کنایه های پر کاربرد در حل جدول

1. =کنایه ازاطاعت کردن (گردن نهادن)

3.   =کنایه از آسمان (چرخ دولایی)

4.   =کنایه از ادب کردن (گوشمالی)

5.   =کنایه از استوار کردن (چهار میخه کردن)

6.   =کنایه از اوضاع قاروشمیش (شلم شوربا)

7.   =کنایه از بدشانسی (بزبیاری)

8.   =کنایه از بی حیا (چشم زاغ)

9.   =کنایه از بیکار بودن (غاز چراندن)

10=کنایه از پر حرف (روده دراز)

11 =کنایه از تهدید کردن (شاخ و شانه کشیدن)

12=کنایه از جهان خاکی (ظلمت سرا)

13=کنایه از چاپلوسی (کاسه لیسی)

14=کنایه از حق ناشناس (نان کور)

15=کنایه از خسته شدن (بجان آمدن)

16=کنایه از خشمگین  (کفری)

17=کنایه از خورشید (تشت آتش)

18=کنایه از خوش صحبت (شیرین زبان)

19=کنایه از زمان کوتاه (چشم بهم زدن)

20=کنایه از دیوانه (زنجیری)

21=کنایه از سرزنش کردن (چوب کاری)

22=کنایه از شخص برگزیده (گل سرسبد)

23=کنایه از شخص عبوس (آیینه دق)

24=کنایه از شخص مبهوت (هاج و واج مانده)

25=کنایه از صبح خیلی زود (خروس خوان)

26=کنایه از عقیم و نازا (اجاق کور)

27=کنایه از فتنه برانگیختن (آتش افروختن)

28=کنایه از فرد حریص (دندان گرد)

29=کنایه از فرومایه وپست (بی سر وپا)

30=کنایه از فریب در معامله (قالب کردن)

31=کنایه از قضیه مشکوک  ( بودار)

32=کنایه از قبر (تحت التراب)

33=کنایه از کارمند (پشت میز نشین)

34=کنایه از کوتاه قد (نیم وجبی)

35=کنایه از گناهکار (تردامن)

36=کنایه از محکم کردن (چهار میخه کردن)

37=کنایه از مردگان (اسیران خاک)

38=کنایه از مو  را از ماست کشیدن   (دقت بسیار کردن)

39=کنایه از موش مردگی درآوردن (خود را به ندانم کاری زدن،بی اطلاع بودن)

40=کنایه از مهمان مهمان را نمی تواند ببیند صاحبخانه هر دو را(خسیس بودن صاحب خانه)

41=کنایه از نمک پرورده بودن (مدیون کسی دیگر بودن)


/ 0 نظر / 519 بازدید