راهنمای حل جدول (معنای کلماتی که با حرف( ط ) شروع می شوند

برای دسترسی سریع شما عزیزان به لغات سخت جدولی تمامی لغات به ترتیب الفبا نوشته شده است

صفحه( ط )

=طائر (پرنده)

=طائف (شبگرد- طواف کننده)

=طاباق (آجر بزرگ)

=طاحونه (آسیاب)

=طاحنه- طاحن (دندان آسیا)

=طارق (ستاره صبح- به شب پیدا شونده- در شب آینده)

=طاس (سر بی مو)

=طاس- تاس (کاسه مسی)

=طاعن (طعنه زننده- سرزنش کننده)

=طاغوت (سرکش- متعدی- بت)

=طاغی (ظالم- گردنکش- ستمگر- گستاخ)

=طاقت و توانایی (تیو)

=طاقچه (رف)

=طاقچه قدیمی (رف)

=طاقدیس(نام تخت خسرو پرویز-چین خوردگی زمین به شکل طاق)

=طالع (بخت - سرنوشت- اقبال)

=طامع (آزمند- حریص)

=طایفه ای از ترکان (غز)

=طایفه ای از مغول (یاجوج و ماجوج)

=طایفه ترکمنی (آتابای)

=طایفه تیمور لنگ (برلاس)

=طایفه لبنانی (دروزی)

=طبا طبا (لقب ابراهیم که از یاران امام حسن بود)

=طب (پزشکی)

=طباخ (پزنده)

=طبخ (پختن)

=طبطابه (پهنه)

=طبع (چاپ)

=طبق (ظرف چوبی بزرگ و مسطح- پوشش)

=طبق فلزی (تال- تشت)

=طبقه اول دوزخ (سقر)

=طبقه ای از جو (استراتوسفر)

=طبقه ای از هندوها (پاریا)

=طبقه پنجم جهنم (جحیم)

=طبقه صنعتگران در زمان ساسانیان (هوتخش)

=طبل ( بالابان- کوس- دهل )

=طبل بزرگ (دهل)

=طبیب و فیلسوف مراکشی (ابن رشد)

=طبیعت (کیان- کیانا- ناتور)

=طبیعی دان (ناتورالیست)

=طبیعی دان انگلیسی سده هجدهم (نیدم)

=طبیعت گرایی (ناتورالیسم)

=طپانجه (تس)

=طحال (سپرز)

=طحان (آسیابان- آرد فروش)

=طراح (نقاش - نقشه کش)

=طراح کلیسای سان پیترو شهر روم (برنینی)

=طراح نخستین عروسکهای باربی (جک رایام)

=طراد (کشتی جنگی تندرو)

=طرار (تردست- عیار- کیسه بر)

=طرب (شاد شدن- شادمانی - شادی)

=طربال (مناره - بنای بلند)

=طرح (پی ریزی - انداختن- افکندن)

=طرخان -ترخان (رئیس- سرور)

=طرد (راندن- دور کردن)

=طرز عادت (ینگ)

=طرف چپ (ایسر)

=طرفه العین (یکبار زدن چشم- بیک چشم زدن)

=طره (جبهه - ناصیه - ریشه دستار)

=طعام مهمان (نزل)

=طعام زندانیان (رواه)

=طعن و سرزنش (ژخ - سرکوفت- ملامت)

=طف (جانب - کنار- طرف- ناحیه)

=طفیلی (مهمان ناخوانده)

=طلای سفید (پلاتین- کهله)

=طلای هندی (هیر)

=طلب کننده و خواهنده (داعیه)

=طلق نسوز (میکا)

=طلایه (مقدمه لشکر- جلودار)

=طمانینه (آرامش - سکون- قرار)

=طمطراق (فر- شکوه- شان- شوکت- خودنمایی)

=طناب صیاد (کمند)

=طناز (لوند)

=طنزپرداز فقید معاصر (عمران صلاحی)

=طنز ترسیمی (کاریکاتور)

=طنز نویس آمریکایی (آرت بوخوالد)

=طنز نویس انگلیسی صاحب اثر دنیای قشنگ نو (الدوس هاکسلی)

=طنین (صدای ناقوس- آواز مگس و پشه)

=طواحن (دندانهای آسیا)

=طوف (گرد چیزی گردیدن)

=طوفانی در آمریکا که آمده بود (کاترینا)

=طوق (گردنبند)

=طوق گردن (غل)

=طومار (نامه)

=طویت (نیت- ضمیر- خاطر- باطن)

=طویل (دراز)

=طیاره (هواپیما)

=طی (در نوردیدن- پیمودن)

=طیب (پاک- نیکو- حلال- روا- بوی خوش)

=طیبت (حلال- روا - خالص- صافی)

=طیره (فال بد- خفت- سبکی - سبک عقلی - خشمناکی)

=طیف (آمدن خیال در خواب - خشم- جنون)

=طیف سنج (اسپکتروسکپ)

=طیفور (پرنده- جهنده مانند مرغ یا ملخ)

=طیلسان (ردا- جامه گشاد و بلند)

=طین (خاک- گل)

=طینت (خلقت - طبیعت- سرشت- خوی)

/ 0 نظر / 736 بازدید