اصطلاحات فلسفی,سیاسی و علمی

 1.      اصطلاحات و واژه های مهم فلسفی-سیاسی-علمی
 2. =آبسولوتیسم  (absolutisme )   حکومت مطلقه با قدرت نامحدود بر جامعه.
 3. =اپیس کوپالیسم ( Episcopalisme ) تفوق دادن به قدرت روحانی نسبت به قدرت جسمانی.
 4. =اپتی میسم ( optimisme ) اعتقاد به خوش بینی و حسن ظن.
 5. =اپورتیونیسم(اپورچیونیسم)( opportunisme )تغییر مرام دادن با توجه به موقعیت ها-فرصت طلبی
 6. =اپولوژیسم (apologisme)داشتن حق مقاومت در مقابل حکومت مطلقه پادشاهان.
 7. =اتوریتاریانیسم  ( Autoritarianisme )  تحت الشعاع قرار گرفتن افرادوآزادی آنهادربرابر دولت.
 8. =اریستوکراسی   (Aristocrasey) قرار داشتن قدرت و حکومت در دست اشراف .
 9. =اسکو لاستیک ( Schoolastic )فلسفه مدرسین یا اصحاب مدرسه-تبیین فلسفه از دیدگاه دینی.
 10. =اسکاپیسم(Escapisme) امتناع از قبول پست و شرکت درکارهای دولتی و حکومتی.
 11. =اگزیستانسیالیسم (Existentialism) رجحان دادن به وجود انسان در مقابل معنویت.
 12. =الیگارشی (Olygarichie) وجود اهرم های قدرت در حکومت در دست عده ای معدود.
 13. = امپریالیسم   ( Imperialisme )      بسط توسعه قدرت بر سایرین.
 14. = امپریال:  امپراطوری، شاهنشاهی.
 15. = اگوئیسم  ( Egoisme ) اعتقاد به وجود خود خواهی در ذات بشر.   
 16. = آنارشیسم (Anarechisme) هرج ومرج خواهی-آشوب طلبی-اعتقاد به عدم وجود حکومت در جامعه.
 17. = آناشه: وابسته وزارتخانه
 18. = اعتصاب: دست از کار کشیدن کارمندان، تعطیل کردن کار.
 19. = انترناسیونالیسم (Internationalisme) اعتقاد به همکاری ومعاضدت بین ملت های جهان.
 20. = انتلکتوالیسم ( Intellectualisme ) اصالت قریحه وهوش- عقل و هوش را منبع دانش و کشف حقایق دانستن.
 21. = اندوستریالیسم  (اینداستریالیسم)   Industerialisme   اعتقاد به رواج صنعت وصنعتی شدن جوامع.
 22. = اندیویدوالیسم ( Individualisme ) اختیار داشتن به گزینش کار وکسب منافع باختیار فرد.
 23. = اوبژکتیویسم ( Objectivisme )   کشف حقایق از طریق حسی.
 24. = اندی ویدوآلیسم  (Individualisme  ) اعتقاد به افراط گرائی فردی.
 25. = اولتیماتوم     (Ultimatum)   اتمام حجت .
 26. = ایده آلیسم     (Idealism )  تابع خیال پرستی بودن.
 27. = ایدءولوژی: اعتقادی، دانش اندیشه ها.
 28. = ایده آل: کمال مطلوب، دلخواه.
 29. = ایزولاسیونیسم (Isolationisme)  لزوم تبعیت از یک خط و مشی واحد.
 30. = باکونی نیسم  (Bakuninsme )   لزوم تخریب دولت و حفظ حقوق فردی.
 31. = بالشویسم (Balshewisme )    تفویض قدرت سیاسی بیشتر به طبقه کارگر
 32. = بربریسم     ( Barbarisme )    زندگی دوی داشتن-توحش-زندگی بدوراز تمدن.
 33. = بورژوازی  (Bourgeoisme )       سرمایه داری-حکومت طبقه ثروتمند.
 34. = پارتیزان: سرباز چریک، طرفدار، هواخواه.
 35. = پارلمان: مجلس شورای ملی، مجلس نمایندگان ملت در کشورهای مشروطه و جمهوری.
 36. = پراگماتیسم   (Pragmatisme) اصالت دادن به عمل در مقابل فکر و عقیده(ضدمتافیزیک)
 37. = پولیتیک      ( Politique ) علم سیاست-تدبیر اندیشیدن.
 38. = پاسی فیسم   (Pacifisme )  صلح طلب-مخالف جنگ به هر شکلی که باشد.
 39. = پروونسیالیسم ( Provinsialisme)   اعتقاد به عدم تمرکز کارها در مرکز کشور واعتقاد به ناحیه ای شدن.
 40. = تاکیتک (Tactic )      شیوه و فنون عملیات (جنگی)
 41. = ترور   (Terreor )     ایجاد رعب و وحشت- از بین بردن مخالفان.
 42. = توتالیتاریونیسم ( Totalitarionisme )  اعتقاد به حکومت جمعی و دخالت در کلیه شئون زندگی افراد.
 43. = تمدن: مجموعه تدابیری است که انسان برای رفع احتیاجات مادی و معنوی خود اتخاذ میکند و بوسیله آن بر طبیعت و موانع و مشکلات آن تسلط می یابد.
 44. = داینامیسم ( Dynamisme)   اصالت روح و تشکیل جهان از ذرات آن.
 45. = دماکوژی: عوام فریبی.
 46. = دموکراسی  (Democracy )   آزادی خواهی- حکومت مردم مردم- حکومتی که اختیار در دست نمایندگان مردم جامعه باشد.
 47. = دموکرات: آزادی خواه و طرفدار آزادی.
 48. = دگماتیسم (Dogmatisme) فلسفه جزم و یقین(حقایق ذهنی اند یا عینی).
 49. = دمونستراسیون ( Demonstration) تظاهرات به وسیله سخنرانی و راهپیمائی برای بدست آوردن تقاضاها.
 50. = دیالکتیک (Dialectique )   مباحثه وجدل-بررسی و روشن کردن مطلبی به روش منطقی.
 51. = دیپلومات، دیپلمات  (Diplomate)   سیاستمدار- سیاسی.
 52. = دیکتاتور            (Dictateur )   مستبد - خود رای
 53. = رئالیسم            ( Realisme )   واقع گرائی.
 54. = رادیکالیسم      (Radicalisme )    خواهان تغییر سیستم و نظام اجتماعی و تحول در آنها.
 55. = راسیونالیسم     (Rationalisme )    اعتقاد به برتری عقل بر همه چیز.
 56. = رفراندوم(Referendum) مراجعه به آراء عمومی برای دستیابی به اکثریت آراء.                                                                                            = رفرم ( Reforme ) تغییرات و اصلاحات اساسی بدون استفاده از زور.
 57. = رنسانس (Renaissance )  نوزایش،نهضت و تجدد حیات علمی وادبی.
 58. = رولسیون: شورش و طغیان.
 59. = رویالیسم (Royalisme) سلطنت طلبی-ترجیح دادن سلطنت به جمهوریت.
 60. = رومانتیسم (Romantisme) جلوه گر ساختن بنحودل انگیزوخاطره انگیز.
 61. = ریتوالیسم   (Ritualisme )  اعتقاد به لزوم آداب و رسوم در حد افراط.
 62. = ژئوپولیتیک(Geopolitiqye)رابطه بین علم جغرافیاومحیط زیست وقدرت.
 63. = سزاریسم: حکومت قیصری.
 64. = سنا: مجلسی که نمایندگان آن از بین افراد ممتاز انتخاب شوند.
 65. = سناتور: نماینده مجلس سنا.
 66. = سندیکا: انجمن، حزب، اتحادیه کارگری در فرانسه.
 67. = سکولاریسم ( Secularisme )اعتقاد به اصالت اموردنیوی و رد غیرآن.
 68. = سوسیالیسم      (Socialisme)  اعتقاد به جمعی بودن جامعه و مالکیت دولت به وسایل تولید.
 69. = سیپتی سیسم  (seepticisme)    مکتب شک در مقابل واقعیت ها.
 70. = فاشیسم(Fachisme) هرج ومرج وآشوب طلبی(درزمان موسولینی احیاءشد).
 71. = فئودالیسم  (Feodalisme) حکومت مالکیت بر رعایا - ملوک الطوایفی.
 72. = فاکسیونالیسم    ( Factionalisme )   حزب پرستی - اعتقاد شدید به حزب گرائی(واضع:جرج واشنگتن).
 73. = فدراسیون: اتحاد چند دسته از مردم.
 74. = فدرال: اتحاد.
 75. = فناتیسم(فاناتیسم) (Fanatisme) متعصب-تعصب به آداب و رسوم داشتن.
 76. = فراکسیون         (Feraction )   گروهی هم فکر بصورت حزبی.
 77. = فراماسونری (Framasonnerie) گروهی سری که فعالیت سیاسی دارند.
 78. = کاپیتال: سرمایه.
 79. = کاپیتالیسم  (Capitalisme) اعتقاد به سرمایه داری ووجودقدرت دردست سرمایه داران.
 80. = کاپیتولاسیون  ( Capitulation )   دادن حق کنسولی و برائت به برخی از نمایندگان دول خارجی در یک کشور.
 81. = کمونیسم    ( Communisme )  حق مالکیت اشتراکی توده ها نسبت به وسایل تولید بر نظارت دولت.
 82. = کنفدراسیون ( Confederation)    اتحاد چند کشور واداره آن بصورت واحد با حفظ استقلال داخلی کشورها.
 83.  = کنوانسیون(Convention)موافقت نامه بین کشورها دراموراقتصادی و سیاسی.
 84. = کمیته: انجمن.
 85. = کمینفرم: سازمان ارتباطی احزاب کمونیست دنیا ، برای تبادل آراء و عقاید.
 86. = کمینترن:مخفف دو کلمه کمونیست و انترناسیونال است که عنوان مجموع کمونیستهای جهان است.
 87. = کنسول: مامور دولتی در کشور خارجی جهت بررسی به کار هموطنانش.
 88. = کودتا (Coudetat )تغییرناگهانی رژیم وبدست گرفتن قدرت توسط عده ای.
 89. =کولکتیویسم(Collectivisme)اعتقادبه اداره کشور بطورگروهی و تشریک مساعی.
 90. = لیبرال: آزادیخواه.
 91. = لیبرالیسم(liberalisme)فلسفه آزادی طلبی-اعتقاد به اصل آزادی انسان درجامعه.
 92. = مارکسیسم: نام فلسفه کارل مارکس آلمانی واضع فرضیه کمونیسم جدید که در واقع تفسیر و توجیه سوسیالیسم است.
 93. = ماتریالیسم  (materialisme ) ماده پرستی،توجه به مادیات،اصالت دادن به ماده.
 94. = میتینگ    ( meeting  )   جمع شدن مردم برای سخنرانی و مذاکره.
 95. = متروپل      (metropol )      کشورهای دارنده مستعمرات.
 96. = مرکانتالیسم ( mercantalisme ) اعتقاد به قدرتمندی کشور و جامعه در افزونی صادرات بر واردات.
 97. = میلیتاریسم   ( militarisme ) اعتقاد به آماده باش جنگی بعنوان مهمترین وظیفه شناسی.
 98. = ناسیونال: ملی.
 99. = ناسیونالیسم(nationalisme)ملیت پرستی-اعتقادبه برتری ملت خودی به ملل دیگر
 100. = ناتورالیسم  ( naturalisme ) گرایش به طبیعت.
 101. = هیمونیسم(اومانیسم)(Humanisme)اعتقاد به برتری انسانهاو قدرت آن در جامعه.
 102.  
 103.  تهیه و تنظیم: رضا آقازاده کلیبر


/ 0 نظر / 122 بازدید