دو حرفی های جدولی در راهنمای حل جدول رضا


2.   دو حرفی ها(لغات دو حرفی جدولی)

3.   صفحه ( آ ) 

4.   =آب بسته (یخ)

5.   =آب بند (سد)

6.   =آب بینی (خل)

7.   =آب ترکی (سو)

8.   =آب دهان (تف)

9.   =آبگیر (ژی)

10.                      =آب مروارید (تم)

11.                      =آب منجمد    (یخ)

12.                      =آپ (بالای فرنگی)

13.                      =آت (اسب آذری)

14.                      =آتشگیره،کفش (خف)

15.                      =آج (برجستگی لاستیک، برجستگی ته کفش)

16.                      =آذرنگ (غم)

17.                      =آرواره (فک،سق)     

18.                      =آروغ (رغ)   

19.                      =آزاد (یل)

20.                      =آزمندی (شح)             

21.                      =آس (درختی شبیه درخت انار)

22.                      =آس  (دو سنگ مدور و مسطح که غلات را با آن آرد میکنند)

23.                      =آس (تکخال ، آش ، شوربا

24.                      =آستین (کم)

25.                      =آسیاب (هر)

26.                      =آسیب (آک)

27.                      =آش (با)     

28.                      =آشیانه مرغ  (عش)

29.                      =آفت (آک)    

30.                      =آفت گندم (سن)

31.                      =آقای آلمانی (هر)     

32.                      =آقای اسپانیولی (دن – لی)   

33.                      =آکنده (پر)

34.                      =آل (بچه دزد معروف)  

35.                      =آل (سراب)

36.                      =آل (سرخ کمرنگ)

37.                      =آواز سم ستوران (هب)

38.                      =آهو (ظب)

39.                      =آهوی ختن (اف)      

40.                      =آهوی کوهی (کل)

41.                      صفحه (الف)

42.                      =ابر حامل باران (بل)

43.                      =ابر زمینی (مه)

44.                      =ابریشم خام (قز، کز)

45.                      =ابریشم خام نتابیده (کج)

46.                      =ابریشم کم قیمت (کژ)

47.                      =ابله و احمق (بل) 

48.                      =اثر پا (رد)    

49.                      =اثر چربی (لک)        

50.                      =اثر ماتیسن (پر)                

51.                      =اثری از ژید (تز) 

52.                      =اثری از قطب الدین شیرازی  (مکاتیب قطب)  

53.                      =اجاق مخفی (فر)

54.                      =از آرایش بسکتبال (شل)

55.                      =از ادات تشبیه (سا)

56.                      =از باشگاه های فرانسه (رن)

57.                      =از بت های زمان جاهلیت  (هب، ود)

58.                      =از به پا کردنی ها (شر)

59.                      =از بیماری های پوستی (گر)

60.                      =از چاشنی ها  (رب، سس)

61.                      =از حروف یونانی (مو، چی)

62.                      =از خدایان یونان (رع، را)

63.                      =از خواهران برونته (آن)

64.                      =از رفته به جا می ماند (رد) 

65.                      =از سوره های قرآن (طه)

66.                      =از سوره های مکی (یس)  

67.                      =اس (بنیاد ، پایه ، پی)

68.                      =اسب آذری  (ات)

69.                      =استخوان پاشنه پا (بل) 

70.                      =استخوان سینه (قص)

71.                      =استعداد فهم و دریافت (شم)

72.                      =استفراغ (قی) 

73.                      =اضطراب  (تب)

74.                      =اضطراب ( دلهره)

75.                      =اعتبار (آب)                    

76.                      =اقتصادی در روسیه (نپ)

77.                      =ال (بچه دزد معروف) 

78.                      =الفبای موسیقی (نت)

79.                      =الهه خورشید (رع، را)              

80.                      =امرود (مل)

81.                      =امیر قبیله بزرگ (بگ) 

82.                      =انبار ته کشتی(خن)                                  

83.                      =انتها یا قعر چیزی (ته)

84.                      =انکار کردن (ظی)

85.                      =انگبین (ظی)  

86.                      =اهلی  (رام)

87.                      صفحه ( ب )    

88.                      =با (مع)

89.                       =با (آش)

90.                      =باب ( در )

91.                      =باد اندک (رش)

92.                      =بادبان کشتی (جل)

93.                      =بادبزن برقی  (پنکه)

94.                      =باد ریزه (رش)

95.                      =باد سرد (زم)

96.                      =باد کم (رش)

97.                      =باده (می)

98.                      =باران اندک ( رش )

99.                      =باران ریز (طل)   

100.                 =باریک (دق)

101.                 =باز (وا)    

102.                 =بازداشتن (کف)

103.                 =بازو (رش) 

104.                 =بازی نفس گیر (زو)

105.                 =باستیل (دژ)

106.                 =باغ و زراعت (بن)

107.                 =باقی جان (نا)

108.                 =بالا آمدن آب دریا (مد)

109. بالا بر ماشین (جک)

110.                 =بالای فرنگی (آپ) 

111.                 =بالشتک ماوس (پد)  

112.                  =بانگ ،آواز (غو)

113.                 =بانگ قمری (وت)

114.                 =بانگ وزغ ( وغ )

116.                 =بت (بغ) 

117.                 =بث (پراکنده ساختن ، فاش کردن خبر ، آشکار کردن راز)

118.                 =بج یا بچ (لب، توی دهان ، درون دهان)

119.                 =بچه دزد معروف (ال)

120.                 =بحر ( زو) 

121.                 =بخ  (کلمه ای برای مدح و اظهار خشنودی و بمعنی زه ، خه ، خوشا و آفرین)

122.                 =بخار دهان (ها)

123.                 =بخس (کم)

124.                 =بخشی از مغز (مخ)

125.                 =بخیل (شح)

126.                 =بخیه خیاطان (کن)

127.                 =بخیه درشت (کن)

128.                 =بددل (غر)

129.                 =بد  (چاره و گزیر ، عوض و جدایی و بمعنی بت و بتخانه نیز می آید)

130.                 =بدون موی (لغ)

131.                 =بدی (آک)

132.                 =بدیع (نو)      

133.                 =برآمدگی زمین (رش)

134.                 =برادر پدر (عم)

135.                 =برای بیان نفرت بکار می رود (اف)

136.                 =برانگیختن غبار  (بث)

137.                 =برجستگی لاستیک ( آج)  

138.                 =برجستگی ته کفش(آج)

139.                 =برجستگی زیر گونه (لپ)

140.                 =بردگی (رق)

141.                 =برز (قد)

142.                 =برف ریزه (بژ)

143.                 =برکت (ری)

144.                 =برکه (تو)

145.                 =برگ برنده (آس)

146.                 =برگ درخت (رق)

147.                 =برنج ( رز )   

148.                 =برهنه (رت)

149.                 =بریدن از بیخ (حذ)

150.                 =بریدن سر قلم (قط ) 

151.                 =بزرگ ( گت ، گط)

152.                 =بزرگ منشی ( نب )    

153.                 =بزرگ و گنده (گت،گط)

154.                 =بز کوهی ( کل ) 

155.                 =بژ  (برف ریزه که در شب های زمستان به زمین می ریزد)

156.                 =بستر (جا) 

157.                 =بش (کاکل ، یال اسب، پش و فش نیز معنی میدهد)

158.                 =بش (بند و بست ، بند و بستی که به ظرف فلزی میزنند)

159.                 =بش (پنج ترکی)

160.                 =بغل (بر، کش،شح )

161.                 =بغل سینه (کش)      

162.                 =بغل و آغوش (کش)    

163.                 =بک (وزغ ، غوک ، قورباغه و بمعنی وک و پک نیز می آید)

164.                 =بک (پشت و دنبال معنی میشود و پشتیبان نیز استفاده می شود)

165.                 =بل (ابر حامل باران)

166.                 =بل (پاشنه پا)

167.                 =بل (سنجد)

168.                 =بلکه (بل)

169.                 =بله بی ادبانه  (ها)

170.                 =بلی آلمانی (یا)

171.                 =بلی انگلیسی (یس)

172.                 =بلی روسی (دا)

173.                 =بند پای زندانیان (غل- لگ) 

174.                 =بندگی ( رق )    

175.                 =بن (قهوه)

176.                 =بند و زندان (غل-لگ)

177.                 =بنده زر خرید (قن)

178.                 =بنیان (اس، پی)

179.                 =بو (ند)   

180.                 =بو (پوست شتر بچه که آنرا پر کاه می کنند)

181.                 =بوی پشم سوخته (کز)       

182.                 =بوی رطوبت (نا، نم)   

183.                 =بوی ماندگی (نا)

184.                 =بهانه جویی (نق)

185.                 =بهانه گیر  (نق نقو)

186.                 = به بیراهه رفتن  (خبط)

187.                 =به دنیا آوردن (زا)     

188.                 =بهره مند شدن (حظ)

189.                 =بی بند و بار (ول) 

190.                 =بی حس (لس)

191.                 =بید (پت)

192.                 =بی صدا می کشد (سل)

193.                 =بیکاره (لش)

194.                 =بیماری ریزش موی بدن (گر)

195.                 =بیماری ریوی (سل)       

196.                 =بیماری و مرض ( دا )

197.                 =بین (لا)      

198.                 =بینی روسی (نف)

199.                 =بی هوشی (غش)                

200.                 =صفحه ( پ )   

201.                 =پارچه و قماش (بز)                     

202.                 =پاروی قایقرانان (فه)    

203.                 =پاشنه پا (بل)    

204.                 =پالان چهار پا (جل)

205.                 =پایتخت فراری (رم)

206.                 =پایان کار (غب) 

207.                 =پایان نامه (تز ) 

208.                 =پای چلاق (شل)  

209.                 =پت (کرک و پشم)

210.                 =پخ (پهلو ، کلمه ای برای رم کردن حیوانات)

211.                 =پد  (درخت بی پر و بی میوه)

212.                 =پراکندگی (شت)

213.                 =پر (کتل ، تپه ، زمین پست و بلند)       

214.                 =پر خور،شکم پرست (رس)       

215.                 =پرحرفی(ور)

216.                 =پرده توری (شف) 

217.                 =پر مرغ (فر)

218.                 =پژمرده (لس) 

219.                 =پسوند آلودگی (ین)

220.                 =پسوند حاصل مصدر (بی)

221.                 =پسوند دارندگی (وار)

222.                 =پسوند رنگی (فام)

223.                 =پسوند شباهت (سا)

224.                 =پسوند مصدر جعلی (گی) 

225.                 =پسوند نسبت (ین، چه) 

226.                 =پش (یال اسب)

227.                 =پشت (بک)

228.                 =پشت سر (پس)

229.                 =پشته بلند (تل)  

230.                 =پشته خاک (تل)  

231.                 =پشم نرم (پت)                    

232.                 =پشه (بق)                                          

233.                 =پش  (یال اسب)

234.                 =پک  (بمعنی گنده و نا هموار و وزغ و قورباغه)

235.                 =پو (دو ، رفتار تند)

236.                 =پنبه پاک نکرده (وش)

237.                 =پنج ترکی  (بش)

238.                 =پوست بچ شتر (بو)

239.                 =پوستین  (وت) 

240.                 =پول آلبانی (لک)    

241.                 =پول ژاپن (ین)

242.                 =پهلو (ور)

243.                 =پهلوان  (یل)

244.                 =پیامک (اس )

245.                 =پیچ وتاب (خم)

246.                 =پیچیدن (لف) 

247.                 =پیشوند نفی در کلمه (نا)

248.                 = پیمودن  (طی)

249.                 صفحه ( ت )      

250.                 =تاب (تو) 

251.                 =تابش (تو)

252.                 =تاب وتوان (نا)  

253.                 =تاخت اسب   (تگ)

254.                 =تازه شدن  (تجدد)

255.                 =تازه و پر طراوت (تر)

256.                 =تالاب (ژی)

257.                 =تپانچه (تس ، لت) 

258.                 =تپه (تل)

259.                 =تخم مرغ فرنگی  (اگ)

260.                 = تراشیدن (حک)   

261.                 =تردید (شک)

262.                 =ترساندن (رم)

263.                 =ترسیدن حیوان (رم) 

264.                 =ترش و شیرین (رز) 

265.                 =ترک خفیف استخوان (مو)

266.                 =ترمز چهار پا (چش،هش)

267.                 =تشنه (تش)

268.                 =تصدیق انگلیسی (یس)

269.                 =تصدیق روسی (دا)     

270.                 =تفاله (تخ)

271.                 =تک (نوک و منقار مرغ و تیزی سر چیزی)

272.                 =تکان و جنبش (سک)  

273.                 =تکه پارچه کهنه (لت)

274.                 =تکه پاره (لت)

275.                 =تکیه بر پشتی (لم)

276.                 =تکیه کلام چوپان (هی) 

277.                 =تلخ عرب (مر)

278.                 =تله و دام (فغ)

279.                 =تم   (موضوع)

280.                 =تنبل (لس، لش) 

281.                 =تن پوش زنانه (یل)

282.                 =تنفر (اف) 

283.                 =تو  (تاب و به معنی برکه نیز می آید)

284.                 =تیر پیکاندار (یب)      

285.                 =تیر کوتاه (زج)

286.                 =تیرگی چشم (تم)

287.                 =تیزی آرنج (زج)

288.                 =تیشه بزرگ (تش)

289.                 =صفحه ( ج - چ - ح - خ ) 

290.                 =جامه ابریشمین (خز)

291.                 =جانب (ور)

292.                 =جانور بد بو (خز) 

293.                 =جدا  (سوا، جداگانه)

294.                 =جدا کردن دو چیز از هم (فک) 

295.                 =جر (شکاف و رخنه)

296.                 =جر (در بازی می زنند)

297.                 =جستن گلوله (هک)

298.                 =جغ   (آبنوس)

299.                 =جف  (میان تهی و به معنی پژمرده و خشک نیز می آید)

300.                 =جم   (کثیر و فراوان)

301.                 =جمع کردن (ضم) 

302.                 =جنگ و ستیز (چخ)

303.                 =جوان بی تجربه  (غر)

304.                 =جوش خمیر (وز)

305.                 =مراد، کام  ( لر)

306.                 =جی ( نام قدیم اصفهان)

307.                 =چاره و گزیر (بد)

308.                 =چاق فرنگی (فت)

309.                 =چچ  (غربال و الک)   

310.                  =چخ  (غلاف کارد و شمشی)

311.                 =چخ   (لانه پرندگان)

312.                 =چرک و ریم (چخ)

313.                 =چرک و زرداب زخم   (هو)

314.                 =چسبنده   (دج)

315.                 =چک (چچ)        

316.                 =چکیدن آب (رش)

317.                 =چله کمان  (زه)

318.                 =چوب خوشبو ( ند، هل)

319.                 =چوب گردن گاو شخم زن (یوغ)

320.                 =چه  (چاه)

321.                 =چهار من تبریز (ری)

322.                 =چهره (لچ)

323.                 چهره شطرنجی (رخ) 

324.                 =حاشیه (نت)  

325.                 =حدس (ظن) 

326.                 =حر  (گرما، آزاده)

327.                 =حرارت و گرمی (تف ، دما، تاو)  

328.                 =حرف پیروزی (وی)

329.                 =حرف تنفر (آخ)   

330.                 =حرف درد (آخ)

331.                 =حرف گزینش  (یا)

332.                 =حرف مفعولی (را)

333.                 =حرف مقطعه قرآنی (طه)    

334.                 =حرف نازی ها (اس)       

335.                 =حرف نداری (بی)

336.                 =حرف نفرت(اف) 

337.                 =حرف هشتم لاتین  (اچ)

338.                 =حرف یونانی (پی)

339.                 =حریص (رس) 

340.                 =حلال شدن (حل) 

341.                 =حیوان انکرالصوات (خر)            

342.                 =حیوان باوفا   (سگ) 

343.                 =حیوان دریایی (فک)

344.                 =حیوان گران پوست (خز)

345.                 =خاکستر (خل) 

346.                 =خالص (قح)                                

347.                 =خانه (کد)

348.                 =خدا و ایزد      (رب ، بغ) 

349.                 =خداوند  (رب)

350.                 =خدای باستان (را ، رع)  

351.                 =خراشیدن،سائیدن   (حک)

352.                 =خرخر کردن در خواب   (فخ)

353.                 =خرده سنگ های ریز  (شن) 

354.                 =خرس عرب  (دب) 

355.                 =خرس فلکی  (دب)

356.                 =خست    (شح)     

357.                 =خسیس ، احمق   (لک) 

358.                 =خشکی (بر)

359.                 =خشم و قهر  (وژ)

360.                 =خط کش مهندسی (تی)

361.                 =خطایی در تنیس (نت)

362.                 =خم  (دن )       

363.                 =خم بزرگ    (دن)

364.                 =خمره بزرگ (هب ، خم)

365.                 =خواری و نرمی   (ذل)               

366.                 =خوب، چرک، ریم  (سخ)

367.                 ==خوب و خوش   (خه، وش )

368.                 =خودبین   (غد)

369.                 =خود پسند (پک)

370.                 =خورشید   (اف) 

371.                 =خوش و زیبا (وش) 

372.                 =خون   ( دم )

373.                 =خیار دشتی  (بک) 

374.                 =خیانت کینه  (غش)

375.                 صفحه (د)      

376.                 =داخل   (تو،لا)   

377.                 =دانه پاک نشده      (وش)

378.                 =در بازی می زنند  (جر)

379.                 =درخت انگور   (مو، رز) 

380.                 =درخت بی بر و بی میوه   (پد)

381.                 =درختی تنومند      (گز)

382.                 =درختی شبیه درخت انار  (آس)

383.                 =درد    (آک)          

384.                 =درست به اندازه   (مک) 

385.                 =درک وادراک      (حس)            

386.                 = در نوردیدن (طی)  

387.                 =درون دهان          (بج) 

388.                 =درون دهان          (نج)

389.                 =درون دهان          (بچ) 

390.                 =درهم پیچیدن      (لف)    

391.                 =دریا        (زو، یم)  

392.                 =دریا         (طم، زم، یم) 

393.                 =دزد          (لص)   

394.                 =دستگاه نساجی   (هف)        

395.                 =دست مالیدن   (مس)

396.                 =دماغ  (مخ)   

397.                 =دنبه برشته    (جز)    

398.                 =دندان عرب  (سن)

399.                 =دندانه کلید    (تز)       

400.                 =دوخ   (دخ)   

401.                 =دود کردن    (دخ)

402.                 =دور دهان     ( نس،کب) 

403.                 =دوستی و محبت    (ود)      

404.                 =دو سنگ مدور و مسطح که غلات را با آن آرد میکنند  (آس)

405.                 =دوشاب      (مت) 

406.                 =دوندگی    (خت)      

407.                 =ده        (کد)         

408.                 =دهان   (فم ، کب )     

409.                 =دیروز  (دی)      

410.                 =دیو حرص    (آز)

411.                 صفحه (ر-ز-ژ)     

412.                 =راز   (لو) 

413.                 =راست ایستاده     (هج)  

414.                 =راندن مزاحم   (دک)

415.                 =راندن و دفع کردن  (ذب)    

416.                 = رایحه (بو)

417.                 =رایگان    (زب)

418.                 =رب النوع مصری    (را ، رع)

419.                 =ردیف ورده   (رج)  

420.                 =رطوبت (نا) 

421.                 =رفتار به ناز (چم)

422.                 =رفتار تند (پو)

423.                 =رمز کتاب التهذیب شیخ طوسی  ( یب) 

424.                 =رمق  (نا)  

425.                 =رنج و سختی بردن در کار    (کد)

426.                 =رنج و محنت   (لگ)

427.                 =روحانی زرتشتی   (مغ)  

428.                 =رود آرام (دن،رن )    

429.                 =رود ایتالیا    (پو)

430.                 =رودخانه      (مغ)   

431.                 =رودخانه بلژیک    (لس) 

432.                 =رود روسیه     (دن) 

433.                 =رود فرانسه    (رن) 

434.                 =روشنایی   (ضو، سو)              

435.                 =روغن و چربی    (په )

436.                 =روغن کنجد       (حل)

437.                 =روغن وچربی   (په)       

438.                 = روغنی  (چرب)

439.                 =رونق و رواج     (اب)

440.                 =روی و رزخساره   (خد)  

441.                 =رها وآزاد       (دک)   

442.                 =رئیس جیمز باند  (ام)       

443.                 =ریختن آب      (صب)

444.                 =ریسمان    (نخ)                   

445.                 =زاج سفید      (شب ) 

446.                 =زائو ترسان    (ال)      

447.                 =زائیدن          (زا)                

448.                 = زدنی بهانه جو  (نق)  

449.                 =زمین پست و بلند  (پر)

450.                 =زمین خشک و سخت    (دغ)

451.                 =زمینه    (تم)    

452.                 =زندان  (لگ)      

453.                 =زوبین   (مک)

454.                 زور،حمله     (کر)

455.                 =زهر هلاهل     (رز) 

456.                 =زیر پا مانده     (له)     

457.                 =زیرک، پهلوان     (کو،گو)         

458.                 =ژنرال جنگ های انفصال   (لث)

459.                 صفحه (س)     

460.                 =ساده لوح   (خل) 

461.                 =سایه   (نش)      

462.                 =سپیدار   (پد) 

463.                 =سخن زیر لب    (ژک)

464.                 =سراب   (آل)

465.                 =سر بست کارخانه (آک)

466.                 =سر بی مو و طاس   (دغ)

467.                 =سر بی مو    (لغ)

468.                 =سرکه       (خل)

469.                 =سر کوه   (شخ)   

470.                 =سرما        (زم)   

471.                 =سرمایه    (نس) 

472.                 =سره و بی خش (وش)   

473.                 =سریش (پت) 

474.                 =سست و تنبل (لس)         

475.                 =سطح و رویه (کف)      

476.                 =سعی وکوشش (جد،تلاش ،جدیت)

477.                 =سقف    (سغ)

478.                 =سمبل کوهی    (فو)

479.                 =سمبل ممانعت  (سد)      

480.                 =سنبل کوهی    (فو)  

481.                 =سنگ آسیاب  (اس)

482.                 =سو و جانب     (ور)

483.                 =سوسمار         (ضب)

484.                 =سوسن زرد    (وج)      

485.                 =سیخونک   (سک)         

486.                 =سیلی و کشیده  (تس)     

487.                 =سیلی     (لت،چک)   

488.                 =سینه     (ور) 

489.                 صفحه (ش) 

490.                 =شاخ جانور    (شغ)             

491.                 =شامل شدن   (عم)

492.                 =شامه نواز     (بو) 

493.                 =شانه     (کت) 

494.                 =شایعه کردن    (چو)

495.                 =شبکه    (نت)      

496.                 =شبکه جهانی  (وب)

497.                 =شبنم     (طل)           

498.                 =شبیه و مانند   (قش)     

499.                 =شراب      (مل) 

500.                 =شراب انگوری   (له)

501.                 =شرافت     (عز)  

502.                 =شش عرب  (ست)              

503.                 =شعیر    (جو ) 

504.                 =شکاف و درز (شق)     

505.                 =شکمباره     (رس)

506.                 =شکم    (لت)          

507.                 =شکم بند طبی (گن) 

508.                 =شکوه جلال    ( فر)    

509.                 =شگرد     (لم)

510.                 =شگرد  (فن)      

511.                 = شلوار جین  (لی) 

512.                 =شماره مخصوص  (کد)

513.                 =شمای بیگانه (یو)

514.                 =شمشیر بران      (صل)

515.                 =شوهر   (شو) 

516.                 =شهر بی دفاع    (رم)

517.                 =شیره خرما      (مت)

518.                 =شیشه و قرابه   (کپ)     

519.                 صفحه (ص-ض-ع-غ)

520.                 =صابون خیاطی  (مل)       

521.                 =صحرای خشک و بی علف   (لغ)

522.                 =صدای پشه    (وز)

523.                 =صدای زنبور  (وز)      

524.                 =صف  (رج)    

525.                 =صدمه  (اک)

526.                 =ضد ، بد، خشم، قهر   (دژ)

527.                 =ضمیر دوم شخص مفرد (تو)  

528.                 =ضمیر فرانسوی        (وو) 

529.                 ضمیر مخاطب  (تو)

530.                 =ضمیر ناخودآگاه    (من)  

531.                 =طاقچه      (رف)

532.                 =طایفه ای از ترکان    (غز)

533.                 =طریق کوتاه     (ره) 

534.                 =طعن و سرزنش    (ژخ)

535.                 =طول عمر (سن)

536.                 =طی (در نوردیدن، پیمودن)

537.                 =ظرف سفالی  (خم)

538.                 =عبودیت   (رق)   

539.                 =عجول     (جت) 

540.                 =عدد تنفسی    (شش)

541.                 =عدد فوتبالی   (اا)

542.                 =عدد ورزشی   (دو)                   

543.                 =عدد هندسی   (پی) 

544.                 =عرق نیشکر   (رم)

545.                 =عریان  (رت)

546.                 =عزیز است غنیمت شمریدش صحبت  (گل) 

547.                 =عزیز دردونه  (سوگلی)

548.                 =عشقه،درختی که به درخت پیچد  (سن)

549.                 =عصب   (پی)      

550.                 =علاقه   (ود)           

551.                 =علامت (نت) 

552.                 =علف هرز  (خو)        

553.                 =عنوان پادشاهان پیشدادی   (کی)    

554.                 =عود  (ند)                                  

555.                 =عید ویتنامی ها (تت)      

556.                 =غربال    (چچ) 

557.                 =غرور و تکبر  (نب)

558.                 = غرغر (ژک)

559.                 =غسل نشده    (غس)      

560.                 =غلاف شمشیر  (چخ)  

561.                 =غلاف کارد (چخ)

562.                 =غم واندوه   (هم)         

563.                 =غنیمت جنگی   (فی)   

564.                 =غوزه پنبه   (وش)

565.                 صفحه (ف - ق)

566.                 =فاش گردن خبر (بث)

567.                 =فرانسه قدیم      (گل)     

568.                 =فروغ ایزدی     (فر)   

569.                 =فرو مایه  (خس)

570.                 =فشار از طرفی به طرفی دیگر  (هل) 

571.                 =فلس ماهی  (کچ)  

572.                 =فیلم پنه لوپه کروز در اسکار امسال    (نه) 

573.                 =قح (خالص)

574.                 =قعر   (ته) 

575.                 =قلم تخته سیاه   (گچ) 

576.                 =قلم فرنگی  (پن)

577.                 =قمر مصنوعی    (یو)  

578.                 =قورباغه درختی   (وک)

579.                 =قیمت بازاری   (فی)          

580.                 صفحه (ک-گ)       

581.                 =کاغذ روزنامه (وب)

582.                 =کاغذ نامرغوب (وب)             

583.                 =کاکل  (بش) 

584.                 =کاکل اسب   (فش) 

585.                 =کاهن   (قس)   

586.                 =کاهو     (خس)                 

587.                 =کتف و شانه  (خا)

588.                 =کتک   (لگ)   

589.                 =کثیر    (جم)  

590.                 =کج      (خم)

591.                 =کج     (ابریشم خام نتابیده)

592.                 =کجاست  (کو)

593.                 =کچل (کل) 

594.                 =کدو تنبل  (آج) 

595.                 =کرانه و ناحیه (شق)     

596.                 =کر شدن   (صم)   

597.                 =کرم ،حشره  (کخ)

598.                 =کژ  (ابریشم کم قیمت)

599.                 =کشنده بی صدا (سم)

600.                 =کشیش   (قس)

601.                 =کلام معتبر (نص)

602.                 =کلمه افسوس (آه)                   

603.                 =کلمه تعجب     (وا)            

604.                 =کلمه شگفتی (وخ، وه)

605.                 =کلمه تنفر   (اف) 

606.                 =کمبودش باعث گواتر است  (ید) 

607.                 =کنار ( ور)    

608.                 =کنار جانب    (طف)

609.                 =کوبیدن در    (تق، دق )

610.                 =کوتاه ، فربه   (غک)

611.                 =کوزه بزرگ    (خم) 

612.                 =کوزه سفالی   (خم)

613.                 =کهنه و پوسیده   (رث)

614.                 =کینه   (وژ)

615.                 =گذشتن و رفتن بر چیزی   (مر)

616.                 =گربه عرب  (هر)

617.                 =گربه    (هر)

618.                 =گرفتن توپ از هوا (بل)             

619.                 =گشوده   (وا)

620.                 =گفتگوی اینترنتی  (چت)

621.                 =گفتگوی خودمانی  (گپ)

622.                 =گل سرخ  (رز)       

623.                 =گل بتونه  (مل) 

624.                 =گلو    ( نا)

625.                 =گلابیس  (مل)         

626.                 =گلیم دراز  (نخ)        

627.                 =گمراهی    (ضل)

628.                 =گمراهی    (غی)

629.                 =گنجیشک    (تز)

630.                 =گوشت آذری (ات)

631.                 =گونه     (لپ) 

632.                 =گیاهی خاردار    (یز)

633.                 =گیوه     (سر)

634.                 صفحه (ل – م) 

635.                 =لاغر     (غث)

636.                 =لای، لجن    (خر)

637.                 =لذت بردن    (حظ)                            

638.                 =لعن و نفرین  (سب)

639.                 لنگه بار (تا)

640.                  =لنگه در   (لت)

641.                 =لوله    (لف)     

642.                 =مادر زن، مادرشوهر  (خش)

643.                 =مادر لر   (دا) 

644.                 =مادر باران  (ابر)

645.                 =مادر مادر  (مادر بزرگ)

646.                 =مادر ورزش ها  (دو)  

647.                 = مالک وصاحب    (ذا، ذو)   

648.                 = ماهوت پاک کن  (شت)               

649.                 = مایه نشاسته   (پت)          

650.                 =محکم کردن  (شد) 

651.                 =محله  (کد)  

652.                 =مخترع تلفن  (بل)

653.                 =مخزن اسرار حق (دل)

654.                 =مخفف خان  (خن)

655.                 =مرغابی        (بط) 

656.                 =مرغدان    (خم)

657.                 =مرغ فرنگی (هن) 

658.                 =مرغ میرود (جا)      

659.                 =مرغی افسانه ای نظیر سیمرغ   (رخ)

660.                 =مزه دهان جمع کن   (گس) 

661.                 =مساوی (یر)

662.                 =مساوی فرانسوی  (پر)

663.                 =مشک  (خی)

664.                 =مصدر جعلی    (گی) 

665.                 =مظهر باریکی  (مو) 

666.                 =مظهر لاغری   (نی) 

667.                 =مع   (با)     

668.                 =مفلوج   (لس)   

669.                 =مقابل نشر  (لف)    

670.                 =مقدار ، اندازه  (وی)

671.                 =مقیاس طول  (پا) 

672.                 =مکیدن (مز) 

673.                 =ملس    (مز)      

674.                 =منحصر بفرد   (سل)

675.                 =منقار مرغ (نک ، نوک)

676.                 =مورچه ریز   (ذر)

677.                 =موضوع  (تم)

678.                 =موضوع انشاء  (تم)           

679.                 =موی انسان یا حیوان  (مل)     

680.                 =موی سست   (نن) 

681.                 =موی مجعد  (فر)      

682.                 =می    (مل)          

683.                 =میان  (تو)     

684.                 =میان تهی (جف) 

685.                 =می دهند و رسوا می کنند (لو) 

686.                 صفحه ( ن، و، ه، ی)         

687.                 =ناپسند (سد، بد)   

688.                 =ناخالص  (غش)   

689.                 =نادان ، کودن (غت)  

690.                 =ناله ، بانگ،آواز    (زخ،ژخ)   

691.                 =ناله و فغان    (ژح، وح) 

692.                 =نام آذری (آد)

693.                 =نام دو تن از ملکه های مصر قدیم  (تی)

694.                 =نام قدیم کلیبر (بذ) 

695.                 =نفس چاق  (هن)        

696.                 =نفس خسته  (هن)   

697.                 =نفس سیگاری  (پک) 

698.                 =نقش هنری  (رل) 

699.                 =نکوهش (ذم)   

700.                 =نکوهیدن و بد گویی  (ذم)  

701.                 =نگاه خیره  (زل)   

702.                 =نم  (نا)   

703.                 =نوعی حلوا  (لو)  

704.                 =نوعی سنبل الطیب  (فو) 

705.                 =نوک مرغ  (تک)

706.                 =نی  (نا) 

707.                 =نیز  (هم)       

708.                 =نیلوفر  (فل) 

709.                 =نیم صدای گریه  (هق )     

710.                 =نیمه بار  (تا)

711.                 =نیمه دیوانه  (خل)

712.                 =واحد پول آلبانی  (لک)     

713.                 =واحد اندازه گیری صوت  (بل)

714.                 =واحد تنیس (ست)

715.                 =واحدی در سطح  (ار)

716.                 =وارفته  (شل)  

717.                 =ورم خودمانی  (پف)

718.                 =وزغ   (بک)

719.                 =وزیدن باد  (هب)  

720.                 =هر بند انگشت دست یا پا  (پک)

721.                 =هر دو  (هم)     

722.                 =هلاک یا هلاکت (ضل)

723.                 =همان ته است  (تگ)

724.                 =همان کافی است  (وس، بس)

725.                 = همان وبلاگ است  (بلاگ)

726.                 =همراه سیم  (زر) 

727.                 =هواپیمای عجول   (جت)

728.                 =هوای فرار  (پس)

729.                 =یادداشت  (نت)

730.                 =یار پت  (مت) 

731.                 =یار شلوار (کت)

732.                 =یار مت    (پت) 

733.                 =یال اسب   (بش)

734.                 =یکبار کشیدن سیگار  (پک) 

735.                 =یک خودمانی  (یه)  

736.                 =یک دور بازی تنیس (ست)


/ 0 نظر / 274 بازدید