راهنمای حل جدول رضا آقازاده کلیبر

اطلاعات عمومی و لغات جدولی را در کلکسیون وبلاگ بنده ببینید

لغات دو حرفی برای حل جدول
نویسنده : آقازاده کلیبر - ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٤

 

 برای مشاهده لغات دو حرفی


صفحه (آ)                         

 1. =آب بینی  (خل)
 2. =آب دهان  (تف)
 3. =آبگیر  (ژی)
 4. =آب مروارید  (تم)
 5. =آپ  (بالای فرنگی)
 6. =آت  (اسب آذری)
 7. =آتشگیره-کفش  (خف)
 8. =آج  (برجستگی لاستیک- برجستگی ته  کفش)
 9. =آذرنگ  (غم)
 10. =آرواره (فک-سق)     
 11. =آروغ (رغ)   
 12. =آزاد  (یل)
 13. =آزمندی (شح)              
 14. =آس  (درختی شبیه درخت انار)
 15. =آس   (دو سنگ مدور و مسطح که غلات را با آن آرد میکنند).
 16. =آس  (تکخال ، آش ، شوربا)
 17. =آستین  (کم)
 18. =آسیاب  (هر)
 19. =آسیب (آک)
 20. =آش (با)     
 21. =آشیانه مرغ   (عش)
 22. =آفت (آک)    
 23. =آفت گندم  (سن)
 24. =آقای آلمانی  (هر)      
 25. =آقای اسپانیولی (دن - لی)   
 26. =آکنده (پر)
 27. =آل  (بچه دزد معروف)   
 28. =آل  (سراب)
 29. =آل (سرخ کمرنگ)
 30. =آواز سم ستوران  (هب)
 31. =آهو  (ظب)
 32. =آهوی ختن  (اف)       
 33. =آهوی کوهی  (کل)

 34. صفحه (الف)

 35. =ابر حامل باران  (بل)
 36. =ابریشم خام  (قز)
 37. =ابریشم خام نتابیده (کج)
 38. =ابریشم کم قیمت  (کژ)
 39. =ابله و احمق (بل) 
 40. =اثر پا (رد)    
 41. =اثر چربی (لک)        
 42. =اثر ماتیسن  (پر)                  
 43. =اثری از ژید  (تز)      
 44. =اجاق مخفی (فر)
 45. =از آرایش بسکتبال  (شل)
 46. =از ادات  تشبیه  (سا)
 47. =از باشگاه های فرانسه  (رن)
 48. =از بت های زمان جاهلیت   (هب- ود)
 49. =از به پا کردنی ها  (شر)
 50. =از بیماری های پوستی  (گر)
 51. =از حروف یونانی  (مو- چی)
 52. =از خدایان یونان  (رع- را)
 53. =از خواهران برونته (آن)
 54. =از رفته به جا می ماند  (رد) 
 55. =از سوره های قرآن (طه)
 56. =از سوره های مکی  (یس)   
 57. =اس (بنیاد ، پایه ، پی)
 58. =اسب آذری    (ات)
 59. =استخوان پاشنه پا  (بل)  
 60. =استخوان سینه  (قص)
 61. =استعداد فهم و دریافت  (شم)
 62. =اضطراب    (تب)
 63. =اعتبار  (آب)                     
 64. =اقتصادی در روسیه  (نپ)
 65. =ال  (بچه دزد معروف)  
 66. =الفبای موسیقی (نت)
 67. =الهه خورشید  (رع- را)                    
 68. =امرود (مل)
 69. =امیر قبیله بزرگ (بگ) 
 70. =انبار ته کشتی(خن)                                            
 71. =انتها یا قعر چیزی (ته)
 72. =انکار کردن  (ظی)
 73. =انگبین  (ظی)   
 74.   
 75. صفحه (ب)    
 76.                  
 77.  =با  (آش)
 78. =باب ( در )
 79. =باد اندک  (رش)
 80. =بادبان کشتی (جل)
 81. =باد ریزه  (رش)
 82. =باد سرد  (زم)
 83. =باد کم  (رش)
 84. =باده  (می)
 85. =باران اندک ( رش )
 86. =باران ریز  (طل)      
 87. =باریک  (دق)
 88. =باز  (وا)       
 89. =بازداشتن  (کف)
 90. =بازی نفس گیر (زو)
 91. =باستیل  (دژ)
 92. =باغ و زراعت (بن)
 93. =باقی جان (نا)
 94. =بالا آمدن آب دریا  (مد)
 95. =بالای فرنگی  (آپ)    
 96. =بانگ -آواز  (غو)
 97. =بانگ قمری  (وت)
 98. =بانگ وزغ ( وغ )
 99. =بت  (بغ)  
 100. =بث  (پراکنده ساختن ، فاش کردن خبر ، آشکار کردن راز)
 101. =بج یا بچ  (لب، توی دهان ، درون دهان)
 102. =بچه دزد معروف  (ال)
 103. =بحر ( زو) 
 104. =بخ   (کلمه ای برای مدح و اظهار خشنودی و بمعنی زه ، خه ، خوشا و آفرین)
 105. =بخار دهان  (ها)
 106. =بخس  (کم)
 107. =بخشی از مغز  (مخ)
 108. =بخیل  (شح)
 109. =بخیه خیاطان  (کن)
 110. =بخیه درشت  (کن)
 111. =بددل (غر)
 112. =بد   (چاره و گزیر ، عوض و جدایی و بمعنی بت و بتخانه نیز می آید).
 113. =بدون موی (لغ)
 114. =بدی (آک)
 115. =بدیع  (نو)       
 116. =برآمدگی زمین (رش)
 117. =برادر پدر  (عم)
 118. =برای بیان نفرت بکار می رود  (اف)
 119. =برانگیختن غبار   (بث)
 120. =برجستگی لاستیک ( آج)   
 121. =برجستگی ته کفش(آج)
 122. =برجستگی زیر گونه  (لپ)
 123. =بردگی  (رق)
 124. =برز  (قد)
 125. =برف ریزه  (بژ)
 126. =برکت  (ری)
 127. =برگ برنده (آس)
 128. =برگ درخت (رق)
 129. =برنج ( رز )     
 130. =برهنه (رت)
 131. =بریدن از بیخ  (حذ)
 132. =بریدن سر قلم (قط ) 
 133. =بزرگ ( گت - گط)
 134. =بزرگ منشی ( نب )    
 135. =بزرگ و گنده (گت-گط)
 136. =بز کوهی ( کل ) 
 137. =بژ   (برف ریزه که در شب های  زمستان به زمین می ریزد).
 138. =بش  (کاکل - یال اسب- پش و فش نیز معنی میدهد).
 139. =بش  (بند و بست ، بند و بستی که به ظرف فلزی میزنند).
 140. =بش  (پنج ترکی)
 141. =بغل  (بر- کش)
 142. =بغل سینه  (کش)          
 143. =بغل و آغوش (کش)     
 144. =بک  (وزغ ، غوک ، قورباغه و بمعنی وک و پک نیز می آید).
 145. =بک  (پشت و دنبال معنی میشود و پشتیبان نیز استفاده می شود) .
 146. =بل  (ابر حامل باران)
 147. =بل  (پاشنه پا)
 148. =بل  (سنجد)
 149. =بلکه (بل)
 150. =بلی آلمانی  (یا)
 151. =بلی انگلیسی  (یس)
 152. =بلی روسی  (دا)
 153. =بند پای زندانیان  (غل- لگ)  
 154. =بندگی ( رق )      
 155. =بن  (قهوه)
 156. =بند و زندان  (غل-لگ)
 157. =بنده زر خرید  (قن)
 158. =بنیان  (اس- پی)
 159. =بو  (ند)    
 160. =بو  (پوست شتر بچه که آنرا پر کاه می کنند).
 161. =بوی پشم سوخته (کز)         
 162. =بوی رطوبت (نا- نم)   
 163. =بوی ماندگی (نا)
 164. =بهانه جویی  (نق)
 165. =به دنیا آوردن  (زا)         
 166. =بهره مند شدن (حظ)
 167. =بی حس  (لس)
 168. =بید  (پت)
 169. =بی صدا می کشد  (سل)
 170. =بیکاره (لش)
 171. =بیماری ریزش موی بدن   (گر)
 172. =بیماری ریوی  (سل)        
 173. =بیماری و مرض ( دا )
 174. =بین  (لا)           
 175. =بینی روسی (نف)
 176. =بی هوشی  (غش)      
 177.                     
 178. صفحه (پ)    

 179. =پارچه و قماش (بز)                     
 180. =پاروی قایقرانان (فه)    
 181. =پاشنه پا (بل)      
 182. =پالان چهار پا (جل)  
 183. =پت   (کرک و پشم)
 184. =پخ  (پهلو ، کلمه ای برای رم کردن حیوانات)
 185. =پد: (درخت بی پر و بی میوه)
 186. =پراکندگی (شت)
 187. =پر: (کتل ، تپه ، زمین پست و بلند)       
 188. =پر خور-شکم پرست (رس)          
 189. =پرحرفی(ور)
 190. =پرده توری  (شف) 
 191. =پر مرغ (فر)
 192. =پژمرده (لس) 
 193. =پسوند آلودگی (ین)
 194. =پشت سر (پس)
 195. =پشته بلند (تل)   
 196. =پشته خاک (تل)   
 197. =پشم نرم (پت)                    
 198. =پشه (بق)                                                                     
 199. =پش: (یال اسب)
 200. =پک: (بمعنی گنده و نا هموار و وزغ و قورباغه)
 201. =پو: (دو ، رفتار تند)
 202. =پنبه پاک نکرده (وش)
 203. =پنج ترکی (بش)
 204. =پوستین (وت) 
 205. =پول آلبانی (لک)     
 206. =پول ژاپن (ین)
 207. =پهلو (ور)
 208. =پیچ وتاب (خم)
 209. =پیچیدن (لف)  
 210. =پیشوند نفی در کلمه (نا)

 211. صفحه (ت)        
 212.               
 213. =تابش (تو)
 214. =تاب وتوان (نا)  
 215. =تاخت اسب: تگ
 216. =تازه و پر طراوت (تر)
 217. =تالاب (ژی)               
 218. =تپانچه (تس - لت)   
 219. = تپه (تل)       
 220. =تردید (شک)  
 221. =ترک خفیف استخوان (مو) 
 222. =ترمز چهار پا (چش-هش)         
 223. =تشنه (تش) 
 224. =تصدیق روسی (دا)              
 225. =تفاله (تخ)
 226. =تک  (نوک و منقار مرغ و تیزی سر چیزی)
 227. =تکان و جنبش (سک)      
 228. =تکه پارچه کهنه (لت)
 229. =تکه پاره (لت)
 230. =تکیه بر پشتی (لم) 
 231. =تلخ عرب (مر)
 232. =تله و دام (فغ)
 233. =تنبل (لس-لش)     
 234. =تن پوش زنانه (یل)
 235. =تنفر (اف) 
 236. =تو   (تاب و به معنی برکه نیز می آید).
 237. =تیر پیکاندار (یب)          
 238. =تیر کوتاه  (زج)
 239. =تیرگی چشم (تم)     
 240. =تیزی آرنج (زج)               
 241. =تیشه بزرگ  (تش)                                                                     
 242. صفحه (ج-چ-ح-خ)       
 243.              
 244. =جامه ابریشمین (خز)         
 245. =جانب (ور)   
 246. =جانور بد بو (خز)       
 247. =جر: (شکاف و رخنه)
 248. =جستن گلوله (هک)
 249. =جغ : (آبنوس)
 250. =جف : (میان تهی و به معنی پژمرده و خشک نیز می آید).
 251. =جم : (کثیر و فراوان)
 252. =جمع کردن (ضم)           
 253. =جنگ و ستیز (چخ)        
 254. =جوان بی تجربه: (غر)
 255. =جوش خمیر (وز)      
 256. =جوی-مراد-کام: (لر)                                        
 257. =چچ: (غربال و الک)     
 258. =چخ: (غلاف کارد و شمشیر)
 259.  =چخ: (لانه پرندگان)
 260. =چرک و ریم (چخ)        
 261. =چرک و زرداب زخم: (هو)  
 262. =چسبنده: (دج)
 263. =چک (چچ)        
 264. =چکیدن آب (رش)
 265. =چوب خوشبو ( ند-هل)
 266. =چه: (چاه)
 267. =چهار من تبریز (ری)
 268. =چهره: (لچ)
 269. =حاشیه (نت)   
 270. =حدس (ظن)  
 271. =حر: (گرما- آزاده)  
 272. =حرارت و گرمی (تف)  
 273. =حرف پیروزی (وی)
 274. =حرف تنفر (آخ)   
 275. =حرف درد (آخ)
 276. =حرف مقطعه قرآنی: (طه)     
 277. =حرف نازی ها (اس)         
 278. =حرف نداری (بی)
 279. =حرف نفرت(اف) 
 280. =حرف یونانی (پی)
 281. =حلال شدن (حل)                          
 282. =حیوان گران پوست (خز)
 283. =خالص (قح)                                
 284. =خانه (کد)  
 285. =خراشیدن،سائیدن: (حک)
 286. =خرخر کردن در خواب: (فخ)
 287. =خرس عرب (دب)         
 288. =خسیس - احمق: (لک)   
 289. =خطایی در تنیس (نت)
 290. =خم (دن )             
 291. =خم بزرگ: (دن)                 
 292. =خواری و نرمی: (ذل)                 
 293. =خوب-چرک-ریم: (سخ)
 294. =خوب و خوش: (خه)
 295. =خودبین (غد)
 296. =خود پسند (پک)
 297. =خیانت کینه: (غش)

 298.  صفحه (د)      
 299.                
 300. =داخل (تو-لا)   
 301. =دانه پاک نشده: (وش)    
 302. =درخت انگور (مو-رز)   
 303. =درختی تنومند: (گز)
 304. =درد (آک)          
 305. =درست به اندازه: (مک) 
 306. =درک وادراک(حس)               
 307. =درون دهان: (بج) 
 308. =درون دهان: (نج)
 309. =درون دهان (بچ) 
 310. =درهم پیچیدن (لف)      
 311. =دریا (زو-یم)  
 312. =دریا:  (طم- زم- یم) 
 313. =دزد: (لص)   
 314. =دستگاه نساجی (هف)         
 315. =دست مالیدن: (مس)
 316. =دماغ: (مخ)   
 317. =دنبه برشته (جز)    
 318. =دندان عرب (سن)
 319. =دندانه کلید: (تز)        
 320. =دوخ: (دخ)    
 321. =دود کردن (دخ)
 322. =دور دهان ( نس-کب)  
 323. =دوستی و محبت (ود)      
 324. =دوشاب: (مت) 
 325. =دوندگی: (خت)       
 326. =ده (کد)          
 327. =دهان (فم)        
 328. =دیروز (دی)      
 329. =دیو حرص (آز)

 330. صفحه (ر-ز-ژ)  
 331.                              
 332. =راز (لو) 
 333. =راست ایستاده: (هج)   
 334. =راندن مزاحم (دک)         
 335. =رایگان: (زب)
 336. =رب النوع مصری: (را - رع)
 337. =ردیف ورده (رج)  
 338. =رطوبت (نا) 
 339. =رفتار به ناز (چم)
 340. =رمز کتاب التهذیب شیخ طوسی( یب)  
 341. =رمق (نا)  
 342. =رنج و سختی بردن در کار: (کد)
 343. =رنج و محنت (لگ)
 344. =روحانی زرتشتی: (مغ)   
 345. =رود آرام (دن-رن )    
 346. =رود ایتالیا: (پو)
 347. =رودخانه: (مغ)      
 348. =رودخانه بلژیک: (لس)  
 349. =رود روسیه (دن)  
 350. =رود فرانسه: (رن)  
 351. =روشنایی (ضو-سو)                 
 352. =روغن و چربی: (په
 353. =روغن کنجد: (حل)     
 354. =روغن وچربی (په)        
 355. =رونق و رواج (اب)                
 356. =روی و رزخساره: (خد)   
 357. =رها وآزاد (دک)    
 358. =رئیس جیمز باند (ام)         
 359. =ریختن آب: (صب)                                      
 360. =زاج سفید: شب           
 361. =زائو ترسان (ال)           
 362. =زائیدن (زا)                          
 363. =زمین خشک و سخت: (دغ)
 364. =زمینه (تم)    
 365. =زندان (لگ)          
 366. =زوبین: (مک)
 367. =زور-حمله: (کر)
 368. =زهر هلاهل: (رز)  
 369. =زیر پا مانده (له)      
 370. =زیرک- پهلوان: (کو،گو)             
 371. =ژنرال جنگ های انفصال: (لث)

 372. صفحه (س)             

 373. =سایه (نش)           
 374. =سپیدار : (پد) 
 375. =سخن زیر لب: (ژک)
 376. =سراب: (آل)
 377. =سر بی مو و طاس: (دغ)
 378. =سر بی مو: (لغ)   
 379. =سرکه: (خل)
 380. =سر کوه: (شخ)    
 381. =سرما (زم)   
 382. =سرمایه: (نس)      
 383. =سریش (پت)                 
 384. =سطح و رویه (کف)          
 385. =سعی وکوشش (جد)
 386. =سقف: (سغ)
 387. =سمبل کوهی: (فو)
 388. =سمبل ممانعت (سد)      
 389. =سنبل کوهی (فو)    
 390. =سنگ آسیاب (اس)
 391. =سو و جانب (ور)
 392. =سوسمار (ضب)  
 393. =سوسن زرد (وج)       
 394. =سیخونک: (سک)            
 395. =سیلی و کشیده (تس)     
 396. =سیلی: (لت)    
 397. =سینه  (ور) 

 398. صفحه (ش)         
 399.                       
 400. =شاخ جانور: (شغ)              
 401. =شامل شدن(عم)
 402. =شایعه کردن(چو)           
 403. =شبنم: (طل)            
 404. =شبیه و مانند: (قش)      
 405. =شراب : (مل)  
 406. =شراب انگوری: (له)
 407. =شرافت: (عز)   
 408. =شش عرب (ست)                 
 409. =شعیر : (جو)          
 410. =شکمباره: (رس)                   
 411. =شکم بند طبی(گن) 
 412. =شکوه جلال( فر)    
 413. =شگرد(لم)        
 414. =شماره مخصوص(کد)
 415. =شمشیر بران: (صل)
 416. =شهر بی دفاع (رم)
 417. =شیره خرما: (مت)
 418. =شیشه و قرابه: (کپ)      
 419.  
 420. صفحه (ص-ض-ع-غ)

 421. =صابون خیاطی (مل)             
 422. =صحرای خشک و بی علف: (لغ)
 423. =صدای پشه (وز)
 424. =صدای زنبور (وز)        
 425. =صف (رج)       
 426. =صدمه (اک)
 427. =ضد -بد-خشم-قهر: (دژ)
 428. =ضمیر دوم شخص مفرد (تو)  
 429. =ضمیر فرانسوی: (وو)    
 430. =طاقچه (رف)
 431. =طایفه ای از ترکان: (غز)
 432. =طعن و سرزنش: (ژخ)   
 433. =ظرف سفالی (خم)
 434. =عبودیت (رق)      
 435. =عجول (جت) 
 436. =عدد تنفسی: (شش) 
 437. =عدد فوتبالی (اا)
 438. =عدد ورزشی (دو)                              
 439. =عدد هندسی (پی) 
 440. =عرق نیشکر: (رم)
 441. =عریان (رت)
 442. =عشقه-درختی که به درخت پیچد: (سن)
 443. =عصب (پی)      
 444. =علاقه (ود)           
 445. =علامت (نت) 
 446. =علف هرز (خو)        
 447. =عنوان پادشاهان پیشدادی: (کی)      
 448. =عود (ند)                                   
 449. =عید ویتنامی ها (تت)           
 450. =غربال (چچ) 
 451. =غرور و تکبر (نب)           
 452. =غلاف شمشیر (چخ)    
 453. =غم واندوه (هم)            
 454. =غنیمت جنگی: (فی)     
 455. =غوزه پنبه(وش)

 456. صفحه (ف-ق)

 457. =فرانسه قدیم: (گل)      
 458. =فروغ ایزدی (فر)   
 459. =فرو مایه (خس) 
 460. =فلس ماهی (کچ)  
 461. =فیلم پنه لوپه کروز در اسکار امسال: (نه) 
 462. =قمر مصنوعی:  (یو)   
 463. =قورباغه درختی (وک)
 464. =قیمت بازاری (فی)    
 465.           
 466. صفحه (ک-گ)        
 467.    
 468. =کاغذ روزنامه (وب)
 469. =کاغذ نامرغوب (وب)                         
 470. =کاکل (بش) 
 471. =کاکل اسب: (فش)      
 472. =کاهو (خس)                 
 473. =کتف و شانه (خا)
 474. =کتک (لگ)   
 475. =کثیر (جم)  
 476. =کج (خم
 477. =کجاست (کو)
 478. =کدوی تنبل: (آج)          
 479. =کر شدن: (صم)   
 480. =کرم -حشره: (کخ)
 481. =کشنده بی صدا (سم)
 482. =کشیش: (قس)
 483. =کلام معتبر (نص)
 484. =کلمه افسوس (آه)                   
 485. =کلمه تعجب (وا)                
 486. =کلمه شگفتی (وخ-وه)
 487. =کنار ( ور)       
 488. =کنار جانب: (طف)
 489. =کوبیدن در (تق)
 490. =کوتاه -فربه: (غک)
 491. =کهنه و پوسیده: (رث)
 492. =کینه: (وژ)
 493. =گذشتن و رفتن بر چیزی: (مر)
 494. =گربه عرب(هر)         
 495. =گربه: (هر)
 496. =گرفتن توپ از هوا(بل)             
 497. =گشوده (وا)      
 498. =گفتگوی خودمانی (گپ)
 499. =گل سرخ (رز)          
 500. =گل بتونه (مل) 
 501. =گلو ( نا)                                       
 502. =گلابیس (مل)             
 503. =گلیم دراز: (نخ)         
 504. =گمراهی (ضل)
 505. =گمراهی: (غی)
 506. =گنجیشک: (تز)
 507. =گیاهی خاردار: (یز
 508. =گیوه: (سر)

 509. صفحه (ل -م)  
 510.            
 511. =لاغر: (غث)
 512. =لای-لجن: (خر)
 513. =لذت بردن (حظ)                               
 514. =لعن و نفرین (سب)
 515. =لنگه در (لت)
 516. =لوله: (لف)      
 517. =مادر زن-مادرشوهر: (خش)
 518. =مادر لر: (دا)   
 519. =مالک وصاحب(ذا-ذو)     
 520. =ماهوت پاک کن(شت)                
 521. =مایه نشاسته (پت)                
 522. =محکم کردن (شد)  
 523. =محله(کد)   
 524. =مخفف خان (خن) 
 525. =مرغدان: (خم)
 526. =مرغ میرود (جا)         
 527. =مرغی افسانه ای نظیر سیمرغ: (رخ)
 528. =مساوی فرانسوی (پر)
 529. =مشک (خی)
 530. =مظهر لاغری (نی)           
 531. =مفلوج:  (لس)    
 532. =مقابل نشر (لف)      
 533. =مقدار -اندازه: (وی)
 534. =مقیاس طول (پا)   
 535. =ملس: (مز)        
 536. =منحصر بفرد: (سل)
 537. =مورچه ریز: (ذر)
 538. =موضوع انشاء (تم)           
 539. =موی انسان یا حیوان (مل)         
 540. =موی سست: (نن) 
 541. =موی مجعد (فر)       
 542. =می  (مل)          
 543. =میان (تو)      

 544. صفحه ( ن- و- ه- ی)  
 545.               
 546. =ناپسند (سد- بد)    
 547. =ناخالص: (غش)     
 548. =نادان -کودن: (غت)   
 549. =ناله -بانگ-آواز: (زخ،ژخ)   
 550. =ناله و فغان: (ژح- وح)  
 551. =نام آذری (آد)
 552. =نام دو تن از ملکه های مصر قدیم: (تی)
 553. =نام قدیم کلیبر  (بذ)                      
 554. =نفس سیگاری (پک)  
 555. =نقش هنری (رل)     
 556. =نکوهیدن و بد گویی (ذم)  
 557. =نگاه خیره (زل)   
 558. =نم (نا)    
 559. =نوعی حلوا (لو)   
 560. =نوعی سنبل الطیب (فو)   
 561. =نی (نا)             
 562. =نیلوفر: (فل)          
 563. =نیمه بار (تا)
 564. =نیمه دیوانه (خل)
 565. =واحد پول آلبانی (لک)      
 566. =واحد اندازه گیری صوت (بل)
 567. =واحدی در سطح (ار)  
 568. =ورم خودمانی (پف)
 569. =وزیدن باد: (هب)   
 570. =هر بند انگشت دست یا پا: (پک)        
 571. =هلاک یا هلاکت (ضل)
 572. =هواپیمای عجول (جت)
 573. =هوای فرار (پس)
 574. =یادداشت (نت)
 575. =یال اسب (بش)                     

تهیه و تنظیم:رضا آقازاده کلیبر


comment نظرات ()