روستاهای ایران به تفکیک استان با پیش شماره

 روستاهای استان آذربایجان شرقی:

آبریز 0432423
آبش احمد 0427426
آتش بیگ 0424685
آچاچی 0424227
آخولا 0412275
آخوندقشلاق 0422542
آذرشهر 0412422
آرپادره سی 0412282
آرموداق 0424426
آروق 0422832
آشنار 0424336
آغ زیارت 0424673
آغ کهریز 0472261
آغبلاغ سفلی 0427328
آغبلاغ گراوانلو 0424681
آغچه کهل 0422739
آغمنار 0422847
آغمیون 0432236
آغکندقره خضر 0422828
آق براز 0427264
آق گنبد 0412364
آقابابافرامرزی 0427349
آلان 0432716
آلانق 0432437
آلقو 0422534
آمستیجان 0472251
آمقان 0412363
آمندسراب 0432521
آمندشبستر 0472328
آهق 0422742
آوین مسجدلو 0424427
ابراهیم سمیع 0427536
ابرغان سراب 0432234
ابرغان مرند 0492232
اذغان 0427235
اربط 0412368
اربطان /هریس 0432513
اربطان /مرند 0492223
اردلان 0432724
اردها 0432235
ارزنق 0432725
ارزیل 0427326
ارسی /مرند 0492253
ارسی /هادیشهر 0492317
ارلان 0492257
اسبفروشان 0432224
اسدداغی 0492288
اسفستان 0432229
اسفنجان 0412347
اسفهلان 0412272
اسنجان 0412239
اسکانلوی علیا 0427531
اسکلو 0427446
اسکندان 0412349
اسکندر 0432445
اسکو 0412322
اشتبین 0492311
اشتلق علیا 0432432
افشار 0492327
افشردی 0432511
افیل 0427242
اللو 0427238
النجارق 0424431
الوارسفلی 0412245
الوارعلیا 0412259
الوانق 0412431
امیردیزج 0412441
امیرزکریا 0472257
انامق 0492219
انباردان 0432424
انجرد 0427256
اندبیل 0472337
اندراب 0432242
اندرگان ارسباران 0427335
انرجان 0412279
اهر 0426222
اوزی 0427463
اوشندل 0424637
اوغان 0432239
اولی قشلاق 0427461
اولی کندی 0412254
اولیق 0427347
اونلیق 0424424
ایرانق 0432435
ایری سفلی 0492314
ایشلیق 0424423
ایلخچی 0412332
اینجار 0427267
ایوق 0432719
ایوند 0472343
اکوزگنبدی 0424642
اکین آباد 0432441
باباباغی 0412269
بابره سفلی 0492281
بارانلو 0412264
باروج 0492228
باروق 0432619
باسمنج 0412232
باشماق 0424224
باشیزاوجان 0432447
باغ معروف 0412253
باغ وزیر 0472344
بالسین 0424425
باویل علیا/سفلی 0412348
بایقراکوه 0424643
بایقوت 0422834
بخشایش 0432634
برآغوش 0432726
بستان آباد 0432412
بسطاملو 0427527
بلفه تیمور 0424339
بلوک آباد 0422733
بناب  0412722
بناب مرند 0492222
بندر/شرفخانه 0472216
بنه کهل 0432438
بنیس 0472228
بهرام 0492235
بهرمان 0432232
بوکت 0422639
بیجند 0432237
بیرق 0412248
بیگ کندی 0424639
بیگجه خاتون 0472233
بیلوردی 0432515
پارام 0432637
پاشابیک 0424684
پایانه 0472336
پردول 0472331
پورسخلو 0424237
پیام 0492245
پیربالا 0492264
پیغام 0427431
تاتارعلیا 0427532
تازه قلعه 0422835
تازه کند 0412268
تازه کند/چلقائی /قشلاق 0422535
تازه کندآخوند 0492242
تازه کندسفلی 0422724
تبریز 0411
تپه اسماعیل آباد 0422845
تجرق مراغه 0422645
تجرق میانه 0424434
تخمدل 0427353
ترپ 0472348
ترک 0424422
ترکمن چای 0424322
تسوج /دیزج شیخ مرجان 0472246
توپچی 0472259
تورچی 0422836
توشمانلو/لیوانلر 0424428
تیل 0472238
تیکمه داش 0432312
تکلدان 0432249
جاجان 0427329
جان بهان 0432439
جانانلو 0427522
جانقور 0432636
جلده باخان 0432254
جلفا 0492302
جهیزدان 0432255

جواش 0492258
جوان قلعه 0422635
جوشین 0427354
جوقان بزرگ 0432321
جوقان کوچک 0432431
جیغه 0432522
چاوان 0412284
چای کندی کلیبر 0427442
چای کندی سراب 0432527
چتاب /علیا/سفلی 0424228
چرچر 0492241
چرزه خون 0432425
چرلو 0432251
چرم خوران 0432317
چرکنلو 0424235
چشمه کنان 0472239
چغوش 0432244
چهرگان 0472252
چیقلو 0422547
حاجی آقا 0432426
حدادان /آتی کندی 0427435
حسن کندی رود 0424626
حسین آباد 0422848
حلمسی 0424334
حوری 0422642
حوری درق 0427269
حیدرکانلو 0427538
خاتون آباد 0424324
خاصبان 0412365
خالان 0427447
خامنه /دریان 0472234
خانقاه 0432631
خانقاه تبریز 0412448
خانقاه میانه 0424429
خانه برق قدیم 0422538
خاکی 0432723
خراجو 0422727
خراسانک 0424646
خرم آباد 0427252
خرمازرد 0422777
خروانق 0427362
خسروشهر 0412266
خشکناب 0432632
خضرلو 0422627
خلجان 0412277
خلف بیگلو 0427554
خمارلو 0427523
خواجه 0432512
خواجه دیزج 0411285
خواجه شاهی 0424676
خواجه غیاث 0424335
خواجه مرجان 0472349
خوبستان 0424231
خورخور 0412354
خوشه مهر 0422533
خونیق 0427232
داراب 0432225
داران 0492316
داش آتان 0422734
داشکسن اهر 0427342
داشکسن تبریز 0412455
دامناب 0427254
دامنجان 0432241
دانباران 0432226
دایلار 0427244
دریلو 0427533
دستجرد/بلوکان 0424325
دلی قیز 0424444
دمیرچی 0422829
دوریق 0427336
دوزال /نوردوز 0492309
دوزدوزان 0432722
دوگیجان 0492274
دولت آباد 0492224
دیده بان 0492259
دیزج امیرمدار 0412342
دیزج حسین بیک 0492226
دیزج خلیل 0472237
دیزج رضاقلی بیگ 0424638
دیزج قربان 0492267
دیزج لیلی خانی 0412237
دیزج ملک 0427332
دیل بیلمز 0427439
دین آباد 0412449
ذاکرکندی 0424678
ذولبین 0424627
رازلیق 0432222
رازیان 0422629
رشت آباد 0427245
روزی 0427331
روستای /هریس سراب 0432228
روشت بزرگ 0422544
ریحان 0427255
زال 0492261
زاوشت /خانه برق جدید 0412729
زاویه مرند 0492318
زاویه میانه 0424239
زرغان 0492271
زرنق 0432616
زرنکش 0424445
زغن آباد 0427355
زنجیره 0492218
زندآباد 0427234
زنوز 0492212
زنوزق 0492249
زوارق 0422545
زین آباد 0472341
زین الحاجیلو 0412341
زیناب 0472253
زینجناب 0412235
ساتلو 0412274
سار 0472329
ساربانقلی 0472242
ساری تپه 0492282
سبزارباط 0424233
سراب 0431
سرای 0432514
سرای ده 0412367
سرج 0422732
سرخه دیزج 0427361
سردارآباد 0427441
سردها 0432238
سرند 0432519
سرین دیزج 0412362
سعادت لو 0424641
سعیدآباد 0432417
سفیده خوان 0412263
سفیدکمر 0472334
سقین سرا 0432427
سلوک 0424633
سنزیق 0432252
سنقرآباد 0424438
سنوکش 0422736
سهزاب 0432243
سهلان 0412247
سوین 0432256
سوینج 0424338
سیس 0472232
سیلاب 0412435
سیلگرد 0492321
سیه رودمرند 0492315
سیه سران 0492306
سیه کلان 0427351
شادآبادعلیا 0412262
شادآبادمشایخ 0412244
شالغون 0432253
شانجان 0472255
شبستر 0471
شجاع مرند 0492313
شجایلو 0427534
شربیان 0432715
شرف آباد 0427352
شرفه 0427526
شریفلو 0422837
شلیلوند 0422758
شندآباد 0472222
شهرک /سهند 0412344
شهرک پائین 0432517
شورجه طورآغای 0422851
شوردرق 0492255
شیخ رجب 0432524
شیخ ولی 0472249
شیخدرآباد 0424222
شیخلان سفلی 0427456
شیراز 0422628
شیرامین 0412443
شیره جین 0432247
شیروانه ده 0432443
شیرین کندی 0422853
صغایش 0412457
صوفیلار 0424645
صومعه دل 0427325
صومعه زرین 0432727
صومعه سفلی 0422738
صومعه علیا 0424326
طوعلی علیا 0427535
طوق 0424223
عاشقلو 0427528
عجب شیر 0422622
عربشاه خان 0427445
عریان تپه 0492225
علویق 0427323
علی آباد 0424632
علی آبادالوار 0432442
علی آبادگوراوان قشلاقی 0422831
علیشاه 0472244
علیوردی اوشاقی 0427541
عنصرود 0412336
عیش آباد 0492273
عین الدین 0432315
غریبدوست /مهماندوست 0424329
غلمانسرای 0472258
فارفار 0492256
فرگوش 0432233
قاضی جهان 0412442
قراجه 0432518
قراجه فیض اله 0492254
قرخ سقر 0424686
قرطاول 0422743
قرمزی قشلاق 0492277
قره آغاج شبستر 0472345
قره آغاج میانه 0424672
قره بابا 0432314
قره بلاغ 0424524
قره تپه 0472245
قره چمن 0432313
قره خضر 0422838
قره قشلاق مراغه 0422541
قره کوشن 0432429
قزل دیزج 0412255
قزل گچی 0432248
قزلچه میدان /کندرود 0411630
قشلاق 0492325
قشلاق شاه وردی 0427233
قشلاق قره باغلو 0427471
قلعه جوق 0422852
قلعه کندی 0427436
قلندر 0427251
قمیش آغل 0492275
قمیشلو 0427265
قوریجان 0422842
قوزلجه 0422634
قوش قیه سی 0422855
قوشچی 0432259
قوشقرا 0412462
قویجاق 0424245
قویون قشلاقی 0424649
قیصرق 0432718
قیه باشی 0427434
گاوکان /آخی جهان /تیمورلو 0412452
گرانکاه 0427258
گروس 0472338
گزافر 0492279
گل تپه 0422725
گل قاسم 0432318
گلستان علیا 0422759
گله بان 0492233
گلین قیه 0492234
گمند 0432526
گمیچی 0412366
گنبد/زاویه 0422643
گنبرف 0412338
گوار 0427443
گورچین 0432428
گورن 0427271
گوگدرق 0424331
گون دوغدی 0424226
گون گورمز 0427525
گونجیک 0427248
گونلو 0424236
گوی آغاج 0482561
گویج 0432525
گویجه قلعه 0424679
لاریجان 0427524
لامشان 0424631
لاهیجان 0412265
لمبران 0427348
له له لو 0424526
لیقوان 0412238
لیلان 0422827
لیلی خانی 0427376
لیوار 0492252
لکلر 0422843
ماهی آباد 0424229
مایان سفلی 0412252
مبارک آباد 0422844
متعلق 0427451
مجارشین 0412351
مجیدآباد 0427263
محبوب آباد 0492269
محسن آباد 0422864
محمودآباد 0427438
مردانقم 0427529
مراغه 0421
مردق 0422751

مرند 0491
مرکزموبایل تبریز 091141
مرکید 0492236
مزرعه 0472342
مزرعه شادی 0427357
مسقران 0427327
مشنق 0472229
مغامیر 0424634
مغانجیق 0422745
مقصودلو 0432618
ملک 0424433
ملک کیان 0412281
ملکان 0422822
ممان 0424234
ممقان 0412432
منور 0472351
مهترلو 0427334
مهربان 0432712
مهماندارعجب شیر 0422637
مهماندارملکان 0422841
مولان 0427432
میاب 0492229
میاردان 0432452
میانه 0423222
مینق 0432633
نادیلو 0412445
نبرین 0422632
نجف تراکمه 0427429
نچق 0427341
نرج آباد 0422728
نشق /نقاباد 0424432
نصیرآبادسفلی 0424635
نظرلو 0472327
نظرکهریزی 0424682
نعمت اله 0472332
نقدوز 0427249
نمرور 0432623
نهریق 0427358
نهند 0432516
نوجه ده 0412276
نوجه ده بهشتی 0427437
نوجه ده سادات 0432434
نوجه ده کوه 0432421
نوشیروان 0492326
هادیشهر/علمدار/گرگر 0492304
هجران دوست 0427448
هرزند 0492237
هرزندعتیق 0492221
هروی 0412249
هریس  0432612
هریس شبستر 0472256
هرکلان 0422633
هزارباران 0412236
هشترود 0424622
هفت چشمه 0412447
هندلان 0424435
هوجقان 0492244
هوراند 0427262
هووای 0427261
وانلوجق 0492239
وایقان 0472227
ورجوی 0422722
ورزقان  0427324
ورزقان میانه 0424328
ورقه علیا 0424675
ورگهان 0427236
ورنکش 0424332
وظیفه خوران 0424628
ویجینی 0427243
ویران قیه 0424671
یالقوزآقاج 0492238
یامچی 0492216
یاورکندی 0427253
یخفروزان 0427237
ینگجه اهر 0427321
ینگجه سراب 0432273
ینگجه عجب شیر 0422631
ینگجه مراغه 0422726
ینگی اسپران 0412257
یورقنلوی جدید 0422846
یوزباش کندی 0422839
یوزبند 0427433
یوسف آباد 0432422
یکان علیا 0492243
یکان کهریز 0492246
کادیجان 0432246
کاسین 0427322
کاغذکنان 0424522
کافی الملک /کوشک 0472225
کجاآباد 0412283
کدخدالوی بالا 0427537
کر 0432436
کراب 0492265
کرج آباد 0422744
کرجان 0412256
کردآباد 0412339
/ 8 نظر / 809 بازدید
صیاد

چخ جالبیدی الرون آغرماسن

مهدوي

شايد تا به حال از طريق جاده بين المللي سنتو مسافرت نكرديد (مخصوصاً در ايام تعطيلات نوروز) . چرا كه از مسير اصفهان به يزد در بدو ورود به شهرستان اردكان روستاي شهيد پرور و باصفاي "ترك آباد"واقع گرديده و از جمله روستاهايي است كه جاده مهم سنتو از وسط آن عبور كرده است.(توصيه مي كنم حتماً در ايام نوروز از اين روستا بازديد كنيد. قدمتان روي ديده)

حسن

با سلام ضمن تشکر از زحمات شما در مورد این مطلب جامع که برای ما گذاشتین لازمه بگم یه سری از کدها تغییر کرده لطفا اصلاح کنید مثلا استان یزد روستای شمس آباد 0352692/6

هستی

سلام لطفابگین تعدادروستاهای ایران چندتااست من نتونستم بشمرم باتشکر[ناراحت]

اله یاری

ارجنک نه ارجنگ در اصفهان

حسن قنبریها

با سلام و عرض ادب لطفا روستای دوزعنبر واقع در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز که به بام ساوجبلاغ معرف است را وارد لیست نمایید. با تشکر

موزه بازار

اللریز آریماسین الیبیلسیز کامل 48000 دانا کت شهرین لیستین بو سایتدان آلاسیز muzebazar.ir

موزه بازار

اینم لینک کل شهر و روستاهای ایران به همراه جاذبه های طبیعی اونها http://muzebazar.ir/Default.aspx?p=استانها&o=1&i=0&t=موزه بازار استانها