دانلود رایگان سوالات سند تحول بنیادین مستمر دوم به همراه پاسخ

 دانلود رایگان سوالات سند تحول بنیادین مستمر دوم به همراه پاسخ

1-ارزشیابی عملکرد داخلی و پیرامونی نظام تعلیم و تربیت وظیفه کدام زیر نظام است

پژوهش

2-ارکان تعلیم و تربیت در کدامیک آمده است

رهنامه

3- استقرار سند تحول مستلزم تغییرات هماهنگ در ..............................است

زیرنظام ها

4- بر اساس برنامه درسی ملی، کتاب هاي درسی باید ..............................باشد.

پژوهش محور

5-بر اساس برنامه درسی ملی، کتاب هاي درسی باید …...........................باشد.

کاربردي

6- بر اساس برنامه درسی ملی، کتاب هاي درسی باید..............................باشد.

تفکرمحور

7- برنامه درسی چند وجهی ، ناظر به رفع کدام نقصاست

برنامه درسی تک وجهی

8- برنامه درسی مبتنی بر ساحت هاي تربیتی، ناظر به رفع کدام نقص است

برنامه درسی موضوع محور

9- برنامه درسی مبتنی بر مشارکت، ناظر به رفع کدام نقص است

برنامه درسی متمرکز

10- برنامه درسی مبتنی پیامدمحور، ناظر به رفع کدام نقص است

برنامه درسی نتیجه محور

11- تحول در آموزش و پرورش از مسیر تحول در.............................................است.

زیرنظام ها

12- تغییرات منظم و هماهنگ براي سوق دادن نظام تعلیم و تربیت از وضع موجود به مطلوب است.

چرخش هاي تحول آفرین

13- توان نه گفتن در دانش آموزان، ناظر به رفع کدام نقص است.

سازگاري

14- جذب و نگهداشت معلم،و ظیفه کدام زیر نظام است

تربیت معلم

15- چارچوبی براي پیاده سازي نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی است.

رهنامه

16- چارچوبی براي سند تحول است

رهنامه

17- چرخش هاي تحول آفرین....................................ازطریق چرخش هاي زیر نظام اتفاق می افتد.

کلان

18-راهکارهاي عملیاتی سند تحول به کدامیک از مواردزیر ارتباط مستقیم دارد

زیرنظام ها

19- کاهش تمرکز، و ظیفه کدام زیر نظام است.

راهبري و مدیریت

20- کدامیک عوامل سهیم و موثر در تعلیم و تربیت رامشخص می کند.

رهنامه

21- *کنار گذاشتن نگاه کارخانه اي، ناظر به رفع کدام نقصاست

یکسازي سازي

22- وضعیت مطلوب برنامه ریزي پراکنده ،است.........................................

برنامه ریزي راهبردي

23- وضعیت مطلوب پذیرش تنوع در مقابل کدام نقص قرار می گیرد.

یکسان سازي

24- وضعیت مطلوب تمرکزگرایی ،.........................................است.

مشارکت پذیري

25- وضعیت مطلوب مدیریت کنترلی ،.........................................است

راهبري تربیتی

26- وضعیت مطلوب مشارکت در مقابل کدام نقص قرار می گیرد.

انحصارانگاري

27- وضعیت مطلوب نگاه جزیره اي ،است..........................................

فرآیند محوري

28- وضعیت مطلوب نگاه یکپارچه نگر در مقابل کدام نقص قرار می گیرد.

نگاه تجزیه اي

29- وضعیت مطلوب نهاد اجتماعی در مقابل کدام نقصقرار می گیرد

نهاد آموزشی

30- وضعیت مطلوب هویت یابی در مقابل کدام نقص قرارمی گیرد

سازگاري

31- وضعیت مطلوب برنامه ریزي پراکنده ،.........است.

برنامه ریزي راهبردي

32- وضعیت مطلوب خویشتن بانی در مقابل کدام نقص قرار می گیر د

کنترل بیرونی

33- وضعیت مطلوب رقابت هاي تعالی بخش در مقابل کدام نقص قرار می گیرد

رقابت هاي فردي

34- وضعیت مطلوب متربی فعال در مقابل کدام نقص قرارمی گیرد

دانش آموز منفعل


/ 0 نظر / 594 بازدید