دو حرفی ها(لغات دو حرفی جدولی)

 • برای مشاهده لغات دو حرفی لطفا کلیک بفرمایید

صفحه ( آ ) 

 1. =آب بینی (خل)
 2. =آب ترکی (سو)
 3. =آب دهان (تف)
 4. =آبگیر (ژی)
 5. =آب مروارید (تم)
 6. =آپ (بالای فرنگی)
 7. =آت (اسب آذری)
 8. =آتشگیره-کفش (خف)
 9. =آج (برجستگی لاستیک- برجستگی ته کفش)
 10. =آذرنگ (غم)
 11. =آرواره (فک-سق)     
 12. =آروغ (رغ)   
 13. =آزاد (یل)
 14. =آزمندی (شح)             
 15. =آس (درختی شبیه درخت انار)
 16. =آس  (دو سنگ مدور و مسطح که غلات را با آن آرد میکنند).
 17. =آس (تکخال ، آش ، شوربا)
 18. =آستین (کم)
 19. =آسیاب (هر)
 20. =آسیب (آک)
 21. =آش (با)     
 22. =آشیانه مرغ  (عش)
 23. =آفت (آک)    
 24. =آفت گندم (سن)
 25. =آقای آلمانی (هر)     
 26. =آقای اسپانیولی (دن - لی)   
 27. =آکنده (پر)
 28. =آل (بچه دزد معروف)  
 29. =آل (سراب)
 30. =آل (سرخ کمرنگ)
 31. =آواز سم ستوران (هب)
 32. =آهو (ظب)
 33. =آهوی ختن (اف)      
 34. =آهوی کوهی (کل)

صفحه (الف)

 1. =ابر حامل باران (بل)
 2. =ابریشم خام (قز)
 3. =ابریشم خام نتابیده (کج)
 4. =ابریشم کم قیمت (کژ)
 5. =ابله و احمق (بل) 
 6. =اثر پا (رد)    
 7. =اثر چربی (لک)        
 8. =اثر ماتیسن (پر)                
 9. =اثری از ژید (تز)   
 10. =اجاق مخفی (فر)
 11. =از آرایش بسکتبال (شل)
 12. =از ادات تشبیه (سا)
 13. =از باشگاه های فرانسه (رن)
 14. =از بت های زمان جاهلیت  (هب- ود)
 15. =از به پا کردنی ها (شر)
 16. =از بیماری های پوستی (گر)
 17. =از حروف یونانی (مو- چی)
 18. =از خدایان یونان (رع- را)
 19. =از خواهران برونته (آن)
 20. =از رفته به جا می ماند (رد) 
 21. =از سوره های قرآن (طه)
 22. =از سوره های مکی (یس)  
 23. =اس (بنیاد ، پایه ، پی)
 24. =اسب آذری  (ات)
 25. =استخوان پاشنه پا (بل) 
 26. =استخوان سینه (قص)
 27. =استعداد فهم و دریافت (شم)
 28. =استفراغ (قی) 
 29. =اضطراب  (تب)
 30. =اعتبار (آب)                    
 31. =اقتصادی در روسیه (نپ)
 32. =ال (بچه دزد معروف) 
 33. =الفبای موسیقی (نت)
 34. =الهه خورشید (رع- را)              
 35. =امرود (مل)
 36. =امیر قبیله بزرگ (بگ) 
 37. =انبار ته کشتی(خن)                                  
 38. =انتها یا قعر چیزی (ته)
 39. =انکار کردن (ظی)
 40. =انگبین (ظی)  

  صفحه ( ب )    

 1. =با (مع)
 2.  =با (آش)
 3. =باب ( در )
 4. =باد اندک (رش)
 5. =بادبان کشتی (جل)
 6. =باد ریزه (رش)
 7. =باد سرد (زم)
 8. =باد کم (رش)
 9. =باده (می)
 10. =باران اندک ( رش )
 11. =باران ریز (طل)   
 12. =باریک (دق)
 13. =باز (وا)    
 14. =بازداشتن (کف)
 15. =بازو (رش) 
 16. =بازی نفس گیر (زو)
 17. =باستیل (دژ)
 18. =باغ و زراعت (بن)
 19. =باقی جان (نا)
 20. =بالا آمدن آب دریا (مد)
 21. =بالای فرنگی (آپ) 
 22. =بالشتک ماوس (پد)   
 23. =بانگ -آواز (غو)
 24. =بانگ قمری (وت)
 25. =بانگ وزغ ( وغ )
 26. =بت (بغ) 
 27. =بث (پراکنده ساختن ، فاش کردن خبر ، آشکار کردن راز)
 28. =بج یا بچ (لب، توی دهان ، درون دهان)
 29. =بچه دزد معروف (ال)
 30. =بحر ( زو) 
 31. =بخ  (کلمه ای برای مدح و اظهار خشنودی و بمعنی زه ، خه ، خوشا و آفرین)
 32. =بخار دهان (ها)
 33. =بخس (کم)
 34. =بخشی از مغز (مخ)
 35. =بخیل (شح)
 36. =بخیه خیاطان (کن)
 37. =بخیه درشت (کن)
 38. =بددل (غر)
 39. =بد  (چاره و گزیر ، عوض و جدایی و بمعنی بت و بتخانه نیز می آید).
 40. =بدون موی (لغ)
 41. =بدی (آک)
 42. =بدیع (نو)      
 43. =برآمدگی زمین (رش)
 44. =برادر پدر (عم)
 45. =برای بیان نفرت بکار می رود (اف)
 46. =برانگیختن غبار  (بث)
 47. =برجستگی لاستیک ( آج)  
 48. =برجستگی ته کفش(آج)
 49. =برجستگی زیر گونه (لپ)
 50. =بردگی (رق)
 51. =برز (قد)
 52. =برف ریزه (بژ)
 53. =برکت (ری)
 54. =برکه (تو)
 55. =برگ برنده (آس)
 56. =برگ درخت (رق)
 57. =برنج ( رز )   
 58. =برهنه (رت)
 59. =بریدن از بیخ (حذ)
 60. =بریدن سر قلم (قط ) 
 61. =بزرگ ( گت - گط)
 62. =بزرگ منشی ( نب )    
 63. =بزرگ و گنده (گت-گط)
 64. =بز کوهی ( کل ) 
 65. =بژ  (برف ریزه که در شب های زمستان به زمین می ریزد).
 66. =بستر (جا) 
 67. =بش (کاکل - یال اسب- پش و فش نیز معنی میدهد).
 68. =بش (بند و بست ، بند و بستی که به ظرف فلزی میزنند).
 69. =بش (پنج ترکی)
 70. =بغل (بر- کش_شح )
 71. =بغل سینه (کش)      
 72. =بغل و آغوش (کش)    
 73. =بک (وزغ ، غوک ، قورباغه و بمعنی وک و پک نیز می آید).
 74. =بک (پشت و دنبال معنی میشود و پشتیبان نیز استفاده می شود) .
 75. =بل (ابر حامل باران)
 76. =بل (پاشنه پا)
 77. =بل (سنجد)
 78. =بلکه (بل)
 79. =بلی آلمانی (یا)
 80. =بلی انگلیسی (یس)
 81. =بلی روسی (دا)
 82. =بند پای زندانیان (غل- لگ) 
 83. =بندگی ( رق )    
 84. =بن (قهوه)
 85. =بند و زندان (غل-لگ)
 86. =بنده زر خرید (قن)
 87. =بنیان (اس- پی)
 88. =بو (ند)   
 89. =بو (پوست شتر بچه که آنرا پر کاه می کنند).
 90. =بوی پشم سوخته (کز)       
 91. =بوی رطوبت (نا- نم)   
 92. =بوی ماندگی (نا)
 93. =بهانه جویی (نق)
 94. =به دنیا آوردن (زا)     
 95. =بهره مند شدن (حظ)
 96. =بی بند و بار (ول) 
 97. =بی حس (لس)
 98. =بید (پت)
 99. =بی صدا می کشد (سل)
 100. =بیکاره (لش)
 101. =بیماری ریزش موی بدن (گر)
 102. =بیماری ریوی (سل)       
 103. =بیماری و مرض ( دا )
 104. =بین (لا)      
 105. =بینی روسی (نف)
 106. =بی هوشی (غش)   
 107.                  

صفحه ( پ )   

 1. =پارچه و قماش (بز)                     
 2. =پاروی قایقرانان (فه)    
 3. =پاشنه پا (بل)    
 4. =پالان چهار پا (جل)
 5. =پایتخت فراری (رم)
 6. =پایان کار (غب) 
 7. =پایان نامه (تز ) 
 8. =پای چلاق (شل)  
 9. =پت (کرک و پشم)
 10. =پخ (پهلو ، کلمه ای برای رم کردن حیوانات)
 11. =پد: (درخت بی پر و بی میوه)
 12. =پراکندگی (شت)
 13. =پر: (کتل ، تپه ، زمین پست و بلند)       
 14. =پر خور-شکم پرست (رس)       
 15. =پرحرفی(ور)
 16. =پرده توری (شف) 
 17. =پر مرغ (فر)
 18. =پژمرده (لس) 
 19. =پسوند آلودگی (ین)
 20. =پسوند مصدر جعلی (گی) 
 21. =پسوند نسبت (ین) 
 22. =پشت (بک)
 23. =پشت سر (پس)
 24. =پشته بلند (تل)  
 25. =پشته خاک (تل)  
 26. =پشم نرم (پت)                    
 27. =پشه (بق)                                          
 28. =پش: (یال اسب)
 29. =پک: (بمعنی گنده و نا هموار و وزغ و قورباغه)
 30. =پو: (دو ، رفتار تند)
 31. =پنبه پاک نکرده (وش)
 32. =پنج ترکی (بش)
 33. َ=پوست بچ شتر (بو)
 34. =پوستین (وت) 
 35. =پول آلبانی (لک)    
 36. =پول ژاپن (ین)
 37. =پهلو (ور)
 38. =پیامک (اس )
 39. =پیچ وتاب (خم)
 40. =پیچیدن (لف) 
 41. =پیشوند نفی در کلمه (نا)

صفحه ( ت )      

 1. =تاب (تو) 
 2. =تابش (تو)
 3. =تاب وتوان (نا)  
 4. =تاخت اسب: تگ
 5. =تازه و پر طراوت (تر)
 6. =تالاب (ژی)              
 7. =تپانچه (تس - لت)  
 8. = تپه (تل)
 9. =تراشیدن (حک)    
 10. =تردید (شک)
 11. =ترساندن (رم)
 12. =ترسیدن حیوان (رم) 
 13. =ترش و شیرین (رز) 
 14. =ترک خفیف استخوان (مو) 
 15. =ترمز چهار پا (چش-هش)     
 16. =تشنه (تش) 
 17. =تصدیق روسی (دا)        
 18. =تفاله (تخ)
 19. =تک (نوک و منقار مرغ و تیزی سر چیزی)
 20. =تکان و جنبش (سک)      
 21. =تکه پارچه کهنه (لت)
 22. =تکه پاره (لت)
 23. =تکیه بر پشتی (لم)
 24. =تکیه کلام چوپان (هی) 
 25. =تلخ عرب (مر)
 26. =تله و دام (فغ)
 27. =تنبل (لس-لش)   
 28. =تن پوش زنانه (یل)
 29. =تنفر (اف) 
 30. =تو  (تاب و به معنی برکه نیز می آید).
 31. =تیر پیکاندار (یب)        
 32. =تیر کوتاه (زج)
 33. =تیرگی چشم (تم)   
 34. =تیزی آرنج (زج)          
 35. =تیشه بزرگ (تش)                                                       

صفحه ( ج - چ - ح - خ )               

 1. =جامه ابریشمین (خز)         
 2. =جانب (ور)   
 3. =جانور بد بو (خز) 
 4. =جدا کردن دو چیز از هم (فک)    
 5. =جر: (شکاف و رخنه)
 6. =جستن گلوله (هک)
 7. =جغ : (آبنوس)
 8. =جف : (میان تهی و به معنی پژمرده و خشک نیز می آید).
 9. =جم : (کثیر و فراوان)
 10. =جمع کردن (ضم)           
 11. =جنگ و ستیز (چخ)       
 12. =جوان بی تجربه: (غر)
 13. =جوش خمیر (وز)      
 14. =جوی-مراد-کام: (لر)                                 
 15. =چاره و گزیر (بد)
 16. =چاق فرنگی (فت) 
 17. =چچ: (غربال و الک)     
 18. =چخ: (غلاف کارد و شمشیر)
 19.  =چخ: (لانه پرندگان)
 20. =چرک و ریم (چخ)        
 21. =چرک و زرداب زخم: (هو) 
 22. =چسبنده: (دج)
 23. =چک (چچ)        
 24. =چکیدن آب (رش)
 25. =چوب خوشبو ( ند-هل)
 26. =چه: (چاه)
 27. =چهار من تبریز (ری)
 28. =چهره: (لچ)
 29. =چهره شطرنجی (رخ) 
 30. =حاشیه (نت)  
 31. =حدس (ظن) 
 32. =حر: (گرما- آزاده) 
 33. =حرارت و گرمی (تف)  
 34. =حرف پیروزی (وی)
 35. =حرف تنفر (آخ)   
 36. =حرف درد (آخ)
 37. =حرف مقطعه قرآنی: (طه)    
 38. =حرف نازی ها (اس)       
 39. =حرف نداری (بی)
 40. =حرف نفرت(اف) 
 41. =حرف یونانی (پی)
 42. =حریص (رس) 
 43. =حلال شدن (حل) 
 44. =حیوان انکرالصوات (خر)             
 45. =حیوان گران پوست (خز)
 46. =خاکستر (خل) 
 47. =خالص (قح)                                
 48. =خانه (کد)
 49. =خدا و ایزد (رب _بغ) 
 50. =خدای باستان (را _رع)  
 51. =خراشیدن،سائیدن: (حک)
 52. =خرخر کردن در خواب: (فخ)
 53. =خرده سنگ های ریز (شن) 
 54. =خرس عرب (دب) 
 55. =خست (شح)     
 56. =خسیس - احمق: (لک) 
 57. =خشم و قهر (وژ)  
 58. =خطایی در تنیس (نت)
 59. =خم (دن )       
 60. =خم بزرگ: (دن)         
 61. =خواری و نرمی: (ذل)               
 62. =خوب-چرک-ریم: (سخ)
 63. =خوب و خوش: (خه_وش )
 64. =خودبین (غد)
 65. =خود پسند (پک)
 66. =خورشید (اف) 
 67. =خوش و زیبا (وش) 
 68. =خیار دشتی (بک) 
 69. =خیانت کینه: (غش)

 صفحه (د)     

 1.                
 2. =داخل (تو-لا)   
 3. =دانه پاک نشده: (وش)    
 4. =درخت انگور (مو-رز) 
 5. =درخت بی بر و بی میوه (پد)
 6. =درختی تنومند: (گز)
 7. =درختی شبیه درخت انار(آس)
 8. =درد (آک)          
 9. =درست به اندازه: (مک) 
 10. =درک وادراک(حس)             
 11. =درون دهان: (بج) 
 12. =درون دهان: (نج)
 13. =درون دهان (بچ) 
 14. =درهم پیچیدن (لف)    
 15. =دریا (زو-یم)  
 16. =دریا: (طم- زم- یم) 
 17. =دزد: (لص)   
 18. =دستگاه نساجی (هف)        
 19. =دست مالیدن: (مس)
 20. =دماغ: (مخ)   
 21. =دنبه برشته (جز)    
 22. =دندان عرب (سن)
 23. =دندانه کلید: (تز)       
 24. =دوخ: (دخ)   
 25. =دود کردن (دخ)
 26. =دور دهان ( نس-کب) 
 27. =دوستی و محبت (ود)      
 28. =دو سنگ مدور و مسطح که غلات را با آن آرد میکنند(آس)
 29. =دوشاب: (مت) 
 30. =دوندگی: (خت)      
 31. =ده (کد)         
 32. =دهان (فم_کب )     
 33. =دیروز (دی)      
 34. =دیو حرص (آز)

صفحه (ر-ز-ژ)                     

 1. =راز (لو) 
 2. =راست ایستاده: (هج)  
 3. =راندن مزاحم (دک)
 4. =راندن و دفع کردن (ذب)     
 5. =رایگان: (زب)
 6. =رب النوع مصری: (را - رع)
 7. =ردیف ورده (رج)  
 8. =رطوبت (نا) 
 9. =رفتار به ناز (چم)
 10. =رفتار تند (پو)
 11. =رمز کتاب التهذیب شیخ طوسی( یب) 
 12. =رمق (نا)  
 13. =رنج و سختی بردن در کار: (کد)
 14. =رنج و محنت (لگ)
 15. =روحانی زرتشتی: (مغ)  
 16. =رود آرام (دن-رن )    
 17. =رود ایتالیا: (پو)
 18. =رودخانه: (مغ)   
 19. =رودخانه بلژیک: (لس) 
 20. =رود روسیه (دن) 
 21. =رود فرانسه: (رن) 
 22. =روشنایی (ضو-سو)              
 23. =روغن و چربی: (په
 24. =روغن کنجد: (حل)    
 25. =روغن وچربی (په)        
 26. =رونق و رواج (اب)         
 27. =روی و رزخساره: (خد)  
 28. =رها وآزاد (دک)   
 29. =رئیس جیمز باند (ام)       
 30. =ریختن آب: (صب)
 31. =ریسمان (نخ)                   
 32. =زاج سفید: شب      
 33. =زائو ترسان (ال)      
 34. =زائیدن (زا)                  
 35. =زمین پست و بلند (پر)
 36. =زمین خشک و سخت: (دغ)
 37. =زمینه (تم)    
 38. =زندان (لگ)      
 39. =زوبین: (مک)
 40. =زور-حمله: (کر)
 41. =زهر هلاهل: (رز) 
 42. =زیر پا مانده (له)     
 43. =زیرک- پهلوان: (کو،گو)         
 44. =ژنرال جنگ های انفصال: (لث)

صفحه (س)             

 1. ساده لوح (خل) 
 2. =سایه (نش)      
 3. =سپیدار : (پد) 
 4. =سخن زیر لب: (ژک)
 5. =سراب: (آل)
 6. =سر بست کارخانه (آک)
 7. =سر بی مو و طاس: (دغ)
 8. =سر بی مو: (لغ)  
 9. =سرکه: (خل)
 10. =سر کوه: (شخ)   
 11. =سرما (زم)   
 12. =سرمایه: (نس) 
 13. =سره و بی خش (وش)   
 14. =سریش (پت) 
 15. =سست و تنبل (لس)         
 16. =سطح و رویه (کف)      
 17. =سعی وکوشش (جد)
 18. =سقف: (سغ)
 19. =سمبل کوهی: (فو)
 20. =سمبل ممانعت (سد)      
 21. =سنبل کوهی (فو)  
 22. =سنگ آسیاب (اس)
 23. =سو و جانب (ور)
 24. =سوسمار (ضب)  
 25. =سوسن زرد (وج)      
 26. =سیخونک: (سک)         
 27. =سیلی و کشیده (تس)     
 28. =سیلی: (لت_چک)   
 29. =سینه (ور) 

صفحه (ش)                          

 1. =شاخ جانور: (شغ)             
 2. =شامل شدن(عم)
 3. =شامه نواز (بو) 
 4. =شانه (کت) 
 5. =شایعه کردن(چو)
 6. =شبکه (نت)      
 7. =شبنم: (طل)           
 8. =شبیه و مانند: (قش)     
 9. =شراب : (مل) 
 10. =شراب انگوری: (له)
 11. =شرافت: (عز)  
 12. =شش عرب (ست)              
 13. =شعیر : (جو) 
 14. =شکاف و درز (شق)     
 15. =شکمباره: (رس)
 16. =شکم (لت)          
 17. =شکم بند طبی(گن) 
 18. =شکوه جلال( فر)    
 19. =شگرد(لم)       
 20. =شماره مخصوص(کد)
 21. =شمشیر بران: (صل)
 22. =شوهر (شو) 
 23. =شهر بی دفاع (رم)
 24. =شیره خرما: (مت)
 25. =شیشه و قرابه: (کپ)     
 26.  

صفحه (ص-ض-ع-غ)

 1. =صابون خیاطی (مل)       
 2. =صحرای خشک و بی علف: (لغ)
 3. =صدای پشه (وز)
 4. =صدای زنبور (وز)      
 5. =صف (رج)    
 6. =صدمه (اک)
 7. =ضد -بد-خشم-قهر: (دژ)
 8. =ضمیر دوم شخص مفرد (تو)  
 9. =ضمیر فرانسوی: (وو) 
 10. =ضمیر ناخودآگاه (من)  
 11. =طاقچه (رف)
 12. =طایفه ای از ترکان: (غز)
 13. =طریق کوتاه (ره) 
 14. =طعن و سرزنش: (ژخ)
 15. =طول عمر (سن)  
 16. =ظرف سفالی (خم)
 17. =عبودیت (رق)   
 18. =عجول (جت) 
 19. =عدد تنفسی: (شش) 
 20. =عدد فوتبالی (اا)
 21. =عدد ورزشی (دو)                   
 22. =عدد هندسی (پی) 
 23. =عرق نیشکر: (رم)
 24. =عریان (رت)
 25. =عزیز است غنیمت شمریدش صحبت (گل) 
 26. =عشقه-درختی که به درخت پیچد: (سن)
 27. =عصب (پی)      
 28. =علاقه (ود)           
 29. =علامت (نت) 
 30. =علف هرز (خو)        
 31. =عنوان پادشاهان پیشدادی: (کی)    
 32. =عود (ند)                                  
 33. =عید ویتنامی ها (تت)      
 34. =غربال (چچ) 
 35. =غرور و تکبر (نب)
 36. =غسل نشده (غس)      
 37. =غلاف شمشیر (چخ)  
 38. =غلاف کارد (چخ)
 39. =غم واندوه (هم)         
 40. =غنیمت جنگی: (فی)   
 41. =غوزه پنبه(وش)

صفحه (ف-ق)

 1. =فاش گردن خبر (بث)
 2. =فرانسه قدیم: (گل)     
 3. =فروغ ایزدی (فر)   
 4. =فرو مایه (خس)
 5. =فشار از طرفی به طرفی دیگر (هل) 
 6. =فلس ماهی (کچ)  
 7. =فیلم پنه لوپه کروز در اسکار امسال: (نه) 
 8. =قعر (ته) 
 9. =قلم تخته سیاه (گچ) 
 10. =قمر مصنوعی: (یو)  
 11. =قورباغه درختی (وک)
 12. =قیمت بازاری (فی)    
 13.           

صفحه (ک-گ)       

 1.    
 2. =کاغذ روزنامه (وب)
 3. =کاغذ نامرغوب (وب)             
 4. =کاکل (بش) 
 5. =کاکل اسب: (فش) 
 6. =کاهن (قس)   
 7. =کاهو (خس)                 
 8. =کتف و شانه (خا)
 9. =کتک (لگ)   
 10. =کثیر (جم)  
 11. =کج (خم)
 12. =کج (ابریشم خام نتابیده)
 13. =کجاست (کو)
 14. =کچل (کل) 
 15. =کدوی تنبل: (آج) 
 16. =کرانه و ناحیه (شق)     
 17. =کر شدن: (صم)   
 18. =کرم -حشره: (کخ)
 19. =کژ (ابریشم کم قیمت)
 20. =کشنده بی صدا (سم)
 21. =کشیش: (قس)
 22. =کلام معتبر (نص)
 23. =کلمه افسوس (آه)                   
 24. =کلمه تعجب (وا)            
 25. =کلمه شگفتی (وخ-وه)
 26. =کلمه تنفر (اف) 
 27. =کمبودش باعث گواتر است (ید) 
 28. =کنار ( ور)    
 29. =کنار جانب: (طف)
 30. =کوبیدن در (تق_دق )
 31. =کوتاه -فربه: (غک)
 32. =کوزه بزرگ (خم) 
 33. =کوزه سفالی (خم)
 34. =کهنه و پوسیده: (رث)
 35. =کینه: (وژ)
 36. =گذشتن و رفتن بر چیزی: (مر)
 37. =گربه عرب(هر)        
 38. =گربه: (هر)
 39. =گرفتن توپ از هوا(بل)             
 40. =گشوده (وا)   
 41. =گفتگوی خودمانی (گپ)
 42. =گل سرخ (رز)       
 43. =گل بتونه (مل) 
 44. =گلو ( نا)                                  
 45. =گلابیس (مل)         
 46. =گلیم دراز: (نخ)        
 47. =گمراهی (ضل)
 48. =گمراهی: (غی)
 49. =گنجیشک: (تز)
 50. =گوشت آذری (ات)
 51. =گونه (لپ) 
 52. =گیاهی خاردار: (یز
 53. =گیوه: (سر)

صفحه (ل -م) 

 1.           
 2. =لاغر: (غث)
 3. =لای-لجن: (خر)
 4. =لذت بردن (حظ)                            
 5. =لعن و نفرین (سب)
 6. =لنگه در (لت)
 7. =لوله: (لف)     
 8. =مادر زن-مادرشوهر: (خش)
 9. =مادر لر: (دا)   
 10. =مالک وصاحب(ذا-ذو)   
 11. =ماهوت پاک کن(شت)               
 12. =مایه نشاسته (پت)          
 13. =محکم کردن (شد) 
 14. =محله(کد)  
 15. =مخفف خان (خن)
 16. =مرغابی (بط) 
 17. =مرغدان: (خم)
 18. =مرغ فرنگی (هن) 
 19. =مرغ میرود (جا)      
 20. =مرغی افسانه ای نظیر سیمرغ: (رخ)
 21. =مزه دهان جمع کن (گس) 
 22. =مساوی فرانسوی (پر)
 23. =مشک (خی)
 24. =مصدر جعلی (گی) 
 25. =مظهر باریکی (مو) 
 26. =مظهر لاغری (نی) 
 27. =مع (با)     
 28. =مفلوج: (لس)   
 29. =مقابل نشر (لف)    
 30. =مقدار -اندازه: (وی)
 31. =مقیاس طول (پا) 
 32. =مکیدن (مز) 
 33. =ملس: (مز)      
 34. =منحصر بفرد: (سل)
 35. =منقار مرغ (تک)
 36. =مورچه ریز: (ذر)
 37. =موضوع انشاء (تم)           
 38. =موی انسان یا حیوان (مل)     
 39. =موی سست: (نن) 
 40. =موی مجعد (فر)      
 41. =می (مل)          
 42. =میان (تو)     
 43. =میان تهی (جف) 
 44. =می دهند و رسوا می کنند (لو) 
 45.  

صفحه ( ن- و- ه- ی) 

 1.         
 2. =ناپسند (سد- بد)   
 3. =ناخالص: (غش)   
 4. =نادان -کودن: (غت)  
 5. =ناله -بانگ-آواز: (زخ،ژخ)   
 6. =ناله و فغان: (ژح- وح) 
 7. =نام آذری (آد)
 8. =نام دو تن از ملکه های مصر قدیم: (تی)
 9. =نام قدیم کلیبر (بذ) 
 10. =نفس چاق (هن)           
 11. =نفس سیگاری (پک) 
 12. =نقش هنری (رل) 
 13. =نکوهش (ذم)   
 14. =نکوهیدن و بد گویی (ذم)  
 15. =نگاه خیره (زل)   
 16. =نم (نا)   
 17. =نوعی حلوا (لو)  
 18. =نوعی سنبل الطیب (فو) 
 19. =نوک مرغ (تک)
 20. =نی (نا) 
 21. =نیز (هم)       
 22. =نیلوفر: (فل) 
 23. =نیم صدای گریه (هق )     
 24. =نیمه بار (تا)
 25. =نیمه دیوانه (خل)
 26. =واحد پول آلبانی (لک)     
 27. =واحد اندازه گیری صوت (بل)
 28. واحد تنیس (ست)
 29. =واحدی در سطح (ار)
 30. =وارفته (شل)  
 31. =ورم خودمانی (پف)
 32. =وزغ (بک)
 33. =وزیدن باد: (هب)  
 34. =هر بند انگشت دست یا پا: (پک)
 35. =هر دو (هم)     
 36. =هلاک یا هلاکت (ضل)
 37. =همراه سیم (زر) 
 38. =هواپیمای عجول (جت)
 39. =هوای فرار (پس)
 40. =یادداشت (نت)
 41. =یار پت (مت) 
 42. =یار شلوار (کت)
 43. =یار مت (پت) 
 44. =یال اسب (بش)
 45. =یکبار کشیدن سیگار (پک)           

تهیه و تنظیم:رضا آقازاده کلیبر
/ 40 نظر / 23504 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دبستان صائب1

سلام همکار گرامی.. وبتان زیبا وپر محتواست با کمال افتخار لینک شدید[گل]

کمک می خوام

سلام می تونید کمکم کنید ی شش حرفی بگید که اولش ن باشه 5میش پ خیلی لازمه ممنمونم

کمک می خوام

راستی یه چیزه دیگه اگه امکان داره اسم همهی حیواناتو تیم های ورزشی کل دنیارو تو وبتون بیارید منظورم لیگ برتر

تبريز

امار جديد جمعييت با تعداد اديان در استان ذكر نماييد مثلا جمعييت زرتشتيان تبريز چند نفره ممنون

می پسندم اما کامل نیست

حسن

با سلام خیلی عالی بود استفاده کردم

سارل

بسیار عالی و به درد بخور.سپاسگزارم.

مهلا

سلام خسته نباسید عالی بود

مهلا

با عرض معذرت بله ترکی رو ننوشته بودین؟