نام قدیم برخی از شهرهای ایران

نام فعلی شهر           نام قدیم شهر

=آبادان               عبادان

= ﺁﺑﺎﺩﻩ ﺁﻭﺍﺩﯾﺠﻪ _ ﺁﭘﺎﺗﯿﻪ

=آبش احمد(در شهرستان کلیبر)   احمدلو

=آذرشهر              دهخوارقان- توفارقان

=آمل                    محمودآباد  

=اراک                   عراق عجم- سلطان آباد    

=اردبیل                 آرتاویل - باران پیروز- فیروزگرد، اردپیل، بادان پیروز، پیروز رام

=اسفراین              میان آباد

=اصفهان              اسپانه--انزان، گابیان، گابیه، جی، كی، اسپاهان، سپاهان، اسپهان، صفاهان، اسفاهان، اسبهان، اسفهان، اسباهان، گابا، اسپادانا، آپادان، آپادانا، رشورجی، یهودیه، اصبدانه


=ﺍﺷﮑﻨﺎﻥ ﺳﻮﺩﺍﺑﮕﺮﺩ

=انزلی                  بندر پهلوی

=ارومیه                 اورمو- رضائیه- ارمیه، اورمیه، رومیه

=اندیمشک            صالح آباد

=ﺍﻧﺰﻟﯽ ﺑﻨﺪﺭ ﭘﻬﻠﻮﯼ

=اهر                    ارسباران

= اهواز: جمع هوزی یا سوزی، ناصری، سوق‌الاهواز، هرمزاردشیر، رام‌شهر، اگینیس، تاریانا، اوكسین

=ایلام: پشتكوه، عیلام، انزان، انشان- حسین آباد

=ایذه                      مال امیر

=ایرانشهر                بمپور- ﭘﻬﺮﻩ

ﺍﯾﺬﻩ = ﻣﺎﻝ ﺍﻣﯿﺮ

=بجنورد                    بیژنگرد-چرمغان - بوزنجرد

=بردسیر              مشیز

=بابل                   بار فروشان

=بابلسر                   مشهد سر

=بندر امام                  بندر شاهپور

=بندر ترکمن               بندر شاه

=بندر عباس            گمبرون - عباسی

=بوشهر                  ابوشهر- ری شهر

=بهبهان                    کوره قباد

=بهشهر                    اشرف

=بیجار                       گروس

=بیرجند                     قهستان- برجند، برجن، برکن، بیرگند- ﻣﻬﺴﺘﺎﻥ

= بروجرد: وروجرد، وروگرد، ولوگرد، بروگرد، اروگرد، پیروزگرد

=پاوه                  اورامانات

=پلدختر                 پاپیل

=پلدشت               عرب ماکو

=پیرانشهر                   خانه

=تاکستان                   سیا دهن- سیاه دهن

=تایباد                       باخزر

= تبریز: داوریژ (به ارمنی یعنی انتقام)، تورژ (tavrezh)

= تهران: طهران (از توابع ری)

=تنکابن                    شهسوار

=ﺟﻬﺮﻡ ﮔﻬﺮﻡ

=جیرفت              سبزواران

=چناران            رادکان

=خدابنده           قیدار

=خرم‌آباد            شاپورخواست

=خرمشهر          محمره

=خلخال            هروآباد

=خوی                 سولدوز- ﺩﺍﺭﺍﺑﮕﺮﺩ _ ﻗﺪﯾﻤﯿﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺶ

 =دامغان             صد دروازه

=دره شهر             بدره - ماداکتو - سیمرخ

=دره گز                محمودآباد- محمدآباد

=دزفول                  دژپل

=دستگرد            خلجستان

=دشت آزادگان          سوسنگرد- دشت

=دودانگه                  کهنه ده

= ﺩﻫﺪﺷﺖ ﺑﻼﺩﺷﺎﻫﭙﻮﺭ

=دیواندره               میرانشاه

=رامسر                   سخت سر

=رشت                    بیه پس                                 

= ری: رقا، رگا، رگها، راك، راگ، پیروزرام، راگس، راجس، ری‌اردشیر، محمدیه- راقس-رکس

=زابل                     نیمروز - نصرت آباد- سجستان

=زاهدان                   دزداب

=زنجان                     زنگان- خمسه

=ساری         طوسان سیاه - سارویه، طوسان، زدركرد، زادراكارتا، وَرنَه، فناكه (phanaca)، سیرینكس (syrinx)، اوهر، نارنجه كوتی

=ساردوئیه           اسفندقه جیرفت

=سبزوار             بیهق

=سراب              سراو

=سعادت آباد        حاجی آباد

=سلماس        شاپور

=سمنان               قومس

=سنندج          سنه دژ

= سیرجان سمنگان

=شادگان             فلاحیه

=ﺷﺎﻩ ﺁﺑﺎﺩ ﻏﺮﺏ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺁﺑﺎﺩ

=ﺷﻬﺪﺍﺩ ﺧﺒﯿﺾ

=ﺷهرضا قمشه

=شهركرد ده‌كرد

=شوش شوشن یا شوشان- ﺳﻮﺳﺎﻧﺎ

 =شوشتر ششدر (شش دروازه)، شوشدر

=ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ﻋﻠﯿﺸﺎﻩ ﻋﻮﺽ

=ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺷﯿﺮﺍﻥ ﺁﺯ

=ﻃﺎﺭﻡ ﺳﻔﻠﯽ ﺳﯿﺮﺩﺍﻥ

=ﻃﺎﺭﻡ ﻋﻠﯿﺎ ﺟﻮﺭﺯﻕ

=ﻃﺎﻟﻘﺎﻥ ﺷﻬﺮﮎ

=ﻃﺒﺲ ﮔﻠﺸﻦ

=ﻋﻠﯽ ﺁﺑﺎﺩ ﺷﺎﻫﯽ

=ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺗﻮﻥ

=ﻓﺮﯾﺪﻥ ﺩﺍﺭﺍﻥ

=ﻓﺴﺎ ﭘﺴﺎ

=ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻫﯽ – ﻋﻠﯽ ﺁﺑﺎﺩ

=ﻗﺮﻭﻩ ﯾﯿﻼﻕ

=ﻗﻢ ﮐﻤﻨﺪﺍﻥ

=ﻗﻮﭼﺎﻥ ﺧﯿﺒﻮ ﺷﺎﻩ

=قزوین كژین، كشوین، كشرین

=ﮐﺎﺯﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭ

=ﮐﺎﺷﻤﺮ ﺗﺮﺷﯿﺰ

=ﮐﻼﺭﺩﺷﺖ ﺣﺴﻦ ﮐﯿﻒ

=كرمان بردشیر - گﻮﺍﺷﯿﺭ

=كرمانشاه: قرماسین، كامبادن، كرمانشه

= ﮐﻼﻟﻪ ﮐﻮﮐﻼﻥ

=کلیبر بربر- بز

=ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍ

=گرگان وُركان، هیركانیا، جرجان- ﺍﺳﺘﺮ ﺁﺑﺎﺩ

=ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﻗﺸﻼﻕ

=ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎﻭﻭﺱ ﺩﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎﻥ

=ﻻﺭﯾﺠﺎﻥ ﺭﯾﻨﻪ ﺁﻣﻞ

=ﻻﻫﯿﺠﺎﻥ ﺭﯾﻪ

=ﻟﻨﺠﺎﻥ ﻓﻼﻭﺭﺟﺎﻥ

=لارستان لاد

=ﻟﻮﺍﺳﺎﻧﺎﺕ ﮐﻠﻨﺪﻭﮎ

=مراغه ماداوا، رغه، مارگیانا، افرازه‌رود، مراغا

=ﻣﺮﯾﻮﺍﻥ ﺩﮊﺷﺎﻫﭙﻮﺭ

=ﻣﺸﮑﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﯿﺎﻭ

=مشهد سناباد (از توابع طوس)

=ﻣﻼﯾﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩ

=ﻣﻠﮑﺎﻥ ﻣﻠﮏ ﮐﻨﺪﯼ

=ﻣﻤﺴﻨﯽ ﻧﻮﺭﺁﺑﺎﺩ،مالکی

=ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎﻧﺞ

= ﻣﯿﺸﺎﻥ ﻫﻔﺎﭼﯿﻪ

=ﻣﯿﺎﻧﺸﻬﺮ ﻣﯿﺎﻧﺪﻩ – ﺷﻬﺮ ﺻﻮﺭ

نیشابور: نشابور، نشاپور، نیشاپور، نیسابور، نیوشاهپور، نیوك شاهپوهر (Nivak – Shahpuhr)

همدان: امدانه، هگمتان، هنگمتان، اگباتان

یاسوج: تل خسرو

یزد: منسوب به یزدگرد، زندان سكندر، ایساتیس، فرافیژ

/ 0 نظر / 217 بازدید