لغات دو حرفی برای حل جدول

صفحه (آ)                         

 1. =آب بینی  (خل)
 2. =آب دهان  (تف)
 3. =آبگیر  (ژی)
 4. =آب مروارید  (تم)
 5. =آپ  (بالای فرنگی)
 6. =آت  (اسب آذری)
 7. =آتشگیره-کفش  (خف)
 8. =آج  (برجستگی لاستیک- برجستگی ته  کفش)
 9. =آذرنگ  (غم)
 10. =آرواره (فک-سق)     
 11. =آروغ (رغ)   
 12. =آزاد  (یل)
 13. =آزمندی (شح)              
 14. =آس  (درختی شبیه درخت انار)
 15. =آس   (دو سنگ مدور و مسطح که غلات را با آن آرد میکنند).
 16. =آس  (تکخال ، آش ، شوربا)
 17. =آستین  (کم)
 18. =آسیاب  (هر)
 19. =آسیب (آک)
 20. =آش (با)     
 21. =آشیانه مرغ   (عش)
 22. =آفت (آک)    
 23. =آفت گندم  (سن)
 24. =آقای آلمانی  (هر)      
 25. =آقای اسپانیولی (دن - لی)   
 26. =آکنده (پر)
 27. =آل  (بچه دزد معروف)   
 28. =آل  (سراب)
 29. =آل (سرخ کمرنگ)
 30. =آواز سم ستوران  (هب)
 31. =آهو  (ظب)
 32. =آهوی ختن  (اف)       
 33. =آهوی کوهی  (کل)

 34. صفحه (الف)

 35. =ابر حامل باران  (بل)
 36. =ابریشم خام  (قز)
 37. =ابریشم خام نتابیده (کج)
 38. =ابریشم کم قیمت  (کژ)
 39. =ابله و احمق (بل) 
 40. =اثر پا (رد)    
 41. =اثر چربی (لک)        
 42. =اثر ماتیسن  (پر)                  
 43. =اثری از ژید  (تز)      
 44. =اجاق مخفی (فر)
 45. =از آرایش بسکتبال  (شل)
 46. =از ادات  تشبیه  (سا)
 47. =از باشگاه های فرانسه  (رن)
 48. =از بت های زمان جاهلیت   (هب- ود)
 49. =از به پا کردنی ها  (شر)
 50. =از بیماری های پوستی  (گر)
 51. =از حروف یونانی  (مو- چی)
 52. =از خدایان یونان  (رع- را)
 53. =از خواهران برونته (آن)
 54. =از رفته به جا می ماند  (رد) 
 55. =از سوره های قرآن (طه)
 56. =از سوره های مکی  (یس)   
 57. =اس (بنیاد ، پایه ، پی)
 58. =اسب آذری    (ات)
 59. =استخوان پاشنه پا  (بل)  
 60. =استخوان سینه  (قص)
 61. =استعداد فهم و دریافت  (شم)
 62. =اضطراب    (تب)
 63. =اعتبار  (آب)                     
 64. =اقتصادی در روسیه  (نپ)
 65. =ال  (بچه دزد معروف)  
 66. =الفبای موسیقی (نت)
 67. =الهه خورشید  (رع- را)                    
 68. =امرود (مل)
 69. =امیر قبیله بزرگ (بگ) 
 70. =انبار ته کشتی(خن)                                            
 71. =انتها یا قعر چیزی (ته)
 72. =انکار کردن  (ظی)
 73. =انگبین  (ظی)   
 74.   
 75. صفحه (ب)    
 76.                  
 77.  =با  (آش)
 78. =باب ( در )
 79. =باد اندک  (رش)
 80. =بادبان کشتی (جل)
 81. =باد ریزه  (رش)
 82. =باد سرد  (زم)
 83. =باد کم  (رش)
 84. =باده  (می)
 85. =باران اندک ( رش )
 86. =باران ریز  (طل)      
 87. =باریک  (دق)
 88. =باز  (وا)       
 89. =بازداشتن  (کف)
 90. =بازی نفس گیر (زو)
 91. =باستیل  (دژ)
 92. =باغ و زراعت (بن)
 93. =باقی جان (نا)
 94. =بالا آمدن آب دریا  (مد)
 95. =بالای فرنگی  (آپ)    
 96. =بانگ -آواز  (غو)
 97. =بانگ قمری  (وت)
 98. =بانگ وزغ ( وغ )
 99. =بت  (بغ)  
 100. =بث  (پراکنده ساختن ، فاش کردن خبر ، آشکار کردن راز)
 101. =بج یا بچ  (لب، توی دهان ، درون دهان)
 102. =بچه دزد معروف  (ال)
 103. =بحر ( زو) 
 104. =بخ   (کلمه ای برای مدح و اظهار خشنودی و بمعنی زه ، خه ، خوشا و آفرین)
 105. =بخار دهان  (ها)
 106. =بخس  (کم)
 107. =بخشی از مغز  (مخ)
 108. =بخیل  (شح)
 109. =بخیه خیاطان  (کن)
 110. =بخیه درشت  (کن)
 111. =بددل (غر)
 112. =بد   (چاره و گزیر ، عوض و جدایی و بمعنی بت و بتخانه نیز می آید).
 113. =بدون موی (لغ)
 114. =بدی (آک)
 115. =بدیع  (نو)       
 116. =برآمدگی زمین (رش)
 117. =برادر پدر  (عم)
 118. =برای بیان نفرت بکار می رود  (اف)
 119. =برانگیختن غبار   (بث)
 120. =برجستگی لاستیک ( آج)   
 121. =برجستگی ته کفش(آج)
 122. =برجستگی زیر گونه  (لپ)
 123. =بردگی  (رق)
 124. =برز  (قد)
 125. =برف ریزه  (بژ)
 126. =برکت  (ری)
/ 2 نظر / 626 بازدید
نیلوفر

انسان آگاه مي داند كه زندگي پيوسته در حال تغيير است؛ زندگي يعني تغيير. تنها يك چيز هميشگي است و آن خود تغيير است.((اشو))

شیما

سلام. « کف دریا » دو حرفی می دونید چی میشه؟ حرف دومش « آ » لطفا کمک کنید !