کلمات هم نویسه یا هم شکل

این کلمات از نظر نوشتاری مثل هم ولی از نظر آوایی فرق می کنند.

کلمات هم نویسه یا هم شکل

گـُل - گـِل

کـُشتی - کِشتی

مَشک - مُشک

می بـَرَد - می بُرد

کِشت - کـُشت

سَحـَر - سِحر

تـَنگ - تـُنگ

کِرم - کـَرَم - کِرِم - کرُم

شِکـَر - شـُکر

سَم - سُم

چَشم -چـِشم

نِشـَسته - نـَشـُسته

مِلک - مُلک - مَلِک - مَلَک می کَنـَد - می کُنـَد

/ 0 نظر / 422 بازدید