تعریف کلمه های متشابه از نوع هم آوا


به کلمه هایی می گویند که از نظر تلفـّظ یکسان هستند امّا از نظر معنی و شکل املایی با هم فرق دارند

نمونه هایی از کلمات متشابه از نوع هم آوا


خوار = کم ارزش و کوچک

خار = تیغ گل یا خاشاک

سد = دیواری برای جمع کردن آب

صد = عددی در ریاضی

ثری = خاک و زمین

سرا = خانه

خیش = گاو آهن

خویش = خود ، فامیل

خاست = بلند شد

خواست = میل ، آرزو ، طلب

ثواب = پاداش اخروی

صواب = ذرست

غازی = جنگجو

قاضی = قضاوت کننده

عَلَم = پرچم

اَلَم =درد و رنج

حاسد = حسود

حاصد = درو کننده

غریب = بیگانه

قریب = نزدیک

نواحی = ناحیه ها

نواهی = نهی شده ها

آری = بله

عاری = بدون چیز

قوس = کمان

غوث =فریاد

غوص = فرو رفتن در آب

عرض = پهنا

ارض = زمین

ارز = پول خارجی

نصر = پیروزی

نسر = کرکس

نثر = نوشته ای که شعر نیست

غزا = جنگ

قضا = تقدیر الهی

غذا = خوردنی

سیف = شمشیر

صیف= تابستان

عمارت = آبادانی

امارت =فرمان روایی

حیات = زندگی

حیاط = زموین با حد و حدود ،حصار

اساس = بنیاد و پایه

اثاث =لوازم خانه

خان = سرور ، رئیس

خوان = سفره

راضی = خشنود ، قانع

رازی = نام دانشمند ایرانی ، چیز پنهانی

حال = چگونگی ، کیفیّت

حوال = حائل میان دو چیز

خـُرد = کوچک که در مقابل بزرگ است

خورد= خوراک

باز= دوبارهباز= باز کردن (مثلا دفتر)

h

/ 0 نظر / 608 بازدید