راهنمای حل جدول

برای مشاهده لغات جدولی بر روی حروف مورد نظر در جدول زیر کلیک بفرمائید

476960_MaRU5emT.gif


*برای مشاهده لغاتی که با حرف ( آ ) شروع می شوندکلیک کنید

*برای مشاهده ( کلماتی که با حرف ( الف ) شروع می شوندکلیک کنید

*برای مشاهده لغاتی که با حرف (ب) شروع می شوندکلیک کنید

*برای مشاهده لغاتی که با حرف (پ) شروع می شوندکلیک کنید

*برای مشاهده لغاتی که با حرف ( کلماتی که با حرف (ث) شروع می شوندکلیک کنید

*برای مشاهده لغاتی که با حرف ( کلماتی که با حرف (ت) شروع می شوندکلیک کنید

*برای مشاهده لغاتی که با حرف( کلماتی که با حرف (چ) شروع می شوندکلیک کنید

*برای مشاهده لغاتی که با حرف ( کلماتی که با حرف (ح) شروع می شوندکلیک کنید

*برای مشاهده لغاتی که با حرف (چ) شروع می شوندکلیک کنید

*برای مشاهده لغاتی که با حرف(د- ذ) شروع می شوندکلیک کنید

*برای مشاهده لغاتی که با حرف(ر) شروع می شوندکلیک کنید

*برای مشاهده لغاتی که با حرف (ز-ژ) شروع می شوندکلیک کنید

*برای مشاهده لغاتی که با حرف (ش) شروع می شوندکلیک کنید

*برای مشاهده لغاتی که با حرف (س) شروع می شوندکلیک کنید

*برای مشاهده لغاتی که با حرف (ص-ض) شروع می شوندکلیک کنید

*برای مشاهده لغاتی که با حرف ( ط - ظ ) شروع می شوندکلیک کنید

*برای مشاهده لغاتی که با حرف( ع - غ ) شروع می شوندکلیک کنید

*برای مشاهده لغاتی که با حرف(ف - ق ) شروع می شوندکلیک کنید

*برای مشاهده لغاتی که با حرف ( ک- و گ ) شروع می شوندکلیک کنید

*برای مشاهده لغاتی که با حرف(لام و میم) شروع می شوندکلیک کنید

*برای مشاهده لغاتی که با حرف (ن) شروع می شوندکلیک کنید

*برای مشاهده لغاتی که با حرف (و - ه - ی) شروع می شوندکلیک کنید

**برای مشاهده لغاتی که جواب دو حرفی دارندکلیک کنید


476960_KIudc3by.jpg

/ 1 نظر / 221 بازدید
طراحی سایت

طراحی حرفه ای وب سایت در هونیاک www.honiac.ir info@honiac.ir