کدتلفن شهرها وروستاهای ایران

کد تلفن شهر ها ی استان آذربایجان شرقی:

آبریز 0432423
آبش احمد 0427426
آتش بیگ 0424685
آچاچی 0424227
آخولا 0412275
آخوندقشلاق 0422542
آذرشهر 0412422
آرپادره سی 0412282
آرموداق 0424426
آروق 0422832
آشنار 0424336
آغ زیارت 0424673
آغ کهریز 0472261
آغبلاغ سفلی 0427328
آغبلاغ گراوانلو 0424681
آغچه کهل 0422739
آغمنار 0422847
آغمیون 0432236
آغکندقره خضر 0422828
آق براز 0427264
آق گنبد 0412364
آقابابافرامرزی 0427349
آلان 0432716
آلانق 0432437
آلقو 0422534
آمستیجان 0472251
آمقان 0412363
آمندسراب 0432521
آمندشبستر 0472328
آهق 0422742
آوین مسجدلو 0424427
ابراهیم سمیع 0427536
ابرغان سراب 0432234
ابرغان مرند 0492232
اذغان 0427235
اربط 0412368
اربطان /هریس 0432513
اربطان /مرند 0492223
اردلان 0432724
اردها 0432235
ارزنق 0432725
ارزیل 0427326
ارسی /مرند 0492253
ارسی /هادیشهر 0492317
ارلان 0492257
اسبفروشان 0432224
اسدداغی 0492288
اسفستان 0432229
اسفنجان 0412347
اسفهلان 0412272
اسنجان 0412239
اسکانلوی علیا 0427531
اسکلو 0427446
اسکندان 0412349
اسکندر 0432445
اسکو 0412322
اشتبین 0492311
اشتلق علیا 0432432
افشار 0492327
افشردی 0432511
افیل 0427242
اللو 0427238
النجارق 0424431
الوارسفلی 0412245
الوارعلیا 0412259
الوانق 0412431
امیردیزج 0412441
امیرزکریا 0472257
انامق 0492219
انباردان 0432424
انجرد 0427256
اندبیل 0472337
اندراب 0432242
اندرگان ارسباران 0427335
انرجان 0412279
اهر 0426222
اوزی 0427463
اوشندل 0424637
اوغان 0432239
اولی قشلاق 0427461
اولی کندی 0412254
اولیق 0427347
اونلیق 0424424
ایرانق 0432435
ایری سفلی 0492314
ایشلیق 0424423
ایلخچی 0412332
اینجار 0427267
ایوق 0432719
ایوند 0472343
اکوزگنبدی 0424642
اکین آباد 0432441
باباباغی 0412269
بابره سفلی 0492281
بارانلو 0412264
باروج 0492228
باروق 0432619
باسمنج 0412232
باشماق 0424224
باشیزاوجان 0432447
باغ معروف 0412253
باغ وزیر 0472344
بالسین 0424425
باویل علیا/سفلی 0412348
بایقراکوه 0424643
بایقوت 0422834
بخشایش 0432634
برآغوش 0432726
بستان آباد 0432412
بسطاملو 0427527
بلفه تیمور 0424339
بلوک آباد 0422733
بناب  0412722
بناب مرند 0492222
بندر/شرفخانه 0472216
بنه کهل 0432438
بنیس 0472228
بهرام 0492235
بهرمان 0432232
بوکت 0422639
بیجند 0432237
بیرق 0412248
بیگ کندی 0424639
بیگجه خاتون 0472233
بیلوردی 0432515
پارام 0432637
پاشابیک 0424684
پایانه 0472336
پردول 0472331
پورسخلو 0424237
پیام 0492245
پیربالا 0492264
پیغام 0427431
تاتارعلیا 0427532
تازه قلعه 0422835
تازه کند 0412268
تازه کند/چلقائی /قشلاق 0422535
تازه کندآخوند 0492242
تازه کندسفلی 0422724
تبریز 0411
تپه اسماعیل آباد 0422845
تجرق مراغه 0422645
تجرق میانه 0424434
تخمدل 0427353
ترپ 0472348
ترک 0424422
ترکمن چای 0424322
تسوج /دیزج شیخ مرجان 0472246
توپچی 0472259
تورچی 0422836
توشمانلو/لیوانلر 0424428
تیل 0472238
تیکمه داش 0432312
تکلدان 0432249
جاجان 0427329
جان بهان 0432439
جانانلو 0427522
جانقور 0432636
جلده باخان 0432254
جلفا 0492302
جهیزدان 0432255

جواش 0492258
جوان قلعه 0422635
جوشین 0427354
جوقان بزرگ 0432321
جوقان کوچک 0432431
جیغه 0432522
چاوان 0412284
چای کندی کلیبر 0427442
چای کندی سراب 0432527
چتاب /علیا/سفلی 0424228
چرچر 0492241
چرزه خون 0432425
چرلو 0432251
چرم خوران 0432317
چرکنلو 0424235
چشمه کنان 0472239
چغوش 0432244
چهرگان 0472252
چیقلو 0422547
حاجی آقا 0432426
حدادان /آتی کندی 0427435
حسن کندی رود 0424626
حسین آباد 0422848
حلمسی 0424334
حوری 0422642
حوری درق 0427269
حیدرکانلو 0427538
خاتون آباد 0424324
خاصبان 0412365
خالان 0427447
خامنه /دریان 0472234
خانقاه 0432631
خانقاه تبریز 0412448
خانقاه میانه 0424429
خانه برق قدیم 0422538
خاکی 0432723
خراجو 0422727
خراسانک 0424646
خرم آباد 0427252
خرمازرد 0422777
خروانق 0427362
خسروشهر 0412266
خشکناب 0432632
خضرلو 0422627
خلجان 0412277
خلف بیگلو 0427554
خمارلو 0427523
خواجه 0432512
خواجه دیزج 0411285
خواجه شاهی 0424676
خواجه غیاث 0424335
خواجه مرجان 0472349
خوبستان 0424231
خورخور 0412354
خوشه مهر 0422533
خونیق 0427232
داراب 0432225
داران 0492316
داش آتان 0422734
داشکسن اهر 0427342
داشکسن تبریز 0412455
دامناب 0427254
دامنجان 0432241
دانباران 0432226
دایلار 0427244
دریلو 0427533
دستجرد/بلوکان 0424325
دلی قیز 0424444
دمیرچی 0422829
دوریق 0427336
دوزال /نوردوز 0492309
دوزدوزان 0432722
دوگیجان 0492274
دولت آباد 0492224
دیده بان 0492259
دیزج امیرمدار 0412342
دیزج حسین بیک 0492226
دیزج خلیل 0472237
دیزج رضاقلی بیگ 0424638
دیزج قربان 0492267
دیزج لیلی خانی 0412237
دیزج ملک 0427332
دیل بیلمز 0427439
دین آباد 0412449
ذاکرکندی 0424678
ذولبین 0424627
رازلیق 0432222
رازیان 0422629
رشت آباد 0427245
روزی 0427331
روستای /هریس سراب 0432228
روشت بزرگ 0422544
ریحان 0427255
زال 0492261
زاوشت /خانه برق جدید 0412729
زاویه مرند 0492318
زاویه میانه 0424239
زرغان 0492271
زرنق 0432616
زرنکش 0424445
زغن آباد 0427355
زنجیره 0492218
زندآباد 0427234
زنوز 0492212
زنوزق 0492249
زوارق 0422545
زین آباد 0472341
زین الحاجیلو 0412341
زیناب 0472253
زینجناب 0412235
ساتلو 0412274
سار 0472329
ساربانقلی 0472242
ساری تپه 0492282
سبزارباط 0424233
سراب 0431
سرای 0432514
سرای ده 0412367
سرج 0422732
سرخه دیزج 0427361
سردارآباد 0427441
سردها 0432238
سرند 0432519
سرین دیزج 0412362
سعادت لو 0424641
سعیدآباد 0432417
سفیده خوان 0412263
سفیدکمر 0472334
سقین سرا 0432427
/ 3 نظر / 298 بازدید

[متفکر]

خوب

احمد

مرسی عالی بود[خداحافظ]