راهنمای حل جدول (معنای کلماتی که با حرف( غ ) شروع می شوند

صفحه (غ)

=غاب (گوشت شب مانده)

=غابه (بیشه- جنگل- نیستان)

=غار باستانی در اسپانیا (آلتامیرا)

=غارت (نهب- چپاول- یغما)

=غارتگر نفت ایران بود (دارسی)

=غارتگر (سالب)

=غارتگری (نهب)

=غارت و چپاول (نهب)

=غارج (می- شراب)

=غار و پناهگاه (کهف)

=غاری در اسپانیا (آلتمیرا)

=غاری در استان زنجان (غار کتله)

=غاری در بهشهر (هوتو)

=غاری در شهرستان سقز (کرفتو)

=غاری در قم (غار وشنوه- کهک)

=غاری در کوه دنا (کیخسرو)

=غاری در مازندران (غار دیو سفید)

=غاری در ملایر (دره فراغ)

=غاری در نزدیک محلات (شاه بلبل)

=غاز (مرغی شبیه مرغابی- خربط)

=غاز (پول خرد و اندک)

=غاز آیاقی (آطریلال)

=غازه (گلگونه- سرخاب که زنان به صورت خود می بندند)

=غازی (جنگجو- مجاهد)

=غاسق (تاریک- سیاه- شب تاریک- مار سیاه)

=غایت آرزو (نهمت)

=غبار کهکشانی (سحابی)

=غبن (فریب دادن کسی در معامله- خدعه - نیرنگ)

=غث (لاغر- سخن سست و نادرست)

=غدوه (بامداد- پگاه)

=غده ای در جلوی نای (تیموس)

=غده ای در قاعده مغز (هیپوفیز)

=غده فوق کلیوی (آدرنال)

=غدیر (آبگیر - تالاب)

=غذای روزه گشودن (افطار)

=غذای روسی (راگو)

=غذای زمین (کود)

=غذای سنتی اصفهان (بریانی)

=غذای غالب (نان)

=غذای کفش (واکس)

=غذای مریض (سوپ- آش)

=غر (جوان بی تجربه )

=غراب (کلاغ - زاغ)

=غربال (چچ)

=غربال ریز (ماشو)

=غربال سیمی (سرند)

=غرس (درخت نشاندن- نهال کاشتن)

=غرش (نوعی مسکوک کشورهای عربی)

=غرش (غریدن)

=غرض (نشانه تیر - هدف - قصد- حاجت)

=غرغر (ژک)

=غرور و تکبر (نب)

=غریو (فریاد- خروش)

=غزاء (جنگ- پیکار)

=غزل سرای بزرگ قرن نهم (هلالی جغتایی)

=غزل سرای معروف معاصر تبریز (شهریار)

=غزل معروف شهریار (همای رحمت)

=غزل هوشنگ ابتهاج (گریه لیلی- دوزخ روح)

=غسال (مرده شوی- غسل دهنده)

=غشاء (پوشش- پرده- روپوش)

=غشای خارجی قلب (پریکارد)

=غصن (شاخه - شاخ درخت)

=غصه (کرب- کیارا- هم - غم)

=غضب (خشمگین)

=غضروف (کرکرانک- استخوان نرم)

=غل (طوق- گردن بند- بند آهنی که به دست یا گردن زندانیان ببندند)

=غلاف شمشیر (چخ-جراب- نیام)

=غلام (ایبک- رهی- بنده- گرا)

=غلام سلطان محمود غزنوی (ایاز)

=غلفج (زنبور- زنبور سرخ)

=غله پاک کن (بوجار)

=غله پاک کرده (جاش)

=غلیان یا سر غلیان (چلیم)

=غلیواج (مرغ گوشت ربا یا موش ربا - زغن)

=غم و اندوه (کیارا- هم- کرب- غصه- حزن)

=غماز (سخن چین- اشاره کننده با چشم و ابرو)

=غمام (ابر- ابر سفید)

=غمض (پنهان کردن)

=غمض عین (چشم پوشی)

=غمین (بزمان)

=غنچه (گل ناشکفته)

=غنم (گوسفند)

=غنیمت جنگی (فی)

=غواص (آب باز)

=غوزه (غلاف پنبه)

=غوزه پنبه (وش)

=غوزه خرما (غس)

=غوک (غورباغه)

=غول (دیو)

=غول خیالی برف ها (یتی)

=غیث (باران)

=غیر ایرانی (انیر- انیران)

=غیظ (خشم - غضب)

=غیم (ابر)

=غیور (با غیرت- ناموس پرست)/ 0 نظر / 6198 بازدید