دو حرفی های جدولی، راهنمای حل جدول، معنای کلماتی که جواب دو حرفی دارند

کلمات و لغات سختی که جواب دو حرفی دارند

برای مشاهده لغات دو حرفی لطفا کلیک بفرمایید

صفحه ( آ ) 

 1. =آب بینی (خل)
 2. =آب ترکی (سو)
 3. =آب دهان (تف)
 4. =آبگیر (ژی)
 5. =آب مروارید (تم)
 6. =آپ (بالای فرنگی)
 7. =آت (اسب آذری)
 8. =آتشگیره-کفش (خف)
 9. =آج (برجستگی لاستیک- برجستگی ته کفش)
 10. =آذرنگ (غم)
 11. =آرواره (فک-سق)     
 12. =آروغ (رغ)   
 13. =آزاد (یل)
 14. =آزمندی (شح)             
 15. =آس (درختی شبیه درخت انار)
 16. =آس  (دو سنگ مدور و مسطح که غلات را با آن آرد میکنند).
 17. =آس (تکخال ، آش ، شوربا)
 18. =آستین (کم)
 19. =آسیاب (هر)
 20. =آسیب (آک)
 21. =آش (با)     
 22. =آشیانه مرغ  (عش)
 23. =آفت (آک)    
 24. =آفت گندم (سن)
 25. =آقای آلمانی (هر)     
 26. =آقای اسپانیولی (دن - لی)   
 27. =آکنده (پر)
 28. =آل (بچه دزد معروف)  
 29. =آل (سراب)
 30. =آل (سرخ کمرنگ)
 31. =آواز سم ستوران (هب)
 32. =آهو (ظب)
 33. =آهوی ختن (اف)      
 34. =آهوی کوهی (کل)

صفحه (الف)

 1. =ابر حامل باران (بل)
 2. =ابریشم خام (قز)
 3. =ابریشم خام نتابیده (کج)
 4. =ابریشم کم قیمت (کژ)
 5. =ابله و احمق (بل) 
 6. =اثر پا (رد)    
 7. =اثر چربی (لک)        
 8. =اثر ماتیسن (پر)                
 9. =اثری از ژید (تز)   
 10. =اجاق مخفی (فر)
 11. =از آرایش بسکتبال (شل)
 12. =از ادات تشبیه (سا)
 13. =از باشگاه های فرانسه (رن)
 14. =از بت های زمان جاهلیت  (هب- ود)
 15. =از به پا کردنی ها (شر)
 16. =از بیماری های پوستی (گر)
 17. =از حروف یونانی (مو- چی)
 18. =از خدایان یونان (رع- را)
 19. =از خواهران برونته (آن)
 20. =از رفته به جا می ماند (رد) 
 21. =از سوره های قرآن (طه)
 22. =از سوره های مکی (یس)  
 23. =اس (بنیاد ، پایه ، پی)
 24. =اسب آذری  (ات)
 25. =استخوان پاشنه پا (بل) 
 26. =استخوان سینه (قص)
 27. =استعداد فهم و دریافت (شم)
 28. =استفراغ (قی) 
 29. =اضطراب  (تب)
 30. =اعتبار (آب)                    
 31. =اقتصادی در روسیه (نپ)
 32. =ال (بچه دزد معروف) 
 33. =الفبای موسیقی (نت)
 34. =الهه خورشید (رع- را)              
 35. =امرود (مل)
 36. =امیر قبیله بزرگ (بگ) 
 37. =انبار ته کشتی(خن)                                  
 38. =انتها یا قعر چیزی (ته)
 39. =انکار کردن (ظی)
 40. =انگبین (ظی)  

  صفحه ( ب )    

 1. =با (مع)
 2.  =با (آش)
 3. =باب ( در )
 4. =باد اندک (رش)
 5. =بادبان کشتی (جل)
 6. =باد ریزه (رش)
 7. =باد سرد (زم)
 8. =باد کم (رش)
 9. =باده (می)
 10. =باران اندک ( رش )
 11. =باران ریز (طل)   
 12. =باریک (دق)
 13. =باز (وا)    
 14. =بازداشتن (کف)
 15. =بازو (رش) 
 16. =بازی نفس گیر (زو)
 17. =باستیل (دژ)
 18. =باغ و زراعت (بن)
 19. =باقی جان (نا)
 20. =بالا آمدن آب دریا (مد)
 21. =بالای فرنگی (آپ) 
 22. =بالشتک ماوس (پد)   
 23. =بانگ -آواز (غو)
 24. =بانگ قمری (وت)
 25. =بانگ وزغ ( وغ )
 26. =بت (بغ) 
 27. =بث (پراکنده ساختن ، فاش کردن خبر ، آشکار کردن راز)
 28. =بج یا بچ (لب، توی دهان ، درون دهان)
 29. =بچه دزد معروف (ال)
 30. =بحر ( زو) 
 31. =بخ  (کلمه ای برای مدح و اظهار خشنودی و بمعنی زه ، خه ، خوشا و آفرین)
 32. =بخار دهان (ها)
 33. =بخس (کم)
 34. =بخشی از مغز (مخ)
 35. =بخیل (شح)
 36. =بخیه خیاطان (کن)
 37. =بخیه درشت (کن)
 38. =بددل (غر)
 39. =بد  (چاره و گزیر ، عوض و جدایی و بمعنی بت و بتخانه نیز می آید).
 40. =بدون موی (لغ)
 41. =بدی (آک)
 42. =بدیع (نو)      
 43. =برآمدگی زمین (رش)
 44. =برادر پدر (عم)
 45. =برای بیان نفرت بکار می رود (اف)
 46. =برانگیختن غبار  (بث)
 47. =برجستگی لاستیک ( آج)  
 48. =برجستگی ته کفش(آج)
 49. =برجستگی زیر گونه (لپ)
 50. =بردگی (رق)
 51. =برز (قد)
 52. =برف ریزه (بژ)
 53. =برکت (ری)
 54. =برکه (تو)
 55. =برگ برنده (آس)
 56. =برگ درخت (رق)
 57. =برنج ( رز )   
 58. =برهنه (رت)
 59. =بریدن از بیخ (حذ)
 60. =بریدن سر قلم (قط ) 
 61. =بزرگ ( گت - گط)
 62. =بزرگ منشی ( نب )    
 63. =بزرگ و گنده (گت-گط)
 64. =بز کوهی ( کل ) 
 65. =بژ  (برف ریزه که در شب های زمستان به زمین می ریزد).
 66. =بستر (جا) 
 67. =بش (کاکل - یال اسب- پش و فش نیز معنی میدهد).
 68. =بش (بند و بست ، بند و بستی که به ظرف فلزی میزنند).
 69. =بش (پنج ترکی)
 70. =بغل (بر- کش_شح )
 71. =بغل سینه (کش)      
 72. =بغل و آغوش (کش)    
 73. =بک (وزغ ، غوک ، قورباغه و بمعنی وک و پک نیز می آید).
 74. =بک (پشت و دنبال معنی میشود و پشتیبان نیز استفاده می شود) .
 75. =بل (ابر حامل باران)
 76. =بل (پاشنه پا)
 77. =بل (سنجد)
 78. =بلکه (بل)
 79. =بلی آلمانی (یا)
 80. =بلی انگلیسی (یس)
 81. =بلی روسی (دا)
 82. =بند پای زندانیان (غل- لگ) 
 83. =بندگی ( رق )    
 84. =بن (قهوه)
 85. =بند و زندان (غل-لگ)
 86. =بنده زر خرید (قن)
 87. =بنیان (اس- پی)
 88. =بو (ند)   
 89. =بو (پوست شتر بچه که آنرا پر کاه می کنند).
 90. =بوی پشم سوخته (کز)       
 91. =بوی رطوبت (نا- نم)   
 92. =بوی ماندگی (نا)
 93. =بهانه جویی (نق)
 94. =به دنیا آوردن (زا)     
 95. =بهره مند شدن (حظ)
 96. =بی بند و بار (ول) 
 97. =بی حس (لس)
 98. =بید (پت)
 99. =بی صدا می کشد (سل)
 100. =بیکاره (لش)
 101. =بیماری ریزش موی بدن (گر)
 102. =بیماری ریوی (سل)       
 103. =بیماری و مرض ( دا )
 104. =بین (لا)      
 105. =بینی روسی (نف)
 106. =بی هوشی (غش)   
 107.                  

صفحه ( پ )   

 1. =پارچه و قماش (بز)                     
 2. =پاروی قایقرانان (فه)    
 3. =پاشنه پا (بل)    
 4. =پالان چهار پا (جل)
 5. =پایتخت فراری (رم)
 6. =پایان کار (غب) 
 7. =پایان نامه (تز ) 
 8. =پای چلاق (شل)  
 9. =پت (کرک و پشم)
 10. =پخ (پهلو ، کلمه ای برای رم کردن حیوانات)
 11. =پد: (درخت بی پر و بی میوه)
 12. =پراکندگی (شت)
 13. =پر: (کتل ، تپه ، زمین پست و بلند)       
 14. =پر خور-شکم پرست (رس)       
 15. =پرحرفی(ور)
 16. =پرده توری (شف) 
 17. =پر مرغ (فر)
 18. =پژمرده (لس) 
 19. =پسوند آلودگی (ین)
 20. =پسوند مصدر جعلی (گی) 
 21. =پسوند نسبت (ین) 
 22. =پشت (بک)
 23. =پشت سر (پس)
 24. =پشته بلند (تل)  
 25. =پشته خاک (تل)  
 26. =پشم نرم (پت)                    
 27. =پشه (بق)                                          
 28. =پش: (یال اسب)
 29. =پک: (بمعنی گنده و نا هموار و وزغ و قورباغه)
 30. =پو: (دو ، رفتار تند)
 31. =پنبه پاک نکرده (وش)
 32. =پنج ترکی (بش)
 33. َ=پوست بچ شتر (بو)
 34. =پوستین (وت) 
 35. =پول آلبانی (لک)    
 36. =پول ژاپن (ین)
 37. =پهلو (ور)
 38. =پیامک (اس )
 39. =پیچ وتاب (خم)
 40. =پیچیدن (لف) 
 41. =پیشوند نفی در کلمه (نا)

صفحه ( ت )      

 1. =تاب (تو) 
 2. =تابش (تو)
 3. =تاب وتوان (نا)  
 4. =تاخت اسب: تگ
 5. =تازه و پر طراوت (تر)
 6. =تالاب (ژی)              
 7. =تپانچه (تس - لت)  
 8. = تپه (تل)
 9. =تراشیدن (حک)    
 10. =تردید (شک)
 11. =ترساندن (رم)
 12. =ترسیدن حیوان (رم) 
 13. =ترش و شیرین (رز) 
 14. =ترک خفیف استخوان (مو) 
 15. =ترمز چهار پا (چش-هش)     
 16. =تشنه (تش) 
 17. =تصدیق روسی (دا)        
 18. =تفاله (تخ)
 19. =تک (نوک و منقار مرغ و تیزی سر چیزی)
 20. =تکان و جنبش (سک)      
 21. =تکه پارچه کهنه (لت)
 22. =تکه پاره (لت)
 23. =تکیه بر پشتی (لم)
 24. =تکیه کلام چوپان (هی) 
 25. =تلخ عرب (مر)
 26. =تله و دام (فغ)
 27. =تنبل (لس-لش)   
 28. =تن پوش زنانه (یل)
 29. =تنفر (اف) 
 30. =تو  (تاب و به معنی برکه نیز می آید).
 31. =تیر پیکاندار (یب)        
 32. =تیر کوتاه (زج)
 33. =تیرگی چشم (تم)   
 34. =تیزی آرنج (زج)          
 35. =تیشه بزرگ (تش)                                                       

صفحه ( ج - چ - ح - خ )               

 1. =جامه ابریشمین (خز)         
 2. =جانب (ور)   
 3. =جانور بد بو (خز) 
 4. =جدا کردن دو چیز از هم (فک)    
 5. =جر: (شکاف و رخنه)
 6. =جستن گلوله (هک)
 7. =جغ : (آبنوس)
 8. =جف : (میان تهی و به معنی پژمرده و خشک نیز می آید).
 9. =جم : (کثیر و فراوان)
 10. =جمع کردن (ضم)           
 11. =جنگ و ستیز (چخ)       
 12. =جوان بی تجربه: (غر)
 13. =جوش خمیر (وز)      
 14. =جوی-مراد-کام: (لر)                                 
 15. =چاره و گزیر (بد)
 16. =چاق فرنگی (فت) 
 17. =چچ: (غربال و الک)     
 18. =چخ: (غلاف کارد و شمشیر)
 19.  =چخ: (لانه پرندگان)
 20. =چرک و ریم (چخ)        
 21. =چرک و زرداب زخم: (هو) 
 22. =چسبنده: (دج)
 23. =چک (چچ)        
 24. =چکیدن آب (رش)
 25. =چوب خوشبو ( ند-هل)
 26. =چه: (چاه)
 27. =چهار من تبریز (ری)
 28. =چهره: (لچ)
 29. =چهره شطرنجی (رخ) 
 30. =حاشیه (نت)  
 31. =حدس (ظن) 
 32. =حر: (گرما- آزاده) 
 33. =حرارت و گرمی (تف)  
 34. =حرف پیروزی (وی)
 35. =حرف تنفر (آخ)   
 36. =حرف درد (آخ)
 37. =حرف مقطعه قرآنی: (طه)    
 38. =حرف نازی ها (اس)       
 39. =حرف نداری (بی)
 40. =حرف نفرت(اف) 
 41. =حرف یونانی (پی)
 42. =حریص (رس) 
 43. =حلال شدن (حل) 
 44. =حیوان انکرالصوات (خر)             
 45. =حیوان گران پوست (خز)
 46. =خاکستر (خل) 
 47. =خالص (قح)                                
 48. =خانه (کد)
 49. =خدا و ایزد (رب _بغ) 
 50. =خدای باستان (را _رع)  
 51. =خراشیدن،سائیدن: (حک)
 52. =خرخر کردن در خواب: (فخ)
 53. =خرده سنگ های ریز (شن) 
 54. =خرس عرب (دب) 
 55. =خست (شح)     
 56. =خسیس - احمق: (لک) 
 57. =خشم و قهر (وژ)  
 58. =خطایی در تنیس (نت)
 59. =خم (دن )       
 60. =خم بزرگ: (دن)         
 61. =خواری و نرمی: (ذل)               
 62. =خوب-چرک-ریم: (سخ)
 63. =خوب و خوش: (خه_وش )
 64. =خودبین (غد)
 65. =خود پسند (پک)
 66. =خورشید (اف) 
 67. =خوش و زیبا (وش) 
 68. =خیار دشتی (بک) 
 69. =خیانت کینه: (غش)

 صفحه (د)     

 1.                
 2. =داخل (تو-لا)   
 3. =دانه پاک نشده: (وش)    
 4. =درخت انگور (مو-رز) 
 5. =درخت بی بر و بی میوه (پد)
 6. =درختی تنومند: (گز)
 7. =درختی شبیه درخت انار(آس)
 8. =درد (آک)          
 9. =درست به اندازه: (مک) 
 10. =درک وادراک(حس)             
 11. =درون دهان: (بج) 
 12. =درون دهان: (نج)
 13. =درون دهان (بچ) 
 14. =درهم پیچیدن (لف)    
 15. =دریا (زو-یم)  
 16. =دریا: (طم- زم- یم) 
 17. =دزد: (لص)   
 18. =دستگاه نساجی (هف)        
 19. =دست مالیدن: (مس)
 20. =دماغ: (مخ)   
 21. =دنبه برشته (جز)    
 22. =دندان عرب (سن)
 23. =دندانه کلید: (تز)       
 24. =دوخ: (دخ)   
 25. =دود کردن (دخ)
 26. =دور دهان ( نس-کب) 
 27. =دوستی و محبت (ود)      
 28. =دو سنگ مدور و مسطح که غلات را با آن آرد میکنند(آس)
 29. =دوشاب: (مت) 
 30. =دوندگی: (خت)      
 31. =ده (کد)         
 32. =دهان (فم_کب )     
 33. =دیروز (دی)      
 34. =دیو حرص (آز)

صفحه (ر-ز-ژ)                     

 1. =راز (لو) 
 2. =راست ایستاده: (هج)  
 3. =راندن مزاحم (دک)
 4. =راندن و دفع کردن (ذب)     
 5. =رایگان: (زب)
 6. =رب النوع مصری: (را - رع)
 7. =ردیف ورده (رج)  
 8. =رطوبت (نا) 
 9. =رفتار به ناز (چم)
 10. =رفتار تند (پو)
 11. =رمز کتاب التهذیب شیخ طوسی( یب) 
 12. =رمق (نا)  
 13. =رنج و سختی بردن در کار: (کد)
 14. =رنج و محنت (لگ)
 15. =روحانی زرتشتی: (مغ)  
 16. =رود آرام (دن-رن )    
 17. =رود ایتالیا: (پو)
 18. =رودخانه: (مغ)   
 19. =رودخانه بلژیک: (لس) 
 20. =رود روسیه (دن) 
 21. =رود فرانسه: (رن) 
 22. =روشنایی (ضو-سو)              
 23. =روغن و چربی: (په
 24. =روغن کنجد: (حل)    
 25. =روغن وچربی (په)        
 26. =رونق و رواج (اب)         
 27. =روی و رزخساره: (خد)  
 28. =رها وآزاد (دک)   
 29. =رئیس جیمز باند (ام)       
 30. =ریختن آب: (صب)
 31. =ریسمان (نخ)                   
 32. =زاج سفید: شب      
 33. =زائو ترسان (ال)      
 34. =زائیدن (زا)                  
 35. =زمین پست و بلند (پر)
 36. =زمین خشک و سخت: (دغ)
 37. =زمینه (تم)    
 38. =زندان (لگ)      
 39. =زوبین: (مک)
 40. =زور-حمله: (کر)
 41. =زهر هلاهل: (رز) 
 42. =زیر پا مانده (له)     
 43. =زیرک- پهلوان: (کو،گو)         
 44. =ژنرال جنگ های انفصال: (لث)

صفحه (س)             

 1. ساده لوح (خل) 
 2. =سایه (نش)      
 3. =سپیدار : (پد) 
 4. =سخن زیر لب: (ژک)
 5. =سراب: (آل)
 6. =سر بست کارخانه (آک)
 7. =سر بی مو و طاس: (دغ)
 8. =سر بی مو: (لغ)  
 9. =سرکه: (خل)
 10. =سر کوه: (شخ)   
 11. =سرما (زم)   
 12. =سرمایه: (نس) 
 13. =سره و بی خش (وش)   
 14. =سریش (پت) 
 15. =سست و تنبل (لس)         
 16. =سطح و رویه (کف)      
 17. =سعی وکوشش (جد)
 18. =سقف: (سغ)
 19. =سمبل کوهی: (فو)
 20. =سمبل ممانعت (سد)      
 21. =سنبل کوهی (فو)  
 22. =سنگ آسیاب (اس)
 23. =سو و جانب (ور)
 24. =سوسمار (ضب)  
 25. =سوسن زرد (وج)      
 26. =سیخونک: (سک)         
 27. =سیلی و کشیده (تس)     
 28. =سیلی: (لت_چک)   
 29. =سینه (ور) 

صفحه (ش)                          

 1. =شاخ جانور: (شغ)             
 2. =شامل شدن(عم)
 3. =شامه نواز (بو) 
 4. =شانه (کت) 
 5. =شایعه کردن(چو)
 6. =شبکه (نت)      
 7. =شبنم: (طل)           
 8. =شبیه و مانند: (قش)     
 9. =شراب : (مل) 
 10. =شراب انگوری: (له)
 11. =شرافت: (عز)  
 12. =شش عرب (ست)              
 13. =شعیر : (جو) 
 14. =شکاف و درز (شق)     
 15. =شکمباره: (رس)
 16. =شکم (لت)          
 17. =شکم بند طبی(گن) 
 18. =شکوه جلال( فر)    
 19. =شگرد(لم)       
 20. =شماره مخصوص(کد)
 21. =شمشیر بران: (صل)
 22. =شوهر (شو) 
 23. =شهر بی دفاع (رم)
 24. =شیره خرما: (مت)
 25. =شیشه و قرابه: (کپ)     
 26.  

صفحه (ص-ض-ع-غ)

 1. =صابون خیاطی (مل)       
 2. =صحرای خشک و بی علف: (لغ)
 3. =صدای پشه (وز)
 4. =صدای زنبور (وز)      
 5. =صف (رج)    
 6. =صدمه (اک)
 7. =ضد -بد-خشم-قهر: (دژ)
 8. =ضمیر دوم شخص مفرد (تو)  
 9. =ضمیر فرانسوی: (وو) 
 10. =ضمیر ناخودآگاه (من)  
 11. =طاقچه (رف)
 12. =طایفه ای از ترکان: (غز)
 13. =طریق کوتاه (ره) 
 14. =طعن و سرزنش: (ژخ)
 15. =طول عمر (سن)  
 16. =ظرف سفالی (خم)
 17. =عبودیت (رق)   
 18. =عجول (جت) 
 19. =عدد تنفسی: (شش) 
 20. =عدد فوتبالی (اا)
 21. =عدد ورزشی (دو)                   
 22. =عدد هندسی (پی) 
 23. =عرق نیشکر: (رم)
 24. =عریان (رت)
 25. =عزیز است غنیمت شمریدش صحبت (گل) 
 26. =عشقه-درختی که به درخت پیچد: (سن)
 27. =عصب (پی)      
 28. =علاقه (ود)           
 29. =علامت (نت) 
 30. =علف هرز (خو)        
 31. =عنوان پادشاهان پیشدادی: (کی)    
 32. =عود (ند)                                  
 33. =عید ویتنامی ها (تت)      
 34. =غربال (چچ) 
 35. =غرور و تکبر (نب)
 36. =غسل نشده (غس)      
 37. =غلاف شمشیر (چخ)  
 38. =غلاف کارد (چخ)
 39. =غم واندوه (هم)         
 40. =غنیمت جنگی: (فی)   
 41. =غوزه پنبه(وش)

صفحه (ف-ق)

 1. =فاش گردن خبر (بث)
 2. =فرانسه قدیم: (گل)     
 3. =فروغ ایزدی (فر)   
 4. =فرو مایه (خس)
 5. =فشار از طرفی به طرفی دیگر (هل) 
 6. =فلس ماهی (کچ)  
 7. =فیلم پنه لوپه کروز در اسکار امسال: (نه) 
 8. =قعر (ته) 
 9. =قلم تخته سیاه (گچ) 
 10. =قمر مصنوعی: (یو)  
 11. =قورباغه درختی (وک)
 12. =قیمت بازاری (فی)    
 13.           

صفحه (ک-گ)       

 1.    
 2. =کاغذ روزنامه (وب)
 3. =کاغذ نامرغوب (وب)             
 4. =کاکل (بش) 
 5. =کاکل اسب: (فش) 
 6. =کاهن (قس)   
 7. =کاهو (خس)                 
 8. =کتف و شانه (خا)
 9. =کتک (لگ)   
 10. =کثیر (جم)  
 11. =کج (خم)
 12. =کج (ابریشم خام نتابیده)
 13. =کجاست (کو)
 14. =کچل (کل) 
 15. =کدوی تنبل: (آج) 
 16. =کرانه و ناحیه (شق)     
 17. =کر شدن: (صم)   
 18. =کرم -حشره: (کخ)
 19. =کژ (ابریشم کم قیمت)
 20. =کشنده بی صدا (سم)
 21. =کشیش: (قس)
 22. =کلام معتبر (نص)
 23. =کلمه افسوس (آه)                   
 24. =کلمه تعجب (وا)            
 25. =کلمه شگفتی (وخ-وه)
 26. =کلمه تنفر (اف) 
 27. =کمبودش باعث گواتر است (ید) 
 28. =کنار ( ور)    
 29. =کنار جانب: (طف)
 30. =کوبیدن در (تق_دق )
 31. =کوتاه -فربه: (غک)
 32. =کوزه بزرگ (خم) 
 33. =کوزه سفالی (خم)
 34. =کهنه و پوسیده: (رث)
 35. =کینه: (وژ)
 36. =گذشتن و رفتن بر چیزی: (مر)
 37. =گربه عرب(هر)        
 38. =گربه: (هر)
 39. =گرفتن توپ از هوا(بل)             
 40. =گشوده (وا)   
 41. =گفتگوی خودمانی (گپ)
 42. =گل سرخ (رز)       
 43. =گل بتونه (مل) 
 44. =گلو ( نا)                                  
 45. =گلابیس (مل)         
 46. =گلیم دراز: (نخ)        
 47. =گمراهی (ضل)
 48. =گمراهی: (غی)
 49. =گنجیشک: (تز)
 50. =گونه (لپ) 
 51. =گیاهی خاردار: (یز
 52. =گیوه: (سر)

صفحه (ل -م) 

 1.           
 2. =لاغر: (غث)
 3. =لای-لجن: (خر)
 4. =لذت بردن (حظ)                            
 5. =لعن و نفرین (سب)
 6. =لنگه در (لت)
 7. =لوله: (لف)     
 8. =مادر زن-مادرشوهر: (خش)
 9. =مادر لر: (دا)   
 10. =مالک وصاحب(ذا-ذو)   
 11. =ماهوت پاک کن(شت)               
 12. =مایه نشاسته (پت)          
 13. =محکم کردن (شد) 
 14. =محله(کد)  
 15. =مخفف خان (خن)
 16. =مرغابی (بط) 
 17. =مرغدان: (خم)
 18. =مرغ فرنگی (هن) 
 19. =مرغ میرود (جا)      
 20. =مرغی افسانه ای نظیر سیمرغ: (رخ)
 21. =مزه دهان جمع کن (گس) 
 22. =مساوی فرانسوی (پر)
 23. =مشک (خی)
 24. =مصدر جعلی (گی) 
 25. =مظهر باریکی (مو) 
 26. =مظهر لاغری (نی) 
 27. =مع (با)     
 28. =مفلوج: (لس)   
 29. =مقابل نشر (لف)    
 30. =مقدار -اندازه: (وی)
 31. =مقیاس طول (پا) 
 32. =مکیدن (مز) 
 33. =ملس: (مز)      
 34. =منحصر بفرد: (سل)
 35. =منقار مرغ (تک)
 36. =مورچه ریز: (ذر)
 37. =موضوع انشاء (تم)           
 38. =موی انسان یا حیوان (مل)     
 39. =موی سست: (نن) 
 40. =موی مجعد (فر)      
 41. =می (مل)          
 42. =میان (تو)     
 43. =میان تهی (جف) 
 44. =می دهند و رسوا می کنند (لو) 
 45.  

صفحه ( ن- و- ه- ی) 

 1.         
 2. =ناپسند (سد- بد)   
 3. =ناخالص: (غش)   
 4. =نادان -کودن: (غت)  
 5. =ناله -بانگ-آواز: (زخ،ژخ)   
 6. =ناله و فغان: (ژح- وح) 
 7. =نام آذری (آد)
 8. =نام دو تن از ملکه های مصر قدیم: (تی)
 9. =نام قدیم کلیبر (بذ) 
 10. =نفس چاق (هن)           
 11. =نفس سیگاری (پک) 
 12. =نقش هنری (رل) 
 13. =نکوهش (ذم)   
 14. =نکوهیدن و بد گویی (ذم)  
 15. =نگاه خیره (زل)   
 16. =نم (نا)   
 17. =نوعی حلوا (لو)  
 18. =نوعی سنبل الطیب (فو) 
 19. =نوک مرغ (تک)
 20. =نی (نا) 
 21. =نیز (هم)       
 22. =نیلوفر: (فل) 
 23. =نیم صدای گریه (هق )     
 24. =نیمه بار (تا)
 25. =نیمه دیوانه (خل)
 26. =واحد پول آلبانی (لک)     
 27. =واحد اندازه گیری صوت (بل)
 28. =واحدی در سطح (ار)
 29. =وارفته (شل)  
 30. =ورم خودمانی (پف)
 31. =وزغ (بک)
 32. =وزیدن باد: (هب)  
 33. =هر بند انگشت دست یا پا: (پک)
 34. =هر دو (هم)     
 35. =هلاک یا هلاکت (ضل)
 36. =همراه سیم (زر) 
 37. =هواپیمای عجول (جت)
 38. =هوای فرار (پس)
 39. =یادداشت (نت)
 40. =یار پت (مت) 
 41. =یار شلوار (کت)
 42. =یار مت (پت) 
 43. =یال اسب (بش)
 44. =یکبار کشیدن سیگار (پک)           

تهیه و تنظیم:رضا آقازاده کلیبر


/ 0 نظر / 364 بازدید