غلط املایی و اشتباه تایپی

محظر ازدواج

(کلمه درست : محضر) (معنی کلمه "محضر" : دفتر ثبت اسناد)

صفینه فضایی

(کلمه درست : سفینه فضایی) (معنی کلمه "سفینه فضایی" : بشقاب پرنده)

الاهی

(کلمه درست : الهی) (معنی کلمه "الهی" : خدایی)

احانت

(کلمه درست : اهانت) (معنی کلمه "اهانت" : توهین کردن، تحقیر کردن)


رباط

(کلمه درست : ربات) (معنی کلمه "ربات" : ماشین الکترومکانیکی هوشمند)


خضعبلات

(کلمه درست : خزعبلات) (معنی کلمه "خزعبلات" : سخنان بیهوده و مضحک )


موذل

(کلمه درست : معضل) (معنی کلمه "معضل" : مشکل ، دشوار)


استفا

(کلمه درست : استعفا) (معنی کلمه "استعفا" : کناره‌گیری کردن از کار و شغل)


غریضه

(کلمه درست : غریزه) (معنی کلمه "غریزه" : سرشت، ذات)


غلق (کار)

(کلمه درست : قلق) (معنی کلمه "قلق" : عادت مخصوص)


ظوابط

(کلمه درست : ضوابط) (معنی کلمه "ضوابط" : قواعد)


ارازل و اوباش

(کلمه درست : اراذل و اوباش) (معنی کلمه "اراذل" : مردم پست و فرومایه)


تاثیر گزار

(کلمه درست : تاثیر گذار) (معنی کلمه "تاثیر گذار" : اثر گذاشتن در چیزی)


ترد کردن

(کلمه درست : طرد کردن) (معنی کلمه "طرد کردن" : دور کردن)


فوش

(کلمه درست : فحش) (معنی کلمه "فحش" : دشنام، ناسزا)


مضخرف

(کلمه درست : مزخرف) (معنی کلمه "مزخرف" : بی ارزش، بیهوده، زشت، ناپسند)


اغنا

(کلمه درست : اقناع) (معنی کلمه "اقناع" : قانع کردن)


ضمخت

(کلمه درست : زمخت) (معنی کلمه "زمخت" : ناهنجار، بی‌تناسب، بدون ظرافت)


پوز دادن

(کلمه درست : پز دادن) (معنی کلمه "پز دادن" : تظاهر کردن، خودنمائی کردن، تکبر نمودن)


اظطراب

(کلمه درست : اضطراب) (معنی کلمه "اضطراب" : آشفتگی ، بی تابی)


تفحس

(کلمه درست : تفحص) (معنی کلمه "تفحص" : جستجو کردن ، تحقیق کردن)


در حال گزر

(کلمه درست : در حال گذر) (معنی کلمه "در حال گذر" : ؟)


تحدید کردن

(کلمه درست : تهدید کردن) (معنی کلمه "تهدید کردن" : ترساندن)


توجیحی

(کلمه درست : توجیهی) (معنی کلمه "توجیهی" : توضیحی)


خیط شدن

(کلمه درست : خیت شدن) (معنی کلمه "خیت شدن" : شرمنده شدن)


الارغم

(کلمه درست : علیرغم) (معنی کلمه "علیرغم" : ؟)


اصراف

(کلمه درست : اسراف) (معنی کلمه "اسراف" : زیاده روی)


معزل چاقی

(کلمه درست : معضل چاقی) (معنی کلمه "معضل" : مشکل، دشوار)


الاف

(کلمه درست : علاف) (معنی کلمه "علاف" : سرگردان و بیکار)


تایین کردن

(کلمه درست : تعیین کردن) (معنی کلمه "تعیین کردن" : مشخص کردن)


مزحک

(کلمه درست : مضحک) (معنی کلمه "مضحک" : خنده آور)


محرض شدن

(کلمه درست : محرز شدن) (معنی کلمه "محرز شدن" : قطعی شدن)


مقلطه

(کلمه درست : مغلطه) (معنی کلمه "مغلطه" : سخنی که کسی را به غلط و اشتباه بیندازد)


منسوب شدن

(کلمه درست : منصوب شدن) (معنی کلمه "منصوب شدن" : به شغل و مقامی گماشته شده)


ارتقاع فرهنگ

(کلمه درست : ارتقاء فرهنگ) (معنی کلمه "ارتقاء" : بالا رفتن)


دلت قرس باشه

(کلمه درست : دلت قرص باشه) (معنی کلمه "قرص" : محکم، استوار)


اختلاص

(کلمه درست : اختلاس) (معنی کلمه "اختلاس" : سوء استفاده مالی توسط شخص مسئول)


خول و چل

(کلمه درست : خل و چل) (معنی کلمه "خل" : دیوانه)


اقراق

(کلمه درست : اغراق) (معنی کلمه "اغراق" : زیاده‌روی کردن در توصیف کسی یا چیزی)


ذاعقه

(کلمه درست : ذائقه) (معنی کلمه "ذائقه" : از حواس پنجگانه که با آن مزۀ چیزها دریافته می‌شود)


جرعت

(کلمه درست : جرات) (معنی کلمه "جرات" : دلیری، بی‌باکی)


صواب

(کلمه درست : ثواب) (معنی کلمه "ثواب" : پاداش کار خوب و پسندیده در جهان آخرت)

/ 0 نظر / 183 بازدید