نمونه سوالات ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد

 

 

مدت امتحان :

20

نمونه سوالات ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد

20

ردیف

سوالات آزمون

۱

کدام عبارت در مورد کشورهای توسعه نیافته درست نیست؟

در مورد مسائل بیشتر حرف زده می شود تا عمل

از آرمانها و ایدۀ آنها صحبت می شود اما از عمل خبری نیست.

نسبت به گسترش فساد مسامحه می کنند.

عمدتاً فاقد منابع زمینی و زیر زمینی هستند.

۲

درفساد فردی ....

سرمایه گذاران به یک مقام رسمی رشوه می دهند و ضمانت می گیرند که کار باید اجرا و مجوز تهیه شود.

سرمایه گذاران به یک مقام غیر رسمی رشوه می دهند ولی ضمانتی نیست که با تقاضای رشوۀ بیشتری روبرو نشوند و مجوزهای لازم نیز تهیه شود.

سرمایه گذاران به چندین مقام رسمی رشوه می دهند و ضمانتی هم نیست که با تقاضای رشوۀ بیشتری روبرو نشوند و مجوزهای لازم نیز تهیه شود .

سرمایه گذاران به چندین مقام غیر رسمی  مرتبط با مقامات رسمی رشوه می دهند و اطمینان دارند که مجوزهای لازم نیز تهیه می شود.

۳

عملکرد یا رفتاری که از نظر اکثر نخبگان سیاسی منفور است اما تودۀ مردم در مورد آن بی تفاوت هستند، از نظر "هیدن هیمر" مصداق....

فساد اداری خاکستری و سفیداست

فساد اداری سفید است.

فساد اداری سیاه است.

   فساد اداری خاکستری است.

۴

میزان فساد از طریق ترغیب کارکنان دولت به اخذ سهمی از رانت های انحصاری از راه رشوه زمانی بالاتر خواهد بود که .....

محیط بازار بیشتر رقابتی باشد. 

محیط بازاراصلاً رقابتی نباشد.

دولت در بازار دخالت نکند.   

محیط بازار کمتر رقابتی باشد.

۵

جلسات "ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد"دارای چند کمیته است؟

حد اقل دارای دو کمیته کشف و مقابله با فساد

حد اقل دارای سه کمیته پیشگیری ، مقابله با فسادومجازات

حد اقل دارای دو کمیته پیشگیری و مقابله با فساد

حد اقل دارای سه کمیته مقابله با فساد،مجازات و پیشگیری

۶

توزیع نامناسب اختیارات به کدام عامل گسترش فساد درایران مربوط است؟

عوامل اداری ،ساختاری و مدیریتی

عوامل اقتصادی

عوامل سیاسی             

عوامل فرهنگی

۷

لایحه" ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد" از طرف کدام کمیسیون جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد ؟

کمیسیون اقتصادی

کمیسیون اجتماعی

کمیسیون

کمیسیون امنیت ملی

۸

جلسات"ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد"از چند وقت یک بار باید تشکیل شود؟

هر ماه یکبار

هر دو ماه

هر شش ماه

هر 15 روز یکبار

۹

دسترسی به اطلاعات با ارزش اقتصادی و سیاسی در زمان خاص و سوء استفاده از آن  برای مقاصد شخصی ،گروهی یا حزبی چه نوع رانتی محسوب می شود؟

رانت اقتصادی

رانت اقتصادی و اطلاعاتی

رانت اطلاعاتی

رانت سیاسی

۱۰

کدام یک از موارد زیر از راهکارهای سیاسی و اجتماعی مبارزه با فساد اداری نیست ؟

ترویج فرهنگ وظیفه شناسی و وجدان کاری

سیاست زدایی نظام اداری

تقویت دموکراسی در جامعه

تقویت استقلال قضایی

۱۱

اصلاح نظام بانکی از راهکارهای کدام سازمان بین المللی برای مبارزه با فساد است؟

کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد

سازمان شفافیت بین المللی

صندوق بین المللی پول

بانک جهانی

۱۲

کدامیک ازمواردزیربه دسته بندی فسادتعلق ندارد؟

فساد سیاسی   

فساد بروکراتیک  

فساد مالی     

فساد انتخاباتی       

۱۳

یکپارچه سازی ارزش های اخلاقی در مدیریت از اقدامات کدام کشورها در مبارزه با فساد است ؟

ایتالیا –هلند

آلمان –سوئیس

نروژ- نیوزیلند

استرالیا –هلند

۱۴

فسا د کلان ،عمدتاً......

نتیجۀ خصوصی سازی است. 

علت فقر است تا معلول آن

معلول فقر است تا علت آن

به صاحبان سرمایه ضرر می رساند.

۱۵

 حقوقی (قانونی ) فساد اداری عبارت است از.....

فساد اداری ،استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری یا دولتی به نفع شخصی

اقدامی در چهارچوب فعالیت های اداری/دولتی که از دیدعموم مردم غیر اخلاقی و مذموم یا مضر باشد.

اقدام بر خلاف بخشنامه های که صراحت قانونی دارد.

اقدام قانونی با استفاده ازخلاء های قانونی

۱۶

در صورتی که شرکتهای تولید کننده نرم افزاربرخلاف استانداردهای مصوب به تغییر در نرم افزار اقدام کنند....

رتبه بندی آن شرکت به مدت پنج سال لغو می شود.

رتبه بندی آن شرکت به مدت سه سال لغو می شود.

به مدت شش ماه به حبس محکوم می شوند.

به جریمه نقدی محکوم می شوند .

۱۷

فساد اداری در ایران عمدتاً ناشی از.....

سرمایه داری توسط سرمایه گذاران بزرگ شخصی است.

سرمایه داری دولتی است.

ناشی از تحریم های اقتصادی است .

ناتوانی بازار است.

۱۸

فساد بروکراتیک فسادی است که....

کار اجرائی صرفاً در برابر اخذ رشوه صورت می گیرد.

شهروندان روزانه در اماکنی مانند بیمارستانها ،مدارس،ادارات دولتی ،صدور پروانه،پلیس ،دفاتر مالیاتی و غیره با آن مواجه اند.

در آن اجرای کار مردم با تاخیر زیادی روبرو می شود.

در آن قوانین موضوعه با تقاضای مردم کاملاً ناسازگار هست.

۱۹

استفاده از تجارب کشورهای موفق در مبارزه با فساد ازراهکارهای ........

مبارزه با فساد در ایران است .

مبارزه با فساد دراتحادیه اروپا است.

مبارزه با فساد درآمریکا است .

ارائه شده از طرف بانک جهانی است .

۲۰

فساد اداری بر مبنای افکار عمومی جامعه فسادی است که....

به منافع عمومی جامعه لطمه بزند.

اقدامی در چهارچوب فعالیت های اداری/دولتی که از دید عموم مردم ،غیر اخلاقی و مذموم یا مضر باشد.

ناشی از فقر فرهنگی و مالی کارکنان شاغل باشد.

ناشی از نفوذ اداری تحصیل کردگان در دستگاههای اداری باشد .

 

 

 

مدت امتحان :

20

زمان باقیمانده :

20

ردیف

سوالات آزمون

۱

در چه صورتی اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه در آیین نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشوئی موظفند به طور مداوم اطلاعات مربوط به مشتری را به روز نماید؟

در صورتی که بر اساس شواهد و قرائن احتمال داده شود ارباب رجوع در جریان عملیات پولشویی قرار گرفته است.

در صورتی که براساس شواهد و قرائن احتمال داده شود ارباب رجوع در جریان عملیات پولشویی و یا تامین مالی تروریسم قرار گرفته است.

در صورتی که بر اساس شواهد و قرائن احتمال داده شود ارباب رجوع در جریان عملیات تامین مالی تروریسم قرار گرفته است.

در صورتی که بر اساس شواهد و قرائن احتمال داده شود ارباب رجوع در جریان معاملات سود غیر متعارفی برده است .

۲

تشخیص محرمانه بودن قراردادها،درقانون" ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد"برعهدۀ کدام مسئولین است؟

کار گروهی مرکب از وزیراطلاعات وامور اقتصادی و دارایی ومعاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد

کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی

کار گروهی مرکب از معاونین وزارت اطلاعات وامور اقتصادی و دارایی ،معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد

کار گروهی مرکب از وزیراطلاعات ،وزیر کشور ومعاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد

۳

بازرسان کدام دستگاه دولتی علاوه برعهدار بودن اجرای مفاد "آیین نامه  پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی" در دستگاه مربوطه خود، انجام وظایف بازرسی در سایر واحدهای استانی را نیز دارد؟

بازرسان آموزش و پرورش

بازرسان سازمان مدیریت

بازرسان اداره کل بازرگانی

بازرسان استانداری

۴

اندازه گیری میزان سلامت اداری به صورت کلی و موردی و نتیجه بررسی تا چه تاریخی باید به مسئولان و مردم اعلام شود؟

از هر سه ماه یک بار اعلام گردد

از هر شش ماه باید یک بار اعلام گردد.

حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد

حداکثر تا آخر اسفند ماه

۵

رعایت اصل شایسته سالاری و سپردن کار به کاردان..........

از توصیه های اجلاس جهانی مبارزه با فساد و پاسداری از درستکاری است.

از الگوی حکومت علوی در مبارزه با فساد است.

از توصیه های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در مبارزه با فساد است.

ازتوصیه های بانک جهانی در مبارزه با فساد است.

۶

اصلاح نظام بانکی از راهکارهای کدام سازمان بین المللی برای مبارزه با فساد است؟

کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد

سازمان شفافیت بین المللی

صندوق بین المللی پول

بانک جهانی

۷

هر گونه رفتار تبعیض آمیز از جمله اخراج ،بازخریدکردن،بازنشسته نمودن پیش از موعد،تغییر وضعیت،جابه جایی،یا کاهش حقوق و مزایا و...... برای کدام افراد  ممنوع است؟

مخبر،گزارش دهنده و منبعی که اطلاعات صحیح به مقامات ذیصلاح قضایی منعکس می نماید.

ماموران انتظامی بررسی کننده پرونده

قضات رسیدگی کننده به پرونده

مخبر،گزارش دهنده و منبعی که اطلاعاتی از تخلفات ،اختلاس و ارتشاءرا به رسانه های جمعی می دهد.

۸

تقویت استقلال دستگاه قضایی از کدام یک از راهکارهای مبارزه با فساد اداری می باشد؟

راهکار سازمانی

راهکارهای فرهنگی و اجتماعی

راهکار های سیاسی

راهکارهای اقتصادی

۹

توانمند سازی و حمایت از سازمانهای غیر دولتی و مطبوعاتی در زمینۀ پیشگیری و مبارزه با فساد با رعایت مصالح نظام در چارچوب قوانین ومقررات مربوط بر عهدۀ کدام وزارتخانه ها می باشد؟

وزارتخانه های علوم و فرهنگ وارشاد اسلامی

وزارتخانه های صنایع و علوم

وزارتخانه های کشور و صنایع

وزارتخانه های کشور و فرهنگ وارشاد اسلامی

۱۰

منظور از آرمان گرایی که یکی از عوامل برانگیزاننده در جهت شکل گیری فساد است از این انگیزه ناشی می شود که ....

چون همه آن کار (فساد) را انجام می دهند من هم انجام می دهم.

این بخشی از فرهنگ گروهی است که همه دوست وآشنایان خود را به هم سفارش می کنند.

عوامل انگیزاننده در این گروه ،سیاسی و حتی مذهبی است .

فرد می خواهد به مقام و منصب اداری بالاتری دست پیدا کند.

۱۱

توزیع نامناسب اختیارات به کدام عامل گسترش فساد درایران مربوط است؟

عوامل اداری ،ساختاری و مدیریتی

عوامل اقتصادی

عوامل سیاسی             

عوامل فرهنگی

۱۲

تعریف " معاملات و عملیات مشکوک " در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه  باپولشوئی" کدام یک از موارد زیراست؟

معاملات و عملیاتی که اشخاص مسئول با در دست داشتن اطلاعات وشواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشوئی انجام می شود. 

دریافت وام هایی با سود بانکی کم

معاملات و عملیاتی که اشخاص مسئول با در دست داشتن اطلاعات وشواهد منطقی یقین پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور سودجوئی انجام می شود. 

دریافت وام های طولانی مدت با سود بانکی کم

۱۳

معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پر خطر (از نظر پولشوئی ) واقع شده باشد؟

دولت باید مواظب معامله گران باشد تا مشکلی برای آنها پیش نیاید.

در آن مناطق باید هیچ عملیات و معاملات بازرگانی صورت نگیرد.

جزو عملیات و معاملات مشکوک به شمار می رود.

معامله گران در خطرکمین بزهکاران هستند.

۱۴

عملکرد یا رفتاری که ظاهراً مخالف قانون است ،اما اکثر اعضای جامعه (نخبگان و مردم عادی)آن را آنقدر مضر و با اهمیت نمی دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند،از نظر "هیدن هیمر" مصداق....

فساد اداری خاکستری است.

فساد اداری سفید است.

فساد اداری سیاه است.  

فساد اداری خاکستری و سفیداست.

۱۵

کدام یک از موارد زیر از راهکارهای سیاسی و اجتماعی مبارزه با فساد اداری نیست ؟

ترویج فرهنگ وظیفه شناسی و وجدان کاری

سیاست زدایی نظام اداری

تقویت دموکراسی در جامعه

تقویت استقلال قضایی

۱۶

فساد اداری در ایران عمدتاً ناشی از.....

سرمایه داری توسط سرمایه گذاران بزرگ شخصی است.

سرمایه داری دولتی است.

ناشی از تحریم های اقتصادی است .

ناتوانی بازار است.

۱۷

کدام یک از موارد زیر از ویژگی های جرم پول شوئی نیست؟

جرمی دراز مدت و مستمر است.

مقیاسی بزرگ دارد.

در سطح ملی رخ می دهد .

فعالیت گروهی است.

۱۸

حاکم شدن فرهنگ سیاسی بازی و سیاسی کاری به کدام عامل گسترس فساد درایران مربوط است؟

عوامل فرهنگی

عوامل اقتصادی

عوامل سیاسی

عوامل اداری ،ساختاری و مدیریتی

۱۹

تعریف فساد اداری سیاه از نظر "هیدن هیمر"کدام یک از گزینه های زیر است ؟

عملکرد یا رفتاری که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود.

عملکرد یا رفتاری که از نظر اکثر نخبگان سیاسی منفور است اما تودۀ مردم در مورد آن بی تفاوت هستند.

عملکرد یا رفتاری که ظاهراً مخالف قانون است ،اما اکثر اعضای جامعه (نخبگان و مردم عادی)آن را آنقدر مضر و با اهمیت نمی دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند.

عملکرد یا رفتاری که از نظر توده ها منفور است ولی از نظر نخبگان سیاسی منفور نیست و ضرورتی به تنبیه آن نیست .

۲۰

در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی مرتکب یکی از اعمال بندهای یک(رشوه)" آیین نامۀ پیشگیری ومبارزه با رشوه "شوند دستگاه ذیربط برای چه مدت مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یاد شده نمی باشد؟

به مدت شش سال

به مدت یک سال

به مدت پنج سال   

برای همیشه

           

 

 

مدت امتحان :

20

زمان باقیمانده :

20

ردیف

سوالات آزمون

۱

    کدام یک از گزینه های زیر از استراتژیهای ضد فساد که توسط بانک جهانی توصیه شده است نمی باشد؟

تنبیه کارکنان خاطی

افزایش پاسخ گوئی

ایجاد یک بخش خصوصی رقابتی

موانع نهادینه شده قدرت

/ 0 نظر / 3027 بازدید