نام قدیم برخی از شهرهای ایران

نام فعلی شهر           نام قدیم شهر

=آبادان                 عبادان

= ﺁﺑﺎﺩﻩ ﺁﻭﺍﺩﯾﺠﻪ _ ﺁﭘﺎﺗﯿﻪ

=آبش احمد(در شهرستان کلیبر)   احمدلو

=آذرشهر               دهخوارقان- توفارقان

=آمل                      محمودآباد  

=اراک                     عراق عجم- سلطان آباد    

=اردبیل                   آرتاویل - باران پیروز- فیروزگرد، اردپیل، بادان پیروز، پیروز رام

=اسفراین                میان آباد

=اصفهان                اسپانه--انزان، گابیان، گابیه، جی، كی، اسپاهان، سپاهان، اسپهان، صفاهان، اسفاهان، اسبهان، اسفهان، اسباهان، گابا، اسپادانا، آپادان، آپادانا، رشورجی، یهودیه، اصبدانه


=ﺍﺷﮑﻨﺎﻥ ﺳﻮﺩﺍﺑﮕﺮﺩ

=انزلی                    بندر پهلوی

=ارومیه                   اورمو- رضائیه- ارمیه، اورمیه، رومیه

=اندیمشک              صالح آباد

=ﺍﻧﺰﻟﯽ ﺑﻨﺪﺭ ﭘﻬﻠﻮﯼ

=اهر                      ارسباران

= اهواز: جمع هوزی یا سوزی، ناصری، سوق‌الاهواز، هرمزاردشیر، رام‌شهر، اگینیس، تاریانا، اوكسین

=ایلام: پشتكوه، عیلام، انزان، انشان- حسین آباد

=ایذه                        مال امیر

=ایرانشهر                  بمپور- ﭘﻬﺮﻩ

ﺍﯾﺬﻩ = ﻣﺎﻝ ﺍﻣﯿﺮ

=بجنورد                    بیژنگرد-چرمغان - بوزنجرد

=بردسیر                مشیز

=بابل                    بار فروشان

=بابلسر                     مشهد سر

=بندر امام                  بندر شاهپور

=بندر ترکمن               بندر شاه

=بندر عباس              گمبرون - عباسی

=بوشهر                   ابوشهر- ری شهر

=بهبهان                    کوره قباد

=بهشهر                    اشرف

=بیجار                       گروس

=بیرجند                     قهستان- برجند، برجن، برکن، بیرگند- ﻣﻬﺴﺘﺎﻥ

= بروجرد: وروجرد، وروگرد، ولوگرد، بروگرد، اروگرد، پیروزگرد

=پاوه                    اورامانات

=پلدختر                   پاپیل

=پلدشت                عرب ماکو

=پیرانشهر                   خانه

=تاکستان                   سیا دهن- سیاه دهن

=تایباد                       باخزر

= تبریز: داوریژ (به ارمنی یعنی انتقام)، تورژ (tavrezh)

= تهران: طهران (از توابع ری)

=تنکابن                    شهسوار

=ﺟﻬﺮﻡ ﮔﻬﺮﻡ

=جیرفت                سبزواران

=چناران              رادکان

=خدابنده             قیدار

=خرم‌آباد             شاپورخواست

=خرمشهر            محمره

=خلخال              هروآباد

=خوی                   سولدوز- ﺩﺍﺭﺍﺑﮕﺮﺩ _ ﻗﺪﯾﻤﯿﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺶ

 =دامغان               صد دروازه

=دره شهر               بدره - ماداکتو - سیمرخ

=دره گز                 محمودآباد- محمدآباد

=دزفول                    دژپل

=دستگرد             خلجستان

=دشت آزادگان           سوسنگرد- دشت

=دودانگه                    کهنه ده

= ﺩﻫﺪﺷﺖ ﺑﻼﺩﺷﺎﻫﭙﻮﺭ

=دیواندره                 میرانشاه

=رامسر                     سخت سر

=رشت                      بیه پس                                 

= ری: رقا، رگا، رگها، راك، راگ، پیروزرام، راگس، راجس، ری‌اردشیر، محمدیه- راقس-رکس

=زابل                     نیمروز - نصرت آباد- سجستان

=زاهدان                   دزداب

=زنجان                     زنگان- خمسه

=ساری          طوسان سیاه - سارویه، طوسان، زدركرد، زادراكارتا، وَرنَه، فناكه (phanaca)، سیرینكس (syrinx)، اوهر، نارنجه كوتی

=ساردوئیه             اسفندقه جیرفت

=سبزوار               بیهق

=سراب                 سراو

=سعادت آباد          حاجی آباد

=سلماس         شاپور

=سمنان                 قومس

=سنندج             سنه دژ

= سیرجان سمنگان

=شادگان               فلاحیه

=ﺷﺎﻩ ﺁﺑﺎﺩ ﻏﺮﺏ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺁﺑﺎﺩ

=ﺷﻬﺪﺍﺩ ﺧﺒﯿﺾ

=ﺷهرضا قمشه

=شهركرد ده‌كرد

=شوش شوشن یا شوشان- ﺳﻮﺳﺎﻧﺎ

 =شوشتر ششدر (شش دروازه)، شوشدر

=ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ﻋﻠﯿﺸﺎﻩ ﻋﻮﺽ

=ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺷﯿﺮﺍﻥ ﺁﺯ

=ﻃﺎﺭﻡ ﺳﻔﻠﯽ ﺳﯿﺮﺩﺍﻥ

=ﻃﺎﺭﻡ ﻋﻠﯿﺎ ﺟﻮﺭﺯﻕ

=ﻃﺎﻟﻘﺎﻥ ﺷﻬﺮﮎ

=ﻃﺒﺲ ﮔﻠﺸﻦ

=ﻋﻠﯽ ﺁﺑﺎﺩ ﺷﺎﻫﯽ

=ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺗﻮﻥ

=ﻓﺮﯾﺪﻥ ﺩﺍﺭﺍﻥ

=ﻓﺴﺎ ﭘﺴﺎ

=ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻫﯽ – ﻋﻠﯽ ﺁﺑﺎﺩ

=ﻗﺮﻭﻩ ﯾﯿﻼﻕ

=ﻗﻢ ﮐﻤﻨﺪﺍﻥ

=ﻗﻮﭼﺎﻥ ﺧﯿﺒﻮ ﺷﺎﻩ

=قزوین كژین، كشوین، كشرین

=ﮐﺎﺯﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭ

=ﮐﺎﺷﻤﺮ ﺗﺮﺷﯿﺰ

=ﮐﻼﺭﺩﺷﺖ ﺣﺴﻦ ﮐﯿﻒ

=كرمان بردشیر - گﻮﺍﺷﯿﺭ

=كرمانشاه: قرماسین، كامبادن، كرمانشه

= ﮐﻼﻟﻪ ﮐﻮﮐﻼﻥ

=کلیبر بربر- بز

=ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍ

=گرگان وُركان، هیركانیا، جرجان- ﺍﺳﺘﺮ ﺁﺑﺎﺩ

=ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﻗﺸﻼﻕ

=ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎﻭﻭﺱ ﺩﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎﻥ

=ﻻﺭﯾﺠﺎﻥ ﺭﯾﻨﻪ ﺁﻣﻞ

=ﻻﻫﯿﺠﺎﻥ ﺭﯾﻪ

=ﻟﻨﺠﺎﻥ ﻓﻼﻭﺭﺟﺎﻥ

=لارستان لاد

=ﻟﻮﺍﺳﺎﻧﺎﺕ ﮐﻠﻨﺪﻭﮎ

=مراغه ماداوا، رغه، مارگیانا، افرازه‌رود، مراغا

=ﻣﺮﯾﻮﺍﻥ ﺩﮊﺷﺎﻫﭙﻮﺭ

=ﻣﺸﮑﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﯿﺎﻭ

=مشهد سناباد (از توابع طوس)

=ﻣﻼﯾﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩ

=ﻣﻠﮑﺎﻥ ﻣﻠﮏ ﮐﻨﺪﯼ

=ﻣﻤﺴﻨﯽ ﻧﻮﺭﺁﺑﺎﺩ،مالکی

=ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎﻧﺞ

= ﻣﯿﺸﺎﻥ ﻫﻔﺎﭼﯿﻪ

=ﻣﯿﺎﻧﺸﻬﺮ ﻣﯿﺎﻧﺪﻩ – ﺷﻬﺮ ﺻﻮﺭ

نیشابور: نشابور، نشاپور، نیشاپور، نیسابور، نیوشاهپور، نیوك شاهپوهر (Nivak – Shahpuhr)

همدان: امدانه، هگمتان، هنگمتان، اگباتان

یاسوج: تل خسرو

یزد: منسوب به یزدگرد، زندان سكندر، ایساتیس، فرافیژ


 

ﻧﻮﺭ = ﺳﻮﻟﺪﻩ

ﻧﻬﺒﻨﺪﺍﻥ = ﺷﻮﺳﻒ

ﻧﻰ ﺭﻳﺰ = ﻧﻴﺰﻩ ﺭﻳﺰ ‏( ﺳﻼﺡ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﻴﺮ ‏) ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻴﺰﻩ

ﻧﯿﮑﺸﻬﺮ = ﻗﺼﺮ ﻗﻨﺪ

ﻧﻮﺷﻬﺮ = ﺧﻮﺍﺟﮏ

ﻫﺸﺘﺮﻭﺩ = ﺁﺫﺭﺍﻥ

ﻫﻤﺪﺍﻥ = ﻫﮑﻤﺘﺎﻧﻪ – ﺍﮐﺒﺎﺗﺎﻥ

ﻫﺎﺩﯼ ﺷﻬﺮ = ﻋﻠﻤﺪﺍﺭ ﮔﺭﮔﺮ

ﻫﺸﺘﭙﺮ = ﺍﻣﯿﺮﺁﺑﺎﺩ ﺩﺍﻣﻐﺎﻥ

ﻫﻮﯾﺰﻩ = ﺣﺬﯾﺮﻩ

ﯾﺎﺳﻮﺝ = ﺗﻞ ﺧﺴﺮﻭ

ﯾﺰﺩ = ﺍﯾﺴﺎﺗﯿﺲ،ﮔﺖ


 

/ 1 نظر / 368 بازدید
تبادل لینک رایگان

تبادل لینک و افزایش بازدید رایگان سایت ما دارای پیج رنک 4 گوگل و آمار بازدید بسیار بالا می باشد که تبادل لینک با آن برای افزایش بازدید سایت شما نیز بسیار موثر خواهد بود. در صورت تمایل برای تبادل لینک به صفحه تبادل لینک به آدرس زیر مراجعه کنید. http://links.turister.biz