راهنمای حل جدول (معنای کلماتی که با حرف( ظ ) شروع می شوند


=ظالم (ستمگر- بی رحم- سنگدل- مردم آزار)

=ظاهر (پیدا- هویدا- آشکار- نمایان)

=ظبی (آهو)

=ظرافت (زیرکی- خوش طبعی- نکته سنجی- زیبایی)

=ظرافت در کلام (نکته پردازی)

=ظرف (آوند)

=ظرف آزمون (بوته)

=ظرف آزمایشگاهی (ارلن)

=ظرف سربازان (یغلاوی)

=ظرف سفالی (خم)

=ظرف شیشه ای بزرگ (قرابه)

=ظرف فرو رفته (قر)

=ظرفیت الکتریکی (فاراد)

=ظریف (خوش طبع- زیرک)

=ظفر (ناخن)

=ظفر (پیروزی)

=ظل (سایه)

=ظلام (تاریکی شب)

=ظلمت (تاریکی)

=ظلیل (سایه دار)

=ظما (تشنگی)

=ظئر (دایه)

=ظن (گمان- حدس)

=ظنین (متهم)

=ظهاره (رویه جامه)

=ظهر (پشت)

=ظهیر (مدد کار- یار- پشتیبان- هم پشت)

/ 0 نظر / 1111 بازدید