دانلود رایگان سوالات سند تحول بنیادین مستمر مرحله اول

سوالات مستمر اول سند تحول بنیادین را بصورت رایگان از سایت راهنمای حل جدول دریافت و دانلود نمایید در ضمن سوالات مرحله دوم نیز به زودی در اختیار و دسترس همکاران و بازدیدکنندگان محترم قرار خواهد گرفت با احترام مدی سایت راهنمای حل جدول رضا

سوالات مستمر اول سند تحول بنیادین

1- آشنایی معلمان با مبانی نظری سند تحول باعث.........می شود. هر سه مورد

2- ابعاد تحول در تربیت ، ذیل کدام عنوان مورد بحث قرار میگیرد؟ چیستی تربیت

3- ارزشهای حاکم در تربیت بیانگر کدامیک از عناوین مبانی تربیت است؟ ارزش شناسی

4- اهداف عملیاتی و راهکارها در کدامیک از اسناد زیر آمده است؟ سند تحول

5- ارزشیابی تحصیلی از کدام وجوه فلسفه تعلیم و تربیت است؟ فلسفه تعلیم وتربیت رسمی وعمومی

6- ارزشیابی تحصیلی از کدام وجوه فلسفه تعلیم و تربیت است؟ همه موارد

7-...........به تربیت شهروندان متناسب با آرمان های خود می اندیشد. حکومت

8- حکومت به تربیت شهروندان متناسب با ............ می اندیشد. آرمانهای خود

9- تدوین نقشه راه سند تحول بنیادین از چه سالی آغاز شد؟ 82

10- تصویب نهایی سند تحول در چه سالی صورت گرفت؟ 90

11- تعلیم و تربیت رسمی و عمومی بر عهده کدامیک است؟ آموزش و پرورش

12- تهیه نقشه راه سند تحول با تصویب کدام نهاد، آغاز شد؟ دولت

13--جنبه فردی تربیت از وظایف ................ است. خانواده

14- جنبه اجتماعی تربیت از وظایف............است. حکومت

15- حقوق فردی تربیت از وظایف ................ است. مدرسه

16- حقوق اجتماعی تربیت از وظایف............است. حکومت

17- حق دسترسی به فرصت های برابر تربیتی از حقوق ........... است؟  تربیتی

18- حق برخورداری از مشارکت دانش آموزان با توجه به روان شناسی رشد، از حقوق.....است ؟ تربیتی

19-حق برخورداری از تربیت به صورت رایگان در حداقل شرایط، از حقوق.........................است؟ تربیتی

20-حق برخورداری از تربیت تفکر برانگیز از حقوق ........ است ؟تربیتی

21-حق برخورداری از تربیت متناسب با نیازهای فردی و اجتماعی از حقوق ............... است؟ تربیتی

22- حق برخورداری از تربیت مصون از تعرضات جسمی ، روانی ، از حقوق ............ است؟  تربیتی

23 حق برخورداری از محیط تربیتی و بهداشتی ایمن و سالم ،ازحقوق................است؟    تربیتی

24 روش ها و شیوه های کسب دانش ،بیانگر کدامیک از عناوین مبانی تربیت است؟ معرفت شناسی

25-ساحت های ششگانه در سند تحول ، ذیل کدام عنوان مورد بحث قرار می گیرد؟ چرایی تربیت

26 سند تحول بنیادین با تصویب کدام نهاد ، نهایی شد؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی

27 شباهت مدارس دولتی و غیر دولتی در ............... است؟ فلسفه تعلیم وتربیت

28 شرایط ثبت نام ، بیانگر کدامیک از وجوه فلسفه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی است؟ رسمی

29 شرایط ثبت نام از کدام وجوه فلسفه تعلیم و تربیت است؟ فلسفه تعلیم وتربیت رسمی وعمومی

31 شیوه جذب نیروی انسانی ، بیانگر کدامیک از وجوه فلسفه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی است؟ رسمی

31 عمل و رفتار معلمان تابعی از .................. است؟ نظام فکری

32 عمل و رفتار معلمان تابعی از .................. است؟ دانش نظری

33 فلسفه تربیت رسمی و عمومی جزو کدامیک از اسناد زیر می باشد؟

مبانی نظری

34 فلسفه تربیت در نظام جمهوری اسلامی جزو کدامیک از اسناد زیر می باشد؟ مبانی نظری

35 کانون اصلی تحولات در نظام تعلیم و تربیت، ....................................می باشد. مدرسه

36 کانون اصلی تحولات در نظام تعلیم و تربیت، ....................................می باشد. کلاس درس

37 کدامیک از تغییرات زیر از مصادیق اصلاحات بر اساس سند تحول بنیادین می باشد؟ شش ساله شدن دوره ابتدایی

38 کدامیک از تغییرات زیر از مصادیق اصلاحات بر اساس سند تحول بنیادین می باشد؟ تدوین برنامه درسی ملی

39 کدامیک منبع سیاست گذاری و برنامه ریزی برای تولید محتوای آموزشی می باشد؟ برنامه درسی ملی

40- کدامیک از اسناد زیر ، زیر بنای اسناد تحولی می باشد؟ مبانی نظری

41- کدامیک از ارکان تربیت هستند ؟ همه موارد

42 کدامیک از عناوین مبانی نظری سند تحول بنیادین نمی باشد؟ چرایی تربیت 

43 کدامیک از عناوین مبانی نظری سند تحول بنیادین نمی باشد؟ مبانی تربیت 

44 کدامیک از دلایل زیراز ضرورت های تحول در آموزش و پرورش بعد از انقلاب نمی باشد؟ تطبیق با سایر نظام های آموزش وپرورش

45 کدامیک از دلایل زیراز ضرورت های تحول در آموزش و پرورش بعد از انقلاب نمی باشد؟ اصلاح روش های تدریس

46 کدامیک از عناوین زیر به طور مستقیم برآمده از نوع جهان بینی است؟ هستی شناسی

47 کدامیک از مبانی خاص تعلیم و تربیت نمی باشد؟ فرهنگی

48 کدامیک از مبانی خاص تعلیم و تربیت نمی باشد؟ اقتصادی

49 کدامیک به لحاظ تاریخی اولین اصلاحات در آموزش و پرورش بعد از انقلاب بوده است؟ ایجاد نظام جدید در آموزش متوسطه

51 کدامیک به لحاظ تاریخی آخرین اصلاحات در آموزش و پرورش بعد از انقلاب بوده است؟ تدوین سند تحول بنیادین

51 کدامیک از عوامل سهیم در تربیت هستند؟ حکومت/مدرسه

52 کدامیک از عوامل سهیم در تربیت هستند؟ خانواده/مدرسه

53 مبانی .......... به رابطه تربیت با نظام سیاسی می پردازد. سیاسی

54 مخاطبین فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی کدامیک است؟ کلیه موارد

55 مخاطبان اسناد تحولی ، کدامیک از گروه های زیر هستند؟ همه موارد

56 منبع سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تولید محتوای آموزشی کدامیک می باشد؟ برنامه

57 نقش دین در تربیت ، بیانگر کدامیک از عناوین مبانی تربیت است؟ دین شناسی

 

 

 


/ 0 نظر / 3993 بازدید