پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1391

اکتشافات مهم

    موضوع      تاریخ    نام کاشف   ملیت کاشف =آب(تجزیه)          قرن18و19    ژوزف پریستلی       انگلیسی =آسپرین              1899               درسر              آلمانی =آستون               1940               وایزمن            انگلیسی =آستیلن            1836           ادموند داوی(دیوی)   انگلیسی =آلومینیوم          1827            فردریک وهلر         آلمانی =آمونیاک مصنوعی  1919            فریتزهابر              آلمانی =آورومایسین         1948            دوگار                 آمریکایی =آهن                1300ق.م          اقوام هی تیت       آسیای صغیر =اتر(عنصر)          1829           آنکه                     آلمانی =اتر(داروی بیهوشی) 1842          لانگ                  آمریکائی =اتم(تئوری انفجاری) 1919         ارنست راترفورد       انگلیسی =اتم و الکترون(تئوری) 1808      جان دالتون            انگلیسی  =آرسیبنک         1350          کیمیاگران اروپائی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 2129 بازدید