لشکر یا لشگر؟

لشکر یا لشگر؟

1- آیا لشگر درست نیست؟

2-نوشتن آن به گونه لشکر درست است؟

3- چرا «گ» را به کار می‌برند؟

🔶 لشکر یا لشگر؟


1⃣ آیا لشگر درست نیست؟

2⃣ نوشتن آن به گونه لشکر درست است؟

3⃣ چرا «گ» را به کار می‌برند؟

💠 لشکر درست است. در توضیح چرایی آن به نکته‌ای که زنده یاد نجفی در «غلط ننویسیم» می‌نویسد اشاره می‌کنم. «بنا بر قاعده آوایی زبان فارسی، در واژه‌های بسیط، پس از «ش» ساکن، تمایز میان «ک» و «گ» به اصطلاح زبان‌شناسی خنثی می‌شود در زبان محاوره، در این موضع فقط صدای «گ» شنیده می‌شود، ولی در فارسی فصیح آن را «ک» تلفظ می‌کنند.» بنابر این این واژه‌ها با «ک» درست است:

🔸لشکر

🔸اشک

🔸گنجشک

🔸مشک

🔸زرشک

🔸کشک

🔸تمشک

🔸پزشک

🔸رشک

🔸خشک


⛔️ ولی اگر «ش» متحرک باشد «گ» اشکال ندارد، مانند:

🔹شگرف

🔹شگون

🔹شگرد

🔹شگفت

/ 0 نظر / 3657 بازدید