اسامی ایران باستان

 1. آبتین : نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
  آتوسا : قدرت و توانمندی - دختر کورش وزن داریوش اول
  آفر : آتش - ماه نهم سال شمسی
  آفره دخت : دختر آتش - دختری که در ماه آذر به دنیا آمده است .
  آذرنوش‌: شیرین و دل انگیز
  آذین : زیور، طاق نصرة‌، تزئین ، آرایش
  آراه : نام فرشته موکل روز بیست و یکم ازماه پنجم درآئین زردشت
  آرزو : کام ، مراد ، معشوق ، امید
  آرش: درخشان ، آفتاب ، جد بزرگ اشکانیان - پهلوان کمانگیر ایرانی در لشگرمنوچهر
  آرشام : بسیار قوی - پدر بزرگ داریوش بزرگ هخامنشی
  آرمان : آرزو - خواهش - امید
  آرمین : آرام گرفتن - پسر کیقباد پادشاه پیشدادی
  آرمیتا: آرامش یافته ، کلمه ای زردشتی است
  آریا فر: دارنده شکوه آریائی
  آریا : آزاده نجیب - یکی از پادشاهان ماد - مهمترین نژاد هند و اروپائی
  آریا مهر : دارنده مهر ایران - از سرداران داریوش سوم
  آرین : سفید پوست آریائی
  آزاده : دلیر و بی باک ، رها
  آزرم : شرم ، مهر ، محبت ، عشق
  آزرمدخت : یکی از ملکه های ساسانی
  آزیتا : آزاده
  آناهیتا : الهه آب
  آهو: شاهد ، معشوق، یکی از همسران فتحعلی شاه قاجار
 2. آیدا : شاد، ماه - نام تذکمنب
  اتسز : لاغر و استخوانی - از پادشاهان خوارزم
  اختر : ستاره ، علم ، درفش
  ارد : خیر وبرکت ، فرشته نگهبان ثروت - نام چند تن از پادشاهان اشکانی
  ارد شیر : شیر زیبا - اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانیان
  اردوان : نام پادشاهان معروف اشکانی
  ارژن : درختی با چوب بسیار سخت و محکم - نام کردی
  ارژنگ : آرایش - کتاب مانی نقاش - دیوی که رستم در هفتخوان اورا کشت
  ارسلان : شیر، دلیر و شجاع - نام پادشاه سلجوقی
  ارغوان : نام درختی با گل و شکوفه های سرخ رنگ
  ارمغان : هدیه ، تحقه ، سوغات
  ارنواز: نوازش شده اهورا - دختر جمشید شاه پیشدادی
  اروانه : نام گلی کوهی است - نامی کردی
  استر : ستاره - بردارزاده مردخای وزن خشایارشاه
  اسفندیار : پاک آفریده شده - پسر گشتاسب که بدست رستم کشته شد
  اشکان : منسوب به اشک - بنیانگذار سلطنت پارتها
  اشکبوس : پهلوان کوشانی که به کمک افراسیاب آمد، اما به دست رستم کشته شد
  افسانه : داستان ، سرگذشت ، حکایت گذشتگان
  افسون : سحر و جادو ، حیله و تزویر
  افشین : با همت .
  امید : انتظار ، آرزو
  انوش (‌ آنوشا ) : استوار و جاوید - دخترمهرداد ششم
  انوشروان : دارنده لوح جاویدان - لفب خسرو اول پادشاه ساسانی
  اورنگ : عقل و کیاست ، تخت پادشاهی
  اوژن : شکست دهنده ، دشمن برانداز
  اوستا : نام کتاب آسمانی زردشت
  اهورا : صاحب ، فرمانروای دانا
  ایاز : بزرگ و پاینده - نام غلام ترک سلطان محمود غزنوی
  ایران : محل زندگی آریائیها
  ایراندخت : دختر ایران
  ایرج : یاری دهنده آریائیها - پسرفریدون ، پادشاه و پهلوان ایرانی
  ایزدیار : کشی که خداوند یار اوست
 3. بابک : پدر کوچک ، جد اردشیر ، پسر ساسان
  باپوک : کولاک ، نامی کردی
  باربد : پرده دار ، موسیقی دان و نوازنده دربار خسرو پرویز
  بارمان : لایق - نام سردار افراسیاب
  بامداد : پگاه ، سپیده دم - نام پدر مزدک
  بامشاد : کسی که در سحرگاهان شاد است - نوازنده مشهور دربار ساسانیان
  بانو : خانم ، ملکه ، لقب آناهیتا الهه نگهبان آب
  بختیار : خوشبخت ، خوش اقبال - استاد رودکی در موسیقی
  برانوش : مهندس رومی که پل شوشتر را در زمان شاپور ساسانی
  بردیا : پسر کورش و برادر کمبوجیه
  برزو : بلند قامت - پسر سهراب و نوه رستم دستان
  برزویه : طبیب مشهور انوشیروان و مترجم کلیله ودمنه از هندی به پهلوی
  برزین : بلند و تنومند - ازپهلوانان ایران - نام پسر گرشاسب
  برمک : از وزیران ساسانی - نام اجداد و نگهبانان آتشکده بلخ
  بزرگمهر : خورشید بزرگ - نام وزیر دانشمند انوشروان ساسانی
  بنفشه : گلی رنگارنگ و زینتی با عمر نسبتا طولانی
  بوژان : رشد کرده - نامی کردی
 4. بهار : شکوفه و گل - سه ماه اول سال شمسی
 5. بهادر : شجاع
  بهارک : بهار کوچولو
  بهاره : بهاری
  بهتاش : خوب ومانند
  بهداد : نیک آفریده شده
  بهرام : پیروز ، ایزد پیروزی درآئین زردشت ، لقب برخی از پادشاهان ساسانی
  بهدیس : خوش رنگ ، خوشگل
  بهرخ : زیبا چهره ، قشنگ
  بهرنگ : خوش رنگ
  بهروز : خوشبخت ، نیکبخت
  بهزاد : نیک نژاد - مینیاتوریست مشهور صفویان - نام اسب سیاوش
  بهشاد : خوشحال وشاد
  بهمن : نیک اندیش - برف انبوه که از کوه فرو ریزد - جانشین اسفندیار
  بهناز : خوش ناز‌، باناز ، طناز
  بهنام : نیک نام
  بهنود : سلامت ، عافیت
  بهنوش : کسی که نیک مینوشد
  بیتا : بی همتا ، بی مانند
  بیژن : ترانه خوان ، جنگجو - پسر گیو و دلداده منیژه
 6. پارسا : پاکدامن ، زاهد
  پاکان : پاکها - نامی کردی
  پاکتن : نیکو چهر پاکیزه تن
  پاکدخت : دختر پاک
  پانته آ : همسر آرتاداس که مادها او را به کورش هدیه کردند امانپذیرفت
  پدرام : آراسته ، نیکو ، شاد
  پرتو : روشن ، تابش
  پرشنگ : تابش ، آتشپاره
  پرتو : روشن ، تابش ، فروغ
  پرستو : پرنده مهاجر
  پرویز : پیروز - لقب خسرو دوم ، پادشاه ساسانی
  پردیس : بهشت ، باغ و بستان
  پرهام : ازاشخاص بسیار ثروتمند در زمان بهرام گور
  پژمان : افسرده ، غمگین
  پژوا : بیم و هراس
  پرنیا : پارچه حریر
  پشنگ : میله آهنی - نام پدرافراسیاب
  پروانه : حشره ای زیبا که خود را به شعله می زند
  پروین : ثریا ، ستارگان کوچک نزدیک به هم
  پری : فرشته ، جن ، همزاد
  پریچهر : زیبا روی - نام زن جمشید شاه
  پریدخت : دختر پری ، همسر سام نریمان و مادر زال
  پریسا : همچون پری
  پرناز: پری ناز دار
  پریوش : پری روی ، فرشته روی
  پریا : کبوتر بال شکسته ای که به دنبال آشیانه می گردد.
  پوپک : هدهد
  پوران : جانشین ، یادگار
  پوراندخت : نام دختر خسروپرویز
  پوریا : پهلوان محمد خوارزمی ملقب به پوریای ولی
  پولاد : آهن سخت و کوبیده ، نام پهلوان ایرانی زمان کیقباد
  پویا : رونده و دونده - نامی کردی
  پونه : گیاهی خوش عطر و بو که در کنار جویها می روید.
  پیام : الهام ، وحی ، پیغام
  پیروز: کامیاب ، فاتح ، نام چند نفر از پادشاهان ساسانی
  پیمان : عهد ، قول وقرار - عنوان اسامی مردان در فارسی دری
 7. تابان : تابنده ، منور
  تاباندخت : دختر تابناک
  تاجی : تاجدار ، نام و عنوانی در فارسی دری
  تارا : ستاره
  تاویار : آتشبان - نامی کردی
  ترانه : زیبا و صاحب جمال ، سرود ، نغمه
  تناز : نازنین ، با ناز و کرشمه - نامی کردی
  توران : نام دختر خسروپرویز - سرزمین تور
  توراندخت : دختری از توران
  تورج : دلاور ، یکی از سه پسر فریدون شاه
  تورتک : خروس صحرایی ، قرقاول
  توفان : باد سخت
  توژال : برف اندک - نامی کردی
  تیر داد : داده تیر ، اشک دوم پادشاه اشکانی
  تینا : گل ، نامی کردی
  تینو : تشنه ، نامی کردی
 8. جابان : سردار ایرانی یزدگرد
  جامین : اسم یکی از قهرمانان ایران زمین ، نامی کردی
  جریره :‌ نام دختر پیران ویسه که همسر سیاوش شد.
  جمشید : پسر طهمورث چهارمین پادشاه پیشدادی
  جوان : برنا ، دلیر ، شاداب
  جویا : جوینده - پهلوان مازندرانی بود که بدست رستم کشته شد.
  جهان : دنیا ، عالم ، گیتی ، کیهان
  جهانبخت : شانس و اقبال جهان
  جهانبخش : بخشنده جهان
  جهاندار : نگهبان جهان
  جهانگیر : فاتح جهان - نام پسر رستم
  جهان بانو : بانوی جهان ، ملکه جهان
  جهاندخت : دختر گیتی
  جهان ناز : مایه فخر عالم
  جیران : آهو ، نامی ترکی
 9. چابک : زرنگ ، چالاک
  چالاک : سریع و زبردست
  چاوش : پیشرو و پیش قراول کاروان
  چترا : دوازدهمین پادشاه سلسله ماد
  چوبین : کنیه و لقب بهرام چوبین سردار انوشیروان
  چهرزاد : نام دختر بهمن است که سی سال پادشاهی کرد
 10. خاوردخت : دختر مشرق زمین
  خداداد : خدا داده
  خدایار : دوست خدا - فرمانروای بخارا بوده است
  خرم : شاد و خندان - پهلوان خرم از عهد شاه شجاع است
  خرمدخت : دختر شاد و خندان
  خسرو : مشهور ، نیک نام - لقب چند تن از پادشاهان ساسانی
  خشایار : قهرمان ، نیرومند - نام پسر داریوش کبیر هخامنشی
  خورشید : درخشنده آفتاب - معشوقه جمشید درداستان جمشید و خورشید
 11. دادمهر : زاده آتش ، نام استاندار پارسی طبرستان
  دارا : مالدار، ثروتمند ، از نامهای خداوند
  داراب : نام پسر بهمن پادشاه کیانی
  داریا : دارنده ، ازنامهایی که در اوستا آمده است
  داریوش : نگهبان نیکی - فرزند ویشتاسب از شاهان بزرگ هخامنشی
  دانوش : از اسمهائی که در کتاب وامق و عذرا آمده است
  داور‌:‌ حاکم عادل ، قاضی
  دایان : ماما ، نامی کردی
  دریا : بحر ، نام فرزند علاالدین عماد شاه
  دل آرا : محبوب و معشوق
  دل آویز : دلچسب ، دلکش ، آویزه دل
  دلارام : مایه آرامش دل / معشوقه بهرام گور
  دل انگیز : گوارا ، مطلوب
  دلبر : برنده دل ، یار و معشوق
  دلبند : عزیز و گرامی
  دلربا : رباینده دل ، محبوب
  دلشاد : شادمان و خوشحال
  دلکش : جذب کننده دل ، دلربا ، دلپذیر
  دلناز : آنکه قلب و دلش ناز است
  دلنواز : مهربان ، مشفق
  دورشاسب : نام جد پنجم گرشاسب ، دور از اسب پادشاه
  دنیا : عالم و گیتی
  دیااکو: اولین پادشاه مادها در قرن هفتم پیش از میلاد
  دیانوش : دزد دریائی در داستان وامق و عذرا
  دیبا : پارجه ابریشمی رنگی ، روی زیبا
  دیبا دخت : دختر زیبا ، دختری همچون پرنیان
 12. رابو : نام گلی بهاری - نامی کردی است
  رابین : مشاور ، متعمد - نامی کردی است
  رادبانو : بانوی بخشنده و جوانمرد
  رادمان ( رادمن ) : نام سپهسالار خسرو پرویز ساسانی
  رازبان : راز دار - عنوان مردان بزرگ در پارسی دری
  راژانه : رازیانه - نامی کردی برای دختران
  راسا : هموارو صاف - نامی کردی
  رامتین : آرامش تن - موسیقی دان عهد ساسانیان
  رامش : فراغت ، آسودگی ، راحتی ، نام هیربد زردشتی
  رامشگر : خواننده و نوازنده ، خنیاگر
  رامونا : نگهبان عاقل
  رامیار : چوپان و گوسفند چران
  رامیلا : خدای بزرگ ، نامی آشوری است
  رامین : معشوقه ویس ، نام یکی از سرداران ایران
  راویار : شکارچی - نامی کردی
  رژینا : مانند روز - نامی کردی
  رخپاک : دارای چهره پاک
  رخسار : چهره ، سیما
  رخشانه : منسوب به رخش
  رخشنده : تابان ، کنایه از خورشید است
  رزمیار : رزمنده ، مبارز
  رستم : تنومند و قوی اندام ، جهان پهلوان ایرانی و قهرمان بزرگ شاهنامه
  رکسانا : نورانی ، روشن
  روبینا : یاقوت سرخ
  رودابه : فرزند تابان ، زن پسرزا ، نام قلعه ای در غرب ایران
  روزبه : خوشبخت : بهروز، از موبدان بهرام گور ساسانی
  روشنک : مشعل دار ، همچنین نام دارویی گیاهی است
  روناک : روشن
  رهام : نام پسر گودرز
  رهی : راهی شده ، روان ، مسافر
  ریبار : رهگذر ، نامی کردی
  راسپینا : پائیز ، لغت زند و پازند
/ 1 نظر / 1249 بازدید
mahdi

سلام و درود چقدر با دقت به وبلاگت رسیدی دمت گرم این یعنی وبلاگ انصافا گل کاشتی می خوام بازم بهت سر بزنم پس منو با نام جک و لطیفه و اس ام اس لینک کن بعد بگو با چه نامی لینکت کنم www.9jok9.mihanblog.com منتظرمممممممممممممممممممممممم یا علی