بالطّبع یا بالتبع؟

بالطّبع یعنی طبعا،از روی طبع و طبیعتا اما بالتَبَع به معنای در نتیجه است که در زبان فارسی زیاد رایج نیس و به جای آن از عبارت به تَبَع ِ آن استفاده می شود.

همزادپنداری یا همذات پنداری؟

همزاد:قدما معتقد بودند که با تولد هر انسانی،موجودی کاملا شبیه به او از جنس جن و پری خلق می شود و همگام با او رشد می کند این موجود را همزاد می نامیدند اما همذات یعنی دارای ذات و شخصیت یکسان و اصطلاحا احساس یگانگی با شخصیت فیلم یا داستان را همذات پنداری می گویند.

تصفیه یا تسویه؟

پرداختن بدهی و پاک کردن حساب،تصفیه و برابر کردن بستانکاری و بدهکاری،تسویه است.

طُرفه العین یا طَرفه العین؟

طُرفه،چیز بدیع و نادر است اما طَرفه به معنای یک بار جنباندن پلک است پس طَرفه العین یعنی در یک چشم به هم زدن و طُرفه العین غلط است.

اِن شاء الله یعنی اگر خدا بخواهد اما اِنشاءالله یعنی او خدا را خلق کرد.

و سپاس گزار رو کیه که ندونه با ز می نویسن نه با ذ ؟!

/ 0 نظر / 263 بازدید