راهنمای حل جدول رضاآقازاده کلیبر(ص- ض-ط-ظ)

 حروف (ص-ض-ط-ظ)

 1. =صائب (راست - درست- حق- رسا- ضد خاطی)
 2. =صائغ ( ریخته گر )
 3. =صائم (روزه دار)
 4. =صائن (نگهبان)
 5. =صابر (صبر کننده- شکیبا- بردبار)
 6. =صابون خیاطی (مل)
 7. =صابی (کسی که ازدین خود دست بردارد و به دین دیگر برود)
 8. =صاحب (ملازم- معاشر- یار- دوست- مالک- اصحاب- ذو- ذا)
 9. =صاحب اثر روح تنهایی (پرسی شلی)
 10. =صاحب اثر لغت نامه (دهخدا)
 11. =صاحب الزمان (لقب امام عصر)   
 12. =صاحب باغ (بندار)
 13. =صاحب تاریخ گزیده (حمدالله مستوفی)
 14. =صاحب تذکره الشعرا (دولتشاه سمرقندی)
 15. =صاحبدل (عارف- خداشناس- دلیر)
 16. =صاحب دیوان (ناظر خزانه دوت)
 17. =صاحب سخن (سخنور - ناطق)
 18. =صاحب علم نجوم (ناحی)
 19. =صاحبغرض ( فتنه انگیز )
 20. =صاحب فراست ( با هوش ، زیرک )
 21. =صاحبقدم ( خوش قدم )
 22. =صاحب کتاب المجسطی (بطلمیوس)
 23. =صاحب منصب ( افسر ارتش - دارای منصب و شغل عالی)
 24. =صاحب نسق ( داروغه )
 25. =صاحبی (نوعی انگور درشت و سرخ رنگ و نوعی از پارچه ابریشمی)
 26. =صادر (بارگردننده - بیرون رونده - مقابل وارد)
 27. =صادر میکنند (بیانیه)
 28. =صادق (راستگو- راست - پیدا- آشکار- راست گفتار)
 29. =صارم (شمشیر برنده- مرد دلاور)
 30. =صاع (پیمانه ای قریب سه کیلو گرم)
 31. =صاعد (بالا رونده)
 32. =صاعقه (رعد و برق - آذرخش- ارتجک)
 33. =صاف (زلال - بی غش- پاک - روشن- نگا)
 34. =صافات (فرشتگان-ملائکه)
 35. =صافی و پالونه (راوق- بی غش- پاکیزه- خالص)
 36. =صاف و هموار (لشن)
 37. =صالح (نیک - نیکوکار - شایسته)
 38. =صامت (خاموش - ساکت)
 39. =صانع (آفریننده- سازنده- صنعتگر- پیشه ور)
 40. =صب ( ریختن )
 41. =صبا (بادی که از شرق وزد- باد برین)
 42. =صباء (کودکی- بچگی- صباوت)
 43. =صباح (صبح زود- بامداد- اول روز)
 44. =صباحت (خوبرویی- زیبایی- جمال و خوبی-خوشگلی)
 45. =صباغ (رنگرز- رنگ ساز)
 46. =صباوت (کودکی)
 47. =صبح (بامداد- او روز)
 48. =صبح بسیار زود ( شبگیر )
 49. =صبر (شکیبایی - بردباری)
 50. =صبر زرد (سیماهنگ- الوا)
 51. =صبغ (رنگ کردن)
 52. =صبغه (رنگ - ماده ای که با آن چیزی را رنگ کنند)
 53. =صبغه الله (دین خدا- اسلام)
 54. =صبوح (هر چیزی که صبح می خورند مانند شیر و شراب)
 55. =صبور (صبر کننده - شکیبا- بردبار)
 56. =صبی (پسر بچه - کودک)
 57. =صبیح (خوشگل- زیبارو)
 58. =صبیه (دختر - دختر بچه)
 59. =صحابه (همراهی- یار- همدم -یاران- همراهان-معاشرت)
 60. =صحاح (راست و درست - بی نقص- تندرست- بی عیب)
 61. =صحاف (کسی که کتاب را ته بندی و جلد میکند)
 62. =صحافه ( روزنامه نگاری )
 63. =صحبت (یاری - همدمی- همراهی- گفتگو)
 64. =صحت (تندرستی- راستی- درستی)     
 65. =صحرا (هامون- دشت- قاع - راغ- بیابان-بادیه)
 66. =صحرای آزمایشات آمریکا (نوادا)
 67. =صحرای آمریکا (نوادا)
 68. =صحرای ازبکستان (قزل قوم)
 69. =صحرای جنوب آفریقا (کالاهاری) 
 70. =صحرای خشک و بی علف (لغ)
 71. =صحرای شیلی (اتاکاما)
 72. =صحرای مصر (سینا)
 73. =صحرایی در مغولستان (گبی)
 74. =صحن (وسط حیاط - بشقاب)
 75. =صحن دادگاه (پارکه)
 76. =صحنه (زمین هموار- جای وسیع- محل نمایش در تماشاخانه)
 77. =صحو (هوشیاری - برطرف شدن سکر- بی ابر بودن آسمان)
 78. =صحیح (تندرست - بی عیب- سالم)
 79. =صحیفه (نامه - کتاب- روزنامه)
 80. =صخره (سنگ بزرگ و سخت)
 81. =صخره گذار (سنگ نورد)=صدا (آواز- اوا- بانگ)
 82. =صدارت (بالا نشینی- تقدم- منسب نخست وزیر یا صدراعظم)
 83. =صداع ( سردرد )
 84. =صداق (مهر - کابین زن)
 85. =صداق نامه ( عقد نامه )
 86. =صداقت (دوستی از روی راستی و درستی)   
 87. =صدای بم (باس)      
 88. =صدای به هم خوردن دو چیز فلزی یا چینی ( جرنگ )
 89. =صدای پشه (وز)      
 90. =صدای زنبور (وز)
 91. =صدای شکستن ( تراک )
 92. =صدای قلم هنگام نوشتن (صریر)
 93. =صدای ناله در گلو (غرن)
 94. =صد پیوند ( تاج خروس )
 95. =صدد (ناحیه - میل - رویارو)   
 96. =صد دینار (صنار)
 97. =صدر (سینه - سینه انسان- مقدم- پیشوا)
 98. =صدر اعظم (نخست وزیر)
 99. =صدر اعظم آهنین آلمان (بیسمارک)
 100. =صدر اعظم ایران در دوره فتحعلی شاه (اعتمادالدوله)
 101. =صدر اعظم ناصرالدین شاه ( آقاخان نوری )
 102. =صدره (سینه بند- سینه پوش)
 103. =صدغ (یک طرف پیشانی بین چشم و گوش-گیجگاه - شقیقه)
 104. =صدف (در)
 105. =صدف نشین (در)
 106. =صدق (راست- راستی- درستی)
 107. =صدم ( کوفتن )
 108. =صدمه (اک- آسیب - رنج- کوفتگی)
 109. =صدمه دیده و از کار افتاده ( ناکار )
 110. =صدور (بازگشتن)
 111. =صدوق (راستگو)
 112. =صدیق (یار- دوست)
 113. =صراح (روبرو چیزی گفتن - پیدا و آشکار گفتن- خالص و بی غش)
 114. =صراحت (خلوص- وضوح)
 115. =صراحیه (شیشه - پیاله شراب)
 116. =صراخ (فریاد- خروش)
 117. =صراراللیل (حشره ای است شبیه ملخ)
 118. =صرح  (کاخ)
 119. صراط (راه - طریق)
 120. =صراف (کسی که کارش داد ستد پول است)
 121. =صرامت (دلیری- بی باکی - شجاعت - برندگی)
 122. =صرصر (باد شدید- باد تند)
 123. =صرع (نوعی مریضی تشنج)
 124. =صرف (خالص چیزی - محض- برگرداندن - خرج کردن)
 125. =صریح  (خالص- پاکیزه- روشن- آشکار)
 126. =صره (همیان - کیسه پول- توبره)
 127. =صریر (بانگ کردن- صدای قلم هنگام نوشتن)
 128. =صریمه- صریمت (عزیمت برکاری- دل نهادن-پاره ای ازشب)
 129. =صعب (دشوار - سخت)
 130. =صعق (بیهوشی)
 131. =صعلوک (فقیر - درویش- بی چیز- ضعیف)
 132. =صعوبت (دشوار شدن)
 133. =صعود (بالا رفتن- عروج)
 134. =صعوه (گنجشک)
 135. =صغار (خواری)
 136. =صغر (کودکی- کوچکی- خردی)
 137. =صغیر (کوچک - خردسال)
 138. =صف (رج- رده - ردیف)
 139. =صفا (روشنی -پاکی - رونق - پاکیزگی)
 140. =صفار (رویگر)
 141. =صفاق (پرده درون شکم )
 142. =صفت اسب سیاوش (شبرنگ)
 143. =صفت سرو (سهی)
 144. =صفت شیطانی (خناس)
 145. =صفحه (رویه - یکبرک از کتاب)
 146. =صفحه مدار الکتریکی (کیت)
 147. =صفحه آهنگری (سندان)
 148. =صفحه نوشتار (لوح)
 149. =صفدر (جنگاور- دلیر)
 150. =صفر (یرقان)
 151. =صفر (خالی - تهی - پوچ)
 152. =صفراء (زرداب- زرد رنگ)
 153. =صفره (زردی)
 154. =صفوه (برگزیده - پاکیزه)
 155. =صفه (ایوان- شاه نشین)
 156. =صفی (برگزیده)
 157. =صفی ( دوست مخلص و یکدل)
 158. =صقع (ناحیه - کرانه - گوشه زمین)
 159. =سقال (روشنگر)
 160. =صقل (زدودن و پاک کردن زنگ و چرک)
 161. =صلابت (سختی - استواری)
 162. =صلاح (سازش - آشتی کردن - نیکوکار شدن)
 163. =صلاه (نماز)
 164. =صلایه ( سنگی که در روی آن دارو بسایند)
 165. =صلب (سخت - درشت- قوی)
 166. =صلبیه (پرده ای در چشم)
 167. =صلیه (عطیه- احسان- جایزه)
 168. =صلح (سازش- آشتی)
 169. =صلحا (نیکوکاران)
 170. =صلصل (فاخته)
 171. =صلع (ریختن موهای پیش سر- بی مویی)
 172. =صلف (گزافه گویی- خودستایی)
 173. =صله (احسان- پاداش- جایزه)
 174. =صلیب(خاج- چلیپا)
 175. =صم (کر)
 176. =صماء (سخت - متین)
 177. =صمات (سکوت- خاموشی)
 178. =صماخ (داخل گوش- سوراخ گوش)
 179. =صمت (خاموشی- سکوت)
 180. =صمد (بی نیاز- پاینده)
 181. =صمصام (شمشیر برنده)
 182. =صمغ (انگم- زنخ)
 183. =صمغ بادام کوهی (ازدو)
 184. =صمغ بوته خار شتر (ترنجبین)
 185. =صمغ خوشبو (کندر)
 186. =صمغ درخت (سقز-انگم)
 187. =صمغ درخت کاج (تربانتین- ریتیانه)
 188. = صمغ گون (کتیرا)
 189. =صمغ گیاهی (رزین)
 190. =صمغ فسیل شده با خاصیت الکتریسیته مالشی ( کهربا )
 191. =صمغ معطر (کندر)
 192. =صمیم (خالص- بی غش)
 193. =صنار ( چنار )
 194. =صناع ( صنعتگران )
 195. =صناعت (حرفه - پیشه - هنر)
 196. =صندید (مرد بزرگ)
 197. =صندوقچه (طبله)
 198. =صندوقچه جواهر (درج)
 199. =صنع (آفرینش- ساختن- آفریدن)
 200. =صنعت (کار- پیشه- هنر- حرفه)
 201. =صنعتی در شعر ( ایهام )
 202. =صنف (گونه - نوع - رسته)
 203. =صنم (بت- فغ- شمن)
 204. =صنم خانه (بتگده)
 205. =صنوبر (ناژو - کاج)
 206. =صنیعه (هنر - کار نیکو)
 207. =صواب (راست و درست)
 208. =صواف (پشم فروش)
 209. =صوان (جامه دان)
 210. =صوب (طرف- ناحیه- جهت- راست - درست)
 211. =صوبه (توده - انبار)
 212. =صوبه دار (حاکم - فرماندار)
 213. =صوت (بانگ - آواز)
 214. =صوت شناسی (اکوستیک)
 215. =صور (بوق)
 216. =صورت (شکل - صفت - نقش - رخسار- چهره- چهر)
 217. =صوغ (مثل - مانند- شکل)
 218. =صوف (پشم گوسفند)
 219. =صوفی (کسی که پیرو طریقه تصوف باشد)
 220. =صوفی ایرانی معروف به صفی علی شاه(میرزا حسن اصفهانی)
 221. =صوفی وشاعر قرن چهرم و پنجم (ابوسعید ابوالخیر)
 222. =صولت (هیبت- حمله- قدرت)
 223. =صولجان (چوگان- عصا- عصای پادشاهی)
 224. =صوم (روزه)
 225. =صومعه (دیر- تربال- خانقاه- عبادتگاه راهب)
 226. =صهباء (شراب- سرخ و سفید)
 227. =صهر (قرابت - خویشی- داماد)
 228. =صهیون (نام بیت المقدس)
 229. =صیاد (شکارچی- دامیار)
 230. =صیاغت (ریخته گری- زرگری)
 231. =صیاغی (ریخته گری)
 232. =صیام (روزه گرفتن)
 233. =صیانت (حفظ کردن - نگاهداری)
 234. =صیت (آوازه)
 235. =صیحه (بانگ - فریاد)
 236. =صید (شکار)
 237. =صیرفی (صراف)
 238. =صیغه (شکل - نوع)
 239. =صیف (تابستان)
 240. =صیقل (زداینده- جلا دهنده- تیز کننده)

 241. صفحه (ض)
 242. =ضابط (نگهدارنده- نیرومند- حفظ کننده- قوی)
 243. =ضابطه (قاعده- دستور)
 244. =ضابی ( خاکستر )
 245. =ضاحک (خنده کننده - مرد خندان)
 246. =ضار (زیان رساننده- زیان آور)
 247. =ضارب (زننده)
 248. =ضارع ( ضعیف ، لاغر )
 249. =ضافی ( کامل ، تمام )
 250. =ضامر ( باریک اندام )
 251. =ضال (گمراه - آواره)
 252. =ضامن (کفیل- ملتزم- پایندان)
 253. =ضایع (تباه- خراب- بیکاره- بیفایده- مهمل- بی ثمر)
 254. =ضایق (کم وسعت)
 255. =ضب (سوسمار)
 256. =ضباط (بایگان- ضبط کننده)
 257. =ضبط (نگهداری- حفظ کردن- مجکم کردن- بایگانی)
 258. =ضبع (گفتار)
 259. =ضجر (نالیدن- دلتنگی- بی آرامی- بی قراری)
 260. =ضجور (ملول - بی قرار)
 261. =ضجه (ناله- زاری- بانگ- فریاد)
 262. =ضجیع (همخواب - هم بستر)
 263. =ضحاک (بسیار خنده کننده)
 264. =ضحک (خندیدن- خنده)
 265. =ضحیه (گوسفند قربانی)
 266. =ضخام (کلان- ستبر- فربه- بزرگ)
 267. =ضخامت (کلفتی - ستبری)
 268. =ضخم (ستبر- کلفت - فربه)
 269. =ضخیم (کلان- ستبر- کلفت)
 270. =ضد- بد- خشم- قهر (دژ- مخالف- دشمن- ناساز)
 271. =ضد حمله (پاتک)
 272. =ضدید (مثل- نظیر- همتا)
 273. =ضر (زیان - ضرر- تنگی- سختی)
 274. =ضراء (قحط - خسارت- سختی - گزند- زیان)
 275. =ضراب (زننده - بسیار زننده)
 276. =ضرابخانه (جای سکه زدن پول)
 277. =ضرار (زیان رساندن)
 278. =ضراره (نابینا شدن)
 279. =ضراعت (خواری - زاری- فروتنی کردن)
 280. =ضرب (زدن- مثل -شکل- نوع- صنف)
 281. =ضربان (تپش قلب- زدن)
 282. =ضربان داشتن (زنش)
 283. =ضرب و شمشیر (یلمان)
 284. =ضربه ای در بدمینتون (اسمش)
 285. =ضربه ای در تنیس ( بک هند )
 286. =ضربه ای در کاراته ( زوکی )
 287. =ضربه ای در مشت زنی (هوک)
 288. =ضربه شمشیر (یلمان)
 289. =ضربه مشت (اپرکات)
 290. =ضرر (گزند - آسیب- زیان)
 291. =ضرس (دندان آسیا)
 292. =ضرطه (تیز دادن)
 293. =ضرع (پستان گاو یا گوسفند)
 294. =ضرغام (شیر درنده- مرد دلاور - قوی - شجاع)
 295. =ضرورت (نیاز - حاجت)
 296. =ضروری (وایا - واجب - لازم- بایست)
 297. =ضریب (زننده)
 298. =ضریبه (سرشت - خوی - سجیه)
 299. =ضریح (دور قبر- قبر- صندوق روی قبر)
 300. =ضریر (کور- نابینا- نزار)
 301. =ضریره (زن نابینا و بیمار)
 302. =ضریم (حریق - آتش سوزی)
 303. =ضعف (دوچندان- دو برابر)
 304. =ضعف (سستی- ناتوانی)
 305. =ضعیف (فاتر)
 306. =ضعف وسستی (وهن)
 307. =ضغث ( کار آشفته و درهم)
 308. =ضغط (کوفتن)
 309. =ضغطه (تنگی - فشار- سختی- رنج - زحمت)
 310. =ضل (گمراهی)
 311. =ضلال (گمراهی- گم شدن)
 312. =ضلع (استخوان پهلو- دنده - پهلو)
 313. =ضم (جمع کردن - گرد آوردن)
 314. =ضماد (پارچه ای که زخم را با آن ببندند- مرهمی که روی زخم بگذارند)
 315. =ضمان (قبول کردن- پذیرفتن)
 316. =ضمر (لاغری- کم گوشتی)
 317. =ضمن (درون چیزی)
 318. =ضمه (پیش)
 319. =ضمیر (باطن انسان- اندرون انسان)
 320. =ضمیر فرانسوی (وو)
 321. =ضمیر دوم شخص مفرد (تو)
 322. =ضمیمه (پیوست)
 323. =ضمیمه کوتاه و منشعب یاخته عصبی (دندریت)
 324. =ضمین (کفیل- عهده دار غرامت- پایندان)
 325. =ضواحک (دندانهای جلو که هنگام خنده نمایان میشوند)
 326. =ضوء (نور - روشنایی- روشنی)
 327. =ضیاء (نور- روشنایی)
 328. =ضیاع (تباه شدن- ضایع شدن)
 329. =ضیافت (مهمانی)
 330. =ضیعه (آب و زمین زراعتی - زمین غله خیز)
 331. =ضیغم (شیر درنده)
 332. =ضیف (مهمان)
 333. =ضیق (تنگی- سختی)
 334. =ضیم (ظلم - ستم)
 335. =ضیمران (ریحان)
 336. =ضیوف (مهمانان)
 337. صفحه( ط )
 338. =طائر (پرنده)
 339. =طائف (شبگرد- طواف کننده)
 340. =طاباق (آجر بزرگ)
 341. =طاحونه (آسیاب)
 342. =طاحنه- طاحن (دندان آسیا)
 343. =طارق (ستاره صبح- به شب پیدا شونده- در شب آینده)
 344. =طاس (سر بی مو)
 345. =طاس- تاس (کاسه مسی)
 346. =طاعن (طعنه زننده- سرزنش کننده)
 347. =طاغوت (سرکش- متعدی- بت)
 348. =طاغی (ظالم- گردنکش- ستمگر- گستاخ)
 349. =طاقت و توانایی (تیو)
 350. =طاقچه (رف)
 351. =طاقچه قدیمی (رف)
 352. =طاقدیس(نام تخت خسرو پرویز-چین خوردگی زمین به شکل طاق)
 353. =طالع (بخت - سرنوشت- اقبال)
 354. =طامع (آزمند- حریص)
 355. =طایفه ای از ترکان (غز)
 356. =طایفه ای از مغول (یاجوج و ماجوج)
 357. =طایفه ترکمنی (آتابای)
 358. =طایفه تیمور لنگ (برلاس)
 359. =طایفه لبنانی (دروزی)
 360. =طبا طبا (لقب ابراهیم که از یاران امام حسن بود)
 361. =طب (پزشکی)
 362. =طباخ (پزنده)
 363. =طبخ (پختن)
 364. =طبطابه (پهنه)
 365. =طبع (چاپ)
 366. =طبق (ظرف چوبی بزرگ و مسطح- پوشش)
 367. =طبق فلزی (تال- تشت)
 368. =طبقه اول دوزخ (سقر)
 369. =طبقه ای از جو (استراتوسفر)
 370. =طبقه ای از هندوها (پاریا)
 371. =طبقه پنجم جهنم (جحیم)
 372. =طبقه صنعتگران در زمان ساسانیان (هوتخش)
 373. =طبل ( بالابان- کوس- دهل )
 374. =طبل بزرگ (دهل)
 375. =طبیب و فیلسوف مراکشی (ابن رشد)
 376. =طبیعت (کیان- کیانا- ناتور)
 377. =طبیعی دان (ناتورالیست)
 378. =طبیعی دان انگلیسی سده هجدهم (نیدم)
 379. =طبیعت گرایی (ناتورالیسم)
 380. =طپانجه (تس)
 381. =طحال (سپرز)
 382. =طحان (آسیابان- آرد فروش)
 383. =طراح (نقاش - نقشه کش)
 384. =طراح کلیسای سان پیترو شهر روم (برنینی)
 385. =طراح نخستین عروسکهای باربی (جک رایام)
 386. =طراد (کشتی جنگی تندرو)
 387. =طرار (تردست- عیار- کیسه بر)
 388. =طرب (شاد شدن- شادمانی - شادی)
 389. =طربال (مناره - بنای بلند)
 390. =طرح (پی ریزی - انداختن- افکندن)
 391. =طرخان -ترخان (رئیس- سرور)
 392. =طرد (راندن- دور کردن)
 393. =طرز عادت (ینگ)
 394. =طرف چپ (ایسر)
 395. =طرفه العین (یکبار زدن چشم- بیک چشم زدن)
 396. =طره (جبهه - ناصیه - ریشه دستار)
 397. =طعام مهمان (نزل)
 398. =طعام زندانیان (رواه)
 399. =طعن و سرزنش (ژخ - سرکوفت- ملامت)
 400. =طف (جانب - کنار- طرف- ناحیه)
 401. =طفیلی (مهمان ناخوانده)
 402. =طلای سفید (پلاتین- کهله)
 403. =طلای هندی (هیر)
 404. =طلب کننده و خواهنده (داعیه)
 405. =طلق نسوز (میکا)
 406. =طلایه (مقدمه لشکر- جلودار)
 407. =طمانینه (آرامش - سکون- قرار)
 408. =طمطراق (فر- شکوه- شان- شوکت- خودنمایی)
 409. =طناب صیاد (کمند)
 410. =طناز (لوند)
 411. =طنزپرداز فقید معاصر (عمران صلاحی)
 412. =طنز ترسیمی (کاریکاتور)
 413. =طنز نویس آمریکایی (آرت بوخوالد)
 414. =طنز نویس انگلیسی صاحب اثر دنیای قشنگ نو (الدوس هاکسلی)
 415. =طنین (صدای ناقوس- آواز مگس و پشه)
 416. =طواحن (دندانهای آسیا)
 417. =طوف (گرد چیزی گردیدن)
 418. =طوفانی در آمریکا که آمده بود (کاترینا)
 419. =طوق (گردنبند)
 420. =طوق گردن (غل)
 421. =طومار (نامه)
 422. =طویت (نیت- ضمیر- خاطر- باطن)
 423. =طویل (دراز)
 424. =طیاره (هواپیما)
 425. =طی (در نوردیدن- پیمودن)
 426. =طیب (پاک- نیکو- حلال- روا- بوی خوش)
 427. =طیبت (حلال- روا - خالص- صافی)
 428. =طیره (فال بد- خفت- سبکی - سبک عقلی - خشمناکی)
 429. =طیف (آمدن خیال در خواب - خشم- جنون)
 430. =طیف سنج (اسپکتروسکپ)
 431. =طیفور (پرنده- جهنده مانند مرغ یا ملخ)
 432. =طیلسان (ردا- جامه گشاد و بلند)
 433. =طین (خاک- گل)
 434. =طینت (خلقت - طبیعت- سرشت- خوی)
 435. =ظالم (ستمگر- بی رحم- سنگدل- مردم آزار)
 436. =ظاهر (پیدا- هویدا- آشکار- نمایان)
 437. =ظبی (آهو)
 438. =ظرافت (زیرکی- خوش طبعی- نکته سنجی- زیبایی)
 439. =ظرافت در کلام (نکته پردازی)
 440. =ظرف (آوند)
 441. =ظرف آزمون (بوته)
 442. =ظرف آزمایشگاهی (ارلن)
 443. =ظرف سربازان (یغلاوی)
 444. =ظرف سفالی (خم)
 445. =ظرف شیشه ای بزرگ (قرابه)
 446. =ظرف فرو رفته (قر)
 447. =ظرفیت الکتریکی (فاراد)
 448. =ظریف (خوش طبع- زیرک)
 449. =ظفر (ناخن)
 450. =ظفر (پیروزی)
 451. =ظل (سایه)
 452. =ظلام (تاریکی شب)
 453. =ظلمت (تاریکی)
 454. =ظلیل (سایه دار)
 455. =ظما (تشنگی)
 456. =ظئر (دایه)
 457. =ظن (گمان- حدس)
 458. =ظنین (متهم)
 459. =ظهاره (رویه جامه)
 460. =ظهر (پشت)
 461. =ظهیر (مدد کار- یار- پشتیبان- هم پشت)
/ 14 نظر / 2618 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شی شی

سلام خسته نباشید . . . بسیار عالی و مفید بود . . .

احمد

بسار عالی متشکرم

احسان

خسته نباشی توی این بدجور گیر کردم کنایه از کشتی گرفتن 15حرفی دست-پ--نرم-ک--ن

احسان

واقعا ممنون عالی بود جوابتون حالا سوالی که دادن ربطی داره به جوابش اگه داره ی توضیح مختصر لطف کنید بدید

حسین

با عرض سلام وخسته نباشید خدمت استاد عزیز سایت بسیار جالبی داری خیلی به ما علاقمندان حل جدول کمک میکنه فقط در بعضی از کلمات نواقص داره که انشالله اونا هم به مرور زمان تکمیل میشن ضمنا یه درخواست دیگه داشتم اینکه من هم میتونم جواب سوال هایی را که دوستان میپرسن وشما وفت نداری جواب بدی جواب بدم اگه جواب بدی ممنون میشم

امیر

ظرف خاکروبه چی میشه عاقا رضا؟؟؟؟ ؟ *****د*ن

فرهاد

طاق بلند و چهار حرفیه

سلاام کارت درسته

احمد

عالی عالی بود

احمد

عالی عالی انقلاب فرهنگی است نظر بسه ديگه