املای کلمات متشابهی که با حرف( آ ) شروع می شوند

🔸آج یا عاج؟

آج: واژه فارسی است به معنای«برجستگی‌ها ی منظم سطح یک شیء مانند سطح سوهان»(آژ، آژده، آجیده، آجیدن و آجین از همین خانواده است).

عاج: کلمه عربی است به معنای«ماده‌ای ظریف و سخت به رنگ سفید شیری که بدنه اصلی دندان‌های فیل و بعضی دیگر از جانوران را تشكیل می‌دهد».

 

🔸آجل یا عاجل ؟

آجل: به معنای«آتی، بعد از این، آینده» است.

عاجل: اسم فاعل از مصدر«عجله» و به معنای«فوری و اکنونی» است.

 

🔸آذر ،آذار یا آزر؟

آذر: نام ماه نهم سال شمسی.

آذار: نام ماه ششم از تقویم رومی سریانی، مطابق ماه مارس از تقویم فرنگی.

در ادبیات فارسی«آذار» را ماه اول بهار به حساب می‌ آورند و توسعاً معنای«بهار» را از آن افاده می‌کنند.

آزر: نام پدر حضرت ابراهیم(ع) است.

 

🔸آزوقه یا آذوقه؟

اصل این کلمه تركی است و املای آن در فرهنگ‌ها به دو صورت فوق آمده است اما صحیح‌تر آن است که به صورت«آزوقه» نوشته شود.

 

🔸آیینه یا آینه ؟

هر دو صورت درست است؛«آینه» مخفف«آیینه» است، ولی بهتراست به صورت«آینه» نوشته شود.


/ 0 نظر / 91 بازدید