راهنمای حل جدول ( کلمات و لغاتی که با حروف (ص-ض) شروع می شوند

برای دسترسی سریع شما عزیزان به لغات سخت جدولی تمامی لغات به ترتیب الفبا نوشته شده است

حروف (ص )

=صائب (راست - درست- حق- رسا- ضد خاطی)

=صائغ ( ریخته گر )

=صائم (روزه دار)

=صائن (نگهبان)

=صابر (صبر کننده- شکیبا- بردبار)

=صابون خیاطی (مل)

=صابی (کسی که ازدین خود دست بردارد و به دین دیگر برود)

=صاحب (ملازم- معاشر- یار- دوست- مالک- اصحاب- ذو- ذا)

=صاحب اثر روح تنهایی (پرسی شلی)

=صاحب اثر لغت نامه (دهخدا)

=صاحب الزمان (لقب امام عصر)

=صاحب باغ (بندار)

=صاحب تاریخ گزیده (حمدالله مستوفی)

=صاحب تذکره الشعرا (دولتشاه سمرقندی)

=صاحبدل (عارف- خداشناس- دلیر)

=صاحب دیوان (ناظر خزانه دوت)

=صاحب سخن (سخنور - ناطق)

=صاحب علم نجوم (ناحی)

=صاحبغرض ( فتنه انگیز )

=صاحب فراست ( با هوش ، زیرک )

=صاحبقدم ( خوش قدم )

=صاحب کتاب المجسطی (بطلمیوس)

=صاحب منصب ( افسر ارتش - دارای منصب و شغل عالی)

=صاحب نسق ( داروغه )

=صاحبی (نوعی انگور درشت و سرخ رنگ و نوعی از پارچه ابریشمی)

=صادر (بارگردننده - بیرون رونده - مقابل وارد)

=صادر میکنند (بیانیه)

=صادق (راستگو- راست - پیدا- آشکار- راست گفتار)

=صارم (شمشیر برنده- مرد دلاور)

=صاع (پیمانه ای قریب سه کیلو گرم)

=صاعد (بالا رونده)

=صاعقه (رعد و برق - آذرخش- ارتجک)

=صاف (زلال - بی غش- پاک - روشن- نگا)

=صافات (فرشتگان-ملائکه)

=صافی و پالونه (راوق- بی غش- پاکیزه- خالص)

=صاف و هموار (لشن)

=صالح (نیک - نیکوکار - شایسته)

=صامت (خاموش - ساکت)

=صانع (آفریننده- سازنده- صنعتگر- پیشه ور)

=صب ( ریختن )

=صبا (بادی که از شرق وزد- باد برین)

=صباء (کودکی- بچگی- صباوت)

=صباح (صبح زود- بامداد- اول روز)

=صباحت (خوبرویی- زیبایی- جمال و خوبی-خوشگلی)

=صباغ (رنگرز- رنگ ساز)

=صباوت (کودکی)

=صبح (بامداد- او روز)

=صبح بسیار زود ( شبگیر )

=صبر (شکیبایی - بردباری)

=صبر زرد (سیماهنگ- الوا)

=صبغ (رنگ کردن)

=صبغه (رنگ - ماده ای که با آن چیزی را رنگ کنند)

=صبغه الله (دین خدا- اسلام)

=صبوح (هر چیزی که صبح می خورند مانند شیر و شراب)

=صبور (صبر کننده - شکیبا- بردبار)

=صبی (پسر بچه - کودک)

=صبیح (خوشگل- زیبارو)

=صبیه (دختر - دختر بچه)

=صحابه (همراهی- یار- همدم -یاران- همراهان-معاشرت)

=صحاح (راست و درست - بی نقص- تندرست- بی عیب)

=صحاف (کسی که کتاب را ته بندی و جلد میکند)

=صحافه ( روزنامه نگاری )

=صحبت (یاری - همدمی- همراهی- گفتگو)

=صحت (تندرستی- راستی- درستی)

=صحرا (هامون- دشت- قاع - راغ- بیابان-بادیه)

=صحرای آزمایشات آمریکا (نوادا)

=صحرای آمریکا (نوادا)

=صحرای ازبکستان (قزل قوم)

=صحرای جنوب آفریقا (کالاهاری)

=صحرای خشک و بی علف (لغ)

=صحرای شیلی (اتاکاما)

=صحرای مصر (سینا)

=صحرایی در مغولستان (گبی)

=صحن (وسط حیاط - بشقاب)

=صحن دادگاه (پارکه)

=صحنه (زمین هموار- جای وسیع- محل نمایش در تماشاخانه)

=صحو (هوشیاری - برطرف شدن سکر- بی ابر بودن آسمان)

=صحیح (تندرست - بی عیب- سالم)

=صحیفه (نامه - کتاب- روزنامه)

=صخره (سنگ بزرگ و سخت)

=صخره گذار (سنگ نورد)

=صدا (آواز- اوا- بانگ)

=صدارت (بالا نشینی- تقدم- منسب نخست وزیر یا صدراعظم)

=صداع ( سردرد )

=صداق (مهر - کابین زن)

=صداق نامه ( عقد نامه )

=صداقت (دوستی از روی راستی و درستی)

=صدای بم (باس)

=صدای به هم خوردن دو چیز فلزی یا چینی ( جرنگ )

=صدای پشه (وز)

=صدای زنبور (وز)

=صدای شکستن ( تراک )

=صدای قلم هنگام نوشتن (صریر)

=صدای ناله در گلو (غرن)

=صد پیوند ( تاج خروس )

=صدد (ناحیه - میل - رویارو)

=صد دینار (صنار)

=صدر (سینه - سینه انسان- مقدم- پیشوا)

=صدر اعظم (نخست وزیر)

=صدر اعظم آهنین آلمان (بیسمارک)

=صدر اعظم ایران در دوره فتحعلی شاه (اعتمادالدوله)

=صدر اعظم ناصرالدین شاه ( آقاخان نوری )

=صدره (سینه بند- سینه پوش)

=صدغ (یک طرف پیشانی بین چشم و گوش-گیجگاه - شقیقه)

=صدف (در)

=صدف نشین (در)

=صدق (راست- راستی- درستی)

=صدم ( کوفتن )

=صدمه (اک- آسیب - رنج- کوفتگی)

=صدمه دیده و از کار افتاده ( ناکار )

=صدور (بازگشتن)

=صدوق (راستگو)

=صدیق (یار- دوست)

=صراح (روبرو چیزی گفتن - پیدا و آشکار گفتن- خالص و بی غش)

=صراحت (خلوص- وضوح)

=صراحیه (شیشه - پیاله شراب)

=صراخ (فریاد- خروش)

=صراراللیل (حشره ای است شبیه ملخ)

=صرح (کاخ) صراط (راه - طریق)

=صراف (کسی که کارش داد ستد پول است)

=صرامت (دلیری- بی باکی - شجاعت - برندگی)

=صرصر (باد شدید- باد تند)

=صرع (نوعی مریضی تشنج)

=صرف (خالص چیزی - محض- برگرداندن - خرج کردن)

=صریح (خالص- پاکیزه- روشن- آشکار)

=صره (همیان - کیسه پول- توبره)

=صریر (بانگ کردن- صدای قلم هنگام نوشتن)

=صریمه- صریمت (عزیمت برکاری- دل نهادن-پاره ای ازشب)

=صعب (دشوار - سخت)

=صعق (بیهوشی)

=صعلوک (فقیر - درویش- بی چیز- ضعیف)

=صعوبت (دشوار شدن)

=صعود (بالا رفتن- عروج)

=صعوه (گنجشک)

=صغار (خواری)

=صغر (کودکی- کوچکی- خردی)

=صغیر (کوچک - خردسال)

=صف (رج- رده - ردیف)

=صفا (روشنی -پاکی - رونق - پاکیزگی)

=صفار (رویگر)

=صفاق (پرده درون شکم )

=صفت اسب سیاوش (شبرنگ)

=صفت سرو (سهی)

=صفت شیطانی (خناس)

=صفحه (رویه - یکبرک از کتاب)

=صفحه مدار الکتریکی (کیت)

=صفحه آهنگری (سندان)

=صفحه نوشتار (لوح)

=صفدر (جنگاور- دلیر)

=صفر (یرقان)

=صفر (خالی - تهی - پوچ)

=صفراء (زرداب- زرد رنگ)

=صفره (زردی)

=صفوه (برگزیده - پاکیزه)

=صفه (ایوان- شاه نشین)

=صفی (برگزیده)

=صفی ( دوست مخلص و یکدل)

=صقع (ناحیه - کرانه - گوشه زمین)

=سقال (روشنگر)

=صقل (زدودن و پاک کردن زنگ و چرک)

=صلابت (سختی - استواری)

=صلاح (سازش - آشتی کردن - نیکوکار شدن)

=صلاه (نماز)

=صلایه ( سنگی که در روی آن دارو بسایند)

=صلب (سخت - درشت- قوی)

=صلبیه (پرده ای در چشم)

=صلیه (عطیه- احسان- جایزه)

=صلح (سازش- آشتی)

=صلحا (نیکوکاران)

=صلصل (فاخته)

=صلع (ریختن موهای پیش سر- بی مویی)

=صلف (گزافه گویی- خودستایی)

=صله (احسان- پاداش- جایزه)

=صلیب(خاج- چلیپا)

=صم (کر)

=صماء (سخت - متین)

=صمات (سکوت- خاموشی)

=صماخ (داخل گوش- سوراخ گوش)

=صمت (خاموشی- سکوت)

=صمد (بی نیاز- پاینده)

=صمصام (شمشیر برنده)

=صمغ (انگم- زنخ)

=صمغ بادام کوهی (ازدو)

=صمغ بوته خار شتر (ترنجبین)

=صمغ خوشبو (کندر)

=صمغ درخت (سقز-انگم)

=صمغ درخت کاج (تربانتین- ریتیانه)

= صمغ گون (کتیرا)

=صمغ گیاهی (رزین)

=صمغ فسیل شده با خاصیت الکتریسیته مالشی ( کهربا )

=صمغ معطر (کندر)

=صمیم (خالص- بی غش)

=صنار ( چنار )

=صناع ( صنعتگران )

=صناعت (حرفه - پیشه - هنر)

=صندید (مرد بزرگ)

=صندوقچه (طبله)

=صندوقچه جواهر (درج)

=صنع (آفرینش- ساختن- آفریدن)

=صنعت (کار- پیشه- هنر- حرفه)

=صنعتی در شعر ( ایهام )

=صنف (گونه - نوع - رسته)

=صنم (بت- فغ- شمن)

=صنم خانه (بتگده)

=صنوبر (ناژو - کاج)

=صنیعه (هنر - کار نیکو)

=صواب (راست و درست)

=صواف (پشم فروش)

=صوان (جامه دان)

=صوب (طرف- ناحیه- جهت- راست - درست)

=صوبه (توده - انبار)

=صوبه دار (حاکم - فرماندار)

=صوت (بانگ - آواز)

=صوت شناسی (اکوستیک)

=صور (بوق)

=صورت (شکل - صفت - نقش - رخسار- چهره- چهر)

=صوغ (مثل - مانند- شکل)

=صوف (پشم گوسفند)

=صوفی (کسی که پیرو طریقه تصوف باشد)

=صوفی ایرانی معروف به صفی علی شاه(میرزا حسن اصفهانی)

=صوفی وشاعر قرن چهرم و پنجم (ابوسعید ابوالخیر)

=صولت (هیبت- حمله- قدرت)

=صولجان (چوگان- عصا- عصای پادشاهی)

=صوم (روزه)

=صومعه (دیر- تربال- خانقاه- عبادتگاه راهب)

=صهباء (شراب- سرخ و سفید)

=صهر (قرابت - خویشی- داماد)

=صهیون (نام بیت المقدس)

=صیاد (شکارچی- دامیار)

=صیاغت (ریخته گری- زرگری)

=صیاغی (ریخته گری)

=صیام (روزه گرفتن)

=صیانت (حفظ کردن - نگاهداری)

=صیت (آوازه)

=صیحه (بانگ - فریاد)

=صید (شکار)

=صیرفی (صراف)

=صیغه (شکل - نوع)

=صیف (تابستان)

=صیقل (زداینده- جلا دهنده- تیز کننده)


صفحه (ض)


=ضابط (نگهدارنده- نیرومند- حفظ کننده- قوی)

=ضابطه (قاعده- دستور)

=ضابی ( خاکستر )

=ضاحک (خنده کننده - مرد خندان)

=ضار (زیان رساننده- زیان آور)

=ضارب (زننده)

=ضارع ( ضعیف ، لاغر )

=ضافی ( کامل ، تمام )

=ضامر ( باریک اندام )

=ضال (گمراه - آواره)

=ضامن (کفیل- ملتزم- پایندان)

=ضایع (تباه- خراب- بیکاره- بیفایده- مهمل- بی ثمر)

=ضایق (کم وسعت)

=ضب (سوسمار)

=ضباط (بایگان- ضبط کننده)

=ضبط (نگهداری- حفظ کردن- مجکم کردن- بایگانی)

=ضبع (گفتار)

=ضجر (نالیدن- دلتنگی- بی آرامی- بی قراری)

=ضجور (ملول - بی قرار)

=ضجه (ناله- زاری- بانگ- فریاد)

=ضجیع (همخواب - هم بستر)

=ضحاک (بسیار خنده کننده)

=ضحک (خندیدن- خنده)

=ضحیه (گوسفند قربانی)

=ضخام (کلان- ستبر- فربه- بزرگ)

=ضخامت (کلفتی - ستبری)

=ضخم (ستبر- کلفت - فربه)

=ضخیم (کلان- ستبر- کلفت)

=ضد (بد- خشم- قهر دژ- مخالف- دشمن- ناساز)

=ضد حمله (پاتک)

=ضدید (مثل- نظیر- همتا)

=ضر (زیان - ضرر- تنگی- سختی)

=ضراء (قحط - خسارت- سختی - گزند- زیان)

=ضراب (زننده - بسیار زننده)

=ضرابخانه (جای سکه زدن پول)

=ضرار (زیان رساندن)

=ضراره (نابینا شدن)

=ضراعت (خواری - زاری- فروتنی کردن)

=ضرب (زدن- مثل -شکل- نوع- صنف)

=ضربان (تپش قلب- زدن)

=ضربان داشتن (زنش)

=ضرب و شمشیر (یلمان)

=ضربه ای در بدمینتون (اسمش)

=ضربه ای در تنیس ( بک هند )

=ضربه ای در کاراته ( زوکی )

=ضربه ای در مشت زنی (هوک)

=ضربه شمشیر (یلمان)

=ضربه مشت (اپرکات)

=ضرر (گزند - آسیب- زیان)

=ضرس (دندان آسیا)

=ضرطه (تیز دادن)

=ضرع (پستان گاو یا گوسفند)

=ضرغام (شیر درنده- مرد دلاور - قوی - شجاع)

=ضرورت (نیاز - حاجت)

=ضروری (وایا - واجب - لازم- بایست)

=ضریب (زننده)

=ضریبه (سرشت - خوی - سجیه)

=ضریح (دور قبر- قبر- صندوق روی قبر)

=ضریر (کور- نابینا- نزار)

=ضریره (زن نابینا و بیمار)

=ضریم (حریق - آتش سوزی)

=ضعف (دوچندان- دو برابر)

=ضعف (سستی- ناتوانی)

=ضعیف (فاتر)

=ضعف وسستی (وهن)

=ضغث ( کار آشفته و درهم)

=ضغط (کوفتن)

=ضغطه (تنگی - فشار- سختی- رنج - زحمت)

=ضل (گمراهی)

=ضلال (گمراهی- گم شدن)

=ضلع (استخوان پهلو- دنده - پهلو)

=ضم (جمع کردن - گرد آوردن)

=ضماد (پارچه ای که زخم را با آن ببندند- مرهمی که روی زخم بگذارند)

=ضمان (قبول کردن- پذیرفتن)

=ضمر (لاغری- کم گوشتی)

=ضمن (درون چیزی)

=ضمه (پیش)

=ضمیر (باطن انسان- اندرون انسان)

=ضمیر فرانسوی (وو)

=ضمیر دوم شخص مفرد (تو)

=ضمیمه (پیوست)

=ضمیمه کوتاه و منشعب یاخته عصبی (دندریت)

=ضمین (کفیل- عهده دار غرامت- پایندان)

=ضواحک (دندانهای جلو که هنگام خنده نمایان میشوند)

=ضوء (نور - روشنایی- روشنی)

=ضیاء (نور- روشنایی)

=ضیاع (تباه شدن- ضایع شدن)

=ضیافت (مهمانی)

=ضیعه (آب و زمین زراعتی - زمین غله خیز)

=ضیغم (شیر درنده)

=ضیف (مهمان)

=ضیق (تنگی- سختی)

=ضیم (ظلم - ستم)

=ضیمران (ریحان)

=ضیوف (مهمانان)

/ 0 نظر / 637 بازدید