معنای لغاتی که با حرف( ط -ظ ) شروع می شوند

برای دسترسی سریع شما عزیزان به لغات سخت جدولی تمامی لغات به ترتیب الفبا نوشته شده است صفحه( ط ) =طائر (پرنده) =طائف (شبگرد- طواف کننده) =طاباق (آجر بزرگ) =طاحونه (آسیاب) =طاحنه- طاحن (دندان آسیا) =طارق (ستاره صبح- به شب پیدا شونده- در شب آینده) =طاس (سر بی مو) =طاس- تاس (کاسه مسی) =طاعن (طعنه زننده- سرزنش کننده) =طاغوت (سرکش- متعدی- بت) =طاغی (ظالم- گردنکش- ستمگر- گستاخ) =طاقت و توانایی (تیو) =طاقچه (رف) =طاقچه قدیمی (رف) =طاقدیس(نام تخت خسرو پرویز-چین خوردگی زمین به شکل طاق) =طالع (بخت - سرنوشت- اقبال) =طامع (آزمند- حریص) =طایفه ای از ترکان (غز) =طایفه ای از مغول (یاجوج و ماجوج) =طایفه ترکمنی (آتابای) =طایفه تیمور لنگ (برلاس) =طایفه لبنانی (دروزی) =طبا طبا (لقب ابراهیم که از یاران امام حسن بود) =طب (پزشکی) =طباخ (پزنده) =طبخ (پختن) =طبطابه (پهنه) =طبع (چاپ) =طبق (ظرف چوبی بزرگ و مسطح- پوشش) =طبق فلزی (تال- تشت) =طبقه اول دوزخ (سقر) =طبقه ای از جو (استراتوسفر) =طبقه ای از هندوها (پاریا) =طبقه پنجم جهنم (جحیم) =طبقه صنعتگران در زمان ساسانیان (هوتخش) =طبل ( بالابان- کوس- دهل ) =طبل بزرگ (دهل) =طبیب و فیلسوف مراکشی (ابن رشد) =طبیعت (کیان- کیانا- ناتور) =طبیعی دان (ناتورالیست) =طبیعی دان انگلیسی سده هجدهم (نیدم) =طبیعت گرایی (ناتورالیسم) =طپانجه (تس) =طحال (سپرز) =طحان (آسیابان- آرد فروش) =طراح (نقاش - نقشه کش) =طراح کلیسای سان پیترو شهر روم (برنینی) =طراح نخستین عروسکهای باربی (جک رایام) =طراد (کشتی جنگی تندرو) =طرار (تردست- عیار- کیسه بر) =طرب (شاد شدن- شادمانی - شادی) =طربال (مناره - بنای بلند) =طرح (پی ریزی - انداختن- افکندن) =طرخان -ترخان (رئیس- سرور) =طرد (راندن- دور کردن) =طرز عادت (ینگ) =طرف چپ (ایسر) =طرفه العین (یکبار زدن چشم- بیک چشم زدن) =طره (جبهه - ناصیه - ریشه دستار) =طعام مهمان (نزل) =طعام زندانیان (رواه) =طعن و سرزنش (ژخ - سرکوفت- ملامت) =طف (جانب - کنار- طرف- ناحیه) =طفیلی (مهمان ناخوانده) =طلای سفید (پلاتین- کهله) =طلای هندی (هیر) =طلب کننده و خواهنده (داعیه) =طلق نسوز (میکا) =طلایه (مقدمه لشکر- جلودار) =طمانینه (آرامش - سکون- قرار) =طمطراق (فر- شکوه- شان- شوکت- خودنمایی) =طناب صیاد (کمند) =طناز (لوند) =طنزپرداز فقید معاصر (عمران صلاحی) =طنز ترسیمی (کاریکاتور) =طنز نویس آمریکایی (آرت بوخوالد) =طنز نویس انگلیسی صاحب اثر دنیای قشنگ نو (الدوس هاکسلی) =طنین (صدای ناقوس- آواز مگس و پشه) =طواحن (دندانهای آسیا) =طوف (گرد چیزی گردیدن) =طوفانی در آمریکا که آمده بود (کاترینا) =طوق (گردنبند) =طوق گردن (غل) =طومار (نامه) =طویت (نیت- ضمیر- خاطر- باطن) =طویل (دراز) =طیاره (هواپیما) =طی (در نوردیدن- پیمودن) =طیب (پاک- نیکو- حلال- روا- بوی خوش) =طیبت (حلال- روا - خالص- صافی) =طیره (فال بد- خفت- سبکی - سبک عقلی - خشمناکی) =طیف (آمدن خیال در خواب - خشم- جنون) =طیف سنج (اسپکتروسکپ) =طیفور (پرنده- جهنده مانند مرغ یا ملخ) =طیلسان (ردا- جامه گشاد و بلند) =طین (خاک- گل) =طینت (خلقت - طبیعت- سرشت- خوی) =ظالم (ستمگر- بی رحم- سنگدل- مردم آزار) =ظاهر (پیدا- هویدا- آشکار- نمایان) =ظبی (آهو) =ظرافت (زیرکی- خوش طبعی- نکته سنجی- زیبایی) =ظرافت در کلام (نکته پردازی) =ظرف (آوند) =ظرف آزمون (بوته) =ظرف آزمایشگاهی (ارلن) =ظرف سربازان (یغلاوی) =ظرف سفالی (خم) =ظرف شیشه ای بزرگ (قرابه) =ظرف فرو رفته (قر) =ظرفیت الکتریکی (فاراد) =ظریف (خوش طبع- زیرک) =ظفر (ناخن) =ظفر (پیروزی) =ظل (سایه) =ظلام (تاریکی شب) =ظلمت (تاریکی) =ظلیل (سایه دار) =ظما (تشنگی) =ظئر (دایه) =ظن (گمان- حدس) =ظنین (متهم) =ظهاره (رویه جامه) =ظهر (پشت) =ظهیر (مدد کار- یار- پشتیبان- هم پشت)

/ 0 نظر / 561 بازدید