اشتباهات رایج در نوشتن کلمات و لغات

=استعفا کردن، نه استعفا دادن

=اسراف، نه اصراف

=امپراتور، نه امپراطور

=با وجود این، نه «با این وجود

=بحبوحه، نه بهبوهه/ بهبوحه

=برانکار، نه برانکارد

=بُــرهه، نه بُرحه

=بنیان‌گذار، نه بنیان‌گزار

=بی‌محابا، نه بی‌مهابا

=پاییز، نه پائیز

=پول خُرد ،نه پول خورد

=پیشخان، نه پیشخوان

=تاق/تاقچه، نه طاق/طاقچه (رجوع شود به جستاری در باب «ط»)

=تپش، نه طپش

=ترجیح، نه ترجیه

=توجیه، نه توجیح

=جزئی، نه جزیی

=جمله‌ای، نه جمله‌ایی

=خانه‌ای، نه خانه‌ایی

=خواربار،نه خوار و بار

=درد دل، نه درد و دل! (...آخه یعنی چی درد و دل؟!)

=راجع، به نه راجبه/ راجب به

=رئیس، نه رییس

=زادبوم، نه زادوبوم. (= محلِ تولد)

=زغال، نه ذغال

=زُهـــم، نه زُخم (= بوی خاص برخی گوشت‌ها مانند مرغ و ماهی)

=سپاس‌گزار، نه سپاس‌گذار

=سؤال، نه سئوال/ سوآل/ سوال

=شکرگزار، نه شکرگذار

=شیء، نه شی/ شئی (و نکره‌اش: شیئی)

=علاقه‌مند، نه علاقمند

=غائله ، به معنای آشوب، نه قائله

=غلتیدن، نه غلطیدن

=فروگذار، نه فروگزار

=فناوری، نه فن‌آوری/فنّاوری (فناوری به معنای آوردنِ فن نیست، بلکه به‌معنای داشتنِ فن و به‌کاربردنِ آن است

مانند تناور، جنگاور و...)

=ماکارونی، نه ماکارانی

=مبدأ،نه مبداء

=مذاق، نه مزاق/ مذاغ

=مرهم، نه مرحم (=پانسمان، دارو)

=مرئی، نه مریی

=مزبور، نه مذبور

=مشت‌مال، نه مشت‌ومال (درست مانند درددل، خواربار، زادبوم و... که در بالا اشاره شد)

=مشکل، نه مشگل

=مطمئن ،نه مطمعن

=معتنابه،نه متنابه (= درخور اعتنا)

=مُعذب، نه موذب

=ناهار، نه نهارنمازگزار نه نمازگذار


/ 0 نظر / 114 بازدید