ضرب المثل ها و کنایه های فارسی که با حرف ( ن - و ) شروع می شوند

حرف ن

• نفس از جای گرم برآمدن: در مورد شخصی گفته می شود که بی خیال مستمندان باشد

• نم پس نمی دهد: راز خود را برملا نمی کند

• نخود هر آش شدن: فضول بودن

• نور علا نور بودن: کار خیلی خوب بودن. بهتر بودن

• نان خود خوردن و نشستن به که کمر زرین بستن و به خدمت ایستادن: قناعت

• نان از برای کنج عبادت گرفته اند صاحب دلان به کنج عبادت برای نان: سوء استفاده

• نا بینا به کار خویش بیناست: هر کسی در انجام کاری مهارت دارد

 

حرف و

• وجود یکی است ولی شکم دوتاست: یعنی دو نفر هر چقدر به یکدیگر نزدیک باشند باز هم از هم جدا هستند

• وقت نداره سرشو بخارونه: منظور آنست که گرفتار است

• وفاداری مدار از بلبلان چشم که هردم بر گلی دیگر سرآیند: بی وفایی


/ 0 نظر / 125 بازدید