ضرب المثل ها و کنایه های فارسی که با حرف ( ک - گ) شروع می شوند

حرف ک

• کوه به کوه نمی رسد آدم به آدم می رسد: آدم به دیگران نیاز پیدا می کند

• کبکش خروس می خونه: خیلی خوشحال است

• کوگوش شنوا: گوش ندادن به حرف

• کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد: خسیس بودن. با وجود داشتن امکانات بهره نبردن

• کرم بین و لطف خداوند گار گر بنده کرده است و او شرمسار: در نکوهش بدکاری

• کند همجنس با همنجنس پرواز: هر کسی با مثل خودش رابطه دارد

 

حرف گ

• گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی: صبر کردن

• گاومون زائیده: دردسر به سراغ آدم آمدن

• گاو پیشانی سفید است: همه کس و در همه جا او را می شناسند

• گاو بی شاخ و دم: کسی که فقط در ظاهر قوی ووحشتناک به نظر می رسد

• گر دست فتاده ای بگیری مردی ور بر کسی خرده نگیری مردی: مردانگی و مروت به کمک کردن به دیگران است

• گربه شیر است در گرفتن موش لیک موش است در مصاف پلنگ: قدرتمند تر از شما هم هست . 

• گرگ که پیر می شود ، رقاص شغال می شود: هر آدم شروری ، در روزگار پیری دست آموز دیگران است


/ 0 نظر / 167 بازدید