راهنمای حل جدول رضاآقازاده کلیبر(ع- غ)

صفحه (ع- غ)

 1.  =عابد و پارسا  (کاتوزی)
 2. =عارض هایی که رنگ بافت میوه را تغییر می دهد (لکه بی رنگی)
 3. =عارف و شاعر ایرانی (ابوسعید ابوالخیر)
 4. =عارف ایرانی سده چهارم (ابوسعید)
 5. =عارف بر سر دار (حسین منصور حلاج)
 6. =عارف قرن هفتم (مولوی)
 7. =عارف قرن سوم (بایزید بسطامی)
 8. =عاصمه  (پایتخت)
 9. =عافی  (آموزنده- مهمان)
 10. =عاقل (کندا)
 11. =عاقل دیوانه نمای دوران هارون الرشید (بهلول)
 12. =عالم الهی  (لاهوت)
 13. =عالم خداوندی (لاهوت)
 14. =عالم طبیعی (ناسوت)
 15. =عالم یهودی (ربن)
 16. =عام  (سال)
 17. =عامل بیماری تب مالت (بروسلا)
 18. =عامل تخمیر (مخمر)
 19. =عامل مرگ آرام (مونوکسیدکربن)
 20. =عایق بندی (ایزولاسیون)
 21. =عایق حرارت و رطوبت (ایزوله)
 22. =عایق رطوبتی قیر مانند (ایزوسیل)
 23. =عبادت کننده (ناسک)
 24. =عبادتگاه ژاپنی (توداییجی)
 25. =عباس  (ترشرو)
 26. =عبقری  (سرور - آقا)
 27. =عبودیت (رق)
 28. =عثمان  (مار - بچه مار)
 29. =عجز  (سرین- تخت- دنباله چیزی)
 30. =عجز و ناله (لابه)
 31. =عداد  (شمار)
 32. =عدد تنفسی  (شش)
 33. =عدس (نرسک- مرجومک- مرجمک- دانچه- نسک- نرسنک- خارخسک )     
 34. =عدسی دوربین (ابژکتیو)
 35. =عدد پیشرو (یک)
 36. =عدد تنفسی (شش)
 37. =عدد فوتبالی (اا)
 38. =عدد ورزشی(دو)
 39. =عدد هندسی (پی)
 40. =عدس (مرجومک- نسک)
 41. =عدم پرداخت  پول حواله  (نکول)
 42. =عدید  (شمرده شده - شماره)
 43. =عذار  (موی گوشه پیشانی - بناگوش- گونه- رخسار)
 44. =عذب  (گوارا- پاکیزه- خوشگوار)
 45. =عراده  (ازآلات جنگ)
 46. =عراف  (منجم - عرافت)
 47. =عراق  (کرانه آب)
 48. =عرج  (لنگیدن)
 49. =عرصه  (میدان- ساحت خانه حیاط)
 50. =عرض  (ناموس- آبرو-نفس- ذات)
 51. =عرعر  (سرو کوهی)
 52. =عرق نیشکر  (رم)
 53. =عروس (شهناز- بیوگ)
 54. =عروس زاگرس (ایلام)
 55. =عروسک های ملی (دارا و سارا)
 56. =عروه الوثقی  (دستگیره محکم)
 57. =عریان (رت)
 58. =عریکه  (طبیعت- سرشت- خوی)
 59. =عسل و شهد (شرو)
 60. =عسیر  (دشوار - سخت)
 61. =عشاوت  (شبکوری)
 62. =عشق و محبت (حال)
 63. =عشقه (سن)
 64. =عشوه گر  (لوند)
 65. =عشوه و فریب (تیبا)
 66. =عشیره (ایل- طایفه-آل)
 67. =عصاره کنجد  (تخ)
 68. =عصا و پوبدستی (وسه)  
 69. =عصب (پی)
 70. =عصب سیاتیک (عرق النسا)
 71. =عصب شناس (نرولوژ )
 72. =عصبی (نروو)
 73. =عصر حجر قدیم (پارینه سنگی)
 74. =عضو آکادمی (آکادمیسین)
 75. =عضو بدن (اراب)
 76. =عطار (مازار)
 77. =عطا کردن  (هبا)
 78. =عطا و بخشش (نوال)
 79. =عفیف (مستور)
 80. =عفونت قارچی دهان در شیرخواران (برفک)  
 81. =عقاب (الغ)
 82. =عقاب سیاه (دال)
 83. =عقار  (متاع- اسباب خانه- ملک)
 84. =عقرب زرد (شباه )
 85. =عقور  (گزنده - سگ گزنده)
 86. =علاقه (ود)
 87. =علامت (نت- سیگنال- نشان -انگ)
 88. =علامت پیروزی (وی)
 89. =علامت اختصاری پتاسیم (کا)
 90. =علامت ماضی استمراری (همی)
 91. =علف بره (بارهنگ)         
 92. =علف جارو (خلنگ)    
 93. =علف جاروب (ورک)      
 94. =علف گربه (سنبل الطیب)
 95. =علف هرز (خو)
 96. =علق  (خون- خون بسته)
 97. =علم اعداد در یونان  (ارثماطیقی)
 98. =علم بافت شناسی (هیستولوژی)
 99. =علم ترکیب صداها (فونتیک)
 100. =علم جامعه شناسی  (سوسیولوژی)
 101. =علم جدید (نانو)
 102. =علم حرکات و مکانیک اجسام (سینماتیک)
 103. =علم غیر اکتسابی (لدنی)
 104. =علم بررسی مختصات آب (هیدرولیک)
 105. =علوم طبیعی (علم الاشیا)
 106. =علم اعداد در یونان (ارثما طیقی)
 107. =علم اقتصاد (اکونومی)
 108. =علم النفس تربیتی (روانشناسی)
 109. =علم جامعه شناسی (سوسیولوژی)
 110. =علم جدل (دیالکتیک)
 111. =علم جدید (نانو)
 112. =علم حرکات و مکانیک اجسام (سینماتیک)
 113. =علم کالبد شکافی (آناتومی)
 114. =علم منطق  (دیالتیک)
 115. =علوفه (علیق)
 116. =عمارت عالی (سهیت)
 117. =عمارت ییلاقی (ویلا)
 118. =عمارت مجلس شورای اسلامی ایران (بهارستان)
 119. =عمارتی در تهران از دوران ناصرالدین شاه (شمس العماره)
 120. =عمارتی تاریخی درتجریش ( باغ فردوس)
 121. =عماری (کجاوه- هودج) 
 122. =عمل تب مالت (بروسلا)
 123. =عموی حضرت ابراهیم (هاران- آذر)
 124. =عموی کمال الملک (صنیع الملک)
 125. =عمه پیامبر اسلام (ام حکیم)    
 126. =عمیق گودال جهان (ماریان)
 127. =عناصر اربعه طبیعت (کیانا)          
 128. =عنب الثعلب (لمار)
 129. =عندلیب  (بلبل - هزاردستان)
 130. =عنبر ماهی (کاشالوت)
 131. =عنصر سفید رنگ (کلسیم)
 132. =عنصر شماره 3 اتمی (لیتیوم)
 133. =عنصر شماره 18 اتمی (آرگن)
 134. =عنصر شماره 22 اتمی (تیتانیم)
 135. =عنصر شماره 23 اتمی (وانادیوم)
 136. =عنصر شماره 33 اتمی (بیسموت)
 137. =عنصر شماره 43  اتمی (تکنسیوم)
 138. =عنصر شماره 45 اتمی (رودیوم- روبیدیوم)
 139. =عنصر شماره 54 اتمی (رنیوم)
 140. =عنصر شماره 55  اتمی (سزیوم)
 141. =عنص شماره 56 اتمی (باریوم)
 142. =عنصر شماره 57 اتمی (لانتالیوم)
 143. =عنصر شماره 58 اتمی (سریوم)
 144. =عنصر شماره 67 اتمی (هولمیوم)
 145. =عنصر شماره 69  اتمی (تالیوم)
 146. =عنصر شماره 74 اتمی (تنگستن)
 147. =عنصر شماره 75 جدول تناوبی (رنیوم)
 148. =عنصر شماره 83 اتمی (بیسموت)
 149. =عنصر شماره 86 اتمی (رادون)
 150. =عنصر شماره 90  اتمی (توریوم)
 151. =عنصر شماره 92 اتمی (اورانیوم)
 152. =عنصر شماره 95 اتمی (امریسیوم)
 153. =عنصر شیمیایی فلزی (بیسموت)
 154. =عنصر فلزی ایجاد کننده آلودگی در هوا (کادمیوم)
 155. =عنصر فلزی با عدد اتمی 28 (نیکل)
 156. =عنق (گردن)
 157. =عنوان اثری از ابوالفضل بیهقی (تاریخ مسعودی)
 158. =عنوان اثری از استاد مطهری (نهضت های اسلامی)
 159. =عنوان اثری از امام خمینی (کتاب البیع - الرسایل)
 160. =عنوان اثری از برتولت برشت (در جنگ شهرها - آوای طبل در شب- داستان یک پول-آدم آدم است- زندگی گالیله)
 161. =عنوان اثری از برناردن دوسن پیر (کلبه هندی)
 162. =عنوان امپراطوران ژاپنی (میکادو)
 163. =عنوان بعضی از مخالفان خلفای عباسی (قرامطه)             
 164. =عنوان پادشاهان پیشدادی  (کی)
 165. =عنوان پیشوایان بزرگ بودائیان
/ 9 نظر / 660 بازدید
نگین

جالب بود

بابك

ممنون از زحمات شما واقعاً ستودني است

آمنه

عالی بود من خیلی استفاده کردم

یونس نوروزی

فشفشه: جت خیلی ناقصی دره ولی درکل خیلی مفیده من که ازجانب خودم ازتون تشکرمیکنم

مریم

عضو خودرو سه حرفی؟؟؟

فریده

تنکیو :-)

علی رضا هاجریان

سلام دوست عزیزم واقعا عالی بود مرسی ولی** مظهر عدالت **ضربه با مشت به پهلو **چراغ بحری ** به ترتیب 5 حرفی و 5 حرفی و 3 حرف هستند . چی میشه بگید یک دنیا ممنون میشم ؟؟

Yaghub

آقا رضا راهنمایی های شما بسیارمفیدن.بنده زیاد استفاده کردم و لذت بردم ممنون و سپاس ازشما عزیز هنرمند