کلمه های هم آوا و هم نویسه

کلمه های هم آوا و هم نویسه:

این کلمات هم از نظر آوایی و هم از نظر نوشتاری ولی از نظر معنی متفاوت می باشند. 

کلمه های هم آوا و هم نویسه

سیر = نوعی پیازچه

سیر = کسی که گرسنه نیست

شیر = حیوان وحشی

شیر = شیر خوردنی    

ریش = زخم

ریش = موی صورت

سیر =

سیر =

زَهر = گل وشکوفه

زَهر = سَم

دوش = دیشب

دوش = شانه

بادیه = کاسه ی مسی

بادیه = بیابان

شارع = راه

شارع = قانون گزار

رسته = صف - بازار

رسته = رها شده

زبان = عضوی در دهان

زبان = زبان گفتار

پیچ = میخ فلزی دندانه دار

پیچ = خم وتاب

خبر = نه

خیر = خوبی

گاز = انبر (گاز انبر)

گاز = به دندان گرفتن

گور = گور خر

گور = قبر

دَر= دَرِ ساختماندَر = داخل

   

/ 0 نظر / 189 بازدید