از برتولت برشت (در جنگ شهرها - آوای طبل در شب- داستان یک پول-آدم آدم است- زندگی گالیله)
 194. =عنوان اثری از برناردن دوسن پیر (کلبه هندی)
 195. =عنوان امپراطوران ژاپنی (میکادو)
 196. =عنوان برخی از شاهان ساسانی (بهرام) 
 197. =عنوان بعضی از مخالفان خلفای عباسی (قرامطه)             
 198. =عنوان پادشاهان پیشدادی  (کی)
 199. =عنوان پیشوایان بزرگ بودائیان تبت (دالایی لاما)
 200. =عنوان تعدادی از شاهان ساسانی (هرمز)
 201. =عنوان تعدادی از فراعنه مصر (رامسس)
 202. =عنوان داستانی از کی دوموپاسان (یک زندگی)
 203. =عنوان دوازده عفریت یونان (تیتان)
 204. =عنوان دو نقطه در قطر بلند شکل بیضی (کانون)
 205. =عنوان فیلمی از الیور استون (الکساندر)
 206. =عنوان کتابی از امام خمینی (ره)  (الرسایل - کتاب البیع)
 207. =عنوان کتابی از جلال آل احمد (نفرین زمین)
 208. =عنوان کتابی از شهید مطهری (نهضت های اسلامی)
 209. =عنوان نامه (سها)
 210. =عنوان نمایشنامه ای از مولیر (خسیس)
 211. =عنوانی در انگلیس  (سر)
 212. =عواطف کسی را برانگیخته کردن (به تب و تاب انداختن)
 213. =عوام فریبی (تدلیس)  
 214. =عود (ند)
 215. =عود هندی (یلنجوج)
 216. =عوض (وس)
 217. =عوض کردن دو چیز باهم (مبادله) 
 218. =عهد نامه (کنوانسیون)
 219. =عهد نامه بین فتحعلی شاه و ناپلئون (فین کنشتاین)
 220. =عهده دار امور املاک موقوفه (تولیت)
 221. =عیب کردن ازکسی (لمز)
 222. =عیسوی (نصرانی) 
 223. =عید ویتنامی ها (تت)
 224. صفحه (غ)
 225. =غاب  (گوشت شب مانده)
 226. =غابه  (بیشه- جنگل- نیستان)
 227. =غار باستانی در اسپانیا (آلتامیرا)
 228. =غارت (نهب- چپاول- یغما)
 229. =غارتگر نفت ایران بود (دارسی)
 230. =غارتگر (سالب)
 231. =غارتگری (نهب)
 232. =غارت و چپاول (نهب)
 233. =غارج  (می- شراب)
 234. =غار بعث (حرا) 
 235. =غار و پناهگاه (کهف)
 236. =غاری در اسپانیا  (آلتمیرا)
 237. =غاری در استان زنجان (غار کتله)
 238. =غاری در بهشهر (هوتو)
 239. =غاری در شهرستان سقز (کرفتو)
 240. =غاری در قم (غار وشنوه- کهک)
 241. =غاری در کوه دنا (کیخسرو)
 242. =غاری در مازندران (غار دیو سفید)
 243. =غاری در ملایر (دره فراغ)
 244. =غاری در نزدیک محلات (شاه بلبل)
 245. =غاز  (مرغی شبیه مرغابی- خربط)
 246. =غاز  (پول خرد و اندک)
 247. =غاز آیاقی  (آطریلال)
 248. =غازه  (گلگونه- سرخاب که زنان به صورت خود می بندند)
 249. =غازی  (جنگجو- مجاهد)
 250. =غاسق  (تاریک- سیاه- شب تاریک- مار سیاه)
 251. =غافلگیر کردن (گول زدن _یک دستی زدن) 
 252. =غایت آرزو (نهمت)
 253. =غبار کهکشانی (سحابی)
 254. =غبن  (فریب دادن کسی در معامله- خدعه - نیرنگ)
 255. =غث  (لاغر- سخن سست و نادرست)
 256. =غدوه  (بامداد- پگاه)
 257. =غده ای در جلوی نای (تیموس)
 258. =غده ای در قاعده مغز (هیپوفیز)
 259. =غده فوق کلیوی (آدرنال)
 260. =غدیر  (آبگیر - تالاب)
 261. =غذا خوردن (تناول)
 262. =غذای پر طرفدار ایتالیایی ( پیتزا) 
 263. =غذای روزه گشودن (افطار)
 264. =غذای روسی  (راگو)
 265. =غذای زمین  (کود)
 266. =غذای ساده (آش) 
 267. =غذای سنتی اصفهان (بریانی)
 268. =غذای غالب  (نان)
 269. =غذای کفش  (واکس)
 270. =غذای مریض (سوپ- آش)
 271. =غر  (جوان بی تجربه )
 272. =غراب  (کلاغ - زاغ)
 273. =غربال (چچ_اردبیز )
 274. =غربال ریز (ماشو)
 275. =غربال سیمی (سرند)
 276. =غرس  (درخت نشاندن- نهال کاشتن)
 277. =غرش  (نوعی مسکوک کشورهای عربی)
 278. =غرش  (غریدن)
 279. =غرض  (نشانه تیر - هدف - قصد- حاجت)
 280. =غرغر (ژک)
 281. =غرور و تکبر (نب)
 282. =غریو  (فریاد- خروش)
 283. =غزاء  (جنگ- پیکار)
 284. =غزل سرای بزرگ  قرن نهم (هلالی جغتایی)
 285. =غزل سرای معروف معاصر تبریز (شهریار)
 286. =غزل معروف شهریار (همای رحمت)
 287. =غزل هوشنگ ابتهاج (گریه لیلی- دوزخ روح)
 288. =غسال  (مرده شوی- غسل دهنده)
 289. =غسل نشده (غس) 
 290. =غشاء  (پوشش- پرده- روپوش)
 291. =غشای خارجی قلب (پریکارد)
 292. =غصن  (شاخه - شاخ درخت)
 293. =غصه  (کرب- کیارا- هم - غم)
 294. =غضب  (خشمگین)
 295. =غضروف (کرکرانک- استخوان نرم)
 296. =غل  (طوق- گردن بند- بند آهنی که به دست یا گردن زندانیان ببندند)
 297. =غلاف شمشیر (چخ-جراب- نیام)
 298. =غلام (ایبک- رهی- بنده- گرا_نوکر _خانه زاد )
 299. =غلام سلطان محمود غزنوی (ایاز)
 300. =غلتک (رول) 
 301. =غلفج  (زنبور- زنبور سرخ)            
 302. =غله پاک کن (بوجار)
 303. =غله پاک کرده (جاش)
 304. =غله پر مصرف (گندم) 
 305. =غلیان یا سر غلیان  (چلیم)
 306. =غلیواج  (مرغ گوشت ربا یا موش ربا - زغن
 307. =غم و اندوه (کیارا- هم- کرب- غصه- حزن)
 308. =غماز  (سخن چین- اشاره کننده با چشم و ابرو)
 309. =غمام  (ابر- ابر  سفید)
 310. =غمض  (پنهان کردن)
 311. =غمض عین  (چشم پوشی)
 312. =غمین (بزمان)
 313. =غنچه  (گل ناشکفته)
 314. =غنم  (گوسفند)
 315. =غنیمت جنگی  (فی)
 316. =غواص  (آب باز)
 317. =غوزه  (غلاف پنبه)
 318. =غوزه پنبه (وش)
 319. =غوزه خرما  (غس)
 320. =غوک  (غورباغه)
 321. =غول  (دیو)
 322. =غول برفی (یتی) 
 323. =غول خیالی برف ها (یتی)
 324. =غیث  (باران)
 325. =غیر ایرانی (انیر- انیران) 
 326. =غیرتمند (غیور)
 327. =غیر مرسوم (نامتعارف)   
 328. =غیظ  (خشم - غضب)
 329. =غیم  (ابر)
 330. =غیور  (با غیرت- ناموس پرست)

comment نظرات ()