غیظ یا غیض؟

این دو کلمه را نباید با هم اشتباه کرد. «غیظ» به معنای خشم شدید است و هم در گفتار و هم در نوشتار فراوان به کار می رود. بعضی به اشتباه این کلمه را به صورت غیض می نویسند اما «غیض» که در گفتار مطلقا به کار نمی رود و در متون ادبی پارسی به ندرت دیده می شود در عربی به معنای کاهش آب و نیز به معنای اندک است.

/ 0 نظر / 113 بازدید