کلمه های هم آوا،کلمه های هم نویسه

کلمه های مشابه

یکی از مشکلاتی که دراملا ی فارسی با آن روبه رو هستیم وجود کلمه های مشابه(متشابه) می باشد .تعداد کلمه های مشابه زبان فارسی کم ولی تعداد کلمه های مشابه دخیل زبان عربی بسیار زیاد هستند.

کلمه های مشابه(متشابه)به کلمه هایی می گویند که در تلفظ یکسان امادرنوشتن ومعنی واشتقاق باهم فرق دارند.

تشابه این کلمه ها یا در آوا یا در نشانه ها و یا در هر دومی باشد. از این نظر این کلمات برسه نوع تقسیم می شوند :

1- کلمه های هم آوا : کلماتی که از لحاظ تولید آوا ( تلفظ ) یکسان هستند ولی از لحاظ نوشتاری متفاوت می باشند  مثل: ( خار , خوار) – (خوان ,خان)- (خواست , خاست )- ( خورد، خُرد) - ( خوبش، خیش) -( آبخوست، آبخست)-( خوال، خال)-(ثواب،صواب)-(حیاط،حیات)-(اَلَم،عَلَم)و...

اکثر مشکلات املایی مربوط به همین دسته می باشد که از دلایل عمده ی آن درهم آمیختن زبان عربی با فارسی و اندکی نیزتحول واجی درزبان فارسی می باشد.

2- کلمه های هم نویسه : این کلمات از نظر نوشتاری مثل هم هستند ولی از لحاظ آوایی فرق می کنند مثل:

 ( گُُُل ،گِل)-(کَشتی ،کُشتی)-(مَشک،مُشک)-(نِشَسته ، نَشُسته)-(می کَنَد، می کُنَد)- (می بَرَد، می بُرَد )-(مِلک،مُلک،مَلِک،مَلَک)-(کِشت،کُشت)-(شِکَر،شُکر)-(سَم،سُم)-(سَحَر،سِحر)-(تَنگ،تُنگ)-(کِرم،کِرِم،کَرَم)-(چِشم،چَشم)و...

3- کلمه های هم آوا و هم نویسه : این کلمات هم از نظر نوشتاری و هم از لحاظ آوایی مثل هم هستندولی ازنظرمعنی متفاوت می باشند.

=بادیه: بیابان

=بادیه:کاسه مسی

=پیچ:خم وتاب،شکن

=پیچ:میخ فلزی دنده دار

=تنگ:کم پهناوباریک

=تنگ:درّه ی کوه

=خیر:نه

=خیر:خوبی

=ریش : موی صورت

=ریش :زخم

=زَهر:سم

=زَهر:گل و شکوفه

=دوش: شانه

=دوش: دیشب

=سیر: کسی که گرسنه نیست

=سیر: نوعی پیازچه

=شارع:قانون گزار

=شارع: راه،خبابان

=شیر: حیوان وحشی

=شیر: .شیر خوردنی

=رسته:رهاشده

=رسته:صف،بازار

=زبان:عضوی دردهان

=زبان:زبان گفتار

=گاز:دندان گرفتن

=گاز:انبر(گازانبر)

=گور:قبر

=گور:گورخر


=

=

=

=

=

=

=

=

=


/ 0 نظر / 29566 بازدید