راهنمای حل جدول رضا،معنی کلماتی که با حرف (ط) شروع می شوند،جدول یاب رضا،کلمات سخت برای حل جدول،حل جدول رضا

برای دسترسی سریع شما عزیزان به لغات سخت جدولی تمامی لغات به ترتیب الفبا نوشته شده است

صفحه( ط )

=طائر (پرنده)

=طائف (شبگرد- طواف کننده)

=طاباق (آجر بزرگ)

=طاحونه (آسیاب)

=طاحنه- طاحن (دندان آسیا)

=طارق (ستاره صبح- به شب پیدا شونده- در شب آینده)

=طاس (سر بی مو)

=طاس- تاس (کاسه مسی)

=طاعن (طعنه زننده- سرزنش کننده)

=طاغوت (سرکش- متعدی- بت)

=طاغی (ظالم- گردنکش- ستمگر- گستاخ)

=طاقت و توانایی (تیو)

=طاقچه (رف)

=طاقچه قدیمی (رف)

=طاقدیس(نام تخت خسرو پرویز-چین خوردگی زمین به شکل طاق)

=طالع (بخت - سرنوشت- اقبال)

=طامع (آزمند- حریص)

=طایفه ای از ترکان (غز)

=طایفه ای از مغول (یاجوج و ماجوج)

=طایفه ترکمنی (آتابای)

=طایفه تیمور لنگ (برلاس)

=طایفه لبنانی (دروزی)

=طبا طبا (لقب ابراهیم که از یاران امام حسن بود)

=طب (پزشکی)

=طباخ (پزنده)

=طبخ (پختن)

=طبطابه (پهنه)

=طبع (چاپ)

=طبق (ظرف چوبی بزرگ و مسطح- پوشش)

=طبق فلزی (تال- تشت)

=طبقه اول دوزخ (سقر)

=طبقه ای از جو (استراتوسفر)

=طبقه ای از هندوها (پاریا)

=طبقه پنجم جهنم (جحیم)

=طبقه صنعتگران در زمان ساسانیان (هوتخش)

=طبل ( بالابان- کوس- دهل )

=طبل بزرگ (دهل)

=طبیب و فیلسوف مراکشی (ابن رشد)

=طبیعت (کیان- کیانا- ناتور)

=طبیعی دان (ناتورالیست)

=طبیعی دان انگلیسی سده هجدهم (نیدم)

=طبیعت گرایی (ناتورالیسم)

=طپانجه (تس)

=طحال (سپرز)

=طحان (آسیابان- آرد فروش)

=طراح (نقاش - نقشه کش)

=طراح کلیسای سان پیترو شهر روم (برنینی)

=طراح نخستین عروسکهای باربی (جک رایام)

=طراد (کشتی جنگی تندرو)

=طرار (تردست- عیار- کیسه بر)

=طرب (شاد شدن- شادمانی - شادی)

=طربال (مناره - بنای بلند)

=طرح (پی ریزی - انداختن- افکندن)

=طرخان -ترخان (رئیس- سرور)

=طرد (راندن- دور کردن)

=طرز عادت (ینگ)

=طرف چپ (ایسر)

=طرفه العین (یکبار زدن چشم- بیک چشم زدن)

=طره (جبهه - ناصیه - ریشه دستار)

=طعام مهمان (نزل)

=طعام زندانیان (رواه)

=طعن و سرزنش (ژخ - سرکوفت- ملامت)

=طف (جانب - کنار- طرف- ناحیه)

=طفیلی (مهمان ناخوانده)

=طلای سفید (پلاتین- کهله)

=طلای هندی (هیر)

=طلب کننده و خواهنده (داعیه)

=طلق نسوز (میکا)

=طلایه (مقدمه لشکر- جلودار)

=طمانینه (آرامش - سکون- قرار)

=طمطراق (فر- شکوه- شان- شوکت- خودنمایی)

=طناب صیاد (کمند)

=طناز (لوند)

=طنزپرداز فقید معاصر (عمران صلاحی)

=طنز ترسیمی (کاریکاتور)

=طنز نویس آمریکایی (آرت بوخوالد)

=طنز نویس انگلیسی صاحب اثر دنیای قشنگ نو (الدوس هاکسلی)

=طنین (صدای ناقوس- آواز مگس و پشه)

=طواحن (دندانهای آسیا)

=طوف (گرد چیزی گردیدن)

=طوفانی در آمریکا که آمده بود (کاترینا)

=طوق (گردنبند)

=طوق گردن (غل)

=طومار (نامه)

=طویت (نیت- ضمیر- خاطر- باطن)

=طویل (دراز)

=طیاره (هواپیما)

=طی (در نوردیدن- پیمودن)

=طیب (پاک- نیکو- حلال- روا- بوی خوش)

=طیبت (حلال- روا - خالص- صافی)

=طیره (فال بد- خفت- سبکی - سبک عقلی - خشمناکی)

=طیف (آمدن خیال در خواب - خشم- جنون)

=طیف سنج (اسپکتروسکپ)

=طیفور (پرنده- جهنده مانند مرغ یا ملخ)

=طیلسان (ردا- جامه گشاد و بلند)

=طین (خاک- گل)

=طینت (خلقت - طبیعت- سرشت- خوی)


/ 0 نظر / 2443 بازدید