نمونه سوالات دوره برنامه درسی ملی

1-کسب مهارت های عملی برای زندگی کارآمد و بهره ور جزو کدام یک از حوزه های تربیت و یادگیری محسوب می شود؟

کار وفن آوری

سلامت و تربیت بدنی

فنی و حرفه ای

فرهنگ و هنر

2-از نظر مبانی جامعه شناختی برنامه درسی ملی کدام گزینه از جمله اهداف برنامه های درسی می باشد؟

تربیت افرادی جامعه پذیر و اصلاح هنجارهای نامطلوب در جامعه

تربیت افرادی با سواد و متخصص

تربیت افرادی جامعه پذیر و متعهد

تربیت افرادی متخصص و متعهد

3-کدام یک ازگزینه های زیر ریشه در قوه تعقل انسانی و نقش موثر در درک قانونمندی طبیعت دارد؟

علوم اجتماعی

جغرافیا

علوم تجربی

ریاضیات

4-عبارت زیر نشانگر کدام یک از اصول ناظر برنامه های درسی و تربیتی می باشد؟

تمامی اجزا و عناصر برنامه های درسی و تربیتی باید مبتنی بر مبنای توحیدی و اصول و ارزش های اسلام ناب محمدی (ص) باشد»

دین محوری

تقویت هویت ملی

جامعیت

اعتبار نقش مرجعیت معلم

5-پس از خانواده کدام نهاد زمینه ساز کسب نخستین تجربه اجتماعی می باشد؟

اجتماع

همسالان

دوستان

مدرسه

6-تدبر در نظام خلقت و شگفتی های آن» جزو کدام یک از عناصر پنجگانه محسوب می شود؟

ایمان

تعقل

علم

عمل

7-رویکرد آموزش زبان های خارجی چگونه رویکردی است؟

رویکرد ارتباطی فعال

رویکرد اجتماعی فعال  

رویکرد ارتباطی خود باورانه

رویکرد ارتباطی فعال و خود باورانه
 

8-کدام گزینه جزو ارزش های مرتبط با خودنمی باشد؟

کسب روزی حلال

مشورت و بهره گیری از تجارب بزرگتران

حفظ عزت نفس و کرامت انسانی

پرهیز از اسراف و زیاده خواهی

9-ایمنی و پیشگیری از آسیب های فردی و جمعی در ابعاد و شرایط مختلف مربوط به کدام حوزه از تربیت و یادگیری می شود؟

فرهنگی هنری

قرآن و عربی

حکمت و معارف اسلامی

سلامت و تربیت بدنی

10-خداوند مبدا وغایت هستی است» مربوط به کدام یک از مبانی برنامه درسی ملی می باشد؟

مبانی هستی شناختی

مبانی انسان شناختی

مبانی معرفت شناختی
مبانی ارزش  شناختی
 

11-عناوین حوزه های تربیت و یادگیری شامل کدام گزینه است؟

حکمت و معارف اسلامی

قرآن و عربی

فرهنگ هنر

همه موارد

12-کدام گزینه جزو مبانی روان شناختی برنامه درسی ملی می باشد؟

مربی جایگاه محوری در تحقق اهداف تربیتی دارد

متربیان در جریان رشد؛ نیازمند راهنمایی و مشاوره اند

تهذیب نفس و تقوا موجب افزایش ظرفیت روحی انسان می شود

برخورداری از حیا و عفت و آراستگی ظاهری و پوشیدن لباس مناسب

 

13-در ساختار نظام آموزش و پرورش ایران؛ دوره پیش دبستانی کدام گروه سنی را تحت پوشش قرار می دهد؟ گروه سنی 5 و 6 سال

گروه سنی 4 و5 سال

گروه سنی 6 سال تمام

گروه سنی 5 سال تمام

14-شایستگی های محوری غیرفنی دنیای کار» جزو قلمرو کدام حوزه تربیت و یادگیری می باشد؟

کار وفن آوری

علوم تجربی

کارودانش

مهارت های زندگی

15-در الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی چهار عرصه ارتباط دانش آموز کدام است؟

ارتباط دانش آموز با خود ـ خدا ـ خلق ـ اخلاق

ارتباط دانش آموز با  خود ـ خدا ـ خلق ـ خلقت

ارتباط دانش آموز با خدا ـ علم ـ عمل ـ اخلاق

ارتباط دانش آموز با  خود ـ خلق ـ علم ـ عمل

16-عبارت: «آفرینش انسان هدفمند و در هماهنگی کامل با غایت هستی است» مربوط به کدام گزینه می باشد؟ مبانی هستی شناختی

مبانی ارزش شناختی

مبانی انسان شناختی

مبانی معرفت  شناختی

17-قلمرو حوزه یادگیری علوم تجربی شامل کدام گزینه می باشد؟

مطالعه فرآیندهای حیاتی و موجودات

مطالعه زمین و پیرامون آن

مطالعه تغییرات ماده و انرژی

همه موارد

18-در دوره متوسطه دوم در حوزه تربیت و یادگیری زبان های خارجی، دانش آموزان چه توانایی هایی باید داشته باشند؟

بتوانند متن هایی در حد متوسط را بخوانند

 بتوانند مفاهیم متن هایی در حد متوسط را درک کنند

بتوانند متن هایی در حد متوسط را بخوانند و مفاهیم آن ها را دریابند

بتوانند متن هایی در حد متوسط را به زبان خارجی نوشته و باهم گفتگو کنند

19-برگزاری اردوهای علمی؛ فرهنگی و زیارتی مقدمات آموزش بهتر کدام یک از حوزه های تربیت و یادگیری را فراهم می آورد؟

آداب و مهارت های زندگی و بنیان خانواده

علوم تجربی

مطالعات اجتماعی

جغرافی

20-علاوه بر ساعات موظف آموزش در تمامی پایه ها؛ چند ساعت به فعالیت های خارج از کلاس اختصاص می یابد؟

90  ساعت

50 ساعت

70 ساعت

80 ساعت

 

21- ساماندهی محتوا و آموزش حوزه کار وفن آوری در پایه های اول تا سوم دوره ابتدایی چگونه خواهد بود؟

در قالب پروژه و بر اساس نیازها

در قالب پروژه و براساس استعدادها و علایق

مهارت های مربوط به کار به صورت تلفیقی با سایر حوزه های یادگیری ارائه می شود

در پایه های اول تا سوم ابتدایی کار و فن آوری چندان فعال نیست

22-  علاوه بر ساعات موظف آموزش در تمامی پایه ها؛ چند ساعت به فعالیت های خارج از کلاس اختصاص می یابد؟

90  ساعت

50 ساعت

70 ساعت

80 ساعت

23- کدام گزینه جزو اصول حاکم برانتخاب راهبردهای یاددهی یادگیری نمی باشد –؟

امکان درک و تفسیر پدیده ها و وقایع را فراهم می سازد

انگیزه  دانش آموزان را از طریق کاوشگری تقویت می کند

فرصت لازم را برای پیوند نظر و عمل فراهم می کند

به صورت منعطف و مستمر اهداف را منعکس می کند

24- سند تحول بنیادین آموزش وپرورش توسط کدام شورا و در چه تاریخی مصوب شده است؟

شورای عالی آموزش وپرورش –آذرماه 1390

شورای عالی انقلاب فرهنگی  –آذرماه 1390

شورای عالی آموزش وپرورش –آذرماه 1391

شورای عالی انقلاب فرهنگی  –آذرماه1391 

25-در الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی چهار عرصه ارتباط دانش آموز کدام است؟

ارتباط دانش آموز با خود ـ خدا ـ خلق ـ اخلاق

ارتباط دانش آموز با  خود ـ خدا ـ خلق ـ خلقت

ارتباط دانش آموز با خدا ـ علم ـ عمل ـ اخلاق

ارتباط دانش آموز با  خود ـ خلق ـ علم ـ عمل

26- کدام گزینه جزو مبانی هستی شناختی برنامه درسی ملی است؟

آفرینش انسان؛ هدفمند و در هماهنگی کامل  با غایت هستی است

جهان طبیعت در حال شدن و دگرگونی و حرکت مداوم است

علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد

انسان دارای نیازهای گسترده و متنوعی است

27-آموزش مهارت های پدافند غیرعامل و آمادگی دفاعی مربوط به قلمرو کدام حوزه تربیت و یادگیری می باشد؟

مهارت های زندگی

کار و فن آوری

مطالعات اجتماعی

آداب و مهارت های زندگی و بنیان خانواده

28-اهتمام وسعی وکوشش در جهت حل معظلات ومشکلات مسلمانان» مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

ارزش های مربوط به جامعه وکشور

ارزش های مربوط به جامعه جهانی

ارزش های مربوط به خلقت

ارزش های مربوط به امت اسلامی

29- عبارت زیر نشانگر کدام اصل از اصول ناظر برنامه های درسی و تربیتی می باشد؟:

برنامه های درسی و تربیتی باید به نیازهای گوناگون دانش آموزان و جامعه در سطوح محلی - منطقه ای؛ ملی و جهانی در کلیه ساحت های تعلیم و تربیت تاکید کند.

تقویت هویت ملی

جامعیت

یادگیری مادام العمر

تعادل

30- رعایت تقوای الهی در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی مربوط به کدام گزینه است؟

ایمان

اخلاق

علم

تعقل

31- رویکرد آموزش زبان های خارجی چگونه رویکردی است؟

رویکرد ارتباطی فعال

رویکرد اجتماعی فعال           

رویکرد ارتباطی خود باورانه

رویکرد ارتباطی فعال و خود باورانه

32-کدام گزینه مربوط به مبانی معرفت شناختی برنامه درسی ملی نمی باشد؟

علم به مثابه کشف فعل خدا؛ دینی است

تحصیل معرفت محدویت زمانی ندارد

همه انسان ها از حقوق ذاتی برابر برخوردارند

علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد

33- از نظر مبانی انسان شناختی برنامه درسی ملی، موانع اصلی حرکت متعالی انسان کدام یک از موارد هستند؟

نفس اماره ـ دنیا طلبی ـ جاه طلبی

جاه طلبی ـ شیطان ـ دنیا طلبی

نفس اماره ـ دنیا طلبی ـ شیطان

شیطان ـ نفس اماره ـ مقام طلبی

34- کدام گزینه حاصل تلاش انسان برای درک واقعیت های هستی و کشف فعل خداوند است؟

ریاضیات

علوم تجربی

علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

حکمت و معارف اسلامی

35- یادگیری حاصل تعامل خلاق و هدفمند و فعال ....... با ....... است.

یادگیرنده –یاددهنده

معلم –دانش آموز

یادگیرنده –محیط های متنوع یادگیری

یاد دهنده –محیط های متنوع یادگیری

36- در میان عناصر پنجگانه الگوی هدف گذاری؛ کدام عنصر جنبه محوری دارد؟

تعقل

ایمان

علم

عمل

37-چرا متربی در جریان تربیت؛ نیازمند مدیریتی فعال است؟

زیرا انسان طبیعتی غیر فعال دارد

زیرا انسان طبیعتی فعال دارد

زیرا متربی در مقام یک انسان می باشد

انسان ذاتا نیاز به مدیریت دارد

38-کدام گزینه جزو مبانی روان شناختی برنامه درسی ملی می باشد؟

مربی جایگاه محوری در تحقق اهداف تربیتی دارد

متربیان در جریان رشد؛ نیازمند راهنمایی و مشاوره اند

تهذیب نفس و تقوا موجب افزایش ظرفیت روحی انسان می شود

برخورداری از حیا و عفت و آراستگی ظاهری و پوشیدن لباس مناسب

39-آموزش کدام مهارت شایستگی های لازم برای خود مدیریتی دانش آموزان در اداره امور روزمره زندگی را فراهم می کند؟

آداب اجتماعی

آداب و مهارت های زندگی

کارو فن آوری

اخلاق و تربیت اسلامی

40-در رویکردگرایی توحیدی، دانش آموز:

امانت الهی و دارای کرامت ذاتی است

فطرت الهی در وجود او نهفته است

از اراده و انگیزه برخوردار است

همه موارد
 

41-کدام گزینه جزو اصول حاکم برانتخاب راهبردهای یاددهی –یادگیری نمی باشد؟

امکان درک و تفسیر پدیده ها و وقایع را فراهم می سازد

انگیزه  دانش آموزان را از طریق کاوشگری تقویت می کند

فرصت لازم را برای پیوند نظر و عمل فراهم می کند

به صورت منعطف و مستمر اهداف را منعکس می کند

 

42-احساس خرسندی و رضایت از هویت اسلامی خود و علاقه و تلاش برای حفظ آن» جزو قلمرو کدام حوزه تربیت و یادگیری می باشد؟

قرآن و عربی

حکمت و معارف اسلامی

فرهنگ و هنر

سلامت و تربیت بدنی

 

43-چرا متربی در جریان تربیت؛ نیازمند مدیریتی فعال است؟

زیرا انسان طبیعتی غیر فعال دارد

زیرا انسان طبیعتی فعال دارد

زیرا متربی در مقام یک انسان می باشد

انسان ذاتا نیاز به مدیریت دارد

 

44-آموزش آداب معاشرت و آداب معیشت و مدیریت زمان در قلمرو کدام حوزه تربیت و یادگیری می باشد؟

فرهنگ و هنر

آداب و مهارت های زندگی و بنیان خانواده

کار و فن آوری

تربیت بدنی و سلامت

 

45-کدام گزینه جزو مبانی هستی شناختی برنامه درسی ملی است؟

آفرینش انسان؛ هدفمند و در هماهنگی کامل  با غایت هستی است

جهان طبیعت در حال شدن و دگرگونی و حرکت مداوم است

علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد

انسان دارای نیازهای گسترده و متنوعی است

 

46-نگاه به طبیعت به عنوان مخلوقات و امانت الهی و کتاب معرفت جزو کدام یک از ارزش های برنامه درسی ملی می باشد؟

ارزش های مربوط به جامعه جهانی

ارزش های مربوط به خلقت

ارزش های مربوط به خلق

ارزش های مربوط به خدا

 

47-بررسی و تایید راهنمای برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری توسط کدام مرجع انجام می گیرد؟

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

شورای آموزش و پرورش

شورای عالی آموزش و پرورش

شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

48-در رویکرد و جهت گیری کلی برنامه های درسی ملی؛ محتوا باید شامل چه مواردی باشد؟

مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربیتی باشد

دربرگیرنده مفاهیم و مهارت های اساسی و ایده های کلیدی باشد

برگرفته از یافته های علوم تجربی باشد

مورد الف و ب صحیح است

49-اسلام به دنبال ایجاد چگونه جامعه ای در زندگی بشریت است؟

پویا

مجاهد

مسئول و اثرگذار

همه موارد

50-کدام یک ازگزینه های زیر ریشه در قوه تعقل انسانی و نقش موثر در درک قانونمندی طبیعت دارد؟

علوم اجتماعی

جغرافیا

علوم تجربی

ریاضیات

 

51-در مورد برنامه درسی ملی کدام گزینه صحیح است؟

سندی است که نقشه کلان برنامه درسی مدارس را مشخص می کند

سندی است که نقشه کلان برنامه درسی و چارچوب نظام برنامه ریزی درسی کشور را به منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین و تبین می کند

سندی است که براساس سند تحول بنیادین طراحی و تدوین شده است

سندی است که براساس چشم انداز 20 ساله نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران طراحی و تدوین شده است

 

52-این عبارت: «انسان در شناخت هستی و درک موقعیت خود و دیگران در آن توانایی دارد» مربوط به کدام یک از مبانی برنامه درسی ملی است؟

مبانی انسان شناختی

مبانی معرفت شناختی

مبانی ارزش شناختی

مبانی هستی شناختی

53-عبارت: «آفرینش انسان هدفمند و در هماهنگی کامل با غایت هستی است» مربوط به کدام گزینه می باشد؟ مبانی هستی شناختی

مبانی ارزش شناختی

مبانی انسان شناختی

مبانی معرفت  شناختی

 

54-با بهره گیری از ظرفیت های نظام هستی؛ محیطی امن؛ منعطف؛ پویا؛ برانگیزاننده و غنی را برای پاسخگویی به نیازها؛ علایق و ویژگی های دانش آموزان تدارک می بیند» این عبارت مربوط به کدام گزینه است؟

مدیر مدرسه

معلم (مربی)

محیط یادگیری

محتوا

 

55-کدام یک از حوزه های یادگیری به مطالعه کنش ها و تعاملات انسانی می پردازد؟

فرهنگ و هنر

کار و فن آوری

سلامت و تربیت بدنی

علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

 

56-در رویکرد فطرت گرایی توحیدی کدام گزینه زمینه ساز رشد عقلانی؛ ایمانی؛ علمی؛ عملی و اخلاقی دانش آموزان است؟

معلم   

محتوا

محیط یادگیری

مدیرمدرسه

 

57-کدام گزینه مربوط به مبانی معرفت شناختی برنامه درسی ملی نمی باشد؟

علم به مثابه کشف فعل خدا؛ دینی است

تحصیل معرفت محدویت زمانی ندارد

همه انسان ها از حقوق ذاتی برابر برخوردارند

علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد

 

58-در میان عناصر پنجگانه الگوی هدف گذاری؛ کدام عنصر جنبه محوری دارد؟

تعقل

ایمان

علم

عمل

 

59-اهتمام وسعی وکوشش در جهت حل معظلات ومشکلات مسلمانان» مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

ارزش های مربوط به جامعه وکشور

ارزش های مربوط به جامعه جهانی

ارزش های مربوط به خلقت

ارزش های مربوط به امت اسلامی

 

60-در ساختار نظام آموزش و پرورش ایران؛ دوره پیش دبستانی کدام گروه سنی را تحت پوشش قرار می دهد؟ گروه سنی 5 و 6 سال

گروه سنی 4 و5 سال

گروه سنی 6 سال تمام

گروه سنی 5 سال تمام

 
61-توانایی خواندن صحیح و روان قرآن کریم مربوط به قلمرو کدام یک از حوزه های تربیتی می باشد؟

تربیت و یادگیری حکمت و معارف اسلامی

تربیت و یادگیری قرآن و عربی

تربیت و یادگیری اعتقادات اسلامی

گزینه الف و ج

 

2-میانگین ساعت کاری در دوره متوسطه اول ...... ساعت و زمان هرجلسه ..... دقیقه می باشد

. 30 ـ 50

35 ـ 50

32 ـ 45

33 ـ 45

3-کدام گزینه سبب شناخت پیشینه فرهنگی و توانایی های فردی و توسعه ظرفیت های وجودی و کسب بخشی از شایستگی های مورد نیاز برای زندگی می شود؟

تربیت فرهنگی و هنری

تربیت اجتماعی

تربیت دینی

تربیت خانوادگی

 

4-نگاه به طبیعت به عنوان مخلوقات و امانت الهی و کتاب معرفت جزو کدام یک از ارزش های برنامه درسی ملی می باشد؟

ارزش های مربوط به جامعه جهانی

ارزش های مربوط به خلقت

ارزش های مربوط به خلق

ارزش های مربوط به خدا

 

5-انجام تمرینات سالم» جزو قلمرو کدام حوزه تربیت و یادگیری می باشد؟

کار و فن آوری

مهارت های زندگی

سلامت و تربیت بدنی

زبان و ادبیات فارسی

 

6-مهمترین کارکرد حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر کدام مورد است؟

دستیابی به سواد فرهنگی و هویت بخشی

ایجاد شوق ونشاط ودرک و بیان احساسات و معانی و ابراز وجود به زبان هنر

توانایی درک معانی عبارات ساده و پرکار زبان فارسی

مورد الف و ب

 

7-تفکر خلاق و استدلال فضایی جزو قلمرو کدام حوزه تربیت و یادگیری می باشد؟

حکمت اسلامی

علوم تجربی

ریاضیات

علوم انسانی

 

8-کدام گزینه جزو مبانی انسان شناختی برنامه درسی ملی محسوب نمی شود؟

انسان فطرتی الهی دارد

نظام آفرینش فعل و آیت خداوند است

حقیقت انسان روح است

سنت های الهی بر زندگی انسان حاکم است

 

9-زمان آموزش هر پایه تحصیلی در دوره ابتدایی چند ساعت است؟

935 ساعت

1295 ساعت

1480 ساعت

945 ساعت

 

10-مهمترین رسالت تعلیم وتربیت اسلامی کدام گزینه  است؟

تعمیق معرفت و ایمان متربیان به اعتقادات اسلامی

تعمیق معرفت متربیان به اخلاق و احکام الهی

تعمیق معرفت و ایمان به دین اسلام

همه موارد

 

11-فرآیند تربیت باید به گونه ای باشد که:

طی آن تفکر و تعقل پرورش یابد

طی آن تفکر و اخلاق  پرورش یابد

طی آن تفکر و تعقل و حکمت  پرورش یابد

طی آن تفکر و حکمت  پرورش یابد

 

12-در رویکرد فطرت گرایی توحیدی، دانش آموز:

امانت الهی و دارای کرامت ذاتی است

فطرت الهی در وجود او نهفته است

از اراده و انگیزه برخوردار است

همه موارد

 

13-کدام گزینه جزو ارزش های مرتبط با خودنمی باشد؟

کسب روزی حلال

مشورت و بهره گیری از تجارب بزرگتران

حفظ عزت نفس و کرامت انسانی

پرهیز از اسراف و زیاده خواهی

 

14-کدام گزینه کارکرد اصلی زبان را بیان می کند؟

ابزاری برای ارتباط در مراودات اجتماعی

ابزاری برای بیان افکار وعقاید

ابزاری برای ایجاد زیبایی هنری که همان ادبیات است

گزینه الف و ج

 

15-عناوین حوزه های تربیت و یادگیری شامل کدام گزینه است؟

حکمت و معارف اسلامی

قرآن و عربی

فرهنگ هنر

همه موارد

 

16=عبارت زیر نشانگر کدام اصل از اصول ناظر برنامه های درسی و تربیتی می باشد؟:«برنامه های درسی و تربیتی باید به نیازهای گوناگون دانش آموزان و جامعه در سطوح محلی - منطقه ای؛ ملی و جهانی در کلیه ساحت های تعلیم و تربیت تاکید کند» 

تقویت هویت ملی

جامعیت

یادگیری مادام العمر

تعادل

17-احساس خرسندی و رضایت از هویت اسلامی خود و علاقه و تلاش برای حفظ آن» جزو قلمرو کدام حوزه تربیت و یادگیری می باشد؟

قرآن و عربی

حکمت و معارف اسلامی

فرهنگ و هنر

سلامت و تربیت بدنی

 

18-در فرآیند یادهی –یادگیری ریاضی دانش آموز چه چیزی را یاد می گیرد؟

یاد می گیرد که چگونه مفاهیم جدید رخ می دهد

یاد می گیرد که چگونه باید مفاهیم جدید را نام گذاری کند

یاد می گیرد که چگونه می توان با مفاهیم جدید کارکرد

همه موارد

 

19-ارزشیابی برنامه های درسی با نظارت .......... و توسط ......... انجام می گیرد.

شورای عالی آموزش و پرورش –شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی–  وزارت آموزش و پرورش

شورای عالی آموزش و پرورش –وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش –سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 

20-این عبارت: «انسان موجودی است که استعدادهای متنوع؛ قابل رشد و تعالی مداوم دارد» مربوط به کدام یک از مبانی برنامه درسی ملی است؟

مبانی هستی  شناختی

مبانی انسان شناختی

مبانی خود شناختی

مبانی معرفت  شناختی

1-قلمرو حوزه یادگیری علوم تجربی شامل کدام گزینه می باشد؟

مطالعه فرآیندهای حیاتی و موجودات

مطالعه زمین و پیرامون آن

مطالعه تغییرات ماده و انرژی

همه موارد

 

2-در میان عناصر پنجگانه الگوی هدف گذاری؛ کدام عنصر جنبه محوری دارد؟

تعقل

ایمان

علم

عمل

 

3-درک موقعیت و فراموقعیت و عناصر آن در ابعاد مختلف (زمان و مکان) جزو قلمرو کدام حوزه تربیت و یادگیری می باشد؟

ریاضیات

علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

جغرافی

علوم تجربی

 

4-ارزش های مربوط به جامعه و کشور شامل کدام گزینه می باشد؟

توجه به آزادی مسئولانه و عدالت اجتماعی

رعایت توازن بین درآمد و هزینه و صبر در امور

عمل مبتنی برایمان و تفکر

احترام به پیمان های معتبر جهانی

 

5-نظام آفرینش ...... و ........ خداوند است.

فعل –خلقت

خلقت –آیت

فعل –آیت

آیت –خلقت

 

6-برگزاری اردوهای علمی؛ فرهنگی و زیارتی مقدمات آموزش بهتر کدام یک از حوزه های تربیت و یادگیری را فراهم می آورد؟

آداب و مهارت های زندگی و بنیان خانواده

علوم تجربی

مطالعات اجتماعی

جغرافی

 

7-فرآیند تربیت باید به گونه ای باشد که:

طی آن تفکر و تعقل پرورش یابد

طی آن تفکر و اخلاق  پرورش یابد

طی آن تفکر و تعقل و حکمت  پرورش یابد

طی آن تفکر و حکمت  پرورش یابد

 

8-همسویی جامعه با برنامه درسی ملی چه نتیجه ای در بر دارد؟

موجبات توسعه و تعالی آموزش و پرورش می گردد

موجبات توسعه و تعالی مدرسه می گردد

موجبات توسعه و تعالی جامعه می گردد

موجبات توسعه و تعالی دانش آموز می گردد

 

9-احترام به ادیان الهی و تقویت روابط انسانی با پیروان آن ها» مربوط به کدام یک از ارزش ها می باشد؟

ارزش های مربوط به جامعه وکشور

ارزش های مربوط به جامعه جهانی

ارزش های مربوط به امت اسلامی

ارزش های مربوط به خلقت

 

10-تفکر خلاق و استدلال فضایی جزو قلمرو کدام حوزه تربیت و یادگیری می باشد؟

حکمت اسلامی

علوم تجربی

ریاضیات

علوم انسانی

 

11-این عبارت: «انسان در شناخت هستی و درک موقعیت خود و دیگران در آن توانایی دارد» مربوط به کدام یک از مبانی برنامه درسی ملی است؟

مبانی انسان شناختی

مبانی معرفت شناختی

مبانی ارزش شناختی

مبانی هستی شناختی

 

12-ارزشمند دانستن عالم؛ علم آموزی و یادگیری مادام العمر» مربوط به کدام گزینه است؟

ایمان

تعقل

علم

اخلاق

13-این عبارت: «انسان موجودی است که استعدادهای متنوع؛ قابل رشد و تعالی مداوم دارد» مربوط به کدام یک از مبانی برنامه درسی ملی است؟

مبانی هستی  شناختی

مبانی انسان شناختی

مبانی خود شناختی

مبانی معرفت  شناخت

 

14-از نظر مبانی جامعه شناختی برنامه درسی ملی کدام گزینه از جمله اهداف برنامه های درسی می باشد؟

تربیت افرادی جامعه پذیر و اصلاح هنجارهای نامطلوب در جامعه

تربیت افرادی با سواد و متخصص

تربیت افرادی جامعه پذیر و متعهد

تربیت افرادی متخصص و متعهد

 

15-خداوند مبدا وغایت هستی است» مربوط به کدام یک از مبانی برنامه درسی ملی می باشد؟

مبانی هستی شناختی

مبانی انسان شناختی

مبانی معرفت شناختی

مبانی ارزش  شناختی

 

16-در ساختار نظام آموزش و پرورش ایران؛ دوره پیش دبستانی کدام گروه سنی را تحت پوشش قرار می دهد؟ گروه سنی 5 و 6 سال

گروه سنی 4 و5 سال

گروه سنی 6 سال تمام

گروه سنی 5 سال تمام

 

17-انجام تمرینات سالم» جزو قلمرو کدام حوزه تربیت و یادگیری می باشد؟

کار و فن آوری

مهارت های زندگی

سلامت و تربیت بدنی

زبان و ادبیات فارسی

 

18-پس از خانواده کدام نهاد زمینه ساز کسب نخستین تجربه اجتماعی می باشد؟

اجتماع

همسالان

دوستان

مدرسه

 

19-کدام گزینه در رابطه با تربیت صحیح است؟

نهاد تعلیم و تربیت مهمترین بخش فرهنگ است

فرآیندی تحولی است که در اثر تفکر؛ تعقل؛ شهود و تجربه بدست می آید

تربیت محصول رشد انسان است

رشد محصول تربیت است

 

20-آموزش تعامل مسولانه با جامعه و مسائل آن و نیز ارتقای شایستگی های زندگی فردی و جمعی از کارکردهای کدام حوزه تربیت و یادگیری می باشد؟

علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

کار و فن آوری

سلامت و تربیت بدنی

فرهنگ و هنر

 

1-ارزشمند دانستن عالم؛ علم آموزی و یادگیری مادام العمر» مربوط به کدام گزینه است؟

ایمان

تعقل

علم

اخلاق

 

2-نظام آفرینش ...... و ........ خداوند است.

فعل –خلقت

خلقت –آیت

فعل –آیت

آیت –خلقت

 

3-درک موقعیت و فراموقعیت و عناصر آن در ابعاد مختلف (زمان و مکان) جزو قلمرو کدام حوزه تربیت و یادگیری می باشد؟

ریاضیات

علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

جغرافی

علوم تجربی

 

4-علاوه بر ساعات موظف آموزش در تمامی پایه ها؛ چند ساعت به فعالیت های خارج از کلاس اختصاص می یابد؟ 90  ساعت

50 ساعت

70 ساعت

80 ساعت

 

5-تفکر خلاق و استدلال فضایی جزو قلمرو کدام حوزه تربیت و یادگیری می باشد؟

حکمت اسلامی

علوم تجربی

ریاضیات

علوم انسانی

 

6-رویکرد برنامه های درسی وتربیتی .......است.

فطرت گرایی

فطرت گرایی توحیدی

دانش آموز محوری

فطرت گرایی و حقیقت جویی

 

7-با بهره گیری از ظرفیت های نظام هستی؛ محیطی امن؛ منعطف؛ پویا؛ برانگیزاننده و غنی را برای پاسخگویی به نیازها؛ علایق و ویژگی های دانش آموزان تدارک می بیند» این عبارت مربوط به کدام گزینه است؟

مدیر مدرسه

معلم (مربی)

محیط یادگیری

محتوا

 

8-کدام گزینه جزو مبانی روان شناختی برنامه درسی ملی می باشد؟

مربی جایگاه محوری در تحقق اهداف تربیتی دارد

متربیان در جریان رشد؛ نیازمند راهنمایی و مشاوره اند

تهذیب نفس و تقوا موجب افزایش ظرفیت روحی انسان می شود

برخورداری از حیا و عفت و آراستگی ظاهری و پوشیدن لباس مناسب

 

9-در مورد برنامه درسی ملی کدام گزینه صحیح است؟

سندی است که نقشه کلان برنامه درسی مدارس را مشخص می کند

سندی است که نقشه کلان برنامه درسی و چارچوب نظام برنامه ریزی درسی کشور را به منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین و تبین می کند

سندی است که براساس سند تحول بنیادین طراحی و تدوین شده است

سندی است که براساس چشم انداز 20 ساله نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران طراحی و تدوین شده است

 

10-کدام گزینه کارکرد اصلی زبان را بیان می کند؟

ابزاری برای ارتباط در مراودات اجتماعی

ابزاری برای بیان افکار وعقاید

ابزاری برای ایجاد زیبایی هنری که همان ادبیات است

گزینه الف و ج

 
11-آموزش کدام یک از حوزه های تربیت و یادگیری به دریافت تعاملات فرهنگی و انتقال دستاوردهای دانش بشری منجر می شود؟ فرهنگ و هنر زبان و ادبیات فارسی زبان های خارجی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
 
12-توانایی خواندن صحیح و روان قرآن کریم مربوط به قلمرو کدام یک از حوزه های تربیتی می باشد؟

تربیت و یادگیری حکمت و معارف اسلامی

تربیت و یادگیری قرآن و عربی

تربیت و یادگیری اعتقادات اسلامی

گزینه الف و ج

13-قلمرو حوزه یادگیری علوم تجربی شامل کدام گزینه می باشد؟

مطالعه فرآیندهای حیاتی و موجودات

مطالعه زمین و پیرامون آن

مطالعه تغییرات ماده و انرژی

همه موارد

 

14-مبانی برنامه درسی ملی برگرفته از کدام گزینه می باشد؟

فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران

فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران

سند ملی آموزش و پرورش

همه موارد

15-خداوند مبدا وغایت هستی است» مربوط به کدام یک از مبانی برنامه درسی ملی می باشد؟

مبانی هستی شناختی

مبانی انسان شناختی

مبانی معرفت شناختی

مبانی ارزش  شناختی

16-علایق و نیاز های متربیان و محدوده اهداف تعلیم و تربیت در دوره های مختلف تحصیلی متفاوت است» این عبارت مربوط به کدام گزینه می باشد؟

مبانی هستی شناختی

مبانی دین شناختی

مبانی روان شناختی

مبانی انسان شناختی

 

17-دانش آموزان بایادگیری کدام یک از علوم زیر خواهند توانست به طور منطقی استدلال کنند و قدرت تجزیه وتحلیل داشته باشند؟

علوم اجتماعی

ریاضیات

شیمی

علوم تجربی

 

18-آموزش مهارت های پدافند غیرعامل و آمادگی دفاعی مربوط به قلمرو کدام حوزه تربیت و یادگیری می باشد؟

مهارت های زندگی

کار و فن آوری

مطالعات اجتماعی

آداب و مهارت های زندگی و بنیان خانواده

/ 4 نظر / 2416 بازدید
هونام سنگ

سلام عالی بود ممنونم از زحماتتون دوست عزیز

وبسايت اصفهان من بزرگترين نيازمنديهاي رايگان کشور

خوشحال ميشم به منم سر بزني! يک سيستم وبلاگ دهي جديد را باش آشنا شدم امکانات خوبي داره اونجا هم ميتوني وبلاگ بزني پارس بلاگ دات ايکس واي زد parsblog دات ايکس واي زد parsblog دات xyz [گل][گل] -------------------------------حالا چند تا آگهي بازرگاني-------------------- تبديل وب لاگ شما وبلاگنويس محترم به يک وب سايت با کمترين هزينه هاست رايگان يک ساله هديه من به شما شما فقط هزينه ثبت دامين مورد نظر خود را براي يک سال بدهيد و هاستينگ رايگان داشته باشيد براي کسب اطلاعات بيشتر با اي دي من در تلگرام مکاتبه کنيد @updap -------------------------------------------- بزرگترين آپلود سنتر براي ايرانيان امکان کسب در امد روزانه از تعداد دانلود فايل هاي شما همين الان با مراجعه به وب سايت زير اکانت خود را بسازيد updap دات کام آپ دپ دات کام ---------------------------------------------------------- يک سايت رايگان براي ارسال آگهي هاي شما بزرگترين سيستم نيازمنديهاي رايگان ايران همين الان آگهي خود را منتشر کنيد esfahan.me

تبليغات با ايميل براي شما با قيمتي ارزان

خوشحال ميشم به منم سر بزني! يک سيستم وبلاگ دهي جديد را باش آشنا شدم امکانات خوبي داره اونجا هم ميتوني وبلاگ بزني پارس بلاگ دات ايکس واي زد parsblog دات ايکس واي زد parsblog دات xyz [گل][گل] -------------------------------حالا چند تا آگهي بازرگاني-------------------- تبديل وب لاگ شما وبلاگنويس محترم به يک وب سايت با کمترين هزينه هاست رايگان يک ساله هديه من به شما شما فقط هزينه ثبت دامين مورد نظر خود را براي يک سال بدهيد و هاستينگ رايگان داشته باشيد همچنين تبليغات با ايميل براي وبلاگ نويسان براي کسب اطلاعات بيشتر با اي دي من در تلگرام مکاتبه کنيد @updap -------------------------------------------- بزرگترين آپلود سنتر براي ايرانيان امکان کسب در امد روزانه از تعداد دانلود فايل هاي شما همين الان با مراجعه به وب سايت زير اکانت خود را بسازيد updap دات کام آپ دپ دات کام ---------------------------------------------------------- يک سايت رايگان براي ارسال آگهي هاي شما بزرگترين سيستم نيازمنديهاي رايگان ايران همين الان آگهي خود را منتشر کنيد esfahan.me

تبليغات با ايميل براي شما با قيمتي ارزان

خوشحال ميشم به منم سر بزني! يک سيستم وبلاگ دهي جديد را باش آشنا شدم امکانات خوبي داره اونجا هم ميتوني وبلاگ بزني پارس بلاگ دات ايکس واي زد parsblog دات ايکس واي زد parsblog دات xyz [گل][گل] -------------------------------حالا چند تا آگهي بازرگاني-------------------- تبديل وب لاگ شما وبلاگنويس محترم به يک وب سايت با کمترين هزينه هاست رايگان يک ساله هديه من به شما شما فقط هزينه ثبت دامين مورد نظر خود را براي يک سال بدهيد و هاستينگ رايگان داشته باشيد همچنين تبليغات با ايميل براي وبلاگ نويسان براي کسب اطلاعات بيشتر با اي دي من در تلگرام مکاتبه کنيد @updap -------------------------------------------- بزرگترين آپلود سنتر براي ايرانيان امکان کسب در امد روزانه از تعداد دانلود فايل هاي شما همين الان با مراجعه به وب سايت زير اکانت خود را بسازيد updap دات کام آپ دپ دات کام ---------------------------------------------------------- يک سايت رايگان براي ارسال آگهي هاي شما بزرگترين سيستم نيازمنديهاي رايگان ايران همين الان آگهي خود را منتشر کنيد esfahan.me