معنای لغاتی که با حرف( ص- ض) شروع می شوند

برای دسترسی سریع شما عزیزان به لغات سخت جدولی تمامی لغات به ترتیب الفبا نوشته شده است حروف (ص- ض )

=صائب (راست - درست- حق- رسا- ضد خاطی) =صائغ ( ریخته گر ) =صائم (روزه دار) =صائن (نگهبان) =صابر (صبر کننده- شکیبا- بردبار) =صابون خیاطی (مل) =صابی (کسی که ازدین خود دست بردارد و به دین دیگر برود) =صاحب (ملازم- معاشر- یار- دوست- مالک- اصحاب- ذو- ذا) =صاحب اثر روح تنهایی (پرسی شلی) =صاحب اثر لغت نامه (دهخدا) =صاحب الزمان (لقب امام عصر) =صاحب باغ (بندار) =صاحب تاریخ گزیده (حمدالله مستوفی) =صاحب تذکره الشعرا (دولتشاه سمرقندی) =صاحبدل (عارف- خداشناس- دلیر) =صاحب دیوان (ناظر خزانه دوت) =صاحب سخن (سخنور - ناطق) =صاحب علم نجوم (ناحی) =صاحبغرض ( فتنه انگیز ) =صاحب فراست ( با هوش ، زیرک ) =صاحبقدم ( خوش قدم ) =صاحب کتاب المجسطی (بطلمیوس) =صاحب منصب ( افسر ارتش - دارای منصب و شغل عالی) =صاحب نسق ( داروغه ) =صاحبی (نوعی انگور درشت و سرخ رنگ و نوعی از پارچه ابریشمی) =صادر (بارگردننده - بیرون رونده - مقابل وارد) =صادر میکنند (بیانیه) =صادق (راستگو- راست - پیدا- آشکار- راست گفتار) =صارم (شمشیر برنده- مرد دلاور) =صاع (پیمانه ای قریب سه کیلو گرم) =صاعد (بالا رونده) =صاعقه (رعد و برق - آذرخش- ارتجک) =صاف (زلال - بی غش- پاک - روشن- نگا) =صافات (فرشتگان-ملائکه) =صافی و پالونه (راوق- بی غش- پاکیزه- خالص) =صاف و هموار (لشن) =صالح (نیک - نیکوکار - شایسته) =صامت (خاموش - ساکت) =صانع (آفریننده- سازنده- صنعتگر- پیشه ور) =صب ( ریختن ) =صبا (بادی که از شرق وزد- باد برین) =صباء (کودکی- بچگی- صباوت) =صباح (صبح زود- بامداد- اول روز) =صباحت (خوبرویی- زیبایی- جمال و خوبی-خوشگلی) =صباغ (رنگرز- رنگ ساز) =صباوت (کودکی) =صبح (بامداد- او روز) =صبح بسیار زود ( شبگیر ) =صبر (شکیبایی - بردباری) =صبر زرد (سیماهنگ- الوا) =صبغ (رنگ کردن) =صبغه (رنگ - ماده ای که با آن چیزی را رنگ کنند) =صبغه الله (دین خدا- اسلام) =صبوح (هر چیزی که صبح می خورند مانند شیر و شراب) =صبور (صبر کننده - شکیبا- بردبار) =صبی (پسر بچه - کودک) =صبیح (خوشگل- زیبارو) =صبیه (دختر - دختر بچه) =صحابه (همراهی- یار- همدم -یاران- همراهان-معاشرت) =صحاح (راست و درست - بی نقص- تندرست- بی عیب) =صحاف (کسی که کتاب را ته بندی و جلد میکند) =صحافه ( روزنامه نگاری ) =صحبت (یاری - همدمی- همراهی- گفتگو) =صحت (تندرستی- راستی- درستی) =صحرا (هامون- دشت- قاع - راغ- بیابان-بادیه) =صحرای آزمایشات آمریکا (نوادا) =صحرای آمریکا (نوادا) =صحرای ازبکستان (قزل قوم) =صحرای جنوب آفریقا (کالاهاری) =صحرای خشک و بی علف (لغ) =صحرای شیلی (اتاکاما) =صحرای مصر (سینا) =صحرایی در مغولستان (گبی) =صحن (وسط حیاط - بشقاب) =صحن دادگاه (پارکه) =صحنه (زمین هموار- جای وسیع- محل نمایش در تماشاخانه) =صحو (هوشیاری - برطرف شدن سکر- بی ابر بودن آسمان) =صحیح (تندرست - بی عیب- سالم) =صحیفه (نامه - کتاب- روزنامه) =صخره (سنگ بزرگ و سخت) =صخره گذار (سنگ نورد)=صدا (آواز- اوا- بانگ) =صدارت (بالا نشینی- تقدم- منسب نخست وزیر یا صدراعظم) =صداع ( سردرد ) =صداق (مهر - کابین زن) =صداق نامه ( عقد نامه ) =صداقت (دوستی از روی راستی و درستی) =صدای بم (باس) =صدای به هم خوردن دو چیز فلزی یا چینی ( جرنگ ) =صدای پشه (وز) =صدای زنبور (وز) =صدای شکستن ( تراک ) =صدای قلم هنگام نوشتن (صریر) =صدای ناله در گلو (غرن) =صد پیوند ( تاج خروس ) =صدد (ناحیه - میل - رویارو) =صد دینار (صنار) =صدر (سینه - سینه انسان- مقدم- پیشوا) =صدر اعظم (نخست وزیر) =صدر اعظم آهنین آلمان (بیسمارک) =صدر اعظم ایران در دوره فتحعلی شاه (اعتمادالدوله) =صدر اعظم ناصرالدین شاه ( آقاخان نوری ) =صدره (سینه بند- سینه پوش) =صدغ (یک طرف پیشانی بین چشم و گوش-گیجگاه - شقیقه) =صدف (در) =صدف نشین (در) =صدق (راست- راستی- درستی) =صدم ( کوفتن ) =صدمه (اک- آسیب - رنج- کوفتگی) =صدمه دیده و از کار افتاده ( ناکار ) =صدور (بازگشتن) =صدوق (راستگو) =صدیق (یار- دوست) =صراح (روبرو چیزی گفتن - پیدا و آشکار گفتن- خالص و بی غش) =صراحت (خلوص- وضوح) =صراحیه (شیشه - پیاله شراب) =صراخ (فریاد- خروش) =صراراللیل (حشره ای است شبیه ملخ) =صرح (کاخ) صراط (راه - طریق) =صراف (کسی که کارش داد ستد پول است) =صرامت (دلیری- بی باکی - شجاعت - برندگی) =صرصر (باد شدید- باد تند) =صرع (نوعی مریضی تشنج) =صرف (خالص چیزی - محض- برگرداندن - خرج کردن) =صریح (خالص- پاکیزه- روشن- آشکار) =صره (همیان - کیسه پول- توبره) =صریر (بانگ کردن- صدای قلم هنگام نوشتن) =صریمه- صریمت (عزیمت برکاری- دل نهادن-پاره ای ازشب) =صعب (دشوار - سخت) =صعق (بیهوشی) =صعلوک (فقیر - درویش- بی چیز- ضعیف) =صعوبت (دشوار شدن) =صعود (بالا رفتن- عروج) =صعوه (گنجشک) =صغار (خواری) =صغر (کودکی- کوچکی- خردی) =صغیر (کوچک - خردسال) =صف (رج- رده - ردیف) =صفا (روشنی -پاکی - رونق - پاکیزگی) =صفار (رویگر) =صفاق (پرده درون شکم ) =صفت اسب سیاوش (شبرنگ) =صفت سرو (سهی) =صفت شیطانی (خناس) =صفحه (رویه - یکبرک از کتاب) =صفحه مدار الکتریکی (کیت) =صفحه آهنگری (سندان) =صفحه نوشتار (لوح) =صفدر (جنگاور- دلیر) =صفر (یرقان) =صفر (خالی - تهی - پوچ) =صفراء (زرداب- زرد رنگ) =صفره (زردی) =صفوه (برگزیده - پاکیزه) =صفه (ایوان- شاه نشین) =صفی (برگزیده) =صفی ( دوست مخلص و یکدل) =صقع (ناحیه - کرانه - گوشه زمین) =سقال (روشنگر) =صقل (زدودن و پاک کردن زنگ و چرک) =صلابت (سختی - استواری) =صلاح (سازش - آشتی کردن - نیکوکار شدن) =صلاه (نماز) =صلایه ( سنگی که در روی آن دارو بسایند) =صلب (سخت - درشت- قوی) =صلبیه (پرده ای در چشم) =صلیه (عطیه- احسان- جایزه) =صلح (سازش- آشتی) =صلحا (نیکوکاران) =صلصل (فاخته) =صلع (ریختن موهای پیش سر- بی مویی) =صلف (گزافه گویی- خودستایی) =صله (احسان- پاداش- جایزه) =صلیب(خاج- چلیپا) =صم (کر) =صماء (سخت - متین) =صمات (سکوت- خاموشی) =صماخ (داخل گوش- سوراخ گوش) =صمت (خاموشی- سکوت) =صمد (بی نیاز- پاینده) =صمصام (شمشیر برنده) =صمغ (انگم- زنخ) =صمغ بادام کوهی (ازدو) =صمغ بوته خار شتر (ترنجبین) =صمغ خوشبو (کندر) =صمغ درخت (سقز-انگم) =صمغ درخت کاج (تربانتین- ریتیانه) = صمغ گون (کتیرا) =صمغ گیاهی (رزین) =صمغ فسیل شده با خاصیت الکتریسیته مالشی ( کهربا ) =صمغ معطر (کندر) =صمیم (خالص- بی غش) =صنار ( چنار ) =صناع ( صنعتگران ) =صناعت (حرفه - پیشه - هنر) =صندید (مرد بزرگ) =صندوقچه (طبله) =صندوقچه جواهر (درج) =صنع (آفرینش- ساختن- آفریدن) =صنعت (کار- پیشه- هنر- حرفه) =صنعتی در شعر ( ایهام ) =صنف (گونه - نوع - رسته) =صنم (بت- فغ- شمن) =صنم خانه (بتگده) =صنوبر (ناژو - کاج) =صنیعه (هنر - کار نیکو) =صواب (راست و درست) =صواف (پشم فروش) =صوان (جامه دان) =صوب (طرف- ناحیه- جهت- راست - درست) =صوبه (توده - انبار) =صوبه دار (حاکم - فرماندار) =صوت (بانگ - آواز) =صوت شناسی (اکوستیک) =صور (بوق) =صورت (شکل - صفت - نقش - رخسار- چهره- چهر) =صوغ (مثل - مانند- شکل) =صوف (پشم گوسفند) =صوفی (کسی که پیرو طریقه تصوف باشد) =صوفی ایرانی معروف به صفی علی شاه(میرزا حسن اصفهانی) =صوفی وشاعر قرن چهرم و پنجم (ابوسعید ابوالخیر) =صولت (هیبت- حمله- قدرت) =صولجان (چوگان- عصا- عصای پادشاهی) =صوم (روزه) =صومعه (دیر- تربال- خانقاه- عبادتگاه راهب) =صهباء (شراب- سرخ و سفید) =صهر (قرابت - خویشی- داماد) =صهیون (نام بیت المقدس) =صیاد (شکارچی- دامیار) =صیاغت (ریخته گری- زرگری) =صیاغی (ریخته گری) =صیام (روزه گرفتن) =صیانت (حفظ کردن - نگاهداری) =صیت (آوازه) =صیحه (بانگ - فریاد) =صید (شکار) =صیرفی (صراف) =صیغه (شکل - نوع) =صیف (تابستان) =صیقل (زداینده- جلا دهنده- تیز کننده) (ض) =ضابط (نگهدارنده- نیرومند- حفظ کننده- قوی) =ضابطه (قاعده- دستور) =ضابی ( خاکستر ) =ضاحک (خنده کننده - مرد خندان) =ضار (زیان رساننده- زیان آور) =ضارب (زننده) =ضارع ( ضعیف ، لاغر ) =ضافی ( کامل ، تمام ) =ضامر ( باریک اندام ) =ضال (گمراه - آواره) =ضامن (کفیل- ملتزم- پایندان) =ضایع (تباه- خراب- بیکاره- بیفایده- مهمل- بی ثمر) =ضایق (کم وسعت) =ضب (سوسمار) =ضباط (بایگان- ضبط کننده) =ضبط (نگهداری- حفظ کردن- مجکم کردن- بایگانی) =ضبع (گفتار) =ضجر (نالیدن- دلتنگی- بی آرامی- بی قراری) =ضجور (ملول - بی قرار) =ضجه (ناله- زاری- بانگ- فریاد) =ضجیع (همخواب - هم بستر) =ضحاک (بسیار خنده کننده) =ضحک (خندیدن- خنده) =ضحیه (گوسفند قربانی) =ضخام (کلان- ستبر- فربه- بزرگ) =ضخامت (کلفتی - ستبری) =ضخم (ستبر- کلفت - فربه) =ضخیم (کلان- ستبر- کلفت) =ضد- بد- خشم- قهر (دژ- مخالف- دشمن- ناساز) =ضد حمله (پاتک) =ضدید (مثل- نظیر- همتا) =ضر (زیان - ضرر- تنگی- سختی) =ضراء (قحط - خسارت- سختی - گزند- زیان) =ضراب (زننده - بسیار زننده) =ضرابخانه (جای سکه زدن پول) =ضرار (زیان رساندن) =ضراره (نابینا شدن) =ضراعت (خواری - زاری- فروتنی کردن) =ضرب (زدن- مثل -شکل- نوع- صنف) =ضربان (تپش قلب- زدن) =ضربان داشتن (زنش) =ضرب و شمشیر (یلمان) =ضربه ای در بدمینتون (اسمش) =ضربه ای در تنیس ( بک هند ) =ضربه ای در کاراته ( زوکی ) =ضربه ای در مشت زنی (هوک) =ضربه شمشیر (یلمان) =ضربه مشت (اپرکات) =ضرر (گزند - آسیب- زیان) =ضرس (دندان آسیا) =ضرطه (تیز دادن) =ضرع (پستان گاو یا گوسفند) =ضرغام (شیر درنده- مرد دلاور - قوی - شجاع) =ضرورت (نیاز - حاجت) =ضروری (وایا - واجب - لازم- بایست) =ضریب (زننده) =ضریبه (سرشت - خوی - سجیه) =ضریح (دور قبر- قبر- صندوق روی قبر) =ضریر (کور- نابینا- نزار) =ضریره (زن نابینا و بیمار) =ضریم (حریق - آتش سوزی) =ضعف (دوچندان- دو برابر) =ضعف (سستی- ناتوانی) =ضعیف (فاتر) =ضعف وسستی (وهن) =ضغث ( کار آشفته و درهم) =ضغط (کوفتن) =ضغطه (تنگی - فشار- سختی- رنج - زحمت) =ضل (گمراهی) =ضلال (گمراهی- گم شدن) =ضلع (استخوان پهلو- دنده - پهلو) =ضم (جمع کردن - گرد آوردن) =ضماد (پارچه ای که زخم را با آن ببندند- مرهمی که روی زخم بگذارند) =ضمان (قبول کردن- پذیرفتن) =ضمر (لاغری- کم گوشتی) =ضمن (درون چیزی) =ضمه (پیش) =ضمیر (باطن انسان- اندرون انسان) =ضمیر فرانسوی (وو) =ضمیر دوم شخص مفرد (تو) =ضمیمه (پیوست) =ضمیمه کوتاه و منشعب یاخته عصبی (دندریت) =ضمین (کفیل- عهده دار غرامت- پایندان) =ضواحک (دندانهای جلو که هنگام خنده نمایان میشوند) =ضوء (نور - روشنایی- روشنی) =ضیاء (نور- روشنایی) =ضیاع (تباه شدن- ضایع شدن) =ضیافت (مهمانی) =ضیعه (آب و زمین زراعتی - زمین غله خیز) =ضیغم (شیر درنده) =ضیف (مهمان) =ضیق (تنگی- سختی) =ضیم (ظلم - ستم) =ضیمران (ریحان) =ضیوف (مهمانان)

/ 0 نظر / 449 بازدید